ДСТУ 4379:2005. ФІЛЕ РИБНЕ ЗАМОРОЖЕНЕ

Технічні умови

ДСТУ 4379:2005

Видання офіційне

Київ

ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ 2006


ПЕРЕДМОВА


 1. РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет зі стандартизації «Рибне господарство» (ТК 33) та Відкрите акціонерне товариство «Південрибтехцентр»


РОЗРОБНИКИ: Ю. Фокін (керівник розробки), Р. Косінова, Н. Косій, Л. Купріянова, І. Апанович


 1. ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 28 лютого 2005 р. № 54а
 2. УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 3948-90)


Право власності на цей документ належить державі.


Відтворювати, тиражувати і розповсюджувати його повністю чи частково на будь-яких носіях інформації без офіційного дозволу заборонено.


Стосовно врегулювання прав власності треба звертатися до Держспоживстандарту України


Держспоживстандарт України, 2006

ЗМІСТ

С.

 1. Сфера застосування
 2. Нормативні посилання
 3. Терміни та визначення понять
 4. Основні параметри та розміри
 5. Технічні вимоги
 6. Вимоги щодо безпеки та охорони довкілля
 7. Маркування
 8. Пакування
 9. Транспортування та зберігання
 10. Методи контролювання
 11. Правила приймання
 12. Гарантії виробника


ДСТУ 4379:2005 НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ ФІЛЕ РИБНЕ ЗАМОРОЖЕНЕ

Технічні умови

ФИЛЕ РЫБНОЕ МОРОЖЕНОЕ

Технические условия

FROZEN FISH FILLETS

Specifications

Чинний від 2006-04-01


1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ


Цей стандарт поширюється на філе заморожене з риб усіх родин (далі за текстом — філе заморожене).


Вимоги, щодо безпечності продукції, викладено у 5.1; 5.3.3; 5.3.5 (показники «Запах (після розморожування)», «Смак та запах після варіння (теплового обробляння)», «Наявність сторонніх домішок»); 5.3.5; 5.3.6; 5.3.7; 5.3.8; 5.3.9; 5.3.10; 5.3.11; 5.4.2; 7; 8.8; 9.1; 9.3; 9,4; 12.


2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ


У цьому стандарті є посилання на такі стандарти:


ДСТУ 2641-94 Риба, морські безхребетні, водорості, ракоподібні, молюски та продукти їхньої переробки. Упакування

ДСТУ 3147-95 Коди і кодування інформації. Штрихове кодування. Маркування об’єктів ідентифікації. Формат та розташування штрихкодових позначок ЕАN на тарі та пакованні товарної продукції. Загальні вимоги.

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями (Охорона природи. Атмосфера. Правила встановлювання допустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами) ГОСТ 427-75 Линейки измерительные металлические. Технические условия (Лінійки вимірювальні металеві. Технічні умови)

ГОСТ 814-96 Рыба охлажденная. Технические условия (Риба охолоджена. Технічні умови) ГОСТ 1168-86 Рыба мороженая. Технические условия (Риба заморожена. Технічні умови) ГОСТ 1341-97 Пергамент растительный. Технические условия (Пергамент рослинний. Технічні умови)

ГОСТ 1760-86 Подпергамент. Технические условия (Підпергамент. Технічні умови)

ГОСТ 2874-82 Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством (Вода питна. Вимоги щодо гігієни і контролювання якості)


Видання офіційне


ГОСТ 7630-96 Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные, водоросли и продукты их переработки. Маркировка и упаковка (Риба, морські ссавці, морські безхребетні, водорості і продукти їх переробляння. Маркування і пакування)

ГОСТ 7631-85 Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки. Правила приемки, органолептические методы оценки качества, методы отбора проб для лабораторных испытаний (Риба, морські ссавці, морські безхребетні і продукти їх переробляння. Правила приймання, органолептичні методи оцінювання якості, методи оцінювання якості, методи відбирання проб для лабораторних випробовувань)

ГОСТ 7636-85 Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки. Методы анализа (Риба, морські ссавці, морські безхребетні і продукти їх переробляння. Методи аналізування)

ГОСТ 9569-79 Бумага парафинированная. Технические условия (Папір парафінований. Технічні умови)

ГОСТ 10444.2-94 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества Staphylococcus aureus (Продукти харчові. Методи виявляння і визначання кількості Staphylococcus aureus)

ГОСТ 10444.15-94 Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (Продукти харчові. Методи визначання кількості мезофільних аеробних і факультативно-анаеробних мікроорганізмів)

ГОСТ 13356-84 Ящики деревянные для продукции рыбной промышленности. Технические условия (Ящики дерев’яні для продукції рибної промисловості. Технічні умови)

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (Маркування вантажів)

ГОСТ 23285-78 Пакеты транспортные для пищевых продуктов и стеклянной тары. Технические условия (Пакети транспортні для харчових продуктів і скляної тари. Технічні умови) ГОСТ 24597-81 Пакеты тарно-штучных грузов. Основные параметры и размеры (Пакети тарно-штучних вантажів. Основні параметри і розміри)

ГОСТ 26663-85 Пакеты транспортные. Формирование с применением средств пакетирования. Общие технические требования (Пакети транспортні. Формування з використанням засобів пакетування. Загальні технічні вимоги)

ГОСТ 26668-85 Продукты пищевые и вкусовые. Методы отбора проб для микробиологических анализов (Продукти харчові і смакові. Методи відбирання проб для мікробіологічного аналізування)

ГОСТ 26669-85 Продукты пищевые и вкусовые. Подготовка проб для микробиологических анализов (Продукти харчові і смакові. Готування проб для мікробіологічного аналізування)

ГОСТ 26670-91 Продукты пищевые. Методы культивирования микроорганизмов (Продукти харчові. Методи культивування мікроорганізмів)

ГОСТ 26927-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения ртути (Сировина і продукти харчові. Методи визначання ртуті)

ГОСТ 26929-94 Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб. Минерализация для определения содержания токсичных элементов (Сировина і продукти харчові. Готування проб. Мінералізування для визначання складу токсичних елементів)

ГОСТ 26930-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения мышьяка (Сировина і продукти харчові. Метод визначання миш’яку)

ГОСТ 26931-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения меди (Сировина і продукти харчові. Методи визначання міді)

ГОСТ 26932-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения свинца (Сировина і продукти харчові. Методи визначання свинцю)

ГОСТ 26933-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения кадмия (Сировина і продукти харчові. Методи визначання кадмію)

ГОСТ 26934-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения цинка (Сировина і продукти харчові. Методи визначання цинку)

ГОСТ 29185-91 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества суль- фитредуцирующих клостридий (Продукти харчові. Методи виявляння і визначання кількості суль- фітредукувальних клостридій)

ГОСТ 29329-92 Весы для статического взвешивания. Общие технические требования (Терези для статичного зважування. Загальні технічні умови)

ГОСТ 30178-96 Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный метод определения токсичных элементов (Сировина і продукти харчові. Атомно-абсорбційний метод визначання токсичних елементів)

ГОСТ 30518-97 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий) (Продукти харчові. Методи виявляння і визначання кількості бактерій групи кишкових паличок (колиформних бактерій))

ГОСТ 30538-97 Продукты пищевые. Методика определения токсичных элементов атомно-эмиссионным методом (Продукти харчові. Методика визначання токсичних елементів атомно-емісійним методом).


3. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ


Нижче подано терміни, вжиті в цьому стандарті та визначення позначених ними понять:  • філе


Поздовжні половини риби без кісток, зрізані з тіла риби паралельно до хребта філе-кусок


Філе риб, розрізане на поперечні куски масою, не більшою ніж 1 кг філе в блоці


Підпресовані і заморожені філе у формі паралелепіпеда філе, заморожене поштучно Одиничне заморожене філе риба-сирець


Риба без ознак життєдіяльності з температурою в товщі м’язової тканини, близькою до температури навколишнього середовища риба охолоджена


Риба, температура якої в товщі м’язової тканини підтримується на рівні від 5 0С до точки замерзання клітинного соку риби, не досягаючи цієї точки заморожування філе


Процес, який проводять на відповідному устаткованні таким чином, щоб діапазон температур максимальної кристалізації тканинного соку змінювався максимально швидко. Процес вважається закінченим, коли температура у центрі продукту досягне заданої межі, але буде не вища ніж мінус 18 оС глазурування філе


Процес нанесення захисного шару льоду, що утворюється на поверхні замороженого продукту • глибоке зневоднення


Втрата продуктом тканинного соку, ознакою якої є відсутність блиску, наявність білих і жовтих плям на поверхні філе, прониклих у товщу м’яса риби вода питна


Прісна вода, придатна для споживання людиною, та яка відповідає ГОСТ 2874 вода морська чиста


Морська вода, яка відповідає тим самим мікробіологічним нормам, що і питна вода сторонні домішки


Речовини та предмети, які не є похідними риби, і вказують на порушення санітарних правил і норм виробництва • сторонні смак чи запах


Стійкий неприємний або невластивий запах або смак, що є ознакою псування, окиснювання продукту • невластива консистенція філе риби


Псування філе риби внаслідок порушування структури м’язів вибірка


Сукупність одиниць продукції, відібраної для контролю з партії відповідно до вимог ГОСТ 7631.


4. ОСНОВНІ ПАРАМЕТРИ ТА РОЗМІРИ

   

Філе, заморожене блоками, виготовляють масою, не більшою ніж 13 кг включно.


5. ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ


Заморожене філе повинно бути виготовлене відповідно до вимог цього стандарту за технологічними інструкціями з дотримуванням санітарних норм та правил, затверджених у встановленому порядку [1].

 1. Вимоги до розбирання, пакування продукції можуть бути змінені відповідно до договору (контракту).
  1. Характеристики
   1. За видами розбирання заморожене філе розподіляють на:
    1. Філе без шкіри — голова, хребет, реберні та плечові кістки, плавці, шкіра, нутрощі, чорна плівка, згустки крові видалені.


У вудильника видалена черевна частина.


Філе макруруса з колючою лускою і вудильника виготовляють тільки без шкіри.


 1. Філе зі шкірою без луски — видалені луска та все, згідно з 5.3.1.1 (перший абзац), крім шкіри. У ставриди океанічної видалені «жучки».
  1. Філе без шкіри і кісток, виготовлене з тріски, пікші, сайди — видалене все, згідно з
 2. (перший абзац), і залишки кісток основ плавців, розташованих уздовж хребта.
 3.  
  1. Філе зі шкірою машинного розбирання здвоєне без розтину по спинці з залишеними променями спинного плавця і наявністю залишків чорної плівки.
  2.  
   1. Філе зі шкірою і лускою, виготовлене з тріски, — видалене все, згідно з 5.3.1.1 (перший абзац), крім шкіри і луски.
   2.  
    1. Філе осетрових риб зі шкірою — патрана риба, у якої видалені голова разом з грудними плавцями на рівні першої спинної «жучки» (що лишається при голові), хребцеві і реберні хрящі, нирки, плівки, «жучки», згустки крові старанно зачищені. Хрящі, розташовані у м’язовій тканині, не видаляють.
    2. Філе лемонеми з видаленою черевною частиною.
    3. Можуть бути:

 • філе океанічних риб зі шкірою з залишками реберних кісток та «жучок» у ставриди океанічної;
 • філе макруронуса зі шкірою з залишками чорної плівки;
 • філе атлантичної скумбрії з наявністю крупних реберних кісток.
  1. Філе заморожують сухим штучним способом блоками, поштучно, а також у спожитковій тарі.
   1. Температура у товщі замороженого продукту під час вивантажування з морозильних установок повинна бути не вища ніж мінус 18 оС.
   2. Заморожене філе виготовляють у глазурованому і неглазурованому вигляді.


Під час глазурування можуть бути використані харчові добавки:


альгінат натрію (Е 401) чи аскорбат натрію (Е 301).


Глазур повинна бути у вигляді льодяної кірочки, що рівномірно покриває поверхню блоку філе чи філе, і не повинна відставати під час легкого постукування.


Маса глазурі під час відвантажування продукції з рибообробчих суден або виробничих холодильників повинна бути від 2 % до 4 % по відношенню до маси глазурованих філе чи блоку філе.


Не глазурують заморожене філе:


 • обгорнене до заморожування в парафінований папір, згідно з ГОСТ 9569, чи антиадгезійний папір згідно з чинним нормативним документом;
 • паковане під вакуумом у пакети з полімерних матеріалів згідно з чинним нормативним документом;
 • заморожене блоками у коробках з парафінованого чи ламінованого картону;
 • заморожене у пакетах з полімерних матеріалів, згідно з чинним нормативним документом, чи в пачках з картону чи скомбінованих матеріалів згідно з чинним нормативним документом;


— виготовлене способом розпилювання великих заморожених глазурованих блоків.


Заморожене філе може бути виготовлене з діленням блоку смугою антиадгезійного паперу, пергаменту, згідно з ГОСТ 1341, чи підпергаменту, згідно з ГОСТ 1760, на дрібні блоки масою не більшою ніж 2,5 кг з наступним глазуруванням відкритих поверхонь блоку.


 1. За органолептичними та фізичними показниками заморожене філе повинно відповідати вимогам і нормам, зазначеним у таблиці 1.Таблиця 1


Назва показника

Характеристика та норма

Зовнішній вигляд: блоків

філе заморожене поштучно

Чисті, щільні, з рівною поверхнею без значних перепадів за висотою блоку.

Чисте, рівне, ціле, без значного деформування.

Можуть мати:

 • невелике розпушення м’яса по краю блоку філе;
 • наявність залишків луски на поверхні філе зі шкірою без луски;
 • порушення шкіри у філе ставриди та осетрової риби в місцях видаляння «жучок»

Порядок укладання

Філе укладають у форми рівномірними шарами, у нижньому ряді шкірою або підшкірною стороною донизу, а у верхньому ряді шкірою або підшкірною стороною догори.

Філе, виготовлене з риб, що мають підшкірний шар жиру, щоб уникнути окиснювання укладають у форми: у нижньому ряді шкірою або підшкірною стороною догори, у верхньому ряді шкірою або підшкірною стороною донизу

Розбирання

Згідно з 5.3.1.1—5.3.1.8 можуть бути:

 • незначні порізи м’яса у філе тріски та інших крупних риб;
 • залишки кісток основ плавців не більше ніж у 25 % філе (за рахунком)

Консистенція м’яса: після розморожування

Туга, властива цьому виду риби, ніжна у скумбрії, пікші, сома, лина, м’яка у лемонеми.

Властиве цьому виду риб часткове розшарування по септах у філе альбули, нототенії, палтуса, снека, скумбрії, коропа, судака та риб родини тріскових, осетрової риби.

Може бути:

 • часткове розшарування по септах м’яса у філе інших видів риб не більше ніж у 5 % філе (по кількості) у блоці;
 • ослаблена

Після варіння (теплового обробляння)

Ніжна, соковита, ламка, властива цьому виду риби.

Може бути сухувата, волокниста, але не жорстка, гумоподібна, драглевидна

Колір м’яса

Властивий цьому виду риби

Можуть бути не пов’язані з окисненням жиру:

 • незначне підшкірне пожовтіння — у філе серіолели, серіоли, австралійського лосося, луфаря, масляної риби, нігріти, шаблі-риби, кабан-риби, пеламіди, снека, сайри, вугрів, сардини, сардинели, сардинопса, осетрової риби;
 • підшкірне пожовтіння у філе ставриди океанічної і скумбрії атлантичної;
 • легке пожовтіння по краю блока у філе з океанічних риб у місцях споживання

Запах (після розморожування)

Властивий свіжій рибі, без стороннього запаху.

Слабко виражений йодистий запах у філе з океанічних риб

Смак та запах після варіння (теплового обробляння)

Властивий цьому виду риби, без сторонніх присмаку та запаху. Слабко виражений запах та присмак мулу у філе, властивий окремим видам риб (короп, лин, сом)

Глибоке зневоднення від площі поверхні блоку чи окремого філе, %, не більше ніж

10

Наявність сторонніх домішок

Не допустима

 

 1. Вміст харчових добавок у глазурі, використаних під час глазурування, не повинен перевищувати допустимих рівнів, зазначених у таблиці 2.Таблиця 2


Індекс та назва харчової добавки

Допустимий рівень, г/кг

Альгінат натрію (Е 401)

5

Аскорбат натрію (Е 301)

1 (за аскорбіновою кислотою)

 

 1. Вміст токсичних елементів, гістаміну та N-нітрозамінів у філе замороженому не повинен перевищувати допустимих рівнів, зазначених у таблиці 3.Таблиця 3


Назва показника

Допустимий рівень, мг/кг

Метод випробовування згідно з

Свинець

1,0

ГОСТ 26932, ГОСТ 30178, ГОСТ 30538

Кадмій

0,2

ГОСТ 26933, ГОСТ 30178, ГОСТ 30538

Миш’як:

 

ГОСТ 26930, ГОСТ 30538

— морська риба

5,0

 

— прісноводна риба

1,0

 

Ртуть:

 

ГОСТ 26927

— морська риба

0,4

 

— прісноводна риба не хижа

0,3

 

— прісноводна риба хижа

0,6

 

Мідь

10,0

ГОСТ 26931, ГОСТ 30178, ГОСТ 30538

Цинк

40,0

ГОСТ 26934, ГОСТ 30178, ГОСТ 30538

Гістамін

100,0

10.4

N-нітрозаміни

0,003

10.5

 

 1. За мікробіологічними показниками філе заморожене не повинно перевищувати норми, зазначеної у таблиці 4.Таблиця 4

Назва показника

Норма

Метод випробовування згідно з

Кількість мезофільних аеробних та факультативно- анаеробних мікроорганізмів, КУО у 1,0 г

5х104

ГОСТ 10444.15

Бактерії групи кишкових паличок (коліформні бактерії) у 0,001 г

Не допустимо

ГОСТ 30518

Staphylococcus aureus у 0,01 г

Не допустимо

ГОСТ 10444.2

Патогенні мікроорганізми, зокрема роду Сальмонела, у 25,0 г

Не допустимо

10.3

Vibrio parahaemolyticus, КУО у 1,0 г

10

10.3

Сульфітредукувальні клостридії у 0,01* г

Не допустимо

ГОСТ 29185

* Визначають у продукції, пакованій під вакуумом

 


 1. Вміст пестицидів у філе замороженому не повинен перевищувати допустимих рівнів, встановлених ДСанПіН 8.8.1.2.3.4-000 [2].
  1. Вміст радіонуклідів 137Cs та 90Sr у філе замороженому не повинен перевищувати допустимих рівнів, встановлених ДР-97 «Допустимі рівні вмісту радіонуклідів 137Cs і 90Sr у продуктах харчування та питній воді» [3].
   1. У філе замороженому не повинно бути живих гельмінтів та їх личинок, небезпечних для здоров’я людини.


Допустима кількість безпечних для здоров’я людини гельмінтів та їх личинок, а також інших паразитів та паразитарних уражень не повинна перевищувати норм, встановлених «Инструкцией по санитарно-паразитологической оценке морской рыбы и рыбной продукции (рыба- сырец, охлажденная и мороженая морская рыба, предназначенная для реализации в торговой сети и на предприятиях общественного питания)» [4].


 1. Вимоги до сировини та матеріалів
 2.  
  1. Сировина та матеріали, які використовують для виготовляння замороженого філе, повинні бути не нижчі першого гатунку (за наявності гатунків) і відповідати:

 • риба-сирець — згідно з чинним нормативним документом;
 • риба охолоджена — згідно з ГОСТ 814 та чинним нормативним документом;
 • риба заморожена (не більше 3 міс зберігання) — згідно з ГОСТ 1168;
 • альгінат натрію — згідно з чинним нормативним документом;
 • аскорбат натрію — згідно з чинним нормативним документом;
 • вода питна — згідно з ГОСТ 2874;


Допустиме використовування для технологічних цілей (глазурування та ін.) чистої морської води.


Харчові добавки, що використовують для виготовляння продукції, повинні бути дозволені до застосування органами Державного санітарно-епідеміологічного нагляду України та центральним органом виконавчої влади в сфері охорони здоров’я.


 1. Сировина та матеріали, зокрема імпортовані, які використовують для виготовляння філе замороженого, за показниками безпеки повинні відповідати вимогам, встановленим «Медикобиологическими требованиями и санитарными нормами качества продовольственного сырья и пищевых продуктов» [5] та «Инструкции по санитарно-паразитоло-гической оценке морской рыбы и рыбной продукции (рыба-сырец, охлажденная и мороженая морская рыба, предназначенная для реализации в торговой сети и на предприятиях общественного питания)» [4].

6. ВИМОГИ ЩОДО БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ


  1. Під час виготовляння філе замороженого необхідно керуватися «Державними санітарними правилами і нормами для підприємств і суден, що виробляють продукцію з риби та інших водних живих ресурсів» [1] та «Санитарными правилами для морских судов промыслового флота СССР» [6].
  2. Стічні води під час виготовляння філе замороженого повинні підлягати очищанню та відповідати вимогам СанПиН 4631 [7].
  3. Контролюють викиди шкідливих речовин у атмосферу відповідно до вимог ГОСТ 17.2.3.02 та ДСП 201 [8].
  4. Охорону ґрунту від забруднювання побутовими і промисловими відходами здійснюють відповідно до СанПиН 42-128-4690 [9].
  5. Контролюють рівень виробничого шуму та вібрації, атмосферного повітря, освітленості згідно з ДСН 3.3.6.037 [10] та ДСН 3.3.6.042 [11].
  6. Контролюють стан повітря робочої зони згідно з ГОСТ 12.1.005.
  7. Вимоги щодо пожежної безпеки — згідно з ГОСТ 12.1.004.

7. МАРКУВАННЯ


Маркують тару з замороженим філе згідно з ГОСТ 7630 та нормативно-правовими актами.


Додатково на тару чи етикетку наносять штриховий код згідно з ДСТУ 3147, гранично допустимий відхил від номінальної кількості, повну адресу, та телефон виробника, зокрема країну та, за неспівпадіння з повною адресою, адресу підприємства виробника.


Якщо продукт був глазурований морською водою, на етикетці слід нанести напис: «Глазуровано морською водою», для продукції, яку фасують під вакуумом — «Розфасовано під вакуумом».


Маса нетто глазурованого філе повинна бути зазначена без урахування маси глазурі.


 1. Транспортне маркування — згідно з ГОСТ 14192, ГОСТ 7630.
  1. Марковання транспортної тари з продукцією повинно бути нанесено на самій тарі чи у супроводжувальних документах. Назву харчового продукту, номер партії, юридичну адресу, зокрема країну, та, за неспівпадіння з юридичною адресою, адресу підприємства виробника потрібно зазначати на самій тарі.

8. ПАКУВАННЯ

 1. Заморожене філе пакують згідно з ДСТУ 2641 та в:

 • ящики з гофрованого картону, згідно з чинним нормативним документом, граничною масою продукту 30 кг. Дозволено пакувати в ящики з гофрованого картону граничною масою продукту 40 кг;
 • ящики дерев’яні — згідно з ГОСТ 13356, граничною масою продукту 40 кг;
 • коробки з парафінованого чи ламінованого зовні та усередині картону — згідно з чинним нормативним документом, граничною масою продукту 10 кг;
 • пачки з картону та комбінованих матеріалів — згідно з чинним нормативним документом, граничною масою продукту 1 кг;
 • пакети з полімерних матеріалів — згідно з чинним нормативним документом, граничною масою продукту 1 кг;
 • лотки з полімерних матеріалів — згідно з чинним нормативним документом, з наступним пакуванням у плівку з полімерних матеріалів з термозварюванням граничною масою продукту 1 кг;
 • підложки з картону та скомбінованих матеріалів — згідно з чинним нормативним документом, обгорнені у термоусадкову плівку, граничною масою продукту 1 кг.
  1. Заморожене філе повинно бути запаковане таким чином, щоб унеможливити зневоднення, окиснювання і забезпечити цілість та якість під час транспортування, зберігання і реалізації.
  2. Пакування замороженого філе в пакети та мішки-вкладиші з полімерних матеріалів згідно з «Технологічною інструкцією про пакування харчової продукції з риби та інших водних ресурсів у пакети з полімерних матеріалів» [12].
  3. Пачки, з картону та скомбінованих матеріалів з продуктом повинні бути закриті.


Пакети з полімерних матеріалів з продуктом повинні бути термозварені чи закриті іншим способом, який забезпечує зберігання якості та кількості продукції.


 1. Пачки, коробки, пакети, підложки та лотки з продуктом пакують в ящики з гофрованого картону, згідно з чинним нормативним документом, граничною масою продукту 35 кг.
 2.  
  1. Гранично допустимий відхил маси нетто продукту в одиниці спожиткової тари від номінальної кількості — згідно з Р 50-056-96 [13] та не повинно бути більше ніж, %:

 • ±3,0 для продукції масою нетто до 0,5 кг включ.;
 • ±1,5 для продукції масою нетто понад 0,5 кг до 1,0 кг включ.
  1. У кожній пакувальній одиниці повинно бути філе заморожене однієї назви, виду розбирання, виду спожиткового паковання і однієї дати виготовлення.
  2. Тара та пакувальні матеріали, зокрема імпортовані, повинні бути чисті, міцні, без стороннього запаху та виготовлені з матеріалів, дозволених Міністерством охорони здоров’я України для цієї мети.
  3. Можуть бути використані інші види тари та паковання, дозволені Центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я України для контакту з ними продукції, що відповідають санітарним вимогам, вимогам нормативного документа і забезпечують збереження та якість продукції під час транспортування та зберігання.

9. ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ


  1. Транспортують заморожене філе згідно з правилами перевезення швидкопсувних вантажів за температури не вищої ніж мінус 18 оС.
  2. Пакетування — згідно з ГОСТ 23285, ГОСТ 26663.


Основні параметри та розміри пакетів — згідно з ГОСТ 24597.


 1. Зберігають заморожене філе за температури не вищої ніж мінус 18 оС від дати виготовляння, не більше ніж:


поглазуроване в блоках та неглазуроване, запаковане в поліетилен під високим тиском:


 • філе ставриди, скумбрії, сардин — 4 міс;
 • філе морського окуня, зубатки, палтуса — 6 міс;
 • філе тріскових, океанічних чи інших риб — 5 міс;
 • філе минтая;


заморожене в коробках з парафінованого або ламінованого картону — 10 міс;


глазуроване в блоках — 12 міс;


розпиляне на блоки, запаковане в пачки, коробки з картону і скомбінованих матеріалів (термін зберігання встановлюють з урахуванням терміну зберігання філе мінтая, направленого на розпилювання) — 9 міс;


 • філе горбуші без шкіри:


заморожене блоками в коробках з парафінованого або ламінованого картону — 6 міс;


заморожене рядами з пошаровою прокладкою з поліетиленової плівки — 4 міс;


 • філе, виготовлене з замороженої риби (з урахуванням терміну зберігання замороженої риби):


з карася, лина, окуня, коропа, сома, судака, щуки:


 • глазуроване в блоках, поштучно або паковане в пакети під вакуумом — 10 міс;


філе з осетрової риби:


 • глазуроване поштучно, запаковане в пакети під вакуумом — 8 міс;
 • філе судака, піленгаса, товстолобика, сома в пакетах з полімерних матеріалів:


паковане під вакуумом:


 • глазуроване — 5 міс;
 • неглазуроване — 4 міс;
 • запаковане без вакууму — 3 міс.
 • філе судака, піленгаса, товстолобика, сома, запаковане в лотки з полімернихматеріалів, обгорнених плівкою з полімерних матеріалів з термозварюванням — 3,5 міс.


Термін зберігання філе замороженого неглазурованого, обгорненого в парафінований чи антиадгезійний папір, на 20 % менше в порівнянні з терміном зберігання поглазурованого в блоках.


Філе заморожене в спожитковому пакованні, виготовлене способом розпилювання на дрібні блоки й запаковане в спожиткове паковання, зберігають на 1 міс. менше, ніж поглазуроване в блоках.


 1. Термін придатності замороженого філе до споживання встановлює виробник згідно з 9.3.


10. МЕТОДИ КОНТРОЛЮВАННЯ


 1. Методи відбирання проб для:

 • визначання органолептичних та фізичних показників, токсичних елементів — згідно з ГОСТ 7631;
 • мікробіологічне аналізування — згідно з ГОСТ 26668 та «Инструкции по санитарномикробиологическому контролю производства пищевой продукции из рыбы и морских беспозвоночных» [14];
 • паразитологічне оцінювання — згідно з «Методикой паразитологического инспектирования морской рыбы и рыбной продукции (морская рыба-сырец, рыба охлажденная и мороженая)» [15].


Готування проб для:


 • визначання фізичних показників — згідно з ГОСТ 7631;
 • визначання токсичних елементів — згідно з ГОСТ 26929;
 • мікробіологічне аналізування — згідно з ГОСТ 26669 та «Инструкции по санитарномикробиологическому контролю производства пищевой продукции из рыбы и морских беспозвоночных» [14];
 • визначання органолептичних показників — згідно з ГОСТ 7631, ГОСТ 7636.

 1. Методи випробовування для визначання:

 • органолептичних показників — згідно з ГОСТ 7631, ГОСТ 7636;
 • токсичних елементів — згідно зі стандартами, зазначеними у 5.3.7;
 • мікробіологічних показників — згідно з ГОСТ 26670 та стандартами, зазначеними у 5.3.8.

 1. Аналізування на патогенні мікроорганізми та Vibrio parahaemolyticus проводять за порядком державного санітарного нагляду санітарно-епідеміологічні станції за затвердженими методами.
 2. Визначають вміст гістаміну згідно з СанПиН 42-123-4083 [16].
 3. Визначають вміст N-нітрозамінів згідно з ДСанПіН 4.4.2.030 [17].
 4. Визначають залишковий вміст пестицидів відповідно до СанПиН 42-123-4540 [18] згідно з «Временными методическими указаниями по определению хлорорганических пестицидов (ДДТ, ДДЕ, ДДД, альфа- и гамма- ГХЦГ) в рыбе и рыбной продукции методом газожидкостной хроматографии» [19].
 5. Визначають вміст радіонуклідів за методами, затвердженими центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я України.
 6. Наявність паразитів і паразитарних уражень визначають згідно з «Методикой паразитологического инспектирования морской рыбы и рыбной продукции (морская рыба-сырец, рыба охлажденная и мороженая)» [15].
 7. Визначання глибокого зневоднення


Визначають площу глибокого зневоднення замороженого філе вимірюванням площі лінійкою, згідно з ГОСТ 427, тих ділянок, які не можна видалити ножем або іншим гострим предметом без нанесення шкоди зовнішньому вигляду філе. Вимірюють загальну поверхню відібраного зразка та визначають у відсотках площу ураженої ділянки.


 1. Послідовність проведення контролювання за органолептичними та фізичними показниками наведено у додатку Б.
 2. Визначають масу нетто, згідно з ГОСТ 7631, вагами для статичного зважування згідно з ГОСТ 29329:

 • продуктів, покритих глазур’ю:


масу нетто (без урахування пакувального матеріалу) кожної одиниці вибірки, що представляє партію, потрібно визначати в замороженому стані;


 • продуктів, покритих глазур’ю:


проба повинна бути негайно відкрита і її вміст розміщений під невеликий струмінь холодної води. Пробу витримувати під струменем води потрібно доти, поки не буде видалена уся глазур, яку може бути видно або можна промацувати. Після цього воду видаляють паперовим рушником і зважують продукт у тарованому вмістищі.


 1. Вибірку, відібрану для контролювання за органолептичними (сенсорними) та фізичними показниками, потрібно оцінювати особами, підготовленими для проведення такого контролювання.
 2. Масову частку харчових добавок E 401 та E 301 у глазурі визначають за фактичним закладенням під час виготовляння розчину для глазурування філе.


11. ПРАВИЛА ПРИЙМАННЯ


 1. Правила приймання — згідно з ГОСТ 7631.
 2. Періодичність контролювання мікробіологічних показників — згідно з «Инструкцией по санитарно-микробиологическому контролю производства пищевой продукции из рыбы и морских безпозвоночных» [14].
 3. Періодичність контролювання вмісту токсичних елементів, гістаміну, N-нітрозамінів, пестицидів та радіонуклідів — згідно з МР 4.4.4.-108-2004 [20].
 4. Одиницю вибірки вважають дефектною за органолептичними показниками, якщо в ній виявлені такі дефекти: глибоке знезводнення (більше ніж 10 %), сторонні домішки, сторонній смак чи запах, невластива консистенція м’яса.
 5. Глибоке зневоднення


Більше ніж 10 % загальної площі одиниці вибірки мають втрату вологи з поверхні, що легко виявляється, проникає під поверхню і не може бути легко видалена ножем або іншим гострим предметом без нанесення шкоди якості і зовнішньому вигляду.


 1. Сторонні домішки


Присутність в одиниці вибірки будь-яких речовин чи предметів, які не є похідними філе, що вказувало б на невідповідність її нормам виробництва і санітарії.


 1. Сторонні смак та запах


Одиниця вибірки, уражена стійкими і чітко помітними запахом чи смаком, характерними для псування, прогірклості, а також стороннім, не характерним цьому виду продукції запахом.


 1. Невластива консистенція м’яса


Одиниця вибірки має надмірно желевидний стан м’яса, що містить більше ніж 86 % вологи, чи має пастоподібну консистенцію.


12. ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА


 1. Виробник гарантує відповідність якості філе замороженого до вимог цього стандарту в разі дотримування умов транспортування та зберігання.


Ми постачаємо та монтуємо обладнання для ферм ВРХ - доїння, годівля, вентиляція та комфорт тварин. З сайтом знайомі 3 роки та задоволені співпрацею. Дякуємо за відмінний сайт!
Мы оцинковываем новые объекты или восстанавливаем цинковое покрытие у старых агро-объектов уже 19 лет, члены АФЗУ 5 лет, но только с подачей рекламы в рассылках смс и электронных письмах, которые адресно доходят до лиц заинтересованных в нашей работе и способных принимать самостоятельные решения, наши предложения стали превращаться в реальные контракты. Сайт продуман и удобен в использовании. Он реально помогает выжить в нынешнем не простом положении среднего бизнеса и агро-сектора Украины. Дай Бог вам здоровья!
На этом сайте собрана реальная база . После СМС рассылки по конвейерным роликам , в течении 3-4 часов 5 телефоных звонков. Очень даже хороший результат по сравнению с другими торговыми порталами. СПАСИБО.
Так як наша компанія спеціалізується на будівництві ангарів, ремонті покрівель та реконструкції складів, то основними нашими клієнтами вже багато років є аграрії. Тому періодично на kolosok.info замовляємо СМС розсилку, щоб знайти нових клієнтів. Дуже задоволені такою функціює. За невеликі гроші ми в такий спосіб можемо швидко повідомити про себе нашій цільовій аудиторії. Дуже задоволені.
Приятно с Вами работать.Огромное спасибо.
Благодарим администрацию сайта за хорошую возможность покупок-продаж!!!Спасибо всем за долгое и надежное партнерство! Всем успеха!!!
Услугами этого сайта пользуемся более 5 лет. Благодарим сотрудников за оперативную и качественную работу. С помощью рекламы на этом сайте продукция нашего предприятия стала более известной и востребованной как внутреннем так и на внешнем рынках.
Благодарность сайту! Действительно помогает с поиском клиентов, профессиональная подержка персонала!
Спасибо за работу! Пользовалась сайтом и агродоской- очень удобно и доступно! Перестали сотрудничать с другими сайтами - на этом сайте наиболее полная и достоверная информация.
Щиро дякуємо за якісний інформаційний сайт. Працює відмінно, гарне наповнення, успіху Вам, а всій українській землі процвітання !!!