ДСТУ 4697:2006. ТОМАТИ КОНСЕРВОВАНІ ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ УМОВИ

Загальні технічні умови

ДСТУ 4697:2006

Видання офіційне

Київ

ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ 2007


ПЕРЕДМОВА


 1. РОЗРОБЛЕНО: Державний науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Консерв- промкомплекс» (ДНДПКІ «Консервпромкомплекс»)


РОЗРОБНИКИ: Ю. Пилипенко, канд. екон. наук; Л. Філіпова; С. Галкіна, канд. техн. наук; І. Мазуренко (керівник розробки); О. Іваненко; Л. Хрущ


 1. ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 11 грудня 2006 р. № 343
 2. УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 7231-90)


Право власності на цей документ належить державі.


Відтворювати, тиражувати і розповсюджувати його повністю чи частково на будь-яких носіях інформації без офіційного дозволу заборонено.


Стосовно врегулювання прав власності треба звертатися до Держспоживстандарту України


Держспоживстандарт України, 2007

ЗМІСТ

С.

 1. Сфера застосування 1
 2. Нормативні посилання 1
 3. Терміни та визначення понять 4
 4. Класифікація 4
 5. Загальні технічні вимоги 4
 6. Вимоги щодо безпеки 8
 7. Вимоги щодо охорони довкілля 8
 8. Маркування 8
 9. Пакування 9
 10. Правила транспортування та зберігання 9
 11. Методи контролювання 9
 12. Правила приймання 10
 13. Гарантії виробника 10


ЗАГАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ ТОМАТИ КОНСЕРВОВАНІ

Загальні технічні умови

ТОМАТЫ КОНСЕРВИРОВАННЫЕ

Общие технические условия

CANNED TOMATOES

General specifications

Чинний від 2007-10-01


 1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
  1. Цей стандарт поширюється на консерви з цільноплідних томатів зі шкірочкою або без неї, залитих томатним соком з додаванням або без додавання кухонної солі та органічної кислоти або залитих розчином кухонної солі та органічної кислоти з додаванням або без додавання зелені пряних рослин, часнику та прянощів.
  2. Консерви можуть бути використані для харчування населення в домашніх умовах або в системі громадського харчування як окрема страва або гарнір.
  3. Вимоги щодо безпечності продукції викладено в 5.2, 5.3, 5.4, розділах 6, 7.
 2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ


У цьому стандарті наведено посилання на такі нормативні документи:


ДК 016-97 Державний класифікатор продукції та послуг РСТ УРСР 302-89 Петрушка-зелень молода свіжа. Технічні умови РСТ УРСР 303-89 Селера молода свіжа з зеленню. Технічні умови РСТ УРСР 304-89 Кріп свіжий. Технічні умови

РСТ УРСР 345-89 Перець стручковий гострий свіжий. Технічні умови РСТ УРСР 1551-89 Томати свіжі для промислової переробки. Технічні умови ДСТУ 294-91 Хрін-корінь свіжий. Технічні умови ДСТУ 1920-91 Хрін-листя свіжі. Технічні умови

ДСТУ 2074-92 Продукти переробки овочів і фруктів. Терміни та визначення ДСТУ 2450-94 Оцет спиртовий харчовий натуральний. Технічні умови

ДСТУ 3147-95 Коди та кодування інформації. Штрихове кодування. Маркування об’єктів ідентифікації. Формат та розташування штрихових позначок EAN на тарі та пакованні товарної продукції. Загальні вимоги

ДСТУ 3233-95 Часник свіжий. Технічні умови

ДСТУ 3235-95 Устатковання овоче-фруктопереробної промисловості. Вимоги безпеки ДСТУ 3246-95 Томати свіжі. Технічні умови


Видання офіційне


ДСТУ 3583-97 (ГОСТ 13830-97) Сіль кухонна. Загальні технічні умови ДСТУ ГОСТ 908:2006 Кислота лимонна харчова моногідратна. Технічні умови ДСТУ ISO 6633-2001 Фрукти, овочі та продукти перероблення. Визначання вмісту свинцю. Спектрометричний метод безполуменевої атомної абсорбції

ДСТУ ISO 6636-3-2001 Продукти перероблення фруктів і овочів. Визначання вмісту цинку. Частина 3. Спектрометричний метод із застосуванням дитизону

ДСТУ ISO 6637-2001 Фрукти, овочі та продукти перероблення. Визначання вмісту ртуті. Спектрометричний метод безполуменевої атомної абсорбції

ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности (ССБП. Шум. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности (ССБП. Процеси виробничі. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями (Охорона природи. Атмосфера. Правила установлення допустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами)

ГОСТ 61-75 Кислота уксусная. Технические условия (Кислота оцтова. Технічні умови)

ГОСТ 166-89 (ИСО 3599-76) Штангенциркули. Технические условия (Штангенциркулі. Технічні умови)

ГОСТ 427-75 Линейки измерительные металлические. Технические условия (Лінійки вимірювальні металеві. Технічні умови)

ГОСТ 2874-82 Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством (Вода питна. Гігієнічні вимоги та контролювання якості)

ГОСТ 5717-91 Банки стеклянные для консервов. Технические условия (Банки скляні для консервів. Технічні умови)

ГОСТ 5981-88 (ИСО 1361-83, ИСО 3004-1-86) Банки металлические для консервов. Технические условия (Банки металеві для консервів. Технічні умови)

ГОСТ 6968-76 Кислота уксусная лесохимическая. Технические условия (Кислота оцтова лісохімічна. Технічні умови)

ГОСТ 8756.1-79 Продукты пищевые консервированные. Методы определения органолептических показателей, массы нетто или объема и массовой доли составных частей (Продукти харчові консервовані. Методи визначання органолептичних показників, маси нетто чи об’єму та масової частки складових частин)

ГОСТ 8756.18-70 Продукты пищевые консервированные. Методы определения внешнего вида, герметичности тары и состояния внутренней поверхности металлической тары (Продукти харчові консервовані. Методи визначання зовнішнього виду, герметичності тари та стану внутрішньої поверхні металевої тари)

ГОСТ 10444.1-84 Консервы. Приготовление растворов реактивов, красок, индикаторов и питательных сред, применяемых в микробиологическом анализе (Консерви. Готування розчинів реактивів, фарб, індикаторів та живильних середовищ, застосовних у мікробіологічному аналізуванні) ГОСТ 10444.2-94 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества Staphylococcus aureus (Продукти харчові. Методи виявляння та визначання кількості Staphylococcus aureus) ГОСТ 10444.7-86 Продукты пищевые. Методы выявления ботулинических токсинов и Clostridium botulinum (Продукти харчові. Методи виявляння ботулінічних токсинів та Clostridium botulinum) ГОСТ 10444.8-88 Продукты пищевые. Метод определения Bacillus cereus (Продукти харчові. Метод визначання Bacillus cereus)

ГОСТ 10444.9-88 Продукты пищевые. Метод определения Clostridium perfringens (Продукти харчові. Метод визначання Clostridium perfringens)

ГОСТ 10444.11-89 Продукты пищевые. Методы определения молочно-кислых микроорганизмов (Продукти харчові. Методи визначання молочно-кислих мікроорганізмів)

ГОСТ 10444.12-88 Продукты пищевые. Метод определения дрожжей и плесневых грибов (Продукти харчові. Метод визначання дріжджів та плісеневих грибів)

ГОСТ 10444.14-91 Консервы. Метод определения содержания плесеней по Говарду (Консерви. Метод визначання вмісту плісені за Говардом)

ГОСТ 10444.15-94 Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (Продукти харчові. Методи визначання кількості мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів)

ГОСТ 13799-81 Продукция плодовая, ягодная, овощная и грибная консервированная. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение (Продукція плодова, ягідна, овочева та грибна консервована. Пакування, маркування, транспортування та зберігання)

ГОСТ 14260-89 Плоды перца стручкового. Технические условия (Плоди перцю стручкового. Технічні умови)

ГОСТ 17435-72 Линейки чертежные. Технические условия (Лінійки креслярські. Технічні умови) ГОСТ 17594-81 Лист лавровый сухой. Технические условия (Лист лавровий сухий. Технічні умови)

ГОСТ 21205-83 Кислота винная пищевая. Технические условия (Кислота винна харчова. Технічні умови)

ГОСТ 25555.0-82 Продукты переработки плодов и овощей. Методы определения титруемой кислотности (Продукти переробляння плодів та овочів. Методи визначання титрованої кислотності) ГОСТ 25555.3-82 Продукты переработки плодов и овощей. Методы определения минеральных примесей (Продукти переробляння плодів та овочів. Методи визначання мінеральних домішок) ГОСТ 25749-83 Крышки металлические для стеклянной тары с венчиком горловины типа ІІІ. Технические условия (Кришки металеві для скляної тари з вінцем горловини типу ІІІ. Технічні умови)

ГОСТ 26186-84 Продукты переработки плодов и овощей, консервы мясные и мясорастительные. Методы определения хлоридов (Продукти переробляння плодів та овочів, консерви м’ясні та м’ясорослинні. Методи визначання хлоридів)

ГОСТ 26313-84 Продукты переработки плодов и овощей. Правила приемки, методы отбора проб (Продукти переробляння плодів та овочів. Правила приймання, методи відбирання проб) ГОСТ 26323-84 Продукты переработки плодов и овощей. Методы определения содержания примесей растительного происхождения (Продукти переробляння плодів та овочів. Методи визначання вмісту домішок рослинного походження)

ГОСТ 26668-85 Продукты пищевые и вкусовые. Методы отбора проб для микробиологических анализов (Продукти харчові та смакові. Методи відбирання проб для мікробіологічного аналізування)

ГОСТ 26669-85 Продукты пищевые и вкусовые. Подготовка проб для микробиологических анализов (Продукти харчові та смакові. Готування проб до мікробіологічного аналізування)

ГОСТ 26670-91 Продукты пищевые. Методы культивирования микроорганизмов (Продукти харчові. Методи культивування мікроорганізмів)

ГОСТ 26671-85 Продукты переработки плодов и овощей, консервы мясные и мясорастительные. Подготовка проб для лабораторных анализов (Продукти переробляння плодів та овочів, консерви м’ясні та м’ясорослинні. Готування проб для лабораторного аналізування)

ГОСТ 26927-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения ртути (Сировина та продукти харчові. Методи визначання ртуті)

ГОСТ 26929-94 Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб. Минерализация для определения содержания токсичных элементов (Сировина та продукти харчові. Готування проб. Мінералізація для визначання вмісту токсичних елементів)

ГОСТ 26930-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения мышьяка (Сировина та продукти харчові. Метод визначання миш’яку)

ГОСТ 26931-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения меди (Сировина та продукти харчові. Методи визначання міді)

ГОСТ 26932-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения свинца (Сировина та продукти харчові. Методи визначання свинцю)

ГОСТ 26933-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения кадмия (Сировина та продукти харчові. Методи визначання кадмію)

ГОСТ 26934-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения цинка (Сировина та продукти харчові. Метод визначання цинку)

ГОСТ 26935-86 Продукты пищевые консервированные. Метод определения олова (Продукти харчові консервовані. Метод визначання олова)

ГОСТ 28038-89 Продукты переработки плодов и овощей. Метод определения микотоксина патулина (Продукти переробляння плодів та овочів. Метод визначання мікотоксину патуліну)

ГОСТ 28562-90 Продукты переработки плодов и овощей. Рефрактометрический метод определения растворимых сухих веществ (Продукти переробляння плодів і овочів. Рефрактометричний метод визначання розчинних сухих речовин)

ГОСТ 29050-91 Пряности. Перец черный и белый. Технические условия (Прянощі. Перець чорний і білий. Технічні умови)

ГОСТ 30425-97 Консервы. Метод определения промышленной стерильности (Консерви. Метод визначання промислової стерильності).


 1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ


У цьому стандарті використано терміни, встановлені в ДСТУ 2074.


 1. КЛАСИФІКАЦІЯ
  1. Консервовані томати виготовляють таких видів:
 • томати неочищені в томатному соку;
 • томати очищені в томатному соку;
 • томати консервовані з зеленню.
  1. Залежно від показників якості консерви поділяють на ґатунки: вищий, перший та другий.
  2. Коди продукції згідно з ДК 016 наведено у додатку А.
 1. ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ
  1. Консерви виготовляють згідно з технологічною інструкцією та рецептурами, затвердженими у встановленому порядку, дотримуючись санітарних правил [1], і за показниками якості консерви повинні відповідати вимогам цього стандарту.
  2. За органолептичними показниками консерви повинні відповідати вимогам, наведеним у таблиці 1.
  3. За фізико-хімічними показниками консервовані томати повинні відповідати нормам, наведеним у таблиці 2.
  4. Вміст токсичних елементів, мікотоксину патуліну в консервованих томатах не повинен перевищувати допустимі рівні, встановлені МБТ № 5061 [2], а вміст радіонуклідів не повинен перевищувати допустимі рівні, встановлені ГН 6.6.1.1-130 [3], які наведені у таблиці 3.
  5. За мікробіологічними показниками консерви повинні відповідати вимогам промислової стерильності до консервів групи Б відповідно до вимог інструкції № І 4.4.4.077 [4].
  6. Вміст плісені за Говардом у неочищених та очищених томатах у томатному соку всіх ґатунків не повинен перевищувати 20 % полів зору.

 

 1. Вимоги до сировини і матеріалів


Для виготовляння консервів використовують таку сировину і матеріали:


 • томати свіжі — згідно з ДСТУ 3246;
 • томати свіжі — згідно з РСТ УРСР 1551;
 • часник свіжий — згідно з ДСТУ 3233 або ефірну олію часнику — згідно з чинним нормативним документом;
 • зелень петрушки свіжу — згідно з РСТ УРСР 302;
 • зелень кропу свіжу — згідно з РСТ УРСР 304;
 • зелень селери свіжу — згідно з РСТ УРСР 303;
 • листя хрону свіже — згідно з ДСТУ 1920;
 • зелень петрушки, кропу, селери, консервовану кухонною сіллю, — згідно з чинним нормативним документом;
 • зелень петрушки, кропу, селери швидкозаморожену — згідно з чинним нормативним документом;
 • корінь хрону свіжий — згідно з ДСТУ 294;
 • сіль кухонну харчову — згідно з ДСТУ 3583 (ГОСТ 13830), виварну, запаковану, не нижче першого ґатунку без добавок;
 • перець стручковий гострий свіжий — згідно з РСТ УРСР 345;
 • плоди перцю стручкового сушені — згідно з ГОСТ 14260;
 • перець чорний — згідно з ГОСТ 29050;
 • лист лавровий сухий — згідно з ГОСТ 17594;
 • кислоту оцтову лісохімічну харчову — згідно з ГОСТ 6968;
 • кислоту оцтову хімічно чисту льодяну — згідно з ГОСТ 61;
 • кислоту оцтову синтетичну харчову — згідно з чинним нормативним документом;
 • оцет спиртовий харчовий натуральний — згідно з ДСТУ 2450;
 • кислоту лимонну харчову — згідно з ДСТУ ГОСТ 908;
 • кислоту винну харчову — згідно з ГОСТ 21205;
 • хлорид кальцію кристалічний — згідно з чинним нормативним документом;
 • воду питну — згідно з ГОСТ 2874, яка не містить спор мезофільних облігатних анаеробних мікроорганізмів у 100 см3.


Під час виробництва консервів вищого ґатунку не допустимо застосування ефірної олії часнику, зелені швидкозамороженої або консервованої кухонною сіллю.


На переробляння не допустима свіжа сировина, в якій залишкова кількість пестицидів, вміст токсичних елементів, нітратів і мікотоксину патуліну перевищує максимально допустимі рівні, встановлені МБТ № 5061 [2], а вміст радіонуклідів перевищує рівні, встановлені ГН 6.6.1.1-130 [3].


 1. ВИМОГИ ЩОДО БЕЗПЕКИ
  1. Під час виробництва консервів необхідно керуватися вимогами, встановленими санітарними правилами [1] та інструкцією № І 4.4.4.077 [4].
  2. Технологічне устатковання за показниками безпеки повинно відповідати вимогам ДСТУ 3235, ГОСТ 12.1.003.
  3. Загальні вимоги безпеки виробничих процесів установлюють відповідно до вимог ГОСТ 12.3.002.
  4. Виробничі приміщення та устатковання за показниками пожежної безпеки повинні відповідати вимогам ГОСТ 12.1.004.
  5. Загальні санітарно-гігієнічні показники мікроклімату та вміст шкідливих речовин у повітрі робочої зони повинні відповідати вимогам ГОСТ 12.1.005, а санітарно-побутові приміщення повинні відповідати вимогам СНиП 2.09.04 [5].
 2. ВИМОГИ ЩОДО ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ
  1. Контролюють викиди шкідливих речовин у атмосферу відповідно до вимог ДСП 201 [6], ГОСТ 17.2.3.02.
  2. Стічні води під час виробництва консервів повинні підлягати очищенню і відповідати вимогам СанПиН 4630 [7].
  3. Охороняють ґрунт від забруднень побутовими та промисловими відходами відповідно до вимог СанПиН 42-128-4690 [8].
 3. МАРКУВАННЯ
  1. Маркування — згідно з ГОСТ 13799.


Споживчу тару маркують нанесенням літографічного або офсетного друку, тисненням чи іншим способом або наклеюванням етикетки.


 1. Маркування на етикетці виконують типографським або іншим способом державною мовою з обов’язковим зазначенням такої інформації:
 • назва і сорт продукту;
 • назва та повна адреса і телефон підприємства-виробника, товарний знак (за наявності);
 • кількість нетто продукту;
 • склад продукту у порядку переваги складників, зокрема харчових добавок та ароматизаторів, що їх використовували у його виробництві;
 • харчова та енергетична цінність (калорійність) із зазначенням кількості білка, вуглеводів та жирів у встановлених одиницях вимірювання на 100 грамів продукту;
 • кінцева дата споживання: «Вжити до» або дата виробництва та строк придатності;
 • номер партії виробництва;
 • умови зберігання та використовування;
 • позначення цього стандарту;
 • штриховий код — згідно з ДСТУ 3147.


На маркованні неочищених або очищених консервованих томатів зазначають напис: «З додаванням зелені пряних рослин, кухонної солі, харчової кислоти».


 1. Інформаційні відомості про харчову та енергетичну цінність (калорійність) консервованих томатів наведено у додатку Б.
 2. ПАКУВАННЯ
  1. Пакування — згідно з ГОСТ 13799.
  2. Консервовані неочищені та очищені томати в томатному соку фасують:
 • у скляні банки типу І, типу ІІ, типу ІІІ згідно з ГОСТ 5717, а також у скляні банки типу ІІІ згідно з чинним нормативним документом або імпортного виробництва місткістю не більшою ніж

 1. дм3;
 • у металеві лаковані банки згідно з ГОСТ 5981 або імпортного виробництва місткістю не більшою ніж 1,0 дм3.
  1. Внутрішня поверхня металевих банок і кришок повинна мати лакофарбове покриття, що забезпечить якість продукції протягом строку зберігання.
  2. Тара імпортного виробництва повинна відповідати технічним вимогам чинних нормативних документів і мати позитивний висновок Державної санітарно-епідеміологічної експертизи центрального органу виконавчої влади України у сфері охорони здоров’я.
  3. Консервовані неочищені та очищені томати в томатному соку для громадського харчування фасують у скляні банки типу І згідно з ГОСТ 5717 місткістю не більшою ніж 3,0 дм3 або металеві лаковані банки згідно з ГОСТ 5981 місткістю не більшою ніж 3,0 дм3.
  4. Консервовані томати з зеленню фасують у скляні банки типу І згідно з ГОСТ 5717 місткістю не більшою ніж 3,0 дм3 та у металеві лаковані банки згідно з ГОСТ 5981 місткістю не більшою ніж
 1. дм3.
  1. Скляну тару з консервованими томатами закупорюють:
 • у банки типу І — лакованими кришками, які відповідають вимогам чинних нормативних документів;
 • у банки типу ІІ — лакованими кришками, які відповідають вимогам чинних нормативних документів;
 • у банки типу ІІІ — лакованими кришками згідно з ГОСТ 25749 та іншими чинними нормативними документами або імпортного виробництва, які відповідають вимогам чинних нормативних документів і мають позитивний висновок Державної санітарно-епідеміологічної експертизи центрального органу виконавчої влади у сфері охорони здоров’я України.

 1. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ
  1. Транспортування та зберігання — згідно з ГОСТ 13799.
  2. Консервовані томати зберігають у добре вентильованих складських приміщеннях за температури від 0 оС до 25 оС та відносної вологості повітря не більше ніж 75 %.
  3. Строк зберігання консервованих томатів з дати виготовлення:

 • у скляних банках — три роки;
 • у металевих банках — два роки.

 1. МЕТОДИ КОНТРОЛЮВАННЯ
 2.  
  1. Відбирають проби згідно з ГОСТ 26313, готують проби до випробовування згідно з ГОСТ 26671, ГОСТ 26929.
  2. Методи випробовування продукції за показниками якості: органолептичних показників — згідно з ГОСТ 8756.1, закупорювання — згідно з ГОСТ 8756.18, фізико-хімічних показників — за стандартами, наведеними в таблиці 2.
  3. Розміри плода під час розрізання визначають вимірюванням за допомогою штангенциркуля згідно з ГОСТ 166, дерев’яної лінійки — згідно з ГОСТ 17435 або металевої лінійки — згідно з ГОСТ 427.
  4. Визначають токсичні елементи, мікотоксин патуліну в консервах згідно з нормативними документами, наведеними у таблиці 3.
  5. Визначають кількість радіонуклідів у продукції: 90Sr — згідно з МУ № 5778 [9] та 137Cs — згідно з МУ № 5779 [10] або згідно з іншими чинними нормативними документами, погодженими центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я України.
  6. Сторонні домішки визначають візуально.
  7. Відбирають проби для мікробіологічного аналізування згідно з ГОСТ 26668, готують проби — згідно з ГОСТ 26669, методи культивування мікроорганізмів зазначені у ГОСТ 26670, готують розчини реактивів, живильних середовищ — згідно з ГОСТ 10444.1.
  8. Мікробіологічне аналізування консервів за необхідності підтвердження промислової стерильності проводять згідно з ГОСТ 10444.11; ГОСТ 10444.12; ГОСТ 10444.14; ГОСТ 30425.
  9. Виявляють збудника псування у разі потреби підтвердження мікробіального псування згідно з ГОСТ 10444.11; ГОСТ 10444.12; ГОСТ 10444.15; ГОСТ 30425.
  10. Патогенні мікроорганізми виявляють на вимогу органів Державного санітарно-епідеміологічного нагляду в зазначених ними лабораторіях згідно з ГОСТ 10444.2; ГОСТ 10444.7; ГОСТ 10444.8; ГОСТ 10444.9.
  11. Визначають вміст плісені за Говардом згідно з ГОСТ 10444.14.

 1. ПРАВИЛА ПРИЙМАННЯ
  1. Правила приймання — згідно з ГОСТ 26313.

Реквізити документа про якість повинні відповідати вимогам інструкції № I 4.4.4.077 [4].

 1. Періодичність контролювання вмісту токсичних елементів, радіонуклідів, мікотоксину патуліну визначають відповідно до методичних рекомендацій МР 4.4.4.-108 [11].

 1. ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА
  1. Виробник гарантує відповідність якості консервів вимогам цього стандарту в разі дотримування умов транспортування та зберігання.
  2. Строк зберігання консервованих томатів зазначено у 10.3.


Ми постачаємо та монтуємо обладнання для ферм ВРХ - доїння, годівля, вентиляція та комфорт тварин. З сайтом знайомі 3 роки та задоволені співпрацею. Дякуємо за відмінний сайт!
Мы оцинковываем новые объекты или восстанавливаем цинковое покрытие у старых агро-объектов уже 19 лет, члены АФЗУ 5 лет, но только с подачей рекламы в рассылках смс и электронных письмах, которые адресно доходят до лиц заинтересованных в нашей работе и способных принимать самостоятельные решения, наши предложения стали превращаться в реальные контракты. Сайт продуман и удобен в использовании. Он реально помогает выжить в нынешнем не простом положении среднего бизнеса и агро-сектора Украины. Дай Бог вам здоровья!
На этом сайте собрана реальная база . После СМС рассылки по конвейерным роликам , в течении 3-4 часов 5 телефоных звонков. Очень даже хороший результат по сравнению с другими торговыми порталами. СПАСИБО.
Так як наша компанія спеціалізується на будівництві ангарів, ремонті покрівель та реконструкції складів, то основними нашими клієнтами вже багато років є аграрії. Тому періодично на kolosok.info замовляємо СМС розсилку, щоб знайти нових клієнтів. Дуже задоволені такою функціює. За невеликі гроші ми в такий спосіб можемо швидко повідомити про себе нашій цільовій аудиторії. Дуже задоволені.
Приятно с Вами работать.Огромное спасибо.
Благодарим администрацию сайта за хорошую возможность покупок-продаж!!!Спасибо всем за долгое и надежное партнерство! Всем успеха!!!
Услугами этого сайта пользуемся более 5 лет. Благодарим сотрудников за оперативную и качественную работу. С помощью рекламы на этом сайте продукция нашего предприятия стала более известной и востребованной как внутреннем так и на внешнем рынках.
Благодарность сайту! Действительно помогает с поиском клиентов, профессиональная подержка персонала!
Спасибо за работу! Пользовалась сайтом и агродоской- очень удобно и доступно! Перестали сотрудничать с другими сайтами - на этом сайте наиболее полная и достоверная информация.
Щиро дякуємо за якісний інформаційний сайт. Працює відмінно, гарне наповнення, успіху Вам, а всій українській землі процвітання !!!