ДСТУ 7011:2009КиївДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ2010Видання офіційнеТехнічні умовиНАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИБЗ№ 4–2009/506СОНЯШНИКДСТУ 7011:2009IIПраво власності на цей документ належить державі.Відтворювати, тиражувати та розповсюджувати його повністю чи частковона будь-яких носіях інформації без офіційного дозволу Держспоживстандарту України заборонено.Стосовно врегулювання прав власності треба звертатися до Держспоживстандарту УкраїниДержспоживстандарт України, 2010ПЕРЕДМОВА1 РОЗРОБЛЕНО: Дочірнє підприємство Державної акціонерної компанії «Хліб України» «Київський інсти-тут хлібопродуктів»; Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр’єва УААН; Український інститут експертизи сор-тів рослинРОЗРОБНИКИ: О. Гончар, канд. с.-г. наук; В. Кириченко, д-р с.-г. наук; Г. Крошко; І. Панченко, канд.с.-г. наук; В. Стрій, канд. техн. наук (науковий керівник); О. Шовгун2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 27 квітня 2009 р. № 1693 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ: (зі скасуванням в Україні ГОСТ 22391–89)ДСТУ 7011:2009III 

1ДСТУ 7011:2009Видання офіційнеНАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИСОНЯШНИКТехнічні умовиПОДСОЛНЕЧНИКТехнические условияSUNFLOWERSpecificationЧинний від 2010–01–011 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯЦей стандарт поширюється на насіння соняшнику, призначене для використовування на продо-вольчі потреби, для виробництва олеїнової кислоти і для експортування.Обов’язкові вимоги до насіння соняшнику, що гарантують безпеку життя і здоров’я людини, тва-рин та охорону довкілля, наведено у 4.1, 4.2 (стан, запах, колір насіння, вологість, шкідливі домішки,зараженість шкідниками), 5.1 (уміст токсичних елементів, мікотоксинів, радіонуклідів і пестицидів), 5.2(вимоги щодо безпеки і виробничої санітарії), 5.3 та 5.4 (охорона довкілля).2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯУ цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:ДСТУ 2422–94 Зерно заготівельне і постачальне. Терміни та визначенняДСТУ 3355–96 Продукція сільськогосподарська рослинна. Методи відбору проб у процесі каран-тинного огляду та експертизиДСТУ ІSО 10565–2003 Насіння олійних культур. Одночасне визначання вмісту олії та вологи.Метод спектрометрії з використовуванням імпульсного ядерного магнітного резонансуГОСТ 17.2.3.02–78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросоввредных веществ промышленными предприятиями (Охорона природи. Атмосфера. Правила встанов-лювання допустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами)ГОСТ 10842–89 (ИСО 520–77) Зерно зерновых и бобовых культур и семена масличных культур.Метод определения массы 1000 зерен или 1000 семян (Зерно зернових і бобових культур та насінняолійних культур. Метод визначання маси 1000 зерен або 1000 насінин)ГОСТ 10852–86 Семена масличные. Правила приемки и методы отбора проб (Насіння олійне.Правила приймання і методи відбирання проб)ГОСТ 10853–88 Семена масличные. Метод определения зараженности вредителями (Насінняолійне. Метод визначання зараженості шкідниками)ГОСТ 10854–88 Семена масличные. Методы определения сорной, масличной и особо учиты-ваемой примеси (Насіння олійне. Методи визначання сміттєвої, олійної та особливо враховуваної до-мішки)ДСТУ 7011:20092ГОСТ 10856–96 Семена масличные. Метод определения влажности (Насіння олійне. Метод визна-чання вологості)ГОСТ 10857–64 Семена масличные. Методы определения масличности (Насіння олійне. Методивизначання олійності)ГОСТ 10858–77 Семена масличных культур. Промышленное сырье. Методы определения кислот-ного числа масла (Насіння олійних культур. Промислова сировина. Методи визначання кислотногочисла олії)ГОСТ 13496.4–93 Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Методы определения содержанияазота и сырого протеина (Корми, комбікорми, комбікормова сировина. Методи визначання вмісту азотуі сирого протеїну)ГОСТ 26597–89 Подсолнечник. Метод определения кислотного числа масла с применениемрН-метрии (Соняшник. Метод визначання кислотного числа олії із застосуванням рН-метрії)ГОСТ 26927–86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения ртути (Сировина і продукти хар-чові. Метод визначання ртуті)ГОСТ 26929–94 Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб. Минерализация для определениясодержания токсичных элементов (Сировина і продукти харчові. Готування проб. Мінералізація длявизначання вмісту токсичних елементів)ГОСТ 26930–86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения мышьяка (Сировина і продуктихарчові. Метод визначання арсену)ГОСТ 26931–86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения меди (Сировина і продуктихарчові. Методи визначання міді)ГОСТ 26932–86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения свинца (Сировина і продуктихарчові. Методи визначання свинцю)ГОСТ 26933–86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения кадмия (Сировина і продуктихарчові. Методи визначання кадмію)ГОСТ 26934–86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения цинка (Сировина і продукти хар-чові. Метод визначання цинку)ГОСТ 27988–88 Семена масличные. Методы определения цвета и запаха (Насіння олійне. Мето-ди визначання кольору і запаху)ГОСТ 28238–89 Подсолнечник. Метод определения массовой доли олеиновой кислоты по показа-телю преломления масла (Соняшник. Метод визначання масової частки олеїнової кислоти за показ-ником заломлення олії)ГОСТ 29141–91 (ИСО 664–90) Семена масличных культур. Выделение пробы для анализа изсредней пробы (Насіння олійних культур. Виділення проби для аналізування із середньої проби)ГОСТ 29142–91 (ИСО 542–90) Семена масличных культур. Отбор проб (Насіння олійних культур.Відбирання проб)ГОСТ 30131–96 Жмыхи и шроты. Определение влаги, жира и протеина методом спектрометрии вближней инфракрасной области (Макухи і шроти. Визначання вологи, жиру і протеїну методом спект-рометрії у ближній інфрачервоній області).3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬУ цьому стандарті вжито терміни та відповідні їм визначення понять згідно з ДСТУ 2422, Зако-ном України «Про зерно та ринок зерна в Україні» від 4 липня 2002 р. № 37-IV, а також наведені нижче:домішкиДомішки органічного та неорганічного походження, що їх поділяють на олійну та сміттєву, яківпливають на якість насіння соняшнику3.1 олійна домішка3.1.1 бите насінняНасіння соняшнику з залишками ядра менше половини3.1.2 насіння, поїдене шкідникамиНасіння з ознаками пошкодження ядра шкідникамиДСТУ 7011:200933.1.3 проросле насінняНасіння соняшнику з ознаками проростання3.1.4 ушкоджене насінняНасіння зі зміненим кольором ядра від сіро-жовтого до коричневого кольору внаслідок сушіння,самозігрівання або ураження хворобами (загниле, запліснявіле)3.1.5 недозріле насінняНасіння щупле з мінімальним умістом ядра3.1.6 насіння, захоплене морозомНасіння щупле, білуватого кольору, з неміцним лушпинням і зміненим кольором ядра3.1.7 насіння, пошкоджене рослиноїдними клопамиНасіння з темними плямами на ядрі різного розміру та інтенсивності3.1.8 повністю або частково обрушене насінняПовністю або частково обрушене насіння із різним ступенем порушення лузги та ядра3.2 сміттєва домішка3.2.1 мінеральна домішкаДомішки мінерального походження: пісок, грудочки землі, галька тощо3.2.2 органічна домішкаДомішки органічного походження: частини стебел і кошиків, листя лушпиння тощо3.2.3 шкідлива домішкаДомішки рослинного походження, що шкодять здоров’ю людини та тварини, змінюють органолеп-тичні показники насіння і впливають на вибір технологічних процесів його перероблення3.2.4 зіпсоване насінняНасіння соняшнику із зіпсованим ядром чорного кольору3.3 основне насіння, олійна і сміттєва домішки3.3.1 До основного насіння соняшнику відносять ціле та ушкоджене насіння соняшнику, що захарактером ушкоджень не віднесене до олійної та сміттєвої домішок.3.3.2 До олійної домішки відносять у залишку на ситі з вічками діаметром 3,0 мм насіння со-няшнику:— бите;— давлене;— поїдене шкідниками;— проросле;— пошкоджене;— недозріле;— насіння, захоплене морозом;— повністю або частково обрушене;— пошкоджене рослиноїдними клопами.3.3.3 До сміттєвої домішки відносять:— домішки, що проходять крізь сито з вічками діаметром 3,0 мм;— у залишку на ситі з вічками діаметром 3,0 мм: мінеральну домішку; органічну домішку; пустенасіння; насіння усіх диких та культурних рослин; шкідливу домішку; зіпсоване насіння.4 ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ4.1 Вимоги щодо якості насіння соняшнику, що використовують для продовольчих потреб і вироб-ництва олеїнової кислоти, наведено у таблиці 1.4.2 У разі використовування насіння соняшнику для виробництва олії показник масової часткиолії не є обов’язковим для визначання класу. Норму надано для закладання у договір про постачанняв Україні насіння соняшнику для вітчизняних переробних підприємств.ДСТУ 7011:20094Таблиця 1 — Вимоги щодо якості насіння соняшникуПоказникГранична нормадля виробництва олії для виробництвакондитерськихвиробівдля вироб-ництва олеїно-вої кислотиВологість, %:не менше ніжне більше ніжОлійна домішка, %, не більше ніж,зокрема проросле насінняСміттєва домішка, %, не більше ніж,зокремазіпсоване насіннямінеральна домішка,зокрема галька, шлак, руданасіння рициниМасова частка олії у перерахункуна суху речовину, %:не менше ніжне більше ніжМасова частка сирого протеїнуу перерахунку на суху речовину, %,не менше ніжМасова частка олеїнової кислотив олії, %, не менше ніжКислотне число олії, мг КОН/г,не більше ніжМаса 1000 насінин, г, не менше ніжЗараженість шкідниками зернаперший клас другий клас третій клас6,0 6,0 6,0 6,0 6,08,0 8,0 8,0 8,0 8,03,0 5,0 7,0 5,0 5,01,0 2,0 3,0 2,0 2,01,0 2,0 3,0 3,0 3,00,2 0,5 1,0 0,5 1,00,3 0,5 0,5 0,5 0,50,15 0,3 0,3 0,3 0,3Не дозволено50,0 45,0 40,0 — —— — — 42,0 —— — — 19,0 —— — — — 60,01,3 2,2 5,0 5,0 5,0— — — 70,0 —Не дозволено Не дозволено, крім зараженості кліщем не вище ІІ ступенядля виробництва олії4.3 Насіння соняшнику незалежно від сфери використання має бути у здоровому стані, без само-зігрівання та теплового пошкодження під час сушіння; мати властивий здоровому насінню запах (беззатхлого, пліснявого, інших сторонніх запахів); мати нормальний колір відповідно до певних сортовихознак.4.4 У разі невідповідності насіння соняшнику граничній нормі за показником кислотного числа оліїйого використовують на технічні потреби (на виробництво оліфи тощо).4.5 За згоди зернових складів, інших суб’єктів підприємницької діяльності дозволено постачатинасіння соняшнику з вологістю і вмістом олійної та сміттєвої домішок вище граничної норми, якщоможливе доведення ними такого насіння до показників якості, зазначених у таблиці 1.ДСТУ 7011:200954.6 Насіння соняшнику, що формують для експортування, має бути у здоровому стані, не зара-женим шкідниками зерна й насіння, мати нормальний запах та колір. Вимоги до інших показників якостівстановлюють у договорі (контракті) між постачальником і покупцем.5 ВИМОГИ ЩОДО БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ5.1 Уміст токсичних елементів, мікотоксинів і пестицидів у насінні соняшнику, що використову-ють для продовольчих потреб, а також для експортування, не повинен перевищувати допустимихрівнів, установлених МБТиСН 5061 [1]. За радіологічними показниками насіння соняшнику має відпові-дати вимогам ГН 6.6.1.1-130 [2]. Максимально допустимий уміст у насінні соняшнику шкідливих речо-вин наведено у додатку А.5.2 Під час роботи з насінням соняшнику потрібно дотримуватися вимог, викладених у «Прави-лах техники безопасности и производственной санитарии на предприятиях по хранению и переработкезерна Министерства хлебопродуктов СССР» № 99 [3].5.3 Контролюють дотримування норм викидів шкідливих речовин в атмосферу згідно з вимогамиГОСТ 17.2.3.02 і ДСП 201 [4].5.4 Охороняють ґрунт від забруднення побутовими і виробничими відходами відповідно до вимогСанПиН 42-128-4690 [5].6 ПРАВИЛА ПРИЙМАННЯ6.1 Правила приймання — згідно з ГОСТ 10852.6.2 У кожній партії соняшнику визначають стан насіння, запах, колір, вологість, олійну і сміттєвудомішки, зараженість, кислотне число олії. У партіях соняшнику, призначених для кондитерських по-треб, визначають також масову частку протеїну і масу 1000 насінин; у партіях соняшнику для вироб-ництва олеїнової кислоти — її масову частку.6.3 Контролювання вмісту і періодичність контролювання токсичних елементів, мікотоксинів тапестицидів у насінні соняшнику, що використовують для продовольчих потреб і для експортування,виконують згідно з МР 4.4.4-108 [6].6.4 Кожну партію насіння соняшнику супроводжують свідоцтвом про вміст пестицидів, токсич-них елементів, мікотоксинів, радіонуклідів і посвідченням або сертифікатом про якість.7 МЕТОДИ КОНТРОЛЮВАННЯ7.1 Відбирають і виділяють проби для аналізування згідно з ГОСТ 29142 (ИСО 542–90),ГОСТ 29141 (ИСО 664–90), ГОСТ 10852 і ДСТУ 3355.7.2 Визначають запах, колір згідно з ГОСТ 27988.7.3 Визначають вологість згідно з ГОСТ 10856 та ДСТУ ISO 10565.7.4 Визначають олійну, сміттєву і особливо враховувану домішки згідно з ГОСТ 10854.7.5 Визначають зараженість шкідниками згідно з ГОСТ 10853.7.6 Визначають масову частку олії згідно з ГОСТ 10857 та ДСТУ ISO 10565.7.7 Визначають масову частку сирого протеїну згідно з ГОСТ 13496.4, використовуючи шрот, щозалишився під час визначання масової частки олії, згідно з ГОСТ 30131.7.8 Визначають масову частку олеїнової кислоти згідно з ГОСТ 28238.7.9 Визначають кислотне число олії згідно з ГОСТ 10858 та ГОСТ 26597.7.10 Визначають масу 1000 насінин згідно з ГОСТ 10842 (ИСО 520–77).7.11 Визначання токсичних елементівГотують проби до аналізування згідно з ГОСТ 26929, визначають ртуть згідно з ГОСТ 26927, ар-сен — згідно з ГОСТ 26930, мідь — згідно з ГОСТ 26931, свинець — згідно з ГОСТ 26932, кадмій —згідно з ГОСТ 26933, цинк — згідно з ГОСТ 26934.ДСТУ 7011:200967.12 Визначають пестициди у насінні соняшнику згідно з ДСанПіН 8.8.1.2.3.4-000 [7].7.13 Визначають мікотоксини у насінні соняшнику для продовольчих потреб згідно з методами, за-твердженими Міністерством охорони здоров’я: афлатоксин В1 — згідно з МР 2273 [8] або МР 4082 [9];зеараленон — згідно з МР 2964 [10]; Т-2 токсин — згідно з МУ 3184 [11].7.14 Визначають радіонукліди: стронцій-90 — згідно з МУ 5778 [12] і цезій-137 — згідно МУ 5779 [13].8 ТРАНСПОРТУВАННЯ І ЗБЕРІГАННЯ8.1 Насіння соняшнику перевозять насипом транспортом усіх видів відповідно до правил пере-везення вантажів, чинних для транспорту цього виду.8.2 Транспортні засоби мають бути чисті, без сторонніх запахів. Під час навантажування, пере-везення і розвантажування насіння соняшнику потрібно захищати від атмосферних опадів.8.3 Насіння соняшнику розміщують та зберігають у чистих, сухих, без сторонніх запахів, не зара-жених шкідниками зерна зерносховищах відповідно до санітарних правил і умов зберігання, затвер-джених в установленому порядку в Україні. Партії насіння соняшнику 1-го, 2-го, 3-го класів, призна-чені для виробництва олії, розміщують, транспортують і зберігають окремо в умовах, що уне-можливлюють їхнє змішування. Партії насіння соняшнику, вирощені на полях без застосування пес-тицидів, що призначені для дитячого харчування, розміщують і зберігають окремо від інших партій.Окремо також розміщують, зберігають і транспортують партії насіння соняшнику для кондитерськихпотреб та для виробництва олеїнової кислоти, а також партії, уражені білою чи сірою гниллю.8.4 Під час транспортування, розміщування і зберігання насіння соняшнику враховують стан,наведений у таблиці 2.Таблиця 2 — Стан насіння соняшнику за вологістю та засміченістюСтан насіння соняшнику Вологість, % Олійна домішка, % Сміттєва домішка, %За вологістю:сухе До 7 включ.середньої сухості Від 7,1 до 8 включ.вологе Від 8,1 до 9 включ.сире Понад 9,1За засміченістю:чисте До 3 включ. До 1 включ.середньої чистоти Від 3,1 до 7 включ. Від 1,1 до 5 включ.смітне Понад 7,1 Понад 5,19 ГАРАНТІЇ ПОСТАЧАЛЬНИКА9.1 Підприємство-постачальник гарантує відповідність насіння соняшнику вимогам цього стан-дарту в разі дотримання умов транспортування і зберігання.9.2 Гарантійний строк зберігання насіння соняшнику — 6 міс. з дня закладання на зберігання.9.3 Після закінчення гарантійного строку зберігання якість насіння перевіряють на відповідністьвимогам стандарту. У разі позитивних результатів аналізування строк зберігання насіння соняшникупродовжують.ДСТУ 7011:20097ДОДАТОК А(обов’язковий)МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМИЙ РІВЕНЬ УМІСТУШКІДЛИВИХ РЕЧОВИН У НАСІННІ СОНЯШНИКУПоказник Максимально допустимий рівень умістушкідливих речовин у насінні соняшникуТоксичні елементи, мг/кг:свинець 0,5кадмій 0,1арсен 0,2ртуть 0,03мідь 10,0цинк 50,0Мікотоксини, мг/кг:афлатоксин В1 0,005зеараленон 1,0Т-2 токсин 0,1Радіонукліди, Бк/кг:стронцій-90 20,0цезій-137 50,0Пестициди Перелік пестицидів, уміст яких конт-ролюють у насінні соняшнику, зале-жить від використовування їх на кон-кретній території, та його погоджуютьзі службами Міністерства охорониздоров’я УкраїниДОДАТОК Б(довідковий)БІБЛІОГРАФІЯ1 МБТиСН 5061–89 Медико-биологические требования и санитарные нормы качества продоволь-ственного сырья и пищевых продуктов (Медико-біологічні вимоги і санітарні норми якості продоволь-чої сировини і харчових продуктів), затверджені Міністерством охорони здоров’я СРСР 01.08.89№ 5061.2 ГН 6.6.1.1-130–2006 Допустимі рівні вмісту радіонуклідів 137Cs і90Sr у продуктах харчування тапитній воді, затверджені Міністерством охорони здоров’я України 03.05.2006 № 256.3 Правила техники безопасности и производственной санитарии на предприятиях по хранениюи переработке зерна Министерства хлебопродуктов СССР (Правила з техніки безпеки і виробничоїсанітарії на зернозберігальних і зернопереробних підприємствах Міністерства хлібопродуктів СРСР),затверджені Міністерством хлібопродуктів СРСР 18.04.88 № 99.4 ДСП 201–97 Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (відзабруднення хімічними та біологічними речовинами), затверджені Міністерством охорони здоров’яУкраїни 09.07.97 № 201.5 СанПиН 42-128-4690–88 Санитарные правила содержания территорий населенных мест (Сані-тарні правила утримування територій населених пунктів), затверджені Міністерством охорони здоров’яСРСР 05.08.88 № 4690.6 МР 4.4.4-108–2004 Періодичність контролю продовольчої сировини та харчових продуктів запоказниками безпеки, затверджені Міністерством охорони здоров’я 02.07.2004 № 329.7 ДСанПіН 8.8.1.2.3.4-000–2001 Допустимі дози, концентрації, кількості та рівні вмісту пестицидіву сільськогосподарській сировині, харчових продуктах, повітрі робочої зони, атмосферному повітрі,воді водоймищ, ґрунті, затверджені Міністерством охорони здоров’я України 20.09.2001 № 137.8 МР 2273–80 Методические рекомендации по обнаружению, идентификации и определению со-держания афлатоксинов в продовольственном сырье и пищевых продуктах (Методичні рекомендаціїщодо виявляння, ідентифікування і визначання вмісту афлатоксинів у продовольчій сировині та хар-чових продуктах), затверджені Міністерством охорони здоров’я СРСР 10.12.80 № 2273.9 МР 4082–86 Методические рекомендации по обнаружению, идентификации и определению со-держания афлатоксинов в продовольственном сырье и пищевых продуктах с помощью высокоэффек-тивной жидкостной хроматографии (Методичні рекомендації щодо виявляння, ідентифікування і ви-значання вмісту афлатоксинів у продовольчій сировині і харчових продуктах за допомогоювисокоефективної рідинної хроматографії), затверджені Міністерством охорони здоров’я СРСР 20.03.86№ 4082.10 МР 2964–84 Методические рекомендации по обнаружению, идентификации и определениюсодержания зеараленона в пищевых продуктах (Методичні рекомендації щодо виявляння, ідентифіку-вання і визначання вмісту зеараленону в харчових продуктах), затверджені Міністерством охорониздоров’я СРСР 23.01.84 № 2964.11 МУ 3184–84 Методические указания по обнаружению, идентификации и определению Т-2 ток-сина в пищевых продуктах (Методичні вказівки щодо виявляння, ідентифікування і визначанняТ-2 токсину в харчових продуктах), затверджені Міністерством охорони здоров’я СРСР 29.12.84№ 3184.12 МУ 5778–91 Стронций-90. Определение в пищевых продуктах (Стронцій-90. Визначання в хар-чових продуктах), затверджені Міністерством охорони здоров’я СРСР 04.01.91 № 5778.13 МУ 5779–91 Цезій-137. Определение в пищевых продуктах (Цезій-137. Визначання в харчовихпродуктах), затверджені Міністерством охорони здоров’я СРСР 04.01.91 № 5779.Код УКНД 67.200.20Ключові слова: визначання якості; вимоги щодо безпеки; вимоги щодо якості; гарантії; насіннясоняшнику для виробництва олії, олеїнової кислоти, кондитерських виробів.Редактор О. НіколаєнкоТехнічний редактор О. МарченкоКоректор О. РождественськаВерстальник В. ПерекрестПідписано до друку 16.03.2010. Формат 60×84 1/8.Ум. друк. арк. 1,39. Зам. Ціна договірна.ВиконавецьДержавне підприємство «Український науково-дослідний і навчальний центрпроблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ»)вул. Святошинська, 2, м. Київ, 03115Свідоцтво про внесення видавця видавничої продукції до Державного реєструвидавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції від 14.01.2006, серія ДК, № 1647ДСТУ 7011:2009
Ми постачаємо та монтуємо обладнання для ферм ВРХ - доїння, годівля, вентиляція та комфорт тварин. З сайтом знайомі 3 роки та задоволені співпрацею. Дякуємо за відмінний сайт!
Мы оцинковываем новые объекты или восстанавливаем цинковое покрытие у старых агро-объектов уже 19 лет, члены АФЗУ 5 лет, но только с подачей рекламы в рассылках смс и электронных письмах, которые адресно доходят до лиц заинтересованных в нашей работе и способных принимать самостоятельные решения, наши предложения стали превращаться в реальные контракты. Сайт продуман и удобен в использовании. Он реально помогает выжить в нынешнем не простом положении среднего бизнеса и агро-сектора Украины. Дай Бог вам здоровья!
На этом сайте собрана реальная база . После СМС рассылки по конвейерным роликам , в течении 3-4 часов 5 телефоных звонков. Очень даже хороший результат по сравнению с другими торговыми порталами. СПАСИБО.
Так як наша компанія спеціалізується на будівництві ангарів, ремонті покрівель та реконструкції складів, то основними нашими клієнтами вже багато років є аграрії. Тому періодично на kolosok.info замовляємо СМС розсилку, щоб знайти нових клієнтів. Дуже задоволені такою функціює. За невеликі гроші ми в такий спосіб можемо швидко повідомити про себе нашій цільовій аудиторії. Дуже задоволені.
Приятно с Вами работать.Огромное спасибо.
Благодарим администрацию сайта за хорошую возможность покупок-продаж!!!Спасибо всем за долгое и надежное партнерство! Всем успеха!!!
Услугами этого сайта пользуемся более 5 лет. Благодарим сотрудников за оперативную и качественную работу. С помощью рекламы на этом сайте продукция нашего предприятия стала более известной и востребованной как внутреннем так и на внешнем рынках.
Благодарность сайту! Действительно помогает с поиском клиентов, профессиональная подержка персонала!
Спасибо за работу! Пользовалась сайтом и агродоской- очень удобно и доступно! Перестали сотрудничать с другими сайтами - на этом сайте наиболее полная и достоверная информация.
Щиро дякуємо за якісний інформаційний сайт. Працює відмінно, гарне наповнення, успіху Вам, а всій українській землі процвітання !!!