ДСТУ 4449:2005. СНІДАНКИ М’ЯСНІ

Технічні умови ДСТУ 4449:2005

Видання офіційне

Київ

ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ 2006


ПЕРЕДМОВА


 1. РОЗРОБЛЕНО: Технологічний інститут молока та м’яса Української академії аграрних наук (ТІММ УААН), Національна асоціація виробників м’яса та м’ясопродуктів України «Укрм’ясо»


РОЗРОБНИКИ: Л. Войцехівська, канд. техн. наук; Г.Єресько, д-р техн. наук; Н. Зікрань; О. Костюк, канд. біол. наук; Г. Окольнича; В. Попов; О. Старчевой, канд. техн. наук (керівник розробки)


 1. ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 16 вересня 2005 р. № 265 з 2006-07-01
 2. УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 9936-76).


Право власності на цей документ належить державі.


Відтворювати, тиражувати і розповсюджувати його повністю чи частково на будь-яких носіях інформації без офіційного дозволу заборонено.


Стосовно врегулювання прав власності треба звертатися до Держспоживстандарту України


Держспоживстандарт України, 2006

ЗМІСТ

С.

 1. Сфера застосування
 2. Нормативні посилання 
 3. Терміни та визначення понять
 4. Класифікація
 5. Загальні технічні вимоги
 6. Вимоги щодо безпеки
 7. Вимоги щодо охорони довкілля
 8. Маркування 
 9. Пакування
 10. Правила транспорування та зберігання
 11. Методи контролювання
 12. Правила приймання
 13. Гарантії виробника


ДСТУ 4449:2005 НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

КОНСЕРВИ М’ЯСНІ

СНІДАНКИ М’ЯСНІ

Технічні умови

КОНСЕРВЫ МЯСНЫЕ

ЗАВТРАКИ МЯСНЫЕ

Технические условия

CANNED MEAT

BREAKFAST MEAT

Specifications

Чинний від 2006-07-01


1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

 1. Цей стандарт поширюється на консерви м’ясні — сніданки м’ясні (далі за текстом — консерви), які виготовляють із яловичини, баранини, свинини, витриманих у посолі, або без посолу, або із м’ясної обрізі і діафрагми яловичої та свинячої, розфасовані в банки, герметично закупорені та простерилізовані, що призначені для вживання в їжу.
 2. Вимоги щодо безпечності консервів викладено у 5.1.3 — 5.1.7 та розділах 6, 7.

2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

   

Цей стандарт містить посилання на такі нормативні документи:


ДК 016-97 Державний класифікатор продукції та послуг ДСТУ 2316-93 (ГОСТ 21-94) Цукор пісок. Технічні умови

ДСТУ 3146-95 Коди та кодування інформації. Штрихове кодування. Маркування об’єктів ідентифікації. Штрихкодові позначки EAN. Вимоги до побудови ДСТУ 3233-95 Часник свіжий. Технічні умови ДСТУ 3234-95 Цибуля ріпчаста свіжа. Технічні умови ДСТУ 3583-97 (ГОСТ 13830-97) Сіль кухонна. Загальні технічні умови

ДСТУ 4424:2005 М’ясна промисловість. Виробництво м’ясних продуктів. Терміни та визначення понять

ДСТУ ISO 1841-1:2004 М’ясо та м’ясні продукти. Визначання вмісту хлоридів. Частина 1: Метод Волхарда (ISO 1841-1:1996, IDT)

ДСТУ ISO 1841-2:2004 М’ясо та м’ясні продукти. Визначання вмісту хлоридів. Частина 2: Потенціометричний метод (ISO 1841-2:1996, IDT)

ДСТУ iSO 3166-1-2000 Коди назв країн світу

ДСТУ ENV 12014-3-2003 Продукти харчові. Визначання вмісту нітрату і (або) нітриту. Частина 3. Спектрометричне визначання нітрату та нітриту в м’ясних продуктах після ферментативного відновлювання нітрату до нітриту (ENV 12014-3:1998, IDT)


Видання офіційне


ДСТУ ENV 12014-4-2003 Продукти харчові. Визначання вмісту нітрату і (або) нітриту. Метод іонообмінної хроматографії (ІХ) для визначання вмісту нітрату та нітриту в м’ясних продуктах (ENV 12014-4:1998, IDT)

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности (ССБП. Устатковання виробниче. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности (ССБП. Процеси виробничі. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями (Охорона природи. Атмосфера. Правила встановлювання дозволених викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами)

ГОСТ 779-55 Мясо-говядина в полутушах и четвертинах. Технические условия (М’ясо-ялови- чина у півтушах та четвертинах. Технічні умови)

ГОСТ 1341-97 Пергамент растительный. Технические условия (Пергамент рослинний. Технічні умови)

ГОСТ 1760-86 Подпергамент. Технические условия (Підпергамент. Технічні умови)

ГОСТ 1935-55 Мясо-баранина и козлятина — в тушах. Технические условия (М’ясо-баранина та козлятина — в тушах. Технічні умови)

ГОСТ 2874-82 Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством (Вода питна. Гігієнічні вимоги та контролювання якості)

ГОСТ 3343-89 Продукты томатные концентрированные. Общие технические условия (Продукти томатні концентровані. Загальні технічні умови)

ГОСТ 4197-74 Натрий азотистокислый. Технические условия (Натрій азотистокислий. Технічні умови)

ГОСТ 5717-91 Банки стеклянные для консервов. Технические условия (Банки скляні для консервів. Технічні умови)

ГОСТ 5981-88 Банки металлические для консервов. Технические условия (Банки металеві для консервів. Технічні умови)

ГОСТ 7587-71 Лук репчатый сушеный. Технические условия (Цибуля ріпчаста сушена. Технічні умови)

ГОСТ 7724-77 Мясо. Свинина в тушах и полутушах. Технические условия (М’ясо. Свинина в тушах і півтушах. Технічні умови)

ГОСТ 8558.1-78 Продукты мясные. Методы определения нитрита (Продукти м’ясні. Методи визначання нітриту)

ГОСТ 8756.0-70 Продукты пищевые консервированные. Отбор проб и подготовка их к испытанию (Продукти харчові консервовані. Відбирання проб та готування їх до досліджень)

ГОСТ 8756.1-79 Продукты пищевые консервированные. Методы определения органолептических показателей, массы нетто или объема и массовой доли составных частей (Продукти харчові консервовані. Методи визначання органолептичних показників, маси нетто або об’єму та масової долі складових частин)

ГОСТ 8756.4-70 Продукты пищевые консервированные. Метод определения содержания минеральных примесей (песка) (Продукти харчові консервовані. Метод визначання вмісту мінеральних домішок (піску))

ГОСТ 8756.18-70 Продукты пищевые консервированные. Метод определения внешнего вида, герметичности тары и состояния внутренней поверхности металлической тары (Продукти харчові консервовані. Метод визначання зовнішнього вигляду, герметичності тари та стану внутрішньої поверхні металевої тари)

ГОСТ 10444.1-84 Консервы. Приготовление растворов реактивов, красок, индикаторов и питательных сред, применяемых в микробиологическом анализе (Консерви. Готування розчинів реактивів, фарб, індикаторів та живильного середовища, які застосовують у мікробіологічному аналізуванні)

ГОСТ 10444.2-94 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества Staphylococcus aureus (Продукти харчові. Методи виявляння та визначання кількості Staphylococcus aureus)

ГОСТ 10444.7-86 Продукты пищевые. Методы выявления ботулинических токсинов и Clostridium botulinum (Продукти харчові. Методи виявляння ботулінічних токсинів та Clostridium botulinum)

ГОСТ 10444.8-88 Продукты пищевые. Метод определения Bacillus cereus (Продукти харчові. Метод визначання Bacillus cereus)

ГОСТ 10444.9-88 Продукты пищевые. Метод определения Clostridium perfringens (Продукти харчові. Метод визначання Clostridium perfringens)

ГОСТ 10444.11-89 Продукты пищевые. Методы определения молочнокислых микроорганизмов (Продукти харчові. Методи визначання молочнокислих мікроорганізмів)

ГОСТ 10444.12-88 Продукты пищевые. Метод определения дрожжей и плесневых грибов (Продукти харчові. Метод визначання дріжджів та пліснявих грибів)

ГОСТ 10444.15-94 Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (Продукти харчові. Методи визначання кількості мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів)

ГОСТ 13358-84 Ящики дощатые для консервов. Технические условия (Ящики дощаті для консервів. Технічні умови)

ГОСТ 13516-86 Ящики из гофрированного картона для консервов, пресервов и пищевых жидкостей. Технические условия (Ящики з гофрованого картону для консервів, пресервів та харчових рідин. Технічні умови)

ГОСТ 13534-89 Консервы мясные и мясорастительные. Упаковка, маркировка и транспортирование (Консерви м’ясні та м’ясорослинні. Пакування, маркування та транспортування)

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (Маркування вантажів)

ГОСТ 16729-71 Чеснок сушеный. Технические условия (Часник сушений. Технічні умови) ГОСТ 17594-81 Лист лавровый сухой. Технические условия (Лист лавровий сухий. Технічні умови)

ГОСТ 24297-87 Входной контроль продукции. Основные положения (Вхідне контролювання продукції. Основні положення)

ГОСТ 25951-83 Пленка полиэтиленовая термоусадочная. Технические условия (Плівка поліетиленова термозсідальна. Технічні умови)

ГОСТ 26183-84 Продукты переработки плодов и овощей. Консервы мясные и мясорастительные. Метод определения жира (Продукти переробляння плодів та овочів. Консерви м’ясні та м’ясорослинні. Метод визначання жиру)

ГОСТ 26186-84 Продукты переработки плодов и овощей, консервы мясные и мясорастительные. Методы определения хлоридов (Продукти переробляння плодів та овочів, консерви м’ясні та м’ясорослинні. Методи визначання хлоридів)

ГОСТ 26668-85 Продукты пищевые и вкусовые. Методы отбора проб для микробиологических анализов (Продукти харчові та смакові. Методи відбирання проб для мікробіологічних аналізів) ГОСТ 26669-85 Продукты пищевые и вкусовые. Подготовка проб для микробиологических анализов (Продукти харчові та смакові. Готування проб для мікробіологічних аналізів)

ГОСТ 26670-91 Продукты пищевые. Методы культивирования микроорганизмов (Продукти харчові. Методи культивування мікроорганізмів)

ГОСТ 26671-85 Продукты переработки плодов и овощей, консервы мясные и мясорастительные. Подготовка проб для лабораторных анализов (Продукти переробляння плодів та овочів, консерви м’ясні та м’ясорослинні. Готування проб для лабораторних аналізів)

ГОСТ 26927-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения ртути (Сировина та продукти харчові. Методи визначання ртуті)

ГОСТ 26929-94 Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб. Минерализация для определения содержания токсичных элементов (Сировина та продукти харчові. Готування проб. Мінералізація для визначання вмісту токсичних елементів)

ГОСТ 26930-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения мышьяка (Сировина та продукти харчові. Метод визначання миш’яку)

ГОСТ 26931-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения меди (Сировина та продукти харчові. Методи визначання міді)

ГОСТ 26932-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения свинца (Сировина та продукти харчові. Методи визначання свинцю)

ГОСТ 26933-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения кадмия (Сировина та продукти харчові. Методи визначання кадмію)

ГОСТ 26934-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения цинка (Сировина та продукти харчові. Метод визначання цинку)

ГОСТ 26935-86 Продукты пищевые консервированные. Методы определения олова (Продукти харчові консервовані. Методи визначання олова)

ГОСТ 29045-91 Пряности. Перец душистый. Технические условия (Прянощі. Перець духмяний. Технічні умови)

ГОСТ 29048-91 Пряности. Мускатный орех. Технические условия (Прянощі. Мускатний горіх. Технічні умови)

ГОСТ 29050-91 Пряности. Перец черный и белый. Технические условия (Прянощі. Перець чорний та білий. Технічні умови)

ГОСТ 29053-91 Пряности. Перец красный молотый. Технические условия (Прянощі. Перець червоний мелений. Технічні умови)

ГОСТ 29055-91 Пряности. Кориандр. Технические условия (Прянощі. Коріандр. Технічні умови) ГОСТ 30178-96 Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный метод определения токсичных элементов (Сировина та продукти харчові. Атомно-абсорбційний метод визначання токсичних елементів)

ГОСТ 30425-97 Консервы. Метод определения промышленной стерильности (Консерви. Метод визначання промислової стерильності).


3. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ 
   


Нижче подано терміни, вжиті в цьому стандарті і які установлені в ДСТУ 4424, та визначення позначених ними понять.


 1. м’ясні консерви


Продукт з м’яса та (або) субпродуктів, герметично закупорений в банки, підданий дії високої температури.


 1. стерилізування консервів


Нагрівання консервів до температури понад 100 оС для повного знищення всієї мікрофлори.


4. КЛАСИФІКАЦІЯ

 1. Консерви виробляють із яловичини, баранини, свинини або із м’ясної обрізі яловичої та свинячої і діафрагми яловичої та свинячої.
 2. Консерви виробляють в желе або в томатному соусі.
 3. Консерви в желе виробляють з яловичини (І та ІІ категорії), баранини (І та ІІ категорії) та свинини (м’ясної, беконної, жирної).
 4. Консерви в томатному соусі виробляють із м’ясної обрізі яловичої та свинячої і діафрагми яловичої та свинячої.

5. ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

  1. Основні показники і характеристики

   1. Консерви повинні відповідати вимогам цього стандарту. їх виробляють згідно з технологічною інструкцією та рецептурами з дотримуванням Правил передзабійного ветеринарного огляду тварин і ветеринарно-санітарної експертизи м’яса та м’ясних продуктів [1], Санитарных правил для предприятий мясной промышленности [2] та Инструкции по мойке и профилактической дезинфекции на предприятиях мясной и птицеперерабатывающей промышленности [3], затверджених у встановленому порядку.
   2. За органолептичними показниками консерви повинні відповідати вимогам, наведеним у таблиці 1.


Таблиця 1 — Органолептичні показники консервів


Назва

показника

Характеристика консервів

Метод контролювання

 

в желе

в томатному соусі

 

 

яловичина

баранина

свинина

яловичина та свинина

 

 

 

 

 

“’ясна’ жирна беконна

 

 

 

Зовнішній

вигляд

Шматочки м’яса в желе з наявністю виплавленого жиру

Шматочки м’яса в томатному соусі

Згідно з ГОСТ 8756.1

Консистенція

Під час обережного виймання з банки — шматочки м’яса не розпадаються, желе ніжної консистенції

Шматочки м’яса м’які, не розварені, соус однорідний, без грудочок

Згідно з ГОСТ 8756.1

Колір

М"ясо ві

Желе же

Жир білого кольору з жовтуватим відтінком

д рожевого до черв

втуватого кольору

Жир білого кольору або з рожевим відтінком

зного кольору Жир

свинячий

білого

кольору,

яловичий з

жовтуватим

відтінком

Соус від оранжевого до світло- коричневого кольору

Згідно з ГОСТ 8756.1

Запах та смак

Властиві вареному м"ясу з ароматом прянощів, без стороннього запаху та присмаку

Згідно з ГОСТ 8756.1

 

 1. За фізико-хімічними показниками консерви повинні відповідати вимогам, наведеним у таблиці 2.Таблиця 2 — Фізико-хімічні показники консервів


Назва показника

Норма для консервів

Метод контролювання

 

в желе

в

томатному

соусі

 

 

яловичина

баранина

свинина

яловичина та свинина

 

 

 

 

 

м’ясна,

беконна

жирна

 

 

 

Масова частка м"яса і жиру,%, не менша ніж

54

54

56

59

58

60

Згідно з ГОСТ 8756.1

Масова частка жиру, %, не більша ніж

16

16

27

48

42

30

Згідно з ГОСТ 26183

Масова частка кухонної солі, %

Від 1 до 2

Згідно з ГОСТ 26186 абоДСТУ ISO 1841-1, або ДСТУ ISO 1841-2

Масова частка нітриту натрію, %, не більша ніж

0,003

Згідно з ГОСТ 8558.1 або ДСТУ ENV 12014-3, або ДСТУ ENV 12014-4

Сторонні домішки

Не дозволено

Згідно з ГОСТ 8756.4

 

 1. Вміст токсичних елементів в консервах не повинен перевищувати допустимих рівнів, передбачених МБТ № 5061 [4] та наведених у таблиці 3.Гранично допустимий рівень, мг/кг, не більше ніж

Назва токсичного елемента

Метод

контролювання

в скляній, алюмінієвій або суцільнотягнутій бляшаній банці

в збірній бляшаній банці

Свинець

Кадмій

Миш’як

Ртуть

Мідь

Цинк

Олово

0,50

0,05

0,10

0,03

5.00

70.00

1,00

0,10

0,10

0,03

5.00

70.00

200.00

Згідно з Згідно з Згідно з Згідно з Згідно з Згідно з Згідно з

ГОСТ 26932 ГОСТ 26933 ГОСТ 26930 ГОСТ 26927 ГОСТ 26931 ГОСТ 26934 ГОСТ 26935


 1. За мікробіологічними показниками консерви (група А) повинні відповідати вимогам промислової стерильності.
 2.  
  1. Вміст афлатоксину В, нітрозамінів, гормональних препаратів і пестицидів в консервах не повинен перевищувати допустимих рівнів, встановлених МБТ № 5061 [4] та ДСанПіН 8.8.1.2.3.4-000 [5].
   1. Вміст радіонуклідів в консервах не повинен перевищувати допустимих рівнів, які встановлено ДР [6]: 137Cs - 200 Бк/кг, 90Sr - 20 Бк/кг.
  2. Вимоги до сировини та матеріалів
  3.  
   1. Для виробництва консервів використовують такі сировину та матеріали:

 • яловичину — згідно з ГОСТ 779, першої та другої категорії, згідно з чинними нормативними документами і отриману після її ділення, обвалювання та жилування:
 • яловичину знежиловану (або блоки)- м’язова тканина з вмістом жирової та сполучної тканин від 6 % до 14 %;
 • баранину — згідно з ГОСТ 1935, першої та другої категорії, згідно з чинними нормативними документами і отриману після її ділення, обвалювання та жилування:
 • баранину знежиловану — м’язова тканина з вмістом жирової та сполучної тканин від 6 % до 14 %;
 • свинину — згідно з ГОСТ 7724, першої (беконну), другої (м’ясну, включно обрізну), третьої категорії, згідно з чинними нормативними документами і отриману після її ділення, обвалювання та жилування:
 • свинину знежиловану жирну (або блоки) з вмістом жирової тканини від 50 % до 80 %;
 • свинину знежиловану односортну (або блоки) з вмістом жирової тканини не більше ніж 30 %;
 • блоки із знежилованого м’яса заморожені, згідно з чинними нормативними документами, або закордонного виробництва за наявності висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи Центрального органу виконавчої влади у сфері охорони здоров’я;
 • обрізь м’ясну яловичу та свинячу, діафрагму яловичу та свинячу — згідно з чинними нормативними документами;
 • шкурку свинячу — згідно з чинними нормативними документами;
 • сухожилля від жилування яловичини;
 • сіль кухонну — згідно з ДСТУ 3583 (ГОСТ 13830), виварну або кам’яну, самосадну та осадну, помелів № 0, 1, 2, не нижче першого сорту;
 • цукор-пісок — згідно з ДСТУ 2316 (ГОСТ 21);
 • цибулю ріпчасту свіжу — згідно з ДСТУ 3234;
 • цибулю ріпчасту сушену — згідно з ГОСТ 7587;
 • часник свіжий — згідно з ДСТУ 3233;
 • часник сушений — згідно з ГОСТ 16729;
 • лист лавровий — згідно з ГОСТ 17594;
 • перець духмяний — згідно з ГОСТ 29045;
 • горіх мускатний — згідно з ГОСТ 29048;
 • перець чорний мелений — згідно з ГОСТ 29050;
 • перець червоний мелений — згідно з ГОСТ 29053;
 • коріандр — згідно з ГОСТ 29055;
 • борошно пшеничне — згідно з чинними нормативними документами;
 • продукти томатні концентровані — згідно з ГОСТ 3343;
 • томатну пасту — згідно з чинними нормативними документами;
 • натрій азотистокислий (нітрит натрію) — згідно з ГОСТ 4197 або згідно з чинними нормативними документами;
 • воду питну — згідно з ГОСТ 2874.

 1. Для виробляння консервів не дозволено використовувати:

 • свинину з салом пожовтілим або яке жовтіє під час випробовування варінням;
 • м’ясо та субпродукти, заморожені більше одного разу;
 • м’ясо бугаїв, кнурів, баранів.
  1. Сировина тваринного походження для виробляння консервів повинна бути допущена державною ветеринарною службою підприємства.
   1. Контролювання якості сировини та матеріалів у кожній партії, що надходять на підприємство, здійснюють під час вхідного контролювання за порядком, встановленим підприємством-вироб- ником згідно з ГОСТ 24297.
   2. У сировині, яку використовують для виробляння консервів, вміст токсичних елементів, афлатоксину В!, антибіотиків, гормональних препаратів, нітрозамінів та пестицидів не повинен перевищувати рівнів, встановлених МБТ № 5061 [4], ДСанПіН 8.8.1.2.3.4-000 [5].
   3. Вміст радіонуклідів у сировині не повинен перевищувати рівнів, встановлених ДР [6].
   4. Кожну партію сировини, що надходить на підприємство, супроводжують документом про якість та безпечність.

6. ВИМОГИ ЩОДО БЕЗПЕКИ

 1. Під час виробляння консервів необхідно дотримуватися СП № 3238 [2], інструкції № 123-5/990-11 [3] та вимог щодо безпеки, які встановлені ГОСТ 12.3.002.
 2. Технологічне устатковання повинно відповідати вимогам ГОСТ12.2.003.
 3. Повітря робочої зони повинно відповідати вимогам ГОСТ 12.1.005.
 4. Пожежна безпека повинна відповідати вимогам ГОСТ 12.1.004.
 5. Контролюють виробничий шум, атмосферне повітря, освітлення згідно з ДСН 3.3.6.037 [7], ДСН 3.3.6.042 [8].

7. ВИМОГИ ЩОДО ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ

 1. Контролюють викиди шкідливих речовин в атмосферу згідно з ГОСТ 17.2.3.02 і ДСП 201 [9].
 2. Стічні води повинні підлягати очищанню і відповідати СанПиН 4630 [10].
 3. Охороняють ґрунти від забруднювання побутовими і промисловими відходами відповідно до вимог СанПиН 42-128-4690 [11].

8. МАРКУВАННЯ

 1. Маркують спожиткову тару згідно з чинними нормативно-правовими актами та нормативними документами, а також ГОСТ 13534.
 2. Методом літографії або на етикетці, виконаній типографським та іншими способами, кожної одиниці спожиткової тари повинно бути зазначено:

 • назва та повна адреса підприємства-виробника, його товарний знак (за наявності) та телефон, адреса об’єкта виробництва;
 • назва та склад консервів у порядку переваги складників, зокрема харчових добавок, які використовували під час їх виробництва;
 • назва власна (за наявності);
 • маса нетто, г;
 • умови зберігання;
 • кінцева дата споживання «Вжити до» або дата виробництва та строк придатності;
 • умови використання: «Консерви в желе рекомендовано вживати в охолодженому стані, а консерви в томатному соусі — в розігрітому стані»;
 • інформаційні дані про харчову та енергетичну цінність 100 г продукту (розраховує виробник відповідно до певної рецептури);
 • штрих-код EAN — згідно з ДСТУ 3146;
 • позначення цього стандарту.

 1. На кришці металевої банки, окрім позначень, передбачених ГОСТ 13534, після номера за- воду-виробника додатково зазначають двохсимвольний літерний код України (країни-виробника) — «иА» згідно з ДСТУ ISO 3166-1.


Дозволено наносити марковання на дно банки у разі використовування кришки з ключем.


 1. Маркують транспортну тару згідно з ГОСТ 13534 та ГОСТ 14192.
 2. Познаки консервів у разі замовляння: «Консерви м’ясні. Сніданок м’ясний


згіднозДСТУ4449:2005».

(власна назва)


9. ПАКУВАННЯ

 1. Пакують консерви в спожиткову тару, згідно з ГОСТ 13534.
 2. Сировину фасують в металеві банки, згідно з ГОСТ 5981, № 1, № 62, № 3, № 4, № 8, № 9, № 43, № 63, № 12, консерви в томатному соусі фасують також в скляні банки, згідно з ГОСТ 5717, типів 1-82-350, 1-82-500 або інші банки аналогічних якості та місткості вітчизняного або закордонного виробництва з кришками без ключа та з ключем, згідно з чинними нормативними документами або за наявності висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи Центрального органу виконавчої влади у сфері охорони здоров’я.
 3. Маса нетто консервів в банках повинна бути: № 1 - 100 г, № 62 - 230 г або 240 г, № 3 та № 4 - 250 г, № 8 - 325 г, № 9 - 338 г або 340 г, або 350 г, № 43 - 415 г або 425 г, № 63 - 490 г, № 12- 500 г або 525 г, або 550 г; 1-82-350 - 350 г, 1-82-500 - 470 г або 500 г, або 550 г.
 4. На дно і під кришку неполакованої металевої банки укладають кружок із пергаменту рослинного марки А, згідно з ГОСТ 1341, або підпергаменту — згідно з ГОСТ 1760.
 5. Граничні відхили маси нетто для окремих банок відповідно до ГОСТ 13534.
 6. Пакують консерви в транспортну тару згідно з ГОСТ 13534.


Консерви пакують у дощаті ящики, згідно з ГОСТ 13358, або ящики з гофрованого картону, згідно з ГОСТ 13516, або інші види тари згідно з чинними нормативними документами.


Дозволено формувати консерви у групове паковання з використовуванням термозсідальної плівки, згідно з ГОСТ 25951.


Кількість банок, запакованих в термозсідальну плівку, а також товщина і ширина плівки повинні відповідати вимогам ГОСТ 13534.


 1. Маса брутто ящиків не повинна перевищувати 30 кг.
  1. Додаткові вимоги до паковання можуть бути передбачені договором або контрактом.

10. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

 1. Правила транспортування
 2. Консерви транспортують усіма видами транспорту згідно з вимогами ГОСТ 13534.
 3. Правила зберігання
 4. Консерви зберігають за температури від 0°С до 20°С та відносної вологості повітря не вище ніж 75 %.


Строк придатності консервів:


 • в желе — не більше 3 років від дати виготовляння;
 • в томатному соусі — в металевих банках не більше 1 року, в скляних банках — не більше років від дати виготовляння.

11. МЕТОДИ КОНТРОЛЮВАННЯ

 1. Відбирають проби і готують їх до випробовувань згідно з ГОСТ 8756.0 та ГОСТ 26671.
 2. Зовнішній вигляд, герметичність тари та стан внутрішньої поверхні металевої тари перевіряють згідно з ГОСТ 8756.18.
 3. Визначають органолептичні показники згідно з ГОСТ 8756.1.
 4. Визначають фізико-хімічні показники: масову частку м’яса і жиру — згідно з ГОСТ 8756.1, масову частку жиру — згідно з ГОСТ 26183, масову частку кухонної солі — згідно з ГОСТ 26186 або ДСТУ ISO 1841-1, або ДСТУ ISO 1841-2, масову частку нітриту натрію — згідно з ГОСТ 8558.1 або ДСТУ ENV 12014-3, або ДСТУ ENV 12014-4, сторонні домішки — згідно з ГОСТ 8756.4.
 5. Готують проби для визначання токсичних елементів згідно з ГОСТ 26929. Визначають вміст токсичних елементів: свинцю - згідно з ГОСТ 26932, кадмію — згідно з ГОСТ 26933, миш’яку — згідно
 6. ГОСТ 26930, ртуті — згідно з ГОСТ 26927, міді — згідно з ГОСТ 26931, цинку — згідно з ГОСТ 26934, олова — згідно з ГОСТ 26935 або згідно з ГОСТ 30178.
 7. Відбирають проби для мікробіолоігічних досліджень згідно з ГОСТ 26668, готують проби згідно з ГОСТ 26669, готують до аналізу згідно з ГОСТ 10444.1.
 8. Аналізують промислову стерильність згідно з ГОСТ 30425.
 9. Визначають збудників мікробіального псування згідно з ГОСТ 10444.11, ГОСТ 10444.12, ГОСТ 10444.15, ГОСТ 26670.
 10. Визначають патогенні мікроорганізми згідно з ГОСТ 10444.2, ГОСТ 10444.7, ГОСТ 10444.8, ГОСТ 10444.9, ГОСТ 26670 та інструкції № 14.4.4.077 [12].
 11. Визначають вміст афлатоксину В відповідно до рекомендацій № 2273 [13].
 12. Визначають залишкові кількості нітрозамінів відповідно до вимог МВК 4.4.1.011 [14].
 13. Контролюють вміст гормональних препаратів відповідно до вимог інструкції № 3202 [15].
 14. Контролюють вміст пестицидів відповідно до вимог ДСанПіН 8.8.1.2.3.4-000 [5].
 15. Контролюють вміст радіонуклідів за методиками, затвердженими Центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я у встановленому порядку.
 16. Якість паковання та марковання визначають згідно з ГОСТ 13534.
 17. Визначають масу нетто згідно з ГОСТ 8756.1.

12. ПРАВИЛА ПРИЙМАННЯ

  1. Консерви приймають партіями. Правила приймання, визначання партії, об’єм вибірки проб — згідно з ГОСТ 8756.0.
  2. Кожну партію консервів супроводжують документами, що засвідчують якість та безпеку.
  3. Для перевіряння якості консервів на відповідність вимогам цього стандарту підприємство- виробник проводить приймальне та періодичне контролювання.
  4. Кожна партія консервів підлягає приймальному контролюванню за органолептичними, фізико- хімічними, мікробіологічними показниками, якістю паковання, марковання, масою нетто.
  5. Порядок та періодичність контролювання вмісту токсичних елементів в консервах, афлатоксину В!, нітрозамінів, гормональних препаратів, пестицидів та радіонуклідів здійснюють згідно з МР 4.4.4.-108 [16].
  6. Визначають мікробіологічні показники згідно з вимогами інструкції № 14.4.4.077 [12].
  7. У разі отримування незадовільних результатів досліджень хоча б за одним з показників проводять повторні дослідження подвоєної кількості зразків, які відбирають з тієї самої партії.

Результати повторних досліджень є остаточними та поширюються на всю партію. У разі невідповідності якості консервів вимогам цього стандарту всю партію консервів бракують.


13. ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА


 1. Підприємство-виробник гарантує відповідність якості та безпеки консервів вимогам цього стандарту за умови дотримування правил транспортування і зберігання, зазначених в розділі 10.
 2. Строк придатності консервів повинен відповідати вимогам 10.2 цього стандарту.


Ми постачаємо та монтуємо обладнання для ферм ВРХ - доїння, годівля, вентиляція та комфорт тварин. З сайтом знайомі 3 роки та задоволені співпрацею. Дякуємо за відмінний сайт!
Мы оцинковываем новые объекты или восстанавливаем цинковое покрытие у старых агро-объектов уже 19 лет, члены АФЗУ 5 лет, но только с подачей рекламы в рассылках смс и электронных письмах, которые адресно доходят до лиц заинтересованных в нашей работе и способных принимать самостоятельные решения, наши предложения стали превращаться в реальные контракты. Сайт продуман и удобен в использовании. Он реально помогает выжить в нынешнем не простом положении среднего бизнеса и агро-сектора Украины. Дай Бог вам здоровья!
На этом сайте собрана реальная база . После СМС рассылки по конвейерным роликам , в течении 3-4 часов 5 телефоных звонков. Очень даже хороший результат по сравнению с другими торговыми порталами. СПАСИБО.
Так як наша компанія спеціалізується на будівництві ангарів, ремонті покрівель та реконструкції складів, то основними нашими клієнтами вже багато років є аграрії. Тому періодично на kolosok.info замовляємо СМС розсилку, щоб знайти нових клієнтів. Дуже задоволені такою функціює. За невеликі гроші ми в такий спосіб можемо швидко повідомити про себе нашій цільовій аудиторії. Дуже задоволені.
Приятно с Вами работать.Огромное спасибо.
Благодарим администрацию сайта за хорошую возможность покупок-продаж!!!Спасибо всем за долгое и надежное партнерство! Всем успеха!!!
Услугами этого сайта пользуемся более 5 лет. Благодарим сотрудников за оперативную и качественную работу. С помощью рекламы на этом сайте продукция нашего предприятия стала более известной и востребованной как внутреннем так и на внешнем рынках.
Благодарность сайту! Действительно помогает с поиском клиентов, профессиональная подержка персонала!
Спасибо за работу! Пользовалась сайтом и агродоской- очень удобно и доступно! Перестали сотрудничать с другими сайтами - на этом сайте наиболее полная и достоверная информация.
Щиро дякуємо за якісний інформаційний сайт. Працює відмінно, гарне наповнення, успіху Вам, а всій українській землі процвітання !!!