ДСТУ 4552:2006. СИРОВАТКА МОЛОЧНА СУХА

Технічні умови

ДСТУ 4552:2006

Видання офіційне

Київ

ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ 2006


ПЕРЕДМОВА


 1. РОЗРОБЛЕНО: Технологічний інститут молока та м’яса УААН Міністерство аграрної політики України


РОЗРОБНИКИ: Г. Єресько, д-р техн. наук; Т. Лисенко; А. Мінорова, канд. техн. наук; Л. Масіч; І. Романчук, канд. техн. наук (керівник розробки)


 1. ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 27 квітня 2006 р. № 130
 2. УВЕДЕНО ВПЕРШЕ


Право власності на цей документ належить державі.


Відтворювати, тиражувати і розповсюджувати його повністю чи частково на будь-яких носіях інформації без офіційного дозволу заборонено.


Стосовно врегулювання прав власності треба звертатися до Держспоживстандарту України


Держспоживстандарт України, 2006

ЗМІСТ

С.

 1. Сфера застосування 1
 2. Нормативні посилання 1 
 3. Терміни та визначення понять 3
 4. Класифікація 3
 5. Технічні вимоги 3
 6. Вимоги безпеки 5
 7. Вимоги охорони довкілля 6
 8. Маркування 6
 9. Пакування 6
 10. Правила транспортуваннятазберігання 7
 11. Методи контролювання 7
 12. Правила приймання 7
 13. Гарантії виробника 8


ДСТУ 4552:2006 НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ СИРОВАТКА МОЛОЧНА СУХА Технічні умови

СЫВОРОТКА МОЛОЧНАЯ СУХАЯ

Технические условия

WHEY DRIED

Spesifications

Чинний від 2007-01-01


1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ


 1. Цей стандарт поширюється на суху молочну сироватку (далі — сироватка), що її виробляють із сироватки молочної або кислої згущуванням та подальшим сушінням.
 2. Сироватка призначена для промислового переробляння у харчовій промисловості, для готування сухого кормового замінника незбираного молока та інших кормів для сільськогосподарських тварин.
 3. Вимоги щодо безпечності сироватки викладено у 5.2.3—5.2.5 та розділах 6 і 7.


2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ


У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:


ДСТУ 2212:2003 Молочна промисловість. Виробництво молока та кисломолочних продуктів. Терміни та визначення понять

ДСТУ 3147-95 Коди та кодування інформації. Штрихове кодування. Маркування об"єктів ідентифікації. Формат та розташування штрихкодових позначок ЕАМ на тарі та пакованні товарної продукції. Загальні вимоги

ДСТУ 4324:2004 Молочна промисловість. Консерви молочні. Терміни та визначення понять ДСТУ IDF 73A:2003 Молоко і молочні продукти. Підрахунок кількості коліформ. Метод підрахунку колоній і метод визначення наймовірнішого числа за температури 30 оС ДСТУ IDF 93A:2003 Молоко і молочні продукти. Визначення сальмонел ДСТУ IDF 122С:2003 Молоко і молочні продукти. Підготовка зразків і розведень для мікробіологічних досліджень

ДСТУ ISO 707:2002 Молоко та молочні продукти. Настанови з відбирання проб ДСТУ ISO 11290-1-2003 Мікробіологія харчових продуктів та кормів для тварин. Горизонтальний метод виявлення та підрахування Listeria monocytogenes. Частина 1. Метод виявлення

ДСТУ ISO 11290-2-2003 Мікробіологія харчових продуктів та кормів для тварин. Горизонтальний метод виявлення та підрахування Listeria monocytogenes. Частина 2. Метод підрахування ДК 016-97 Державний класифікатор продукції і послуг, затверджений наказом Держстандарту України від 30.12.97, № 822

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)


Видання офіційне


ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.010-76 ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования (ССБП. Вибухобезпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности (ССБП. Устатковання виробниче. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности (ССБП. Процеси виробничі. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями (Охорона природи. Атмосфера. Правила встановлення допустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами) ГОСТ 2226-88 Мешки бумажные. Технические условия (Мішки паперові. Технічні умови) ГОСТ 9225-84 Молоко и молочные продукты. Методы микробиологического анализа (Молоко та молочні продукти. Методи мікробіологічного аналізу)

ГОСТ 10354-82 Пленка полиэтиленовая. Технические условия (Плівка поліетиленова. Технічні умови)

ГОСТ 10444.12-88 Продукты пищевые. Метод определения дрожжей и плесневых грибов (Продукти харчові. Метод визначання дріжджів та пліснявих грибів)

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (Маркування вантажів)

ГОСТ 16337-77 Полиэтилен высокого давления. Технические условия (Поліетилен високого тиску. Технічні умови)

ГОСТ 19360-74 Мешки-вкладыши пленочные. Общие технические условия (Мішки-вкладиші плівкові. Загальні технічні умови)

ГОСТ 23327-78 Молоко. Определение общего белка методом Кьельдаля (Молоко. Визначання загального білка методом К"єльдаля)

ГОСТ 23452-79 Молоко и молочные продукты. Методы определения остаточных количеств хлорорганических пестицидов (Молоко та молочні продукти. Методи визначання залишкових кількостей хлорорганічних пестицидів)

ГОСТ 23651-79 Продукция молочная консервированная. Упаковка и маркировка (Продукція молочна консервована. Пакування та маркування)

ГОСТ 24297-87 Входной контроль продукции. Основные положения (Вхідний контроль продукції. Основні положення)

ГОСТ 24597-81 Пакеты тарно-штучных грузов. Основные параметры и размеры (Пакети тарно- поштучних вантажів. Основні параметри та розміри)

ГОСТ 26809-86 Молоко и молочные продукты. Правила приемки, методы отбора и подготовка проб к анализу (Молоко і молочні продукти. Правила приймання, методи відбирання та підготування проб до аналізу)

ГОСТ 26927-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения ртути (Сировина і продукти харчові. Метод визначання ртуті)

ГОСТ 26929-94 Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб. Минерализация для определения содержания токсичных элементов (Сировина і продукти харчові. Підготування проб. Мінералізація для визначання вмісту токсичних елементів)

ГОСТ 26930-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения мышьяка (Сировина і продукти харчові. Метод визначання миш"яку)

ГОСТ 26932-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения свинца (Сировина і продукти харчові. Методи визначання свинцю)

ГОСТ 26933-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения кадмия (Сировина і продукти харчові. Методи визначання кадмію)

ГОСТ 29245-91 Консервы молочные. Методы определения физических и органолептических показателей (Консерви молочні. Методи визначання фізичних і органолептичних показників) ГОСТ 29246-91 Консервы молочные сухие. Методы определения влаги (Консерви молочні сухі. Методи визначання вологи)

ГОСТ 29247-91 Консервы молочные. Методы определения жира (Консерви молочні. Методи визначання жиру)

ГОСТ 29248-91 Консервы молочные. Йодометрический метод определения сахаров (Консерви молочні. Йодометричний метод визначання сахарів)

ГОСТ 30178-96 Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный метод определения токсичных элементов (Сировина та продукти харчові. Атомно-абсорбційний метод визначання токсичних елементів)

ГОСТ 30305.3-95 Консервы молочные сгущенные и продукты молочные сухие. Титриметрические методики выполнения измерений кислотності (Консерви молочні згущені та продукти молочні сухі. Титриметричні методики виконання вимірювань кислотності)

ГОСТ 30305.4-95 Продукты молочные сухие. Методика выполнения измерений индекса растворимости (Продукти молочні сухі. Методика виконання вимірювань індексу розчинності)

ГОСТ 30347-97 Молоко и молочные продукты. Методы определения Staphylococcus aureus (Молоко та молочні продукти. Методи визначання Staphylococcus aureus).


3. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

   

У цьому стандарті використано терміни, встановлені ДСТУ 2212 та ДСТУ 4324.


Нижче подано терміни, використані у цьому стандарті та визначення позначених ними понять.


 1. сироватка


Плазма молока, яка переважно містить воду, лактозу та мінеральні солі, одержана термомеханічним оброблянням молочного згустку чи ультрафільтрацією (ДСТУ 2212)


 1. молочна сироватка


Плазма молока, яку одержують термомеханічним оброблянням молочного згустку під час виробництва сирів, сиру кисломолочного, казеїну


 1. суха молочна сироватка


Сухий молочний продукт, що його виробляють згущуванням та подальшим сушінням сироватки молочної.


 1. КЛАСИФІКАЦІЯ
 2.  
  1. Сироватку залежно від сировини, яку використовують під час виробництва, поділяють на:

 • сироватку молочну суху;
 • сироватку молочну кислу суху.

  1. Залежно від способу виробництва сироватку поділяють на:

 • розпилювального сушіння;
 • плівкового сушіння;
 • сушіння у псевдозрідженому (киплячому) шарі.

   

 1. ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ
  1. Сироватка повинна відповідати вимогами цього стандарту. Її виробляють відповідно до технологічних інструкцій, затверджених у встановленому порядку з дотриманням державних санітарних правил для підприємств молокопереробної промисловості ДСП 4.4.4.011 [1].
  2. Основні показники і характеристики
   1. За органолептичними показниками сироватка повинна відповідати характеристикам, наведеним у таблиці 1.молочної

молочної кислої

сушіння у псевдозрідженому шарі

розпилювального

сушіння

розпилюваль ного сушіння

плівкового сушіння


Зовнішній вигляд і консистенція


Тонкодисперсний порошок. Дозволено наявність грудочок, легко роз- сипчастих під впливом механічної дії


Порошок з подрібнених грудочок. Дозволено наявність щільних грудочок, легко розсипчастих під впливом механічної дії


Крупнодисперсний порошок. Дозволе - но наявність укруп - нень


Тонкодисперсний порошок. Дозволено наявність грудочок, легко розсипчастих під впливом механічної дії


Кислуватий, без сторонніх присмаків та запахів


Смак і запах


Солодкувато-солонуватий, без сторонніх присмаків та запахів

 

 

Колір

Від білого до світло-жовтого

 1. За фізико-хімічними показниками сироватка повинна відповідати вимогам, наведеним у таблиці 2.Таблиця 2 — Фізико-хімічні показники сироватки


Назва показника

Норма для сироватки

Метод контролювання

 

молочної

молочної кислої

 

Масова частка вологи, %, не більше

5,0

4,5

Згідно з ГОСТ 29246

Масова частка лактози, %, не менше

60,0

60,0

Згідно з ГОСТ 29248

Масова частка жиру, %, не більше

2,0

2,0

Згідно з ГОСТ 29247

Кислотність титрована сироватки, відновленої до масової частки сухих речовин 6,5 % , °Т, не більше

20

Від 75 до 95

Згідно з ГОСТ 30305.3

Індекс розчинності, см3 сирого осаду, не більше

0,8 (1,6)

0,8

Згідно з ГОСТ 30305.4

Примітка 1. Масова частка білка повинна бути не меншою ніж: для сироватки молочної сухої — 10 %; для сироватки молочної кислої сухої — 7 %.

Примітка 2. У дужках зазначено показник для сироватки, отриманої плівковим сушінням.

 

 1. За мікробіологічними показниками сироватка повинна відповідати вимогам, наведеним у таблиці 3.Таблиця 3 — Мікробіологічні показники сироватки


Назва показника

Норма

Метод контролювання

Кількість мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів, КУО в 1 г продукту, не більше

1105

Згідно з ГОСТ 9225

Бактерії групи кишкових паличок (коліформи) не дозволено у масі продукту, г

0,1

Згідно з ГОСТ 9225 або ДСТУIDF73A

 

 

Кінець таблиці 3


Назва показника

Норма

Метод контролювання

Кількість пліснявих грибів, КУО в 1 г продукту, не більше

100

Згідно з ГОСТ 10444.12

Кількість дріжджів, КУО в 1 г продукту, не більше

50

Згідно з ГОСТ 10444.12

Патогенні мікроорганізми, в т. ч. Salmonella, в 25 г продукту

Не дозволено

Згідно зДСТУIDF93A

Staphylococcus aureus, в 1 г продукту

Не дозволено

Згідно з ГОСТ 30347

L.monocytogenus, в 25 г продукту

Не дозволено

Згідно з ДСТУ ISO 11290-1, ДСТУ ISO11290-2, МВ [9]

 

 1. Вміст токсичних елементів у сироватці не повинен перевищувати гранично допустимі рівні, зазначені у таблиці 4.Таблиця 4 — Гранично допустимі рівні токсичних елементів у сироватці


Назва токсичного елемента

Допустимий рівень, мг/кг, не більше

Метод

контролювання

Свинець

0,1

Згідно з ГОСТ 26932

Миш’як

0,05

Згідно з ГОСТ 26930

Кадмій

0,03

Згідно з ГОСТ 26933

Ртуть

0,005

Згідно з ГОСТ 26927 1. Вміст мікотоксинів, антибіотиків, гормональних препаратів, пестицидів та радіонуклідів у сироватці не повинен перевищувати норми, передбачені МБВ № 5061 [2], ДСанПіН 8.8.1.2.3.4-000 [3] та ДР [4].
 2.  
  1. Вимоги до сировини
  2.  
   1. Для виробництва сироватки використовують:

— сироватку молочну не солону, молочну кислу, кислотну казеїнову згідно з чинними нормативними документами.


 1. Сировина за вмістом токсичних елементів, мікотоксинів, антибіотиків, гормональних препаратів, пестицидів та радіонуклідів повинна відповідати вимогам, встановленим у МБВ № 5061 [2], ДСанПіН 8.8.1.2.3.4-000 [3] та ДР [4].
  1. Кожну партію сировини, що надходить на підприємство, супроводжують документом, що підтверджує її відповідність нормативним документам.
   1. Для визначання якості сировини, призначеної для виробництва сироватки, проводять вхідне контролювання згідно з ГОСТ 24297.


6. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ


 1. Під час виробництва сироватки необхідно виконувати вимоги, встановлені у ДСП 4.4.4.011 [1].
 2. Повітря робочої зони виробничих приміщень повинно відповідати вимогам згідно з ГОСТ 12.1.005.
 3. Виробничі приміщення мають бути обладнані вентиляцією відповідно до СНиП 2.04.05 [5].
 4. Технологічне устатковання повинно відповідати вимогам згідно з ГОСТ 12.2.003.
 5. Технологічний процес треба здійснювати відповідно до вимог ГОСТ 12.3.002.
 6. Пожежна безпека повинна відповідати вимогам ГОСТ 12.1.004; вибухова безпека — згідно з ГОСТ 12.1.010.
 7. ВИМОГИ ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ
  1. Стічні води під час виробництва сироватки повинні підлягати очищанню та відповідати СанПиН 4630 [6].
  2. Контролюють викиди шкідливих речовин в атмосферу згідно з ГОСТ 17.2.3.02 та ДСП 201 [7].
  3. Охорону ґрунту від забруднення побутовими та промисловими відходами треба здійснювати згідно з вимогами СанПиН 42-128-4690 [8].
 8. МАРКУВАННЯ
 9.  
  1. Марковання кожної одиниці транспортної тари повинно проводитись згідно з ГОСТ 23651. Марковання повинно містити таку інформацію:

 • назву продукту;
 • назву та адресу підприємства-виробника і місце виготовлення;
 • масу нетто одиниці паковання, кг;
 • склад продукту у порядку переваги складників;
 • інформаційні дані про харчову та енергетичну цінність 100 г продукту згідно додатка Б;
 • кінцеву дату споживання «Вжити до» або дату виробництва та строк придатності;
 • номер партії;
 • умови зберігання;
 • позначення цього стандарту;
 • товарний знак (за наявності);
 • штриховий код EAN згідно з ДСТУ 3147;
 • маніпуляційний знак «Оберігати від вологи» згідно з ГОСТ 14192.

  1. Приклад умовного позначення під час замовлення:

«Сироватка молочна суха розпилювального сушіння» згідно з ДСТУ 4552:2006»;

«Сироватка молочна кисла суха розпилювального сушіння» згідно з ДСТУ 4552:2006».


 1. Марковання наносять на етикетку, ярлик, поверхню транспортної тари способом, який забезпечує його чіткість.
  1. У разі постачання на експорт додаткові вимоги до марковання зазначають у договорі— контракті.
 2. ПАКУВАННЯ
  1. Сироватку пакують згідно з ГОСТ 23651 у транспортну тару — багатошарові непро- сякнені паперові мішки згідно з ГОСТ 2226 з мішками-вкладишами, виготовленими з поліетиленової плівки згідно з ГОСТ 19360, ГОСТ 10354, ГОСТ 16337 або інші аналогічні пакувальні матеріали вітчизняного виробництва згідно з чинними нормативними документами або закордонного виробництва, що мають дозвіл для контакту з сухими харчовими продуктами Центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров"я України.
  2. Маса нетто продукту — не більше ніж 30 кг. Відхил маси нетто маслянки для паковальної одиниці у транспортній тарі ± 1 %.
  3. Мішки-вкладиші закривають методом термозварювання або туго перев"язують подвійним вузлом з перегином.
  4. Сироватку можна пакувати в інші види транспортної тари вітчизняного виробництва згідно чинних нормативних документів або закордонного виробництва дозволеної до застосування Центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров"я України. Дозволено використовувати багатооборотну тару тільки після належного санітарного оброблення.
 3. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ
  1. Правила транспортування
   1. Сироватку дозволено транспортувати всіма видами транспорту в критих транспортних засобах згідно з правилами перевезення вантажів, чинними на цих видах транспорту.
   2. Вантажні місця в транспортні пакети формують відповідно до вимог ГОСТ 24597.
  2. Правила зберігання
   1. Сироватку необхідно зберігати за температури (18 ± 2) оС та відносної вологості повітря не більше ніж 80 % у критих сухих вентильованих приміщеннях.
   2. Строк придатності сироватки — не більший ніж 8 міс. від дати виготовлення.
 4. МЕТОДИ КОНТРОЛЮВАННЯ
  1. Відбирання і готування проб згідно з ГОСТ 26809, ДСТУ ISO 707; готування зразків і розведень для мікробіологічних досліджувань — згідно з ДСТУ IDF 122C або згідно з ГОСТ 9225.
  2. Визначання органолептичних показників, маси нетто, якості паковання та марковання згідно з ГОСТ 29245.
  3. Масову частку вологи у сироватці визначають згідно з ГОСТ 29246; масову частку жиру — згідно з ГОСТ 29247, ДСТУ ISO 7208; масову частку білка — згідно з ГОСТ 23327 (наважка дослідної проби повинна бути не менша ніж 5 г); масову частку лактози — згідно з ГОСТ 29248 (наважка дослідної проби 5 г); титровану кислотність — згідно з ГОСТ 30305.3; індекс розчинності — згідно з ГОСТ 30305.4.
  4. Кількість мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів, бактерії групи кишкових паличок (коліформи) визначають згідно з ГОСТ 9225, ДСТУ IDF 73A; кількість дріжджів, пліснявих грибів — згідно з ГОСТ 10444.12.
  5. Визначання патогенних мікроорганізмів, у тому числі бактерій роду Salmonella — згідно ДСТУ IDF 93A та методами, затвердженими Центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров"я України; Staphylococcus aureus — згідно з ГОСТ 30347; Listeria monocytogenus — згідно з ДСТУ ISO 11290-1, ДсТУ ISO 11290-2 та методичними вказівками [9].
  6. Вміст токсичних елементів визначають згідно з ГОСТ 30178 або за методами відповідно до таблиці 4: свинцю — згідно з ГОСТ 26932, кадмію — згідно з ГОСТ 26933, миш"яку — згідно з ГОСТ 26930, ртуті — згідно з ГОСТ 26927; готування проб — згідно з ГОСТ 26929. Визначання мікотоксинів (афлатоксин М1) — згідно з методичними вказівками № 4082 [10].
  7. Вміст пестицидів визначають згідно з ГОСТ 23452 та ДСанПіН 8.8.1.2.3.4-000 [3], антибіотиків — згідно з МВ № 3049 [11].
  8. Визначання гормональних препаратів проводять згідно з методичними рекомендаціями № 2944 [12] та методичними рекомендаціями № 3208 [13].
  9. Вміст цезію 137Cs визначають згідно з МВ 5778 [14], стронцію 90Sr — згідно з МВ 5779 [15].
  10. Допустимо застосовувати інші стандартні методики, методи та засоби вимірювання, які за своїми метрологічними та технічними характеристиками задовольняють вимоги цього стандарту та мають відповідне метрологічне забезпечення відповідно до чинного законодавства України.
 5. ПРАВИЛА ПРИЙМАННЯ
  1. Сироватку приймають партіями. Правила приймання, визначання партії, об"єм вибірок та відбирання проб проводять згідно з ГОСТ 26809 і ДСТУ ISO 707.
  2. Кожну партію сироватки супроводжують документом, що підтверджує її якість та безпеку.
  3. Для визначання відповідності якості продукту вимогам цього стандарту підприємство- виробник проводить приймальне і періодичне контролювання.
  4. Приймальному контролюванню підлягає кожна партія сироватки за органолептичними показниками, фізико-хімічними показниками (крім масової частки лактози), масою нетто, якістю паковання і марковання.
  5. Під час періодичного контролювання перевіряють мікробіологічні показники (наявність КМАФАМ, бактерій групи кишкових паличок, пліснявих грибів та дріжджів), масову частку лактози не менше ніж один раз у місяць.
  6. Масову частку білка визначають на вимогу замовника.
  7. Аналіз на наявність патогенних мікроорганізмів, у тому числі бактерії роду Salmonella, Staphylococcus aureus та Listeria monocytogenus, проводять відповідно до порядку державного санітарного нагляду санітарно-епідеміологічними станціями за методами, затвердженими Центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров"я України.
  8. Порядок і періодичність контролювання за показниками безпеки (вмістом токсичних елементів, мікотоксинів, антибіотиків, гормональних препаратів, пестицидів та радіонуклідів) здійснюють відповідно до МР 4.4.4-108 [16].
  9. У разі отримання незадовільних результатів випробувань хоча б за одним із показників проводять повторне відбирання подвійної кількості одиниць продукції від тієї самої партії. Якщо отримують незадовільні результати повторного випробовування партію бракують.


13. ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА


 1. Виробник гарантує відповідність якості сироватки вимогам цього стандарту в разі дотримання умов транспортування та зберігання.
 2. Строк придатності сироватки відповідно до 10.2.2.


Ми постачаємо та монтуємо обладнання для ферм ВРХ - доїння, годівля, вентиляція та комфорт тварин. З сайтом знайомі 3 роки та задоволені співпрацею. Дякуємо за відмінний сайт!
Мы оцинковываем новые объекты или восстанавливаем цинковое покрытие у старых агро-объектов уже 19 лет, члены АФЗУ 5 лет, но только с подачей рекламы в рассылках смс и электронных письмах, которые адресно доходят до лиц заинтересованных в нашей работе и способных принимать самостоятельные решения, наши предложения стали превращаться в реальные контракты. Сайт продуман и удобен в использовании. Он реально помогает выжить в нынешнем не простом положении среднего бизнеса и агро-сектора Украины. Дай Бог вам здоровья!
На этом сайте собрана реальная база . После СМС рассылки по конвейерным роликам , в течении 3-4 часов 5 телефоных звонков. Очень даже хороший результат по сравнению с другими торговыми порталами. СПАСИБО.
Так як наша компанія спеціалізується на будівництві ангарів, ремонті покрівель та реконструкції складів, то основними нашими клієнтами вже багато років є аграрії. Тому періодично на kolosok.info замовляємо СМС розсилку, щоб знайти нових клієнтів. Дуже задоволені такою функціює. За невеликі гроші ми в такий спосіб можемо швидко повідомити про себе нашій цільовій аудиторії. Дуже задоволені.
Приятно с Вами работать.Огромное спасибо.
Благодарим администрацию сайта за хорошую возможность покупок-продаж!!!Спасибо всем за долгое и надежное партнерство! Всем успеха!!!
Услугами этого сайта пользуемся более 5 лет. Благодарим сотрудников за оперативную и качественную работу. С помощью рекламы на этом сайте продукция нашего предприятия стала более известной и востребованной как внутреннем так и на внешнем рынках.
Благодарность сайту! Действительно помогает с поиском клиентов, профессиональная подержка персонала!
Спасибо за работу! Пользовалась сайтом и агродоской- очень удобно и доступно! Перестали сотрудничать с другими сайтами - на этом сайте наиболее полная и достоверная информация.
Щиро дякуємо за якісний інформаційний сайт. Працює відмінно, гарне наповнення, успіху Вам, а всій українській землі процвітання !!!