ДСТУ 6003:2008. СИРИ ТВЕРДІ

Загальні технічні умови ДСТУ 6003:2008

Видання офіційне

Київ

ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ 2009


ПЕРЕДМОВА


 1. РОЗРОБЛЕНО: Технологічний інститут молока та м’яса (ТІММ) УААН, Міністерство аграрної політики


РОЗРОБНИКИ: В. Бунецький; Г. Єресько, д-р техн. наук; Ю. Орлюк, канд. техн. наук (науковий керівник); І. Романчук, канд. техн. наук


 1. ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 22 грудня 2008 р. № 487
 2. УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 7616-85, ГОСТ 27568-87)


Право власності на цей документ належить державі.


Відтворювати, тиражувати і розповсюджувати його повністю чи частково на будь-яких носіях інформації без офіційного дозволу заборонено.


Стосовно врегулювання прав власності треба звертатися до Держспоживстандарту України


Держспоживстандарт України, 2009

ЗМІСТ

С.

 1. Сфера застосування 1
 2. Нормативні посилання 1
 3. Терміни та визначення понять 3
 4. Класифікація 3
 5. Технічні вимоги 4
 6. Вимоги щодо безпеки 6
 7. Вимоги до охорони довкілля 6
 8. Маркування 6
 9. Пакування 7
 10. Правила транспортування тазберігання 9
 11. Методи контролювання 9
 12. Правила приймання 10
 13. Гарантії виробника 11ДСТУ 6003:2008 НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СИРИ ТВЕРДІ

Загальні технічні умови

СЫРЫ ТВЕРДЫЕ

Общие технические условия

CHEESE HARD

General specification

Чинний від 2009-03-01


 1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
  1. Цей стандарт поширюється на сири тверді (далі за текстом — сири), що їх виготовляють із пастеризованого коров’ячого молока з застосуванням молокозсідальних ферментів, заквасок або заквашувальних препаратів.


Вимоги цього стандарту не поширюються на сир «Російський»


 1. Сири призначені для безпосереднього вживання в їжу.
  1. Вимоги щодо безпечності сирів викладено у 5.1.1—5.1.7 та в розділах 6 і 7.
 2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ


Цей стандарт містить посилання на такі нормативні документи:


ДК 016-97 Державний класифікатор продукції та послуг

ДСТУ 2212:2003 Виробництво молока та кисломолочних продуктів. Терміни та визначення понять

ДСТУ 3147-95 Коди та кодування інформації. Штрихове кодування. Маркування об’єктів ідентифікації. Формат та розташування штрихкодових позначок EAN на тарі та пакованні товарної продукції. Загальні вимоги

ДСТУ 3583-97 (ГОСТ 13830-97) Сіль кухонна. Загальні технічні умови ДСТУ 3662-97 Молоко коров’яче незбиране. Вимоги при закупівлі ДСТУ 4273-2003 Молоко та вершки сухі. Загальні технічні умови

ДСТУ 4420:2005 Молочна промисловість. Виробництво сиру. Терміни та визначення понять ДСТУ 4457:2005 Ферментні препарати. Загальні технічні умови ДСТУ 4459:2005 Пепсини харчові. Загальні технічні умови

ДСТУ 4834:2007 Молоко та молочні продукти. Правила приймання, методи відбирання та готування проб до контролювання

ДСТУ IDF 73А-2003 Молоко та молочні продукти. Підрахунок кількості коліформ. Метод підрахунку колоній і метод визначення найімовірнішого числа за температури 30 оС (IDF 73A:1985, IDT) ДСТУ IDF 93А-2003 Молоко та молочні продукти. Визначення Salmonella (IDF 93А:1985, IDT) ДСТУ ІSО 707-2002 Молоко та молочні продукти. Настанови з відбирання проб


Видання офіційне


ДСТУ ISO 11290-1:2003 Мікробіологія харчових продуктів та кормів для тварин. Горизонтальний метод виявляння та підраховування Listeria monocytogenes. Частина 1. Метод виявляння ДСТУ ISO 11290-2:2003 Мікробіологія харчових продуктів та кормів для тварин. Горизонтальний метод виявляння та підраховування Listeria monocytogenes. Частина 2. Метод підраховування ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности (ССБП. Устатковання виробниче. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности (ССБП. Процеси виробничі. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями (Охорона природи. Атмосфера. Правила встановлення допустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами)

ГОСТ 450-77 Кальций хлористый технический. Технические условия (Кальцію хлорид технічний. Технічні умови)

ГОСТ 2874-82 Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством (Вода питна. Гігієнічні вимоги та контроль за якістю)

ГОСТ 3626-73 Молоко и молочные продукты. Методы определения влаги и сухого вещества (Молоко і молочні продукти. Методи визначання вологи і сухої речовини)

ГОСТ 3627-81 Молочные продукты. Методы определения хлористого натрия (Молочні продукти. Методи визначання хлориду натрію)

ГОСТ 4168-79 Натрий азотнокислый. Технические условия (Натрій азотнокислий. Технічні умови) ГОСТ 4217-77 Калий азотнокислый. Технические условия (Калій азотнокислий. Технічні умови) ГОСТ 5867-90 Молоко и молочные продукты. Методы определения жира (Молоко і молочні продукти. Методи визначання жиру)

ГОСТ 9225-84 Молоко и молочные продукты. Методы микробиологического анализа (Молоко і молочні продукти. Методи мікробіологічного випробовування)

ГОСТ 10444.2-94 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества Staphylococcus aureus (Продукти харчові. Методи виявляння та визначання кількості Staphylococcus aureus)

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (Маркування вантажів)

ГОСТ 19790-74 Селитра калиевая техническая (калий азотнокислый технический) (Селітра калієва технічна (калій азотнокислий технічний))

ГОСТ 21650-76 Средства скрепления тарно-штучных грузов в транспортных пакетах. Общие требования (Засоби закріплювання тарно-поштучних вантажів у транспортних пакетах. Загальні вимоги) ГОСТ 23452-79 Молоко и молочные продукты. Методы определения остаточных количеств хлорорганических пестицидов (Молоко і молочні продукти. Методи визначання залишкових кількостей хлорорганічних пестицидів)

ГОСТ 24297-87 Входной контроль продукции. Основные положения (Вхідний контроль продукції. Основні положення)

Гост 24597-81 Пакеты тарно-штучных грузов. Основные параметры и размеры (Пакети тарно-поштучних вантажів. Основні параметри та розміри)

ГОСТ 26663-85 Пакеты транспортные. Формование с применением средств пакетирования. Общие технические требования (Пакети транспортні. Формування з застосовуванням засобів пакетування. Загальні технічні вимоги)

ГОСТ 26809-86 Молоко и молочные продукты. Правила приемки, методы отбора и подготовка проб к анализу (Молоко і молочні продукти. Правила приймання, методи відбирання та готування проб до випробовування)

ГОСТ 26927-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения ртути (Сировина та продукти харчові. Метод визначання ртуті)

ГОСТ 26929-94 Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб. Минерализация для определения содержания токсичных элементов. (Сировина та продукти харчові. Готування проб. Мінералізація для визначання вмісту токсичних елементів)

ГОСТ 26930-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения мышьяка (Сировина та продукти харчові. Метод визначання миш’яку)

ГОСТ 26932-86 Сырье и продуктыпищевые.Методыопределениясвинца(Сировина

та продукти харчові. Методи визначаннясвинцю)

ГОСТ 26933-86 Сырье и продуктыпищевые.Методыопределениякадмия(Сировина

та продукти харчові. Методи визначаннякадмію)

ГОСТ 29329-92 Весы для статического взвешивания. Общие технические требования (Ваги для статичного зважування. Загальні технічні вимоги)

ГОСТ 30178-96 Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный метод определения токсичных элементов (Сировина та продукти харчові. Атомно-абсорбційний метод визначання токсичних елементів)

ГОСТ 30347-97 Молоко и молочные продукты. Метод определения Staphylococcus aureus (Молоко і молочні продукти. Методи визначання Staphylococcus aureus).


 1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ


У цьому стандарті використано терміни, встановлені у ДСТУ 2212, ДСТУ 4420.


Нижче подано терміни, вжиті у цьому стандарті та визначення позначеного ним поняття:


 1. сир


Білковий молочний продукт, отриманий внаслідок зсідання молочної сировини (молока) під дією молокозсідальних ферментів, закваски (заквашувального препарату), або впливу фізико- хімічних чинників, без повної чи часткової заміни жодної зі складових частин молочної сировини.


 1. сир твердий


Сир, який визріває під впливом мікроорганізмів закваски (заквашувального препарату), з чеддеризацією сирної маси або без неї, який пресують, із показником твердості від 51 % до 60 %


 1. група сиру


Характеристика сиру за технологічними особливостями виробництва в частині нагрівання сирного зерна.


 1. група А


Сири з високою температурою другого нагрівання сирного зерна


 1. група Б


Сири з низькою температурою другого нагрівання сирного зерна


 1. група В


Сири з низькою температурою другого нагрівання сирного зерна, що визрівають за участю мікрофлори сирного слизу, яка розвивається на поверхні головки сиру.


 1. КЛАСИФІКАЦІЯ
  1. Залежно від способу виробництва сири поділяють на такі групи:
 • група А;
 • група Б;
 • група В.
  1. Щоб унеможливити фальсифікування сирів традиційного асортименту, заборонено присвоювати новим видам сирів традиційні назви, а також використовувати їх назви з додаванням окремих слів (наприклад, «Нова», «Екстра», «Прима», «Люкс» тощо).


Примітка. До традиційного асортименту відносять загальновідомі назви сирів, які виготовляли за державними, міждержавними стандартами.


   

5. ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ


 1. Основні показники і характеристики
 2. Сири повинні відповідати вимогам цього стандарту. Виробляють їх згідно з технологічною інструкцією, затвердженою у встановленому порядку, з дотриманням вимог державних санітарних правил для молокопереробних підприємств згідно з ДСП 4.4.4.011 [1], під державним ветеринарно-санітарним контролем та наглядом.
 3. За органолептичними показниками сири повинні відповідати вимогам, наведеним у таблиці 1.Таблиця 1 — Органолептичні показники


Назва показника

Характеристика

Зовнішній вигляд

Поверхня чиста, рівна, без механічних ушкоджень, сторонніх нашарувань і товстого поверхневого шару, покрита захисним покривом, який щільно прилягає до поверхні сиру

Смак і запах

Специфічний сирний, без сторонніх присмаків і запахів. Дозволено наявність присмаку пастеризації

Консистенція

Тісто пластичне, ніжне однорідне, злегка крихке

Рисунок на розрізі

Вічка круглої, овальної чи довільної форми.

Дозволено відсутність рисунка, наявність невеликих пустот

Колір

Однорідний за всією масою, від білого до жовтого

Форма головки сиру

Бруски, циліндри, сфери тощо

 

 1. За фізико-хімічними показниками сири повинні відповідати вимогам, наведеним у таблиці 2.Таблиця 2 — Фізико-хімічні показники


Назва показника

Норма

Метод контролювання

Масова частка жиру в сухій речовині, %, не менше ніж

40

Згідно з ГОСТ 5867

Масова частка вологи, %, не більше ніж

47

Згідно з ГОСТ 3626

Масова частка кухонної солі, %, не більше ніж

3

Згідно з ГОСТ 3627

Показник твердості, %

Від 51 до 60

Відповідно до 11.7

Масова частка р-каротину, мг/кг (у перерахунку на каротин), не більше ніж

6

Відповідно до 11.8

Масова частка екстракту аннато, мг/кг, не більше ніж

15

Відповідно до 11.8

 

 1. Вимоги, що характеризують певний сир традиційного асортименту за органолептичними та фізико-хімічними показниками, зазначено у додатку В.
 2. За мікробіологічними показниками якості сири повинні відповідати вимогам МБВ № 5061 [2] та наведеним у таблиці 3.Таблиця 3 — Мікробіологічні показники


Назва показника

Норма

Метод контролювання

Бактерії групи кишкових паличок (коліформи) в 0,01 г сиру

Не дозволено

Згідно з ГОСТ 9225 або ДСТУ IDF 73A

Патогенні мікроорганізми, а також бактерії роду Salmonella, в 25 г сиру

Не дозволено

Згідно з 12.6 або ДСТУ IDF 93A

Staphylococcus aureus, КУО, в 1 г сиру, не більше ніж

5 • 102

Згідно з ГОСТ 30347, ГОСТ 10444.2

Listeria monocytogenes, в 25 г

Не дозволено

Згідно з ДСТУ ISO 11290-1, ДСТУ ISO 11290-2

 

 

 1. Вміст токсичних елементів у сирах не повинен перевищувати рівнів, наведених у таблиці 4.


У міліграмах на кілограм сиру


Назва токсичного елемента

Метод контролювання

Гранично допустимі рівні


Свинець

0,30

Згідно з ГОСТ 26932


Кадмій

0,20

Згідно з ГОСТ 26933

 

Миш’як

0,20

Згідно з ГОСТ 26930

 

Ртуть

0,02

Згідно з ГОСТ 26927

 

 1. Вміст афлатоксину М1, антибіотиків, пестицидів, гормональних препаратів у сирах не повинен перевищувати допустимих рівнів, установлених МБВ № 5061 [2] та ДСанПіН 8.8.1.2.3.4-000 [3].
 2. Вміст радіонуклідів у сирі не повинен перевищувати дозволені рівні, встановлені ДГН 6.6.1.1-130 [4]: 137Cs — 200 Бк/кг, 90Sr — 100 Бк/кг.
 3. Сири випускають у реалізацію після дозрівання.
 4. Сири готують без поділу на сорти
 5. Вимоги до сировини та матеріалів
 6. Для виробництва сирів використовують таку основну сировину:

   
 • молоко коров’яче незбиране не нижче першого ґатунку згідно з ДСТУ 3662;
 • молоко знежирене та вершки, отримані з молока коров’ячого, що відповідає вимогам ДСТУ 3662;
 • молоко знежирене і вершки сухі згідно з ДСТУ 4273;
 • закваски та заквашувальні препарати для сирів із низькою та високою температурою другого нагрівання згідно з чинними нормативними документами або закваски закордонного виробництва аналогічних властивостей за наявності дозволу центрального органу виконавчої влади з питань охорони здоров’я України для виробництва сиру;


— сичужні ферменти згідно з чинними нормативними документами або ферменти закордонного виробництва аналогічних властивостей за наявності дозволу центрального органу виконавчої влади з питань охорони здоров’я України для виробництва сиру;


 • ферментні препарати згідно з ДСТУ 4457;
 • пепсин харчовий яловичий згідно з ДСТУ 4459;
 • кальцію хлорид зневоднений не нижче 1 сорту згідно з ГОСТ 450, кальцію хлорид фармакопейний або інші хлориди кальцію згідно з чинними нормативними документами або закордонного виробництва за наявності дозволу центрального органу виконавчої влади з питань охорони здоров’я України;
 • сіль кухонну виварну не нижче І сорту, без добавок, розсипну; для соління в зерні — не нижче сорту «Екстра» згідно з ДСТУ 3583;
 • екстракт аннато, дозволений центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров’я України;
 • Р-каротин водорозчинний, дозволений центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров’я України;
 • калій азотнокислий згідно з ГОСТ 4217, натрій азотнокислий згідно з ГОСТ 4168 або аналогічний закордонного виробництва за наявності дозволу центрального органу виконавчої влади з питань охорони здоров’я України;
 • селітру калієву марок А, Б, В згідно з ГОСТ 19790;
 • воду питну згідно з ГОСТ 2874;
 • казеїнові чи пластикові цифри для маркування головок сиру згідно з чинними нормативними документами або цифри закордонного виробництва за наявності дозволу центрального органу виконавчої влади з питань охорони здоров’я України для контакту з харчовими продуктами.

   
 1. Сировина та матеріали за показниками безпеки повинні відповідати вимогам, установленим МБВ № 5061 [2].
 2. Сировина та матеріали за вмістом залишкових кількостей радіонуклідів повинна відповідати вимогам ДГН 6.6.1.1-130 [4].
 3. Кожну партію сировини та матеріалів, що надходить для виробництва сирів супроводжують документом, що підтверджує відповідність її нормативним документам.
 4. Для визначення відповідності якості сировини та матеріалів проводять вхідне контролювання згідно з ГОСТ 24297.
 5. ВИМОГИ ЩОДО БЕЗПЕКИ
  1. Під час виготовляння сирів необхідно керуватися вимогами щодо безпеки, встановленими у ДСП 4.4.4.011 [1] та ДНАОП 1.8.20-1.05 [5].
  2. Вимоги щодо безпечності технологічного процесу виробництва сирів згідно з ГОСТ 12.3.002
  3. Технологічне устатковання за показниками безпеки повинно відповідати вимогам ГОСТ 12.2.003.
  4. Повітря робочої зони повинно відповідати вимогам ГОСТ 12.1.005.
  5. Пожежна безпека повинна відповідати вимогам ГОСТ 12.1.004.
  6. Контроль виробничого шуму, атмосферного повітря, освітлення здійснюють згідно з ДСН 3.3.6.037 [6] та ДСН 3.3.6.042 [7].
 6. ВИМОГИ ДО ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ
  1. Стічні води від виробництва сирів підлягають очищанню і повинні відповідати вимогам СанПиН 4630 [8].
  2. Контроль за викидами шкідливих речовин в атмосферу здійснюють згідно з ГОСТ
 7. та ДСП 201 [9].
  1. Охорону ґрунту від забруднення побутовими та промисловими відходами здійснюють згідно з вимогами СанПиН 42-128-4690 [10].
 8. МАРКУВАННЯ
  1. Марковання головок сиру в парафіновому покриві наносять безпосередньо на головку сиру, а сирів у полімерній плівці та покритих полімерними або комбінованими сплавами — на зовнішню поверхню покриву.
   1. На поверхню головки сиру, перед нанесенням покриву, впресовують казеїнові чи пластикові цифри з зазначанням:
 • дати варіння (число; місяць);
 • номера варіння.


Примітка. Дозволено зазначене марковання наносити іншим способом, який забезпечує чіткість читання з застосовуванням матеріалів для маркування, які дозволено центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров’я України для контактування з харчовими продуктами.


 1. На зовнішню поверхню покриву головки сиру (парафінове, полімерна плівка чи полімерні або комбіновані сплави) та спожиткового паковання марковання наносять способом, який забезпечує чіткість читання з застосовуванням матеріалів для маркування, які дозволено Центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров’я України для контактування з харчовими продуктами з зазначенням:

 • назви сиру;
 • назви та повної адреси і телефону виробника, адреси потужностей виробництва;
 • маси нетто, г або кг;
 • складу сиру у порядку переваги складників, що їх використовували під час його виробництва;
 • харчової (поживної) та енергетичної цінності (калорійності) із указівкою на кількість жирів, білка у встановлених одиницях вимірювання на 100 г сиру (додаток Б);
 • масової частки жиру в сухій речовині, %;
 • кінцевої дати споживання «Вжити до ...» або дати виробництва та строку придатності;
 • номеру партії виробництва (крім спожиткового паковання);
 • умов зберігання;
 • штрихового коду згідно з ДСТУ 3147;
 • позначення цього стандарту.
 •  
  1. Опис специфічних символів, їх використовування та маркування продукту штриховими кодами здійснюють у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
  2. На транспортну тару для сиру марковання наносять способом, який забезпечує чіткість читання з застосовуванням матеріалів для маркування, які дозволено Центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров’я України для маркування тари з харчовими продуктами з зазначенням:

 • назви сиру;
 • назви та повної адреси і телефону виробника, адреси потужностей виробництва;
 • маси нетто, брутто, кг;
 • кінцевої дати споживання «Вжити до ...» або дати виробництва та строку придатності;
 • номера партії виробництва;
 • кількості головок сиру та маси нетто;
 • кількості паковальних одиниць та маси нетто (для транспортної тари з сиром, фасованим у спожиткове паковання);
 • умов зберігання;
 • позначення цього стандарту.
  1. Транспортне марковання виконують згідно з ГОСТ 14192 з нанесенням маніпуляцій- ного знака «Оберігати від нагрівання».
  2. Марковання виконують державною мовою України.
  3. Приклад познаки назви сиру:


«Сир твердий група А%жирувсухій речовині».

(назва)


 1. Для сирів, що їх постачають на експорт, мову марковання та додаткову інформацію обумовлюють договором-контрактом із замовником.


9. ПАКУВАННЯ


 1. Головки сиру пакують у полімерні плівки, пакети багатошарові для вакуумного пакування або покривають парафіновими, полімерними або комбінованими сплавами та іншими пакувальними матеріалами згідно з чинними нормативними документами або матеріалами закордонного виробництва за наявності дозволу центрального органу виконавчої влади з питань охорони здоров’я України.
 2. Спожиткове паковання
 3. Сири пакують такими способами:

 • під вакуумом;
 • без вакууму;
 • у середовищі нейтральних газів чи газових сумішей згідно з чинними нормативними документами або аналогічних середовищах закордонного виробництва за наявності дозволу центрального органу виконавчої влади з питань охорони здоров’я України.

 1. Сири пакують сервірувальним (скибки) або порційним (бруски, сектори) нарізанням у полімерні плівки, пакети багатошарові для вакуумного пакування або покривають парафіновими, полімерними або комбінованими сплавами та іншими пакувальними матеріалами згідно з чинними нормативними документами або матеріалами закордонного виробництва за наявності дозволу центрального органу виконавчої влади з питань охорони здоров’я України.
 2. Для сирів, упакованих під вакуумом, полімерна плівка або пакет повинні щільно прилягати до поверхні, під час пакування без вакууму або в середовищі нейтральних газів чи газових сумішей полімерна плівка або пакет вільно відходять від поверхні сиру.


Примітка. Дозволено незначне зволоження поверхні сиру під плівкою або пакетом.


 1. Маса нетто паковальної одиниці:
 • під час сервірувального нарізання від 15 г до 50 г;
 • під час порційного нарізання від 50 г до 5000 г.


 1. Транспортне паковання
 2. Сири в спожитковому пакованні пакують у дерев’яні, картонні ящики та іншу тару згідно з чинними нормативними документами або тару закордонного виробництва за наявності дозволу центрального органу виконавчої влади з питань охорони здоров’я України, для контактування з харчовими продуктами, які забезпечують збереженість і якість продукту.
 3. Маса брутто паковання повинна бути не більше ніж 24 кг, у контейнерах або тарі- обладнанні — не більше ніж 250 кг.
 4. Перед пакуванням у транспортну тару сир загортають у папір, пергамент, підпергамент чи інший паковальний матеріал згідно з чинними нормативними документами або матеріал закордонного виробництва за наявності дозволу центрального органу виконавчої влади з питань охорони здоров’я України.


Примітка. Дозволено не загортати головки сиру в папір, пергамент, підпергамент чи інший паковальний матеріал у разі пакування в картонну тару.


 1. Транспортне паковання, крім ящиків дерев’яних, контейнерів та тари-обладнання, обклеюють клейковою стрічкою на паперовій основі чи полімерною стрічкою з липким шаром або іншими матеріалами згідно з чинними нормативними документами або матеріалами закордонного виробництва за наявності дозволу Центрального органу виконавчої влади з питань охорони здоров’я України, для пакування харчових продуктів.
 2. У кожну одиницю транспортного паковання укладають сир однієї назви, однієї дати виготовлення і одного номера варіння.


Примітка. За узгодженням із замовником дозволено пакувати сир різних дат виготовлення і різних номерів варки з обов’язковим зазначанням цієї інформації у супровідних документах.


 1. Додаткові вимоги до паковання обумовлюють договором-контрактом із замовником.


10. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ


 1. Транспортування
 2. Сири транспортують усіма видами транспорту в критих транспортних засобах, згідно з правилами, чинними на даному виді транспорту для перевезення швидкопсувких вантажів.
 3. У пакетованому вигляді сири транспортують згідно з ГОСТ 26663. Засоби скріплення вантажу в транспортних пакетах згідно з ГОСТ 21650, з основними параметрами і розмірами згідно з ГОСТ 24597.
 4. Зберігання
 5. Сири зберігають у приміщенні за температури від мінус 4 оС до 6 оС та відносної вологості повітря — від 80 % до 90 %.
 6. Строк придатності сирів відповідно до таблиці 6, 7Таблиця 6 — Строк придатності головок сиру


Вид сиру

Строк придатності, діб, не більше ніж

 

За температури від мінус 4 °С до 0 °С включно

За температури понад 0 оС до 6 оС включно

Сир твердий

90

45

 Таблиця 7 — Строк придатності сиру в спожитковому пакованні


Вид сиру

Строк придатності, діб, не більше ніж

 

За температури від мінус 4 оС до 0 оС включно

За температури понад 0 оС до 6 оС включно

 

під вакуумом

без вакууму

у середовищі нейтральних газів чи сумішей

під вакуумом

без вакууму

у середовищі нейтральних газів чи сумішей

Сир твердий

45

20

60

15

10

20

Примітка. Строк придатності сиру встановлюють від дати повного закінчення визрівання.

 

 1. Сири зберігають на стелажах, або упакованими в тару, в штабелях на піддонах. Ящики з сиром зберігають у штабелях на відстані не менше ніж 0,4 м від стін та батарей

охолодження.

 1. Зберігати та транспортувати сири разом з іншими продуктами, які мають специфічний запах (копченості, риба, фрукти), не дозволено.

11. МЕТОДИ КОНТРОЛЮВАННЯ


 1. Методи відбирання проб і готування їх до випробовування — згідно з ГОСТ 26809 або ДСТУ 4834 та ДСТУ ІSО 707.
 2. Зовнішній вигляд, рисунок, колір, якість паковання і марковання контролюють візуально, смак і запах та консистенцію — органолептично за температури сиру від 18 оС до 20 оС.
 3. Форму головок сиру контролюють під час їх виготовляння і забезпечують технологією виробництва.
 4. Масову частку жиру в сухій речовині контролюють згідно з ГОСТ 5867.
 5. Масову частку вологи контролюють згідно з ГОСТ 3626.
 6. Масову частку кухонної солі контролюють згідно з ГОСТ 3627.
 7. Показник твердості — це відношення маси вологи в наважці сиру до маси знежиреної сухої речовини наважки сиру і обчислюють за формулою:


Тс 100,(1)

mс- mx()

де Тс — показник твердості сиру, %;

mg — маса вологи в наважці сиру, г ;

mс — маса наважки сиру (100 г), г;

m* — маса жиру в наважці сиру, г.


 1. Масові частки: р-каротину та екстракту аннато контролюють за фактичною закладкою згідно з технологічною інструкцією.
 2. Бактерії групи кишкових паличок (коліформи) контролюють згідно з ГОСТ 9225 або ДСТУ IDF 73A.
 3. Патогенні мікроорганізми, а також бактерії роду Salmonella контролюють відповідно до 12.6 або згідно з ДСТУ IDF 93A.
 4. Staphylococcus aureus контролюють згідно з ГОСТ 30347, ГОСТ 10444.2.
 5. Listeria monocytogenes контролюють згідно з ДСТУ ISO 11290-1, ДСТУ ISO 11290-2.
 6. Вміст токсичних елементів визначають згідно з ГОСТ 30178 або свинець — згідно з ГОСТ 26932, кадмій — згідно з ГОСТ 26933, миш’як — згідно зГОСТ26930,ртуть —згідно


з ГОСТ 26927, готування проб — згідно з ГОСТ 26929.


 1. Вміст афлатоксину М1 визначають згідно з МУ № 4082[12].
 2. Вміст антибіотиків визначають згідно з МР № 3049 [13]і/абоІ10.10.1.7-067[14].
 3. Вміст пестицидів визначають згідно з ГОСТ 23452.
 4. Вміст гормональних препаратів визначають згідно з МР 2944 [15] і МР 3208 [16].
 5. Вміст радіонуклідів визначають: стронцій-90 згідно з МУ 5778 [17], а цезій-137 згідно з МУ 5779 [18].
 6. Масу нетто головок сиру визначають на вагах для статичного зважування звичайного класу точності згідно з ГОСТ 29329 із допустимою похибкою ± 1е діапазон вимірювань ваг визначають залежно від вимірюваної маси.
 7. Масу нетто спожиткового паковання сирів визначають на вагах для статичного зважування середнього класу точності згідно з ГОСТ 29329 із ціною повіряльної поділки, яку визначають залежно від величини відхилу, що контролюють, та допустимою похибкою ± 1е.
 8. Дозволено використовувати стандартні методики, методи та прилади, які за своїми метрологічними та технічними характеристиками задовольняють вимогами цього стандарту та мають відповідне метрологічне забезпечення згідно з чинним законодавством України.


12. ПРАВИЛА ПРИЙМАННЯ


 1. Сири приймають партіями. Визначання партії та обсяг вибірки — згідно з ГОСТ 26809 або ДСТУ 4834,ДСТУ ISO 707.
 2. Кожну партію сирів супроводжують документом, що підтверджує його якість і безпечність.
 3. Для визначання відповідності якості сирів вимогам цього стандарту і чинних нормативних документів підприємство-виробник проводить приймальне та періодичне контролювання.
 4. Приймальному контролюванню підлягає кожна партія сирів: за органолептичними показниками, крім форми головок сиру, масовою часткою жиру в сухій речовині та масовою часткою вологи, масою нетто, якістю паковання та марковання.


Примітка. Форму головок сиру забезпечують технологією виробництва в процесі їх виготовляння.


 1. Під час періодичного контролювання перевіряють такі показники:
 • масову частку кухонної солі визначають не рідше одного разу на місяць;
 • показник твердості визначають не рідше одного разу на місяць;
 • наявність бактерій групи кишкових паличок (коліформи) не рідше одного разу на 10 діб;
 • масові частки р-каротину та екстракту аннато (у разі їх застосовування) — один раз на місяць або на вимогу замовника.

 1. Наявність патогенних мікроорганізмів, Staphylococcus aureus та Listeria monocytogenes досліджують у порядку державного санітарного нагляду санітарно-епідеміологічними станціями з періодичністю, затвердженою у встановленому порядку.
 2. Періодичність контролювання за показниками безпеки (токсичні елементи, афлаток- сини, антибіотики, пестициди, гормональні препарати та радіонукліди) здійснюють згідно з МР 4.4.4-108 [19].
 3. Результати випробувань періодичного контролювання якості сирів поширюють на всі партії, що виготовлені за період контролювання (за винятком випадків заміни сировинних компонентів). У разі використовування нових партій сировини контролювання готового продукту проводять за всіма показниками.
 4. У разі отримання незадовільних результатів хоча б за одним із показників, проводять повторні випробовування подвійної відбірки продукту від тієї самої партії. За умови отримання незадовільних результатів повторного випробовування всю партію продукту бракують.


13. ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА


 1. Підприємство-виробник гарантує відповідність якості сирів вимогам цього стандарту у разі дотримування правил транспортування та зберігання, відповідно до розділу 10.
 2. Строк придатності сирів — згідно з вимогами 10.2 цього стандарту.


Ми постачаємо та монтуємо обладнання для ферм ВРХ - доїння, годівля, вентиляція та комфорт тварин. З сайтом знайомі 3 роки та задоволені співпрацею. Дякуємо за відмінний сайт!
Мы оцинковываем новые объекты или восстанавливаем цинковое покрытие у старых агро-объектов уже 19 лет, члены АФЗУ 5 лет, но только с подачей рекламы в рассылках смс и электронных письмах, которые адресно доходят до лиц заинтересованных в нашей работе и способных принимать самостоятельные решения, наши предложения стали превращаться в реальные контракты. Сайт продуман и удобен в использовании. Он реально помогает выжить в нынешнем не простом положении среднего бизнеса и агро-сектора Украины. Дай Бог вам здоровья!
На этом сайте собрана реальная база . После СМС рассылки по конвейерным роликам , в течении 3-4 часов 5 телефоных звонков. Очень даже хороший результат по сравнению с другими торговыми порталами. СПАСИБО.
Так як наша компанія спеціалізується на будівництві ангарів, ремонті покрівель та реконструкції складів, то основними нашими клієнтами вже багато років є аграрії. Тому періодично на kolosok.info замовляємо СМС розсилку, щоб знайти нових клієнтів. Дуже задоволені такою функціює. За невеликі гроші ми в такий спосіб можемо швидко повідомити про себе нашій цільовій аудиторії. Дуже задоволені.
Приятно с Вами работать.Огромное спасибо.
Благодарим администрацию сайта за хорошую возможность покупок-продаж!!!Спасибо всем за долгое и надежное партнерство! Всем успеха!!!
Услугами этого сайта пользуемся более 5 лет. Благодарим сотрудников за оперативную и качественную работу. С помощью рекламы на этом сайте продукция нашего предприятия стала более известной и востребованной как внутреннем так и на внешнем рынках.
Благодарность сайту! Действительно помогает с поиском клиентов, профессиональная подержка персонала!
Спасибо за работу! Пользовалась сайтом и агродоской- очень удобно и доступно! Перестали сотрудничать с другими сайтами - на этом сайте наиболее полная и достоверная информация.
Щиро дякуємо за якісний інформаційний сайт. Працює відмінно, гарне наповнення, успіху Вам, а всій українській землі процвітання !!!