ДСТУ 4453:2005. САРДИНИ СОЛОНІ

Технічні умови ДСТУ 4453:2005

Видання офіційне

Київ

ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ 2006


ПЕРЕДМОВА


 1. РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет з стандартизації «Рибне господарство» (ТК 33) та Бідкрите акціонерне товариство «Південрибтехцентр»


РОЗРОБНИКИ: Ю.Фокін (керівник розробки), Р.Косінова, Н.Косій, Л.Купріянова, І.Апанович


 1. ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 16 вересня 2005 р. № 265 з 2006-07-01


Право власності на цей документ належить державі.


Відтворювати, тиражувати і розповсюджувати його повністю чи частково на будь-яких носіях інформації без офіційного дозволу заборонено.


Стосовно врегулювання прав власності треба звертатися до Держспоживстандарту України


Держспоживстандарт України, 2006

ЗМІСТ

С.

 1. Сфера застосування
 2. Нормативні посилання 
 3. Терміни та визначення понять
 4. Основні параметри і розміри
 5. Технічні вимоги
 6. Бимоги безпеки
 7. Бимоги охорони довкілля
 8. Маркування
 9. Пакування
 10. Правила транспортування та зберігання
 11. Методи контролювання
 12. Правила приймання
 13. Гарантії виробника


ДСТУ 4453:2005 НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ САРДИНИ СОЛОНІ

Технічні умови

САРДИНЫ СОЛЕНЫЕ

Технические условия

SALTED SARDINES

Specifications

Чинний від 2006-07-01


1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

   

Цей стандарт поширюється на сардини солоні (сардини, сардинели, сардинопси усіх видів), виготовлені для експорту та внутрішнього ринку.


Видовий склад риб, на які поширюється цей стандарт наведено у додатку А.


Вимоги щодо безпечності продукції викладено в 5.1; 5.3.4 (показники «смак та запах», наявність сторонніх домішок (у спожитковій тарі)); 5.3.5; 5.3.6; 5.3.7; 5.3.8; 5.4.2; 8; 9.13; 10.1; 10.4; 11; 12; 13.2.


2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

   

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:


ДСТУ 2641-94 Риба, морські безхребетні, водорості, ракоподібні, молюски та продукти їхньої переробки. Упакування

ДСТУ 3147-95 Коди і кодування інформації. Штрихове кодування. Маркування об’єктів ідентифікації. Формат та розташування штрихкодових позначок EAN на тарі та пакованні товарної продукції. Загальні вимоги

ДСТУ 3583-97 (ГОСТ 13830-97) Сіль кухонна. Загальні технічні умови ДСТУ 4378:2005 Риба океанічного промислу заморожена. Технічні умови ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБТ. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБТ. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями (Охорона природи. Атмосфера. Правила встановлення допустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами)

ГОСТ 1341-97 Пергамент растительный. Технические условия (Пергамент рослинний. Технічні умови) ГОСТ 1368-91 Рыба всех видов обработки. Длина и масса (Риба усіх видів обробляння. Довжина і маса)

ГОСТ 1760-86 Подпергамент. Технические условия (Підпергамент. Технічні умови)

ГОСТ 1868-88 Веревки технические и хозяйственные. Технические условия (Мотузки технічні та господарські. Технічні умови)

ГОСТ 2874-82 Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством (Вода питна. Гігієнічні вимоги та контролювання якості)

ГОСТ 3282-74 Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения. Технические условия (Дріт сталевий низьковуглецевий загальної призначеності. Технічні умови)

Видання офіційне

ГОСТ 3560-73 Лента стальная упаковочная. Технические условия (Стрічка сталева пакувальна. Технічні умови)

ГОСТ 5717-91 Банки стеклянные для консервов. Технические условия (Банки скляні для консервів. Технічні умови)

ГОСТ 7376-89 Картон гофрированный. Общие технические условия (Картон гофрований. Загальні технічні умови)

ГОСТ 7630-96 Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные, водоросли и продукты их переработки. Маркировка и упаковка (Риба, морські ссавці, морські безхребетні, водорості та продукти їхнього переробляння. Маркування та пакування)

ГОСТ 7631-85 Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки. Правила приемки, органолептические методы оценки качества, методы отбора проб для лабораторных испытаний (Риба, морські ссавці, морські безхребетні та продукти їхнього переробляння. Правила приймання, органолептичні методи оцінювання якості. Методи відбирання проб для лабораторного випробовування)

ГОСТ 7636-85 Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки. Методы анализа (Риба, морські ссавці, морські безхребетні та продукти їхнього переробляння. Методи анализування)

ГОСТ 7730-89 Пленка целлюлозная. Технические условия (Плівка целюлозна. Технічні умови) ГОСТ 8273-75 Бумага оберточная. Технические условия (Папір обгортковий. Технічні умови) ГОСТ 8777-80 Бочки деревянные заливные и сухотарные. Технические условия (Бочки дерев’яні заливні та сухотарні. Технічні умови)

ГОСТ 10444.15-94 Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (Продукти харчові. Методи визначання кількості мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів)

ГОСТ 13356-84 Ящики деревянные для продукции рыбной промышленности. Технические условия (Ящики дерев’яні для продукції рибної промисловості. Технічні умови)

ГОСТ 13516-86 Ящики из гофрированного картона для консервов, пресервов и пищевых жидкостей. Технические условия (Ящики з гофрованого картону для консервів, пресервів та харчових рідин. Технічні умови)

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (Маркування вантажів)

ГОСТ 17308-88 Шпагаты. Технические условия (Шпагати. Технічні умови)

ГОСТ 18251-87 Лента клеевая на бумажной основе. Технические условия (Стрічка клейова на паперовій основі. Технічні умови)

ГОСТ 20477-86 Лента полиэтиленовая с липким слоем. Технические условия (Стрічка поліетиленова з липким шаром. Технічні умови)

ГОСТ 23285-78 Пакеты транспортные для пищевых продуктов и стеклянной тары. Технические условия (Пакети транспортні для харчових продуктів та скляної тари. Технічні умови)

ГОСТ 24597-81 Пакеты тарно-штучных грузов. Основные параметры и размеры (Пакети тарно- штучних вантажів. Основні параметри та розміри)

ГОСТ 26663-85 Пакеты транспортные. Формирование с применением средств пакетирования. Общие технические требования (Пакети транспортні. Формування з застосовуванням засобів пакетування. Загальні технічні вимоги)

ГОСТ 26668-85 Продукты пищевые и вкусовые. Методы отбора проб для микробиологических анализов (Продукти харчові та смакові. Методи відбирання проб для мікробілогічного аналізування) ГОСТ 26669-85 Продукты пищевые и вкусовые. Подготовка проб для микробиологических анализов (Продукти харчові та смакові. Готування проб для мікробілогічного аналізування)

ГОСТ 26670-91 Продукты пищевые. Методы культивирования микроорганизмов (Продукти харчові. Методи культивування мікроорганізмів)

ГОСТ 26927-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения ртути (Сировина та продукти харчові. Метод визначання ртуті)

ГОСТ 26929-94 Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб. Минерализация для определения содержания токсичных элементов (Сировина та продукти харчові. Готування проб. Мінералізація для визначання вмісту токсичних елементів)

ГОСТ 26930-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения мышьяка (Сировина та продукти харчові. Метод визначання миш’яку)

ГОСТ 26931-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения меди (Сировина та продукти харчові. Методи визначання міді)

ГОСТ 26932-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения свинца (Сировина та продукти харчові. Методи визначання свинцю)

ГОСТ 26933-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения кадмия (Сировина та продукти харчові. Методи визначання кадмію)

ГОСТ 26934-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения цинка (Сировина та продукти харчові. Метод визначання цинку)

ГОСТ 29185-91 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества сульфит- редуцирующих клостридий (Продукти харчові. Методи виявлення та визначення кількості сульфітредукувальних клостридій)

ГОСТ 29329-92 Весы для статического взвешивания. Общие технические требования (Ваги для статичного зважування. Загальні технічні вимоги)

ГОСТ 30178-96 Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный метод определения токсичных элементов (Сировина та продукти харчові. Атомно-абсорбційний метод визначання токсичних елементів) ГОСТ 30518-97 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий) (Продукти харчові. Методи виявлення та визначання кількості бактерій групи кишкових паличок (коліформних бактерій))

ГОСТ 30538-97 Продукты пищевые. Методика определения токсичных элементов атомно-эмиссионным методом (Продукти харчові. Методика визначення токсичних елементів атомно-емісійним методом).


3. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

   

Нижче подано терміни, вжиті в цьому стандарті, та визначення позначених ними понять: риба морожена


Риба, температура якої в товщі м’язової тканини підтримується на рівні мінус 18 оС і нижче соління


Процес консервування риби кухонною сіллю чи розчином кухонної солі, під час якого пригнічується життєдіяльність мікроорганізмів і дія ферментів, запобігається чи сповільнюється псування


вода питна


Прісна вода, що відповідає вимогам ГОСТ 2874, придатна для споживання людиною вода морська чиста


Морська вода, яка відповідає тим самим мікробіологічним нормам, що і питна вода сторонні домішки


Речовини та предмети, які не є похідними риби і вказують на порушення санітарних правил і норм виробництва сторонні смак чи залах


Стійкий неприємний запах або смак, що є ознакою псування, окиснення продукту; а також сторонній, не властивий даному виду продукту запах чи смак


порушення консистенції риби


Порушення структури м’язів, яка стає пастоподібною під час відділення м’яса від кісток тузлук


Розчин, утворений під час соління риби, який містить кухонну сіль та органічні речовини, що перейшли з риби.


4. ОСНОВНІ ПАРАМЕТРИ І РОЗМІРИ

 
  1. Сардини солоні за довжиною та масою не ділять.
  2. Довжина солоних сардин повинна бути, см, не менше ніж:

— нерозібраних, напівпатраних, патраних з головою:


 1. — сардин, сардинел,сардинопс;
 2. — сардини тихоокеанської (івасі);

 • тушок, тушок напівпатраних:

9 — сардин;

11 — сардинопса;

13 — сардинели;


 • куска:

5 — сардин, сардинопсів, сардинел.


5. ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ


 1. Сардини солоні повинні бути виготовлені відповідно до вимог цього стандарту за технологічною інструкцією з додержанням ДСанПіН [1].
 2. Вимоги до мінімального розміру, розбирання, пакування продукції можуть бути змінені відповідно до договору (контракту).
 3. Характеристики
 4. Сардини солоні виготовляють нерозібраними чи розібраними.


За видами розбирання сардини солоні ділять на:


 1. Напівпатрані — риба, у якої черевце розрізано біля грудних плавців, нутрощі частково видалені.
 2. Обезголовлені — риба, у якої голова з плечовими кістками та нутрощі видалені без розрізання черевця; частина нутрощів, ікра чи молочко можуть бути залишені.


Можуть бути:


 • голова видалена разом з грудними плавцями;
 • риба поперечно надрізана біля анального отвору.

 1. Патрані з головою — риба, розрізана по черевцю між грудними плавцями від калтичка до анального отвору чи далі; калтичок може бути перерізаний; нутрощі, ікра чи молочко видалені, згустки крові зачищені.
 2. Тушки — риба, у якої голова з плечовими кістками, нутрощі, ікра чи молочко видалені, тонка черевна частина зрізана по прямій лінії від головного зрізу і далі анального отвору, хвостовий плавець видалений разом з прихвостовою частиною на відстані не більше ніж 3 см від основи його середніх променів; згустки крові та чорна плівка можуть бути залишені.


Може бути тонка черевна частина не зрізана.


 1. Тушки напівпатрані — риба обезголовлена, у якої хвостовий плавець видалений разом з прихвостовою частиною на відстані не більше ніж 3 см від основи його середніх променів.
 2. Кусок — обезголовлена риба з видаленим хвостовим плавцем, розрізана на куски.
 3. Сардини солоні за якістю ділять на перший та другий сорти.
 4. Сардини солоні за вмістом масової частки кухонної солі ділять на малосолоні, слабкосо- лоні, середньосолоні та міцносолоні.
 5. За органолептичними та фізико-хімічними показниками сардини солоні повинні відповідати вимогам та нормам, вказаним у таблиці 1.Таблиця 1 — Органолептичні та фізико-хімічні показники якості солоних сардин


Назва показника

Характеристика та норма для сорту

 

першого

другого

Зовнішній вигляд

Поверхня риби чиста, за коль Збитість луски не нормується Можуть бути:

 • підшкірне пожовтіння, що пов"язане з окисненням ж
 • білуватий білковий наліт

ором властива даному виду риби

не проникло у товщу м"яса риби і не киру;

на поверхні дозрілої риби та в тузлуці — незначне підшкірне пожовтіння (окиснення жиру), що не проникло у товщу м"яса риби

 

 

Зовнішні пошкодження


Розбирання Смак та запах

Консистенція

Наявність сторонніх домішок (у спожитковій тарі)


Риба без зовнішніх пошкоджень Можуть бути:


— тріщини, пошкодження зябрових кришок, поламані плавці, зриви шкіри та злегка лопнуте черевце у риб (за рахунком) у одній пакувальній одиниці (у різних сполученнях), %, не більше ніж

І30


Відповідно до 5.3.1.1—5.3.1.6


Можуть бути незначні відхили від правильного розбирання


Приємні, властиві дозрілій солоній рибі даного виду, без сторонніх присмаку та запаху


Можуть бути:


 • слабкий запах окисненого жиру на поверхні риби;
 • кислуватий запах у зябрах


Від соковитої до тугої, властива рибі даного виду


Може бути:


— жорсткувата, сухувата, ослаблена, але не в"яла

Не дозволено

 

 

Масова частка кухонної солі, у м"ясі риби, %, для:


малосолоної

Від

4

до

6

включно

слабкосолоної

Понад

6

до

9

включно

середньосолоної

Понад

9

до

12

включно

міцносолоної

Понад

12

до

17

включно

 


Примітка. Міцносолоні сардини виготовляють за узгодженням зі споживачем.


 1. За мікробіологічними показниками сардини солоні не повинні перевищувати допустимі рівні, зазначені у таблиці 2.Таблиця 2 — Мікробіологічні показники сардин солоних


Назва показника

Допустимий рівень

Метод контролювання

Кількість мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів, КУО у 1,0 г

Бактерії групи кишкових паличок (коліформні бактерії) у 0,1 г Сульфітредукувальні клостридії у 0,1 г*

Патогенні мікроорганізми, в т.ч. роду Salmonella, у 25,0 г Vibrio parahaemolyticus, КУО у 1,0 г

1х104

Не дозволено Не дозволено Не дозволено 10,0

Згідно з ГОСТ 10444.15

Згідно з ГОСТ 30518 Згідно з ГОСТ 29185 Згідно з 11.3 Згідно з 11.3

* Визначають у продукції, пакованій під вакуумом.

 

 1. Вміст токсичних елементів, гістаміну та N-нітрозамінів у сардинах солоних не повинен перевищувати допустимі рівні, зазначені у таблиці 3.
 2. Вміст пестицидів у сардинах солоних не повинен перевищувати допустимі рівні, встановлені ДСанПіН 8.8.1.2.3.4-000 [2].
 3. Вміст радіонуклідів 137Cs та 90Sr у сардинах солоних не повинен перевищувати допустимі рівні, встановлені ДР [3].Таблиця 3 —Допустимий рівень вмісту токсичних елементів, гістаміну та N-нітрозамінів у сардинах солоних


Свинець

Кадмій

Миш’як

Ртуть

Мідь

Цинк

Гістамін

N-нітрозаміни

1,0

0,2

 1. 0,4

10.0

40.0

 1. 0,003


Згідно з ГОСТ 26932, ГОСТ 30178, ГОСТ 30538 Згідно з ГОСТ 26933, ГОСТ 30178, ГОСТ 30538 Згідно з ГОСТ 26930, ГОСТ 30538 Згідно з ГОСТ 26927


Згідно з ГОСТ 26931, ГОСТ 30178, ГОСТ 30538 Згідно з ГОСТ 26934, ГОСТ 30178, ГОСТ 30538 Згідно з 11.4 Згідно з 11.5

 

 

 1. Вимоги до сировини та матеріалів
 2. Сировина та матеріали, які використовують для виготовлення сардин солоних, не нижче першого сорту (за наявності сортів) повинні відповідати:

 • сардина атлантична, сардинела, сардинопс морожені — згідно з ДСТУ 4378;
 • сардина тихоокеанська (івасі) морожена — згідно з чинним нормативним документом;
 • сіль кухонна — згідно з ДстУ 3583 (ГОСТ 13830);
 • вода питна — згідно з ГОСТ 2874.


Дозволено застосовувати для технологічних цілей чисту морську воду.


 1. Сировина та матеріали, зокрема, що закуповують по імпорту, які використовують для виготовляння сардин солоних, за показниками безпеки повинні відповідати вимогам [4] та ДР [3].
 2. Можна використовувати імпортовану сировину, яка за якістю відповідає вимогам чинних нормативних документів і дозволена центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я.

6. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ


 1. Під час виготовляння сардин солоних необхідно керуватися ДСанПіН [1].
 2. Контролювання рівня виробничого шуму, вібрації, атмосферного повітря, освітленості проводять згідно з ДСН 3.3.6.037 [5], ДСН 3.3.6.039 [6], ДСН 3.3.6.042 [7] та СНиП 11-4 [8].
 3. Контролювання стану повітря робочої зони проводять згідно з ГОСТ 12.1.005.
 4. Вимоги пожежної безпеки — згідно з ГОСТ 12.1.004.

7. ВИМОГИ ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ


 1. Стічні води під час виготовляння сардин солоних треба очищувати і вони повинні відповідати вимогам СанПиН 4631 [9].
 2. Контролювання шкідливих викидів у атмосферу проводять згідно з ГОСТ 17.2.3.02 та ДСП 201 [10].
 3. Охорону ґрунту від забруднення побутовими та промисловими відходами здійснюють згідно з СанПиН 42-128-4690 [11].

8. МАРКУВАННЯ
 
  1. Маркують тару з сардинами солоними згідно з ГОСТ 7630 та нормативно-правовими актами. На тару чи етикетку державною мовою наносять:

 • загальну назву продукту;
 • номінальну кількість (масу нетто) в кг;
 • калорійність та поживну цінність (згідно з додатком Б);
 • кінцеву дату споживання або дату виготовлення та строк придатності;
 • умови зберігання;
 • позначення нормативного документа;
 • назву та повну адресу та телефон виробника і адресу потужностей виробництва;
 • штриховий код згідно з ДСТУ 3147;
 • вид розбирання;
 • ступінь солоності та сорт;
 • наявність вакууму в упаковці.
  1. Транспортне маркування — згідно з ГОСТ 7630, ГОСТ 14192.


9. ПАКУВАННЯ


 1. Сардини солоні пакують згідно з ДСТУ 2641.


Сардини солоні пакують у:


 • бочки дерев’яні заливні і сухотарні згідно з ГОСТ 8777 місткістю не більше ніж 50 дмз. Сухо- тарні бочки повині бути використані з мішками-вкладишами з полімерних матеріалів згідно з чинним нормативним документом [12];
 • бочки та відра поліетиленові згідно з чинним нормативним документом [13] місткістю не більше ніж 50 дмз;
 • банки скляні згідно з ГОСТ 5717 чи чинним нормативним документом місткістю не більше ніж 2 дмз;
 • пакети з полімерних матеріалів під вакуумом чи без вакууму згідно з чинним нормативним документом [12];
 • банки з полімерних матеріалів згідно з чинним нормативним документом [14] місткістю не більше 500 см3;
 • термозсідальну плівку згідно з чинним нормативним документом із застосуванням підложок чи без підложок.


Для місцевої реалізації (в місцях виготовлення) сардини солоні пакують у:


 • бочки дерев’яні, які були у вжитку, згідно з чинним нормативним документом місткістю не більше ніж 50 дмз;
 • ящики дерев’яні згідно з ГОСТ 13356 граничною масою продукту 10 кг;
 • ящики полімерні багатообігові згідно з чинним нормативним документом [15] граничною масою продукту 10 кг;

 1. Пакети з полімерних матеріалів з продуктом повинні бути термозварені чи скріплені іншим способом, який забезпечує збереження якості та кількості продукції.


У пакетах з продуктом може бути незначна залишкова кількість тузлуку.


 1. Сардини солоні пакують у пакети та мішки-вкладиші з полімерних матеріалів відповідно до [16].
 2. Гранично допустимий мінусовий відхил маси нетто продукту в одиниці спожиткової тари від номінального значення згідно з Р 50-056 [17] і не повинно бути більше, %:

 • 3,0 — для продукції масою нетто до 0,5 кг включно;
 • 1,5 — для продукції масою нетто понад 0,5 кг до 1,0 кг включно.

 1. Банки скляні та полімерні повинні бути щільно заповнені рибою і залиті тузлуком чи сольовим розчином. Рівень тузлуку чи сольового розчину у банці повинен бути від 2 см до 3 см вище від рівня риби.
 2. Банки скляні з сардинами солоними повинні бути закупорені металевими кришками згідно з чинним нормативним документом і не мати підтікання. Полімерні банки з продуктом повинні бути щільно закупорені і не мати підтікання.


Банки скляні з продукцією повинні бути паковані в ящики з гофрованого картону згідно з ГОСТ 13516 чи дерев’яні згідно з ГОСТ 13356 з обов’язковим обгортанням банок обгортовим папером згідно з ГОСТ 8273. Замість обгортання можна використовувати перегородки з гофрованого картону згідно з ГОСТ 7376.


 1. Ящики полімерні багатообігові та дерев’яні перед пакуванням сардин солоних вистилають пергаментом згідно з ГОСТ 1341 чи підпергаментом згідно з ГОСТ 1760, чи целюлозною плівкою згідно з ГОСТ 7730.


Ящики полімерні багатообігові з продукцією повинні бути закриті кришками.


 1. У кожній одиниці паковання повинен бути продукт однієї назви, сорту, виду розбирання, дати виготовлення та виду спожиткової тари.
 2. Сардини солоні повинні бути укладені в бочки та відра рівними, щільними рядами, злегка похило, черевцем догори, верхній ряд — черевцем донизу, кожен наступний навхрест до попереднього та залиті тузлуком чи сольовим розчином.


Може бути заповнення бочок чи відер рибою солоною насипом з розрівнюванням по рядах чи вібраторне укладання.


Тузлук не повинен мати ознак псування.


Мішки-вкладиші після заливання повинні бути зав’язані подвійним вузлом із перегином чи край мішка повинен бути зкручений джгутом та затиснутий кришкою бочки.


Бочки та відра з продуктом закупорюють, кришки полімерних бочок загвинчують та за необхідності пломбують.


 1. Ящики з гофрованого картону з продукцією повинні бути обклеєні клейовою стрічкою на паперовій основі згідно з ГОСТ 18251, чи поліетиленовою стрічкою з липким шаром згідно з ГОСТ 20477, чи обтягнуті сталевою пакувальною стрічкою згідно з ГОСТ 3560 чи сталевим дротом згідно з ГОСТ 3282, чи обв’язані шпагатом згідно з ГОСТ 17308, чи мотузкою згідно з ГОСТ 1868.


Дерев’яні ящики з продукцією повинні бути забиті та для міжміських перевезень забиті та скріплені по торцевих стінках сталевою пакувальною стрічкою чи дротом.


 1. Сардини солоні, фасовані у банки, повинні бути паковані в ящики дерев’яні чи в ящики з гофрованого картону граничною масою продукту 25 кг, фасовані у пакети з полімерних матеріалів чи у термоусадкову плівку — 15 кг.
 2. Сардини солоні повинні бути паковані таким чином, щоб уникнути окиснення і забезпечити цілісність і якість під час транспортування, зберігання і реалізації.
 3. Тара та пакувальні матеріали, імпортовані, повинні бути міцні, чисті, сухі, без стороннього запаху та виготовлені з матеріалів, дозволених центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я для цієї мети.
 4. Можна використовувати інші види тари та паковання, дозволені центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я для контакту з цим видом продукції, що відповідають санітарним вимогам та вимогам чинних нормативних документів і забезпечують збереження та якість продукції під час транспортування та зберігання.


10. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ


 1. Транспортують сардини солоні відповідно до правил перевезення швидкопсувних вантажів за температури від мінус 8 оС до мінус 4 оС.
 2. Пакетування — згідно з ГОСТ 23285, ГОСТ 26663.


Основні параметри та розміри пакетів — згідно з ГОСТ 24597.


 1. Сардини солоні відвантажують до торговельної мережі дозрілими. Можливо за узгодженням зі споживачем, відвантажувати продукцію не повністю дозрілою, за умови дозрівання її на спеціальних оптових базах, складах у місцях реалізації.
 2. Зберігають сардини солоні від дати виготовлення відповідно до таблиці 4.
 3. Термін зберігання сардин солоних, пакованих у банки з полімерних матеріалів та у плівку термозсідальну, прирівнюється до терміну зберігання сардин солоних, пакованих у пакети з полімерних матеріалів без вакууму.


Вид паковання

Вид продукції

Термін зберігання, за температури від мінус 8 0С до мінус 4 0С, не більше ніж

Бочки дерев"яні,

малосолоні та слабкосолоні

4 міс.

Бочки та відра поліетиленові,

середньосолоні

6 міс.

Банки скляні

міцносолоні

9 міс.

Пакети з полімерних матеріалів

 

 

під вакуумом

нерозібрані

35 діб

 

розібрані

20 діб

без вакууму

нерозібрані

15 діб

 

розібрані

10 діб

Ящики дерев’яні, полімерні багатообігові

розібрані, нерозібрані

5 діб (за температури від 0 0С до 4 0С)

 


11. МЕТОДИ КОНТРОЛЮВАННЯ


 1. Методи відбирання лроб:

 • для визначання органолептичних, хімічних та фізичних показників, токсичних елементів — згідно з ГОСТ 7631;
 • для мікробіологічного аналізування — згідно з ГОСТ 26668 та [17].


Готування проб для:


 • визначання фізичних показників — згідно з ГОСТ 7631;
 • визначання хімічних показників — згідно з ГОСТ 7636;
 • визначання токсичних елементів — згідно з ГОСТ 26929;
 • визначання органолептичних показників — згідно з ГОСТ 7631;
 • мікробіологічного аналізування — згідно з ГОСТ 26669 та [18].

 1. Методи вилробовування для визначання:

 • органолептичних та фізичних показників — згідно з ГОСТ 7631;
 • хімічних показників — згідно з ГОСТ 7636;
 • мікробіологічних показників — згідно з ГОСТ 26670 та стандартами, зазначеними у 5.3.5;
 • токсичних елементів — згідно з стандартами, зазначеними у 5.3.6.

 1. Аналізування на латогенні мікроорганізми проводять за порядком державного санітарного нагляду санітарно-епідеміологічні станції за встановленими методиками.
 2. Визначання вмісту гістаміну — згідно з СанПіН 42-123-4083 [19].
 3. Визначання вмісту N-нітрозамінів — згідно з ДСанПіН 4.4.2.030 [20].
 4. Визначання залишкового вмісту лестицидів — відповідно до СанПиН 42-123-4540 [21] згідно з [22].
 5. Визначають вміст радіонуклідів згідно з методами, затвердженими центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я.
 6. Наявність сторонніх домішок у спожитковій тарі визначають згідно з ГОСТ 7631.
 7. Визначають масу нетто згідно з ГОСТ 7631 вагами для статичного зважування згідно з ГОСТ 29329.
 8. Довжину риб вимірюють згідно з ГОСТ 1368.

12. ПРАВИЛА ПРИЙМАННЯ


 1. Правила лриймання — згідно з ГОСТ 7631.
 2. Періодичність контролювання мікробіологічних локазників — згідно з [18].
 3. Періодичність контролювання вмісту токсичних елементів, гістаміну, N-нітрозамінів, лестицидів та радіонуклідів — згідно з МР 4.4.4.-108 [23].
 4. Vibrio parahaemolyticus визначають тільки за епідемічними показами та за екологічного неблагополуччя водного басейну району лову згідно з рішенням органів державного санітарно-епідеміологічного нагляду.

13. ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

  1. Виробник гарантує відповідність якості сардин солоних до вимог цього стандарту в разі дотримання умов транспортування та зберігання.
  2. Термін придатності до споживання сардин солоних — згідно з 10.4.


Ми постачаємо та монтуємо обладнання для ферм ВРХ - доїння, годівля, вентиляція та комфорт тварин. З сайтом знайомі 3 роки та задоволені співпрацею. Дякуємо за відмінний сайт!
Мы оцинковываем новые объекты или восстанавливаем цинковое покрытие у старых агро-объектов уже 19 лет, члены АФЗУ 5 лет, но только с подачей рекламы в рассылках смс и электронных письмах, которые адресно доходят до лиц заинтересованных в нашей работе и способных принимать самостоятельные решения, наши предложения стали превращаться в реальные контракты. Сайт продуман и удобен в использовании. Он реально помогает выжить в нынешнем не простом положении среднего бизнеса и агро-сектора Украины. Дай Бог вам здоровья!
На этом сайте собрана реальная база . После СМС рассылки по конвейерным роликам , в течении 3-4 часов 5 телефоных звонков. Очень даже хороший результат по сравнению с другими торговыми порталами. СПАСИБО.
Так як наша компанія спеціалізується на будівництві ангарів, ремонті покрівель та реконструкції складів, то основними нашими клієнтами вже багато років є аграрії. Тому періодично на kolosok.info замовляємо СМС розсилку, щоб знайти нових клієнтів. Дуже задоволені такою функціює. За невеликі гроші ми в такий спосіб можемо швидко повідомити про себе нашій цільовій аудиторії. Дуже задоволені.
Приятно с Вами работать.Огромное спасибо.
Благодарим администрацию сайта за хорошую возможность покупок-продаж!!!Спасибо всем за долгое и надежное партнерство! Всем успеха!!!
Услугами этого сайта пользуемся более 5 лет. Благодарим сотрудников за оперативную и качественную работу. С помощью рекламы на этом сайте продукция нашего предприятия стала более известной и востребованной как внутреннем так и на внешнем рынках.
Благодарность сайту! Действительно помогает с поиском клиентов, профессиональная подержка персонала!
Спасибо за работу! Пользовалась сайтом и агродоской- очень удобно и доступно! Перестали сотрудничать с другими сайтами - на этом сайте наиболее полная и достоверная информация.
Щиро дякуємо за якісний інформаційний сайт. Працює відмінно, гарне наповнення, успіху Вам, а всій українській землі процвітання !!!