ДСТУ 4307:2004. СІЛЬ ЙОДОВАНА

Технічні умови

ДСТУ 4307:2004

Видання офіційне

Київ

ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ 2005


ПЕРЕДМОВА


 1. РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет зі стандартизації «Вироби соляної промисловості», Український науково-дослідний інститут соляної промисловості («УкрНДІсіль») (ТК 58)


РОЗРОБНИКИ: В. Касьяненко, канд. техн. наук; Т. Матвєєва (керівник розробки)


 1. НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 28 травня 2004 р. № 97 з 2005-07-01
 2. УВЕДЕНО ВПЕРШЕ


Право власності на цей документ належить державі.


Відтворювати, тиражувати і розповсюджувати його повністю чи частково на будь-яких носіях інформації без офіційного дозволу заборонено.


Стосовно врегулювання прав власності треба звертатися до Держспоживстандарту України


Держспоживстандарт України, 2005

ЗМІСТ

С.

 1. Сфера застосування 1
 2. Нормативні посилання 1
 3. Класифікація 3
 4. Технічні вимоги 4
  1. Вимоги до виробляння солі йодованої 4
  2. Характеристики 4
  3. Вимоги до сировини і матеріалів 6
 5. Вимоги безпеки 6
 6. Вимоги охорони довкілля 7
 7. Маркування 7
 8. Пакування 8
 9. Транспортування та зберігання 10
 10. Методи випробовування 11
  1. Відбирання проб 11
  2. Визначання органолептичних показників 11
  3. Визначання фізико-хімічних показників, крупності і маси нетто 11
  4. Визначання масової частки йоду 11
  5. Визначання показників безпеки 14
  6. Контролювання якості сировини і матеріалів 14
  7. Визначання якості марковання і паковання 14
 11. Правила приймання 14
 12. Вказівки щодо застосовування 14
 13. Гарантії виробника 14


ДСТУ 4307:2004 НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ СІЛЬ ЙОДОВАНА

Технічні умови

СОЛЬ ЙОДИРОВАННАЯ

Технические условия

SALT JODIZED

Specifications

Чинний від 2005-07-01


 1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ


Цей стандарт поширюється на сіль йодовану, яку застосовують як профілактичний засіб, призначений для профілактики захворювань, пов’язаних з йодною недостатністю в організмі людей.


Вимоги щодо безпечності продукції викладено у 4.2.2; 4.2.3 та 4.2.4.


 1. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ


У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:


ДСТУ 1828-78 Рукавички для виробничо-технічних потреб. Технічні вимоги ДСТУ 3583-97 (ГОСТ 13830-97) Сіль кухонна. Загальні технічні умови ДСТУ .1-2003 Сіль кухонна. Правила відбирання і підготовки проб*

ДСТУ .2-2003 Сіль кухонна. Визначення органолептичних показників*

ДСТУ .3-2003 Сіль кухонна. Визначення вологи*

ДСТУ .4-2003 Сіль кухонна. Визначення вмісту нерозчинного у воді залишку*

ДСТУ .5-2003 Сіль кухонна. Визначення вмісту хлору*

ДСТУ .6-2003 Сіль кухонна. Визначення вмісту кальцію і магнію*

ДСТУ .7-2003 Сіль кухонна. Визначення вмісту сульфатів*

ДСТУ .8-2003 Сіль кухонна. Визначення вмісту калію*

ДСТУ .12-2003 Сіль кухонна. Визначення вмісту залізистосиньородистого калію*

ДСТУ .13-2003 Сіль кухонна. Визначення вмісту оксиду заліза*

ДСТУ .21-2003 Сіль кухонна. Визначення маси нетто*

ДСТУ .22-2003 Сіль кухонна. Визначення крупності*

ДСТУ .24-2003 Розсіл хлориду натрію. Визначення густини*

ДСТУ .25-2003 Розсіл хлориду натрію. Визначення складу*

ДСТУ .27-2003 Сіль кухонна. Визначення якості маркування і пакування*

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности (ССБП. Шкідливі речовини. Класифікація і загальні вимоги безпеки)

* Буде видано.


Видання офіційне


ГОСТ 12.1.011-76 ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования (ССБП. Вибухобезпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.044-89 (ISO 4589-84) ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения (ССБП. Пожежовибухобезпека речовин і матеріалів. Номенклатура показників і методи їх визначання)

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности (ССБП. Устатковання виробниче. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности (ССБП. Процеси виробничі. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.4.010-75 ССБТ. Средства индивидуальной защиты. Рукавицы специальные. Технические условия (ССБП. Засоби індивідуального захисту. Рукавиці спеціальні. Технічні умови)

ГОСТ 12.4.013-85 ССБТ. Очки защитные. Общие технические условия (ССБП. Окуляри захисні. Загальні технічні умови)

ГОСТ 12.4.021-75 ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования (ССБП. Системи вентиляційні. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.4.028-76 ССБТ. Респираторы ШБ-1 «Лепесток» Технические условия (ССБП. Респіратори ШБ-1 «Пелюстка».Технічні умови)

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями (Охорона природи. Атмосфера. Правила установлення допустимих викидів шкідливих речовин виробничими підприємствами)

ГОСТ 112-78 Термометры метеорологические стеклянные. Технические условия (Термометри метеорологічні скляні. Технічні умови)

ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия (Посуд мірний лабораторний скляний. Циліндри, мензурки, колби, пробірки. Загальні технічні умови)

ГОСТ 2226-88 (ИСО 6590-1-83; ИСО 7023-83) Мешки бумажные. Технические условия (Мішки паперові. Технічні умови)

ГОСТ 2228-81 Бумага мешочная. Технические условия (Папір мішковий. Технічні умови)

ГОСТ 4202-75 Калий йодноватокислый. Технические условия (Йодит калію. Технічні умови) ГОСТ 4204-77 Кислота серная. Технические условия (Кислота сірчана. Технічні умови)

ГОСТ 4207-75 Калий железистосинеродистый 3-водный. Технические условия (Калій залізисто- синьородистий 3-водний. Технічні умови)

ГОСТ 4232-74 Калий йодистый. Технические условия (Йодит калію. Технічні умови)

ГОСТ 4328-75 Натрия гидроокись. Технические условия (Гідроксид натрію. Технічні умови) ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная. Технические условия (Вода дистильована. Технічні умови) ГОСТ 6816-79 Калий железистосинеродистый технический. Технические условия (Калій залізи- стосиньородистий. Технічні умови)

ГОСТ 7247-90 Бумага для упаковывания пищевых продуктов на автоматах. Технические условия (Папір для пакування харчових продуктів на автоматах. Технічні умови)

ГОСТ 7328-82 Меры массы общего назначения и образцовые. Технические условия (Міри маси загальної призначеності та зразкові. Технічні умови)

ГОСТ 7933-89 Картон для потребительской тары. Общие технические условия (Картон для споживацької тари. Загальні технічні умови)

ГОСТ 8273-75 Бумага оберточная. Технические условия (Папір обгортковий. Технічні умови) ГОСТ 9078-84 Поддоны плоские. Общие технические условия (Піддони плоскі. Загальні технічні умови)

ГОСТ 10163-76 Крахмал растворимый. Технические условия (Крохмаль розчинний. Технічні умови) ГОСТ 10354-82 Пленка полиэтиленовая. Технические условия (Плівка поліетиленова. Технічні умови)

ГОСТ 12303-80 Пачки из картона, бумаги и комбинированных материалов. Общие технические условия (Пачки з картону, паперу та комбінованих матеріаліів. Загальні технічні умови)

ГОСТ 13502-86 Пакеты из бумаги для сыпучей продукции. Технические условия (Пакети з паперу для сипучої продукції. Технічні умови)

ГОСТ 13511-91 Ящики из гофрированного картона для пищевых продуктов, спичек, табака и моющих средств. Технические условия (Ящики з гофрованого картону для харчових продуктів, сірників, тютюну та миючих засобів. Технічні умови)

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (Маркування вантажів)

ГОСТ 14919-83 Электроплиты, электроплитки и жарочные электрошкафы бытовые. Общие технические условия (Електроплити, електроплитки та жарочні електрошафи побутові. Загальні технічні умови)

ГОСТ 17308-88 Шпагаты. Технические условия (Шпагати. Технічні умови)

ГОСТ 17811-78 Мешки полиэтиленовые для химической продукции. Технические условия (Мішки поліетиленові для хімічної продукції. Технічні умови)

ГОСТ 19360-74 Мешки-вкладыши пленочные. Общие технические условия (Мішки-вкладиші плівкові. Загальні технічні умови)

ГОСТ 20490-75 Калий марганцовокислый. Технические условия (Перманганат калію. Технічні умови)

ГОСТ 22180-76 Кислота щавелевая. Технические условия (Кислота щавлева. Технічні умови) ГОСТ 23285-78 Пакеты транспортные для пищевых продуктов и стеклянной тары. Технические условия (Пакети транспортні для харчових продуктів та скляної тари. Технічні умови)

ГОСТ 24104-88 Весы лабораторные общего назначения и образцовые. Общие технические условия (Терези лабораторні загальної призначеності та зразкові. Загальні технічні умови)

ГОСТ 24597-81 Пакеты тарно-штучных грузов. Основные параметры и размеры (Пакети тарно- штучних вантажів. Основні параметри та розміри)

ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Основные параметры и размеры (Посуд і устатковання лабораторні скляні. Основні параметри та розміри)

ГОСТ 25951-83 Пленка полиэтиленовая термоусадочная. Технические условия (Плівка поліетиленова термозсідальна. Технічні умови)

ГОСТ 26663-85 Пакеты транспортные. Формирование с применением средств пакетирования. Общие технические требования (Пакети транспортні. Формування з використовуванням засобів пакетування. Загальні технічні умови)

ГОСТ 26927-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения ртути (Сировина та продукти харчові. Метод визначання ртуті)

ГОСТ 26930-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения мышьяка (Сировина та продукти харчові. Метод визначання миш’яку)

ГОСТ 26931-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения меди (Сировина та продукти харчові. Метод визначання міді)

ГОСТ 26932-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения свинца (Сировина та продукти харчові. Метод визначання свинцю)

ГОСТ 26933-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения кадмия (Сировина та продукти харчові. Метод визначання кадмію)

ГОСТ 26934-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения цинка (Сировина та продукти харчові. Метод визначання цинку)

ГОСТ 27068-86 Натрий серноватистокислый (натрия тиосульфат) 5-водный. Технические условия (Натрій сіркуватистокислий (натрію тіосульфат) 5-водний. Технічні умови).

ГОСТ 29227-91 (ИСО 835-1-81) Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные. Часть 1. Общие требования (Посуд лабораторний скляний. Піпетки градуйовані. Частина 1. Загальні вимоги) ГОСТ 29251-91 (ИСО 385-1-84) Посуда лабораторная стеклянная. Бюретки. Часть 1. Общие требования (Посуд лабораторний скляний. Бюретки. Частина 1. Загальні вимоги)


3. КЛАСИФІКАЦІЯ


 1. Сіль йодовану поділяють:


а) за способом одержання:


 • виварна (вакуумна та черінна),
 • кам’яна;
 • осідна;


б) за якістю на сорти:


 • екстра;
 • вищий;
 • перший;


в) за видом добавки:


 • з йодидом калію;
 • з йодатом калію;
 • з протизлежувальною добавкою;
 • без протизлежувальної добавки;


г) за крупністю:


 • виварна з розміром часток до 0,8 мм і до 1,2 мм;
 • мелена і просіяна з розміром часток до 0,8 мм (крупність 0), до 1,2 мм (крупність 1) і до 2,5 мм (крупність 2).

Під час постачання солі йодованої на експорт кодування продукції виконують згідно з кодом ОКП (додаток А).


4. ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ


 1. Вимоги до виробляння солі йодованої


Сіль йодована повинна бути виготовлена відповідно до вимог цього стандарту і за технологічною документацією з дотриманням санітарних норм і правил, затверджених у встановленому порядку.


4.2.Характеристики


 1. За органолептичними показниками сіль йодована повинна відповідати вимогам, зазначеним у таблиці 1.Таблиця 1 — Органолептичні показники


Назва

показника

Характеристика солі йодованої сортів

Методи

випробовування

 

екстра і вищого

першого

 

1 Зовнішній вигляд

Кристалічний сипкий продукт. Дозволено грудочки, які розвалюються під час легкого натискування. Наявність сторонніх механічних домішок, не пов"язаних з походженням солі, не дозволено

Згідно з ДСТУ .2*

2 Смак

Солоний із присмаком йодувальної добавки

Згідно з ДСТУ .2*

3 Колір

Білий

Білий з відтінками, обумовленими походженням солі

Згідно з ДСТУ .2*

4 Запах

Слабкий запах йоду, властивий продукту

Згідно з ДСТУ .2*

* Буде видано.


Примітка. Дозволено наявність темних часток у межах норми вмісту нерозчинного у воді залишку, яка встановлена для кожного сорту (див. таблицю 2).

 

 1. За фізико-хімічними показниками сіль йодована повинна відповідати нормам, зазначеним у таблиці 2.Таблиця 2 — Фізико-хімічні показники


Назва показника

Норма для сортів

Метод

випробовування

 

екстра

вищий

перший

 

1 Масова частка натрію хлористого, %, не менша ніж

99,50*

98,20*

97,50*

Згідно з ДСТУ .5**

2 Масова частка іону кальцію, %, не більша ніж

0,02*

0,35*

0,55*

Згідно з ДСТУ .6**

3 Масова частка іону магнію, %, не більша ніж

0,01*

0,08*

0,10*

Згідно з ДСТУ .6**

4 Масова частка іону сульфату, %, не більша ніж

0,20*

0,85*

1,20*

Згідно з ДСТУ .7**

5 Масова частка іону калію, %, не більша ніж

0,02*

0,10*

0,20*

Згідно з ДСТУ .8**

6 Масова частка оксиду заліза (ІІІ), %, не більша ніж

0,005*

0,040*

0,040*

Згідно з ДСТУ .13**

7 Масова частка нерозчинного у воді залишку (н.з), %, не більша ніж

0,03*

0,25*

0,45*

Згідно з ДСТУ .4**

8 Масова частка йоду, %

(40 ± 15) ? 10"4

Згідно з 10.4 цього стандарту

9 Масова частка вологи, %, не більша ніж

1,0

Згідно з ДСТУ .3**

* У перерахунку на суху речовину.

** Буде видано.Примітка. Дозволена масова частка іону калію в солі йодованій Дрогобицького солевиварювального заводу, До- линського солевиварювального комбінату та калійних комбінатів не більша ніж 0,42 % у перерахунку на суху речовину. 


 1. Показники безпеки
 2. Вміст токсичних елементів у солі йодованій не повинен перевищувати допустимі рівні, які встановлено органами охорони здоров’я України (МБВ № 5 061) [1] і які зазначені у таблиці 3.Таблиця 3 — Допустимі рівні вмісту токсичних елементів


Назва показника

Допустимий рівень вмісту, мг/кг, не більша ніж

Метод

випробовування

Ртуть

0,01

Згідно з ГОСТ 26927

Миш"як

1,00

Згідно з ГОСТ 26930

Мідь

3,00

Згідно з ГОСТ 26931

Свинець

2,00

Згідно з ГОСТ 26932

Кадмій

0,10

Згідно з ГОСТ 26933

Цинк

10,00

Згідно з ГОСТ 26934

 

 1. Вміст радіонуклідів у солі йодованій не повинен перевищувати допустимих рівнів, встановлених Державними гігієнічними нормативами ДР-97 згідно з [2].
 2. Сіль йодовану дозволено виробляти з протизлежувальною добавкою. Як добавку, використовують калій залізистосиньородистий, згідно з ГОСТ 4207 чи ГОСТ 6816, вищого і першого сортів.


Масова частка добавки не повинна перевищувати 0,001 % у перерахунку на суху речовину згідно з ДСТУ 3583 (ГОСТ 13830).


 1. Крупність


За крупністю сіль йодована повинна відповідати нормам, зазначеним у таблиці 4.Таблиця 4 — Крупність


Крупність

Норма

Методи

випробовування

Виварна (вакуумна та черінна)

 

Згідно з ДСТУ .22**

до 0,8 мм включ., %, не менша ніж

75,0

 

від 0,8 мм до 1,2 мм, %, не більша ніж

25,0

 

Мелена (кам"яна й осідна)

 

Згідно з ДСТУ .22**

Крупність 0 (помел 0)

 

 

до 0,8 мм включ, %, не менша ніж

70,0

 

понад 1,2 мм включ., %, не більша ніж

10,0

 

Крупність 1 (помел 1)

 

Згідно з ДСТУ .22**

до 1,2 мм включ., %, не менша ніж

85,0

 

понад 2,5 мм включ., %, не більша ніж

5,0

 

Крупність 2 (помел 2)

 

Згідно з ДСТУ .22**

до 2,5 мм включ., %, не менша ніж

85,0

 

понад 4,0 мм включ., %, не більша ніж

5,0

 

Просіяна (кам"яна й осідна)

 

Згідно з ДСТУ .22**

Крупність 0 (помел 0)

 

 

до 0,2 мм, %, не більша ніж

10,0

 

від 0,2 мм до 0,8 мм включ., %, не менша ніж

85,0

 

понад 0,8 мм включ., %, не більша ніж

5,0

 

Крупність 1

 

Згідно з ДСТУ .22**

до 0,8 мм включ., %, не більша ніж

10,0

 

від 0,8 мм до 1,2 мм включ., %, не менша ніж

85,0

 

понад 1,2 мм включ., %, не більша ніж

5,0

 

 

 1. Вимоги до сировини і матеріалів


Сіль йодовану виробляють з такої сировини:


галіт (соляна сировина), який добувають підземним способом або з морської води згідно з [3] ДСТУ .24 і ДСТУ .25;


природні або штучні розсоли згідно з чинними нормативними документами;


йодид калію кваліфікації не нижче «ч» згідно з ГОСТ 4232;


йодат калію кваліфікації не нижче «ч» згідно з ГОСТ 4202 або згідно з чинними нормативними документами;


калій залізистосиньородистий 3-водний (фероціанід калію) згідно з ГОСТ 4207, ГОСТ 6816 чи згідно з чинними нормативними документами;


вода питна згідно з [4].


Кожну партію сировини треба супроводжувати документом про якість установленої форми.


Дозволено використовувати матеріали вітчизняного та закордонного виробництва, якість яких відповідає вимогам цього стандарту за наявності документа про якість і висновку санітарно-епідеміологічної експертизи та сертифіката відповідності.


5. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ


 1. Сіль йодована належить до малонебезпечних речовин (IV клас безпеки) згідно з ГОСТ 12.1.007, а йодувальні добавки — йодид калію і йодат калію — безпечні згідно з [5]. Величина ОБРВ йодату калію — 0,01 мг/м3; а для йодиду калію — не нормують згідно з [5].
 2. Виробничі процеси, приміщення та технологічне устатковання виробництва солі йодованої повинні відповідати вимогам ГОСТ 12.2.003 та ГОСТ 12.3.002.


Рівень шуму на робочих місцях операторів змішувальних установок не повинен перевищувати норм згідно з вимогами [6].


Показники вібраційної навантаги працівників на робочих місцях або робочої зони не повинні перевищувати норм згідно з [7].


Рухомі елементи, зубчасті колеса та частини урухомників технологічного устатковання, що нагріваються, повинні бути закриті кожухами або огороджувальними пристроями.


 1. Сіль йодована та йодувальні добавки не токсичні, пожежо- і вибухобезпечні і повинні відповідати вимогам ГОСТ 12.1.004 і ГОСТ 12.1.011 та Правилам пожежної безпеки України.


Сіль йодована має корозійну дію.


Соляний пил, що потрапляє у ранки на шкірі, поліпшує загоювання, на непошкоджену шкіру не впливає.


 1. Під час виробництва і використовування солі йодованої потрібно виконувати організаційно- технічні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки згідно з вимогами ГОСТ 12.1.004 як у нормальному, так і в аварійному режимах роботи.
 2. Виробничі і складські приміщення для зберігання йодувальних добавок повинні бути устатковані припливно-витяжною вентиляцією згідно з вимогами ГОСТ 12.4.021, [8; 9] і первинними засобами пожежогасіння згідно з ГОСТ 12.1.004 та додатком 3 до Правил пожежної безпеки України.
 3. Освітленість на робочих місцях повинна відповідати вимогам [10].
 4. Робочий персонал повинен бути забезпечений: спецодягом та індивідуальними засобами захисту згідно з чинними нормативними документами (рукавицями згідно з ДсТу 1828 або згідно з ГОСТ 12.4.10), окулярами захисними згідно з ГОСТ 12.1.013; респіраторами згідно з ГОСТ 12.4.028, санітарно-побутовим приміщенням згідно з СніП 2.09.04, додержуватися заходів особистої гігієни та проходити попередні і періодичні медогляди згідно з наказом органів охорони здоров’я України № 45 від 31.03.94 р.
 5. ВИМОГИ ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ
  1. Хімічно забруднені стічні води у технологічному процесі відсутні.
  2. Вміст токсичних речовин у довкіллі повинен відповідати вимогам ГОСТ 12.1.005 та переліку гранично-допустимих концентрацій і орієнтовно допустимих рівнів дії згідно з [5,11].
  3. Вміст соляного пилу у повітрі робочої зони не повинен перевищувати 5 мг/м3 згідно з вимогами ГОСТ 12.1.005, а у повітрі населених пунктів — 0,15 мг/м3 згідно з вимогами [12].


Контролювання гранично допустимих викидів у атмосферу треба здійснювати згідно з ГОСТ 17.2.3.02.


 1. Охорону ґрунту від забруднення промисловими і побутовими відходами здійснюють згідно з [13].
  1. Допустимий вміст хлористого натрію у поверхневих водах не повинен перевищувати 350 мг/м3 згідно з [14].
  2. Матеріали, використані під час виготовляння продукту, повинні мати характеристику пожежної безпеки згідно з ГОСТ 12.1.044.
 2. МАРКУВАННЯ
  1. Марковання йодованої солі повинне бути державною мовою, його наносять безпосередньо на споживче та транспортне паковання штампуванням, друкуванням, фарбуванням за трафаретом чи на етикетку (ярлик), що кріпиться до паковання будь-яким способом.


Марковання повинно містити такі дані:


 • назву підприємства-виробника; адресу і товарний знак;
 • назву продукту, спосіб виготовлення, вид і масову частку йодувальної добавки, крупність;
 • склад;
 • масу нетто;
 • дату виготовлення;
 • термін придатності до споживання чи закінчення терміну придатності до споживання, рекомендовану добову дозу вживання;
 • умови зберігання;
 • штрихове кодування (крім вагового продукту у транспортній тарі);
 • познаки цього стандарту.


На пакетиках солі йодованої масою від 1 г до 10 г зазначають такі дані:


 • назву і товарний знак підприємства-виробника;
 • назву продукту;
 • масу нетто;
 • дату виготовлення;
 • термін придатності до споживання;
 • позначення стандарту.


Дозволено наносити іншу інформацію, передбачену чинними нормативними документами, дія яких поширюється на даний продукт.


Під час постачання продукції за межі України повинно бути марковання додатково мовою, передбаченою контрактом чи договором.


 1. Марковання транспортної тари повинно містити такі дані:

 • назву підприємства-виробника, адресу і товарний знак;
 • назву продукту, вид і масову частку йодувальної добавки і крупність;
 • кількість пакувальних одиниць для продукту у груповому пакованні;
 • масу нетто;
 • дату виготовлення;
 • термін придатності до споживання;
 • позначення цього стандарту.
  1. Транспортне марковання — згідно з ГОСТ 14192 з нанесенням на транспортне паковання штампуванням, друкуванням, фарбуванням за трафаретом чи на етикетку (ярлик) маніпуляційного знака «Бережіть від вологи!», а продукту у полімерному пакованні — знака «Бережіть від нагрівання!» і таких даних:
 • назва підприємства-виробника, товарний знак і адреса;
 • назва продукту;
 • маса нетто;
 • дата виготовлення; умови зберігання;
 • позначення цього стандарту.


Етикетку пришивають до мішка, а у групове паковання вкладають усередину.


8. ПАКУВАННЯ


 1. Сіль йодовану виробляють у споживчому пакованні і у транспортній тарі, яка дозволена до застосування органами охорони здоров’я України в установленому порядку.


Паковання повинно забезпечувати збереження продукту під час його транспортування, повинно бути якісне, сухе, чисте, вологонепроникне і не допускати просипання продукту крізь тканину та шви мішка; забезпечувати цілісність паковання і зберігання якості солі до закінчення терміну придатності до споживання.


 1. Сіль йодовану пакують масою нетто:

до 0,5 кг:


 • у баночки з полімерних матеріалів;
 • пачки паперові і з картону;
 • пакети паперові і з полімерних матеріалів, дозволених до застосовування органами охорони здоров’я України в установленому порядку;


до 2,0 кг:


 • у пачки паперові і з картону;
 • у пакети паперові і з полімерних матеріалів, дозволених до застосовування органами охорони здоров’я України в установленому порядку і з матеріалу пакувального етикеткового згідно з [15];


до 50 кг:


 • у мішки з поліпропіленових ниток, багатошарові паперові і ці самі мішки з плівковим мішком- вкладишем або мішки інших марок, дозволених до застосовування органами охорони здоров’я України в установленому порядку;


до 1,5 т:


 • у м’які контейнери і контейнери інших типів, придатних для транспортування сипучих вантажів.

 1. Баночки виготовляють з полімерних матеріалів згідно з чинними нормативними документами.
 2. Пачки виготовляють згідно з вимогами ГОСТ 12303:

 • з паперу марок А-1, А-ІІ, Б-І для паковання харчових продуктів на автоматах згідно з ГОСТ 7247; з паперу інших марок згідно з чинними нормативними документами, дозволеними для використовування органами охорони здоров’я України, та з картону згідно з ГОСТ 7933.

 1. Пакети виготовляють згідно з вимогами ГОСТ 13502:

 • з паперу марки Д для паковання харчових продуктів на автоматах згідно з ГОСТ 7247, паперу марок А, В, 01, 02, Д і Ж згідно з ГОСТ 8273;
 • з матеріалу пакувального етикеткового згідно з [15] або з паперу інших марок, що забезпечують міцність паковання та дозволених до застосовування органами охорони здоров’я України в установленому порядку;
 • з плівки полімерної безбарвної чи з пігментом згідно з ГОСТ 10354;
 • з плівки поліпропіленової згідно з [16].

 1. Мішки використовують:

 • паперові багатошарові марок ВМ, ПМ, ВМП, НМ згідно з ГОСТ 2226;
 • поліпропіленові згідно з НД [17].

 1. Пачки паперові і з картону та пакети паперові заклеюють полівінілацетатною дисперсією згідно з [18].
 2. Граничні відхили маси нетто солі йодованої у пачках, пакетах і баночках — згідно з ДСТУ 3583 (ГОСТ 13830).
 3. Пачки, пакети і баночки із сіллю йодованою пакують масою нетто:


до 20 кг:


 • у ящики з гофрованого картону згідно з ГОСТ 13511 чи згідно з чинними нормативними документами;
 • у групове паковання: з термозсідальної плівки згідно з ГОСТ 25951; з двох шарів обгорткового паперу марок А, В, Д і Ж згідно з ГОСТ 8273, марок А-1, Б-1, Д, Е-1 і Е-ІІ згідно з ГОСТ 7247; з мішкового паперу згідно з ГОСТ 2228 чи іншого рівноцінного за показниками якості паперу;
 • у мішки паперові багатошарові згідно з ГОСТ 2226 і у мішки пропіленові згідно з НД [17];

до 50 кг:

 • у мішки паперові багатошарові згідно з ГОСТ 2226 чи у ці самі мішки з полімерним мішком- вкладишем згідно з ГОСТ 19360;
 • у мішки поліетиленові згідно з ГОСТ 17811;
 • у мішки комбіновані, де зовнішній мішок тканинний або багатошаровий паперовий згідно з ГОСТ 2226, а внутрішній — багатошаровий паперовий згідно з ГОСТ 2226 чи поліетиленовий мішок- вкладиш згідно з ГОСТ 19360.

Сіль, розфасовану у споживче паковання, укладають в ящики так, щоб уникнути порожнин та переміщення продукту під час транспортування.


Стики клапанів ящиків обклеюють клейкою стрічкою (типу скотч) згідно з чинними нормативними документами чи прошивають металевими скобками на дротово-швейній машині, а після упакування верхні клапани обклеюють клейкою стрічкою (типу скотч) або ящики перев’язують шпагатом згідно з ГОСТ 17308.


Дозволено продукт у споживчому пакованні упаковувати у поліетиленову плівку згідно з ГОСТ 10354 або у поліетиленовий мішок-вкладиш згідно з ГОСТ 19360 з наступним упакуванням у ящики.


Паперові пакети групового паковання обклеюють клейкою стрічкою (типу скотч) згідно з чинними нормативними документами або перев’язують шпагатом згідно з ГОСТ 17308.


 1. Горловину паперових, поліпропіленових і комбінованих мішків зашивають машинним способом нитками з бавовняної або синтетичної пряжі згідно з чинними нормативними документами чи іншими нитками, що забезпечують механічну міцність зашиття, а горловину поліетиленових мішків зашивають машинним способом тими самими нитками чи термозварюють.


Дозволено горловину мішків зав’язувати шпагатом згідно з ГОСТ 17308.


 1. Граничні відхили маси нетто продукту у мішках, у груповому пакованні і у ящиках — згідно з ДСТУ 3583 (ГОСТ 13830).
 2. Сіль йодована у мішках або у груповому пакованні може бути запакована у контейнери типів МКР-1,0 М, МКР-1,0 С згідно з чинними нормативними документами, спеціалізовані контейнери типу СК-1,5 згідно з чинними нормативними документами, м’які поліпропіленові контейнери згідно з [19]; м’які гумовокордні контейнери типів МК-РК, МК-РК-2, МП-9 К згідно з чинними нормативними документами, контейнери типу «Біг-Бег», які поставляють за наявності документа про якість та санітарно- епідеміологічний висновок чи у контейнери інших типів, призначених для перевезення сипучих вантажів.


Маса нетто солі йодованої у контейнерах не повинна перевищувати (1000 ± 40) кг або (1500 ± 60) кг.


 1. Залежно від вимог постачання сіль йодовану у мішках або у груповому пакованні дозволено пакувати у транспортний пакет на плоскому піддоні.


9. ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ


 1. Транспортування і зберігання солі йодованої повинно відповідати вимогам цього стандарту.
 2. Сіль йодовану транспортують у пакованні виробника усіма видами транспорту, а також у контейнерах і транспортних пакетах відповідно до правил перевезення вантажів, що забезпечує зберігання продукту.
 3. Контейнери із сіллю йодованою дозволено транспортувати у піввагонах, на залізничних платформах, суднах і автомобільним транспортом.


Накриті вагони та контейнери повинні бути сухі, без щілин, з дахом, що не протікає, з люками та дверима, що добре зачиняються. Під час транспортування продукту щілини, проміжки у дверних прорізах і люкові отвори закладають.


Не дозволено транспортувати продукт у забруднених вагонах, контейнерах, автомашинах, трюмах зі слідами забруднювальних, пахучих та отруйних вантажів, що їх перевозили раніше, а також у вагонах, контейнерах і трюмах з фарбою, яка не просохла, пахне або зберегла запах.


Перед навантажуванням продукту підлогу вагонів, автомашин, контейнерів і трюмів треба вист- лати папером або чистими паперовими обрізками чи іншим матеріалом. У вагонах крюки чи частини, що виступають, обгортають папером, підлогу і стіни вагона за узгодженням із замовником оббивають папером чи поліетиленовою плівкою на висоту завантаження продукту.


 1. Сіль йодовану у мішках можна перевозити у транспортних пакетах. Пакетування здійснюють згідно з вимогами ГОСТ 23285, ГОСТ 24597 і ГОСТ 26663. Транспортний пакет формують на плоскому піддоні типів П4, 2П4, 20П4 розмірами (800 х 1200) мм чи (1000 х 1200) мм згідно з ГОСТ 9078 та ГОСТ 23285.


Транспортні пакети дозволено скріплювати поліетиленовою термозсідальною плівкою згідно з ГОСТ 25951, поліетиленовою стрічкою згідно з ГОСТ 10354, стретч-плівкою з подальшим скріплюванням металевою стрічкою, поліпропіленовою стрічкою чи поліестровою стрічкою, стропами згідно з чинними нормативними документами чи іншими засобами скріплювання згідно з ГОСТ 26663.


Маса транспортного пакета — не більше ніж 1,5 т.


 1. Сіль йодовану зберігають у пакованні виробника в складських приміщеннях на достатній відстані від джерел відкритого вогню та тепла за температури від мінус 20 °С до 50 °С та відносної вологості повітря не більше ніж 75 %.
 2. Контролювання за температурним режимом здійснюють постійно за допомогою термометрів згідно з ГОСТ 112, термографів — згідно з чинними нормативними документами, а контролювання за відносною вологістю — за допомогою психрометрів та гігрометрів згідно з чинними нормативними документами.
 3. Мішки із сіллю йодованою на складах з цементною або асфальтовою підлогою треба складати в штабелі на піддони, для короткострокового зберігання за умови збереження якості — в один шар на підлогу, покриту поліетиленовою плівкою, мішковиною, брезентом та іншими рівноцінними матеріалами.
 4. Відстань між штабелями та стінами складського приміщення, а також опалювальними приладами повинна бути не меншою ніж 1 м.
 5. Під час зберігання, транспортування, використовування й утилізації солі йодованої треба виконувати вимоги ГОСТ 12.1.007 і [12].


10. МЕТОДИ ВИПРОБОВУВАННЯ


 1. Відбирання проб


Відбирати і готувати проби для визначання органолептичних і фізико-хімічних показників, зокрема крупності і маси нетто, треба згідно з ДСТУ .1.


Готувати проби для визначання вмісту токсичних елементів треба згідно з ГОСТ 26927, ГОСТ 126930, ГОСТ 26934.


 1. Визначання органолептичних показників


Визначати органолептичні показники, зазначені у таблиці 1, треба згідно з ДСТУ .2.


 1. Визначання фізико-хімічних показників, крупності і маси нетто


Визначати фізико-хімічні показники, зазначені в таблиці 2, крупність, зазначену у таблиці 4, і масу нетто, зазначену у 4.5.11, треба згідно з ДСТУ .3 — ДСТУ .8, ДСТУ .12, ДСТУ .13, ДСТУ .21 і ДСТУ .22.


Дозволено застосовувати інші методи випробовування, використовуючи імпортне лабораторне устатковання і реактиви, що атестовані у встановленому порядку.


 1. Визначання масової частки йоду
 2. Визначання масової частки йодид-іона в продукті, йодованому йодидом калію
 3. Суть методу


Метод оснований на окисленні йодидів перманганатом калію, вилученні надлишку перманганату калію щавлевою кислотою і титруванні виділеного йоду тіосульфатом натрію.


 1. Засоби вимірювальної техніки і допоміжні пристрої


Терези лабораторні загальної призначеності 2-го класу точності з найбільшою межею зважування 200 г і 4-го класу точності з найбільшою межею зважування 500 г і допустимою похибкою зважування не більшою ніж 0,2 мг і 0,01 г відповідно згідно з ГОСТ 24104.


Набір гир Г-2-210 2-го класу точності та Г-4-410 4-го класу точності згідно з ГОСТ 7328.


Плитка нагрівальна закритого типу згідно з ГОСТ 14919 чи аналогічна згідно з чинними нормативними документами.


Термометр метеорологічний скляний з діапазоном вимірювання від 0 °С до 100 оС, ціною поділки (1 ^ 2) оС і похибкою ± 1 оС згідно з ГОСТ 112 чи аналогічний згідно з чинними нормативними документами.


 

 • Лійки В-75-110 ХС згідно з ГОСТ 25336.К
 • Колби мірні 2-100 (500,1000)-2 згідно з ГОСТ 1770.
 • Колби конічні Кн 1(2)-250 згідно з ГОСТ 25336.
 • Крапельниці згідно з ГОСТ 25336.
 • Бюретка 1-3-2-50-0,1 згідно з ГОСТ 29251.
 • Піпетки 1-2-2-5(10, 25, 50) згідно з ГОСТ 29227.
 • Циліндр 1-100 згідно з ГОСТ 1770.
 • Стакани В-150 згідно з ГОСТ 25336.
 • Фільтри беззольні «синя стрічка» згідно з чинними нормативними документами.
 • Йодид калію згідно з ГОСТ 4232, розчин з масовою часткою 1 %.
 • Перманганат калію згідно з ГОСТ 20490, розчин концентрацією с (1/5 КМп04) = 0,1 моль/дм3 (0,1 N).
 • Кислота сірчана згідно з ГОСТ 4204, розчин концентрацією с (1/2 Н2304) = 1 моль/дм3 (1 N).
 • Кислота щавлева згідно з ГОСТ 22180, розчин концентрацією с (1/2 НгС2О4) = 1 моль/дм3 (1 N).
 • Гідроксид натрію згідно з ГОСТ 4328, розчин концентрацією с (NaOH) = 0,1 моль/дм3 (0,1 N).
 • Натрій сіркуватистокислий (тіосульфат натрію) 5-водний згідно з ГОСТ 27068, розчин концентрацією с (1/2 Na2S203) = 0,005 моль/ дм3 (0,005 N).
 • Крохмаль розчинний згідно з ГОСТ 10163, розчин з масовою часткою 0,5 %.
 • Вода здистильована згідно з ГОСТ 6709.

 

 1. Порядок готування до випробовування
 2. Готування розчину йодистого калію з масовою часткою 1 %


Розчин йодистого калію з масовою часткою 1 % готують так:


 1. г йодистого калію розчиняють водою у мірній колбі місткістю100см3і доводять об’єм розчину водою до мітки.
 2. Готування розчину перманганату калію


Розчин концентрацією 0,1 моль/дм3 готують з фіксаналу.


 1. Готування розчину сірчаної кислоти


Розчин кислоти концентрацією 1 моль/дм3 готують так: 54 см3 сірчаної кислоти густиною 1830 кг/м3 циліндром переносять у стакан місткістю 1 дм3, в який попередньо налито 946 см3 води, і перемішують.


 1. Готування розчину щавлевої кислоти


Розчин кислоти концентрацією 1 моль/дм3 готують так: 90,000 г щавлевої кислоти розчиняють у 250 — 300 см3 води у стакані місткістю 300 см3. Розчин переносять у мірну колбу місткістю 1 дм3 і доводять об’єм розчину водою до мітки.


 1. Готування розчину гідроксиду натрію


Розчин концентрацією 0,1 моль/дм3 готують з фіксаналу.


 1. Готування розчину тіосульфату натрію


Розчин тіосульфату натрію концентрацією с (Na2S203) = 0,005 моль/дм3 (0,005 N) готують з розчину концентрацією 0,1 N розведенням його у мірному посуді у 20 разів. Титр розчину періодично контролюють (за чистим йодом, біхроматом калію чи перманганатом калію).


 1. Готування розчину крохмалю (індикатора)


Розчин крохмалю з масовою часткою 0,5 % готують так: 0,5 г крохмалю розчиняють у 3—5 см3 насиченого розчину хлористого натрію до одержання однорідної суспензії і вливають у 95—97 см3 гарячого (нагрітого до кипіння) насиченого розчину хлористого натрію, одночасно перемішуючи розчин.


Не дозволено для готування розчину використовувати картопляний крохмаль.


Дозволено готувати розчин без використовування розчину хлористого натрію.


 1. Порядок проведення випробовування
 2. г солі з йодувальною добавкою у вигляді йодиду калію розчиняють у 80 см3 води у стакані. Розчин фільтрують у конічну колбу, фільтр тричі промивають водою. До фільтрату додають, помішуючи, 4 см3 розчину гідроксиду натрію і 5 см3 розчину перманганату калію. Після інтенсивного перемішування в одержану суміш додають 1,5 см3 розчину сірчаної кислоти і підігрівають до температури від 70 оС до 80 оС.


Надлишок перманганату калію руйнують доданням 5 см3 розчину щавлевої кислоти. Якщо розчин не знебарвлюється, додають ще кілька крапель щавлевої кислоти і перемішують.


Після охолодження розчину до кімнатної температури додають 10 см3 свіжоприготовленого розчину йодистого калію.


Колбу закривають корком, витримують у темному місці 10—15 хв, після чого титрують з бюретки розчином тіосульфату натрію концентрацією 0,005 моль/дм3 спочатку без крохмалю до солом’яно- жовтого кольору, потім додають 1 см3 крохмалю і продовжують титрувати до зникнення забарвленості.


Одночасно проводять три паралельних визначання з однієї наважки солі, а контрольне випробовування проводять з тими самими кількостями реактивів, використовуючи іншу наважку солі, яка не оброблена йодувальною добавкою.


 1. Опрацьовування результатів


Масову частку йодид-іона (Х1) у відсотках розраховують за формулою:


Х1 =- ^2)0.0001061100%,(1)

m


деV1 — об’єм розчину тіосульфату натрію, витрачений на титрування аналізованої проби, см3;


V2—об’єм розчину тіосульфату натрію, витраченийна титрування контрольного розчину,

см3;3


0,0001061 — маса іона йоду, еквівалентна масі тіосульфату натрію в 1 см3 розчину концентрацією 0,005 моль/дм3, г;


m—маса сухої наважки солі, г;


100—коефіцієнт перерахунку грамів у відсотки.


За результатберуть середнє арифметичне значення результатів двох паралельних визначань, одержаних з однієї наважки продукту, допустима розбіжність між якими не повинна перевищувати 0,0005 %, якщо вміст йоду — до 0,005 %.


Допустима розбіжність між результатами випробовування, виконаними у двох різних лабораторіях, не повинна перевищувати 0,001 %, що відповідає 10 мг/кг, щодо середнього арифметичного за довірчої ймовірності Р = 0,95.


Опрацьовування результатів виконують до п’ятого десяткового знака і заокруглюють до четвертого десяткового знака.


 1. Визначання масової частки йодат-іона в продукті, йодованому йодатом калію
 2. Суть методу


Метод оснований на взаємодії йодноватокислого калію з йодистим калієм у кислому середовищі й титруванні йоду, що виділився, розчином тіосульфату натрію.


 1. Засоби вимірювальної техніки і допоміжні пристрої


Використовують засоби вимірювальної техніки та допоміжні пристрої (8.4.1.2), а також додатково розчин сірчаної кислоти з масовою часткою 5 %.


 1. Порядок готування до випробовування
 2. Готування розчину сірчаної кислоти з масовою часткою 5 %


Розчин сірчаної кислоти з масовою часткою 5 % готують так: 2,7 см3 кислоти густиною 1830 кг/м3 піпеткою переносять у стакан місткістю 100 см3, в який попередньо налито 97,3 см3 води, і перемішують.


 1. Порядок проведення випробовування
 2. г солі з йодувальною добавкою у вигляді йодату калію розчиняють у 100 см3 води в конічній колбі з притертим корком місткістю 250 см3. У разі одержання мутного розчину його фільтрують, доливають 10 см3 розчину йодистого калію, 5 см3 розчину сірчаної кислоти, закривають корком, перемішують і витримують 10 хв у темному місці.


Потім титрують з бюретки розчином тіосульфату натрію до солом’яно-жовтого кольору, додають 1 см3 розчину крохмалю і титрують до знебарвлювання розчину.


Одночасно проводять три паралельних визначання з однієї наважки солі, а контрольне визначання проводять з іншої наважки солі, не обробленої йодувальною добавкою, з використовуванням тих самих кількостей реактивів.


 1. Опрацьовування результатів


Масову частку іона йоду (Х2), у відсотках, розраховують за формулою:


(У1 - V2) ? 0,0001061

Х2^100%,(2)

m


де V1—об’єм розчину тіосульфату натрію, витрачений на титрування випробної проби, см3;


V2—об’єм розчину тіосульфату натрію, витрачений на титрування контрольного розчину, см3;


0,0001061 — маса іона йоду, еквівалентна масі тіосульфату натрію в 1 см3 розчину концентрацією 0,005 моль/дм3, г;


m—маса сухої наважки солі, г;


100 %—коефіцієнт перерахунку грамів у відсотки.


За результат беруть середнє арифметичне значення результатів двох паралельних визначань, виконаних з однієї наважки проби, допустима розбіжність між якими не повинна перевищувати 0,00054 %, що відповідає 5,4 мг/кг, якщо вміст йоду — до 0,005 %.


Допустима розбіжність між результатами випробовування тієї самої проби продукту, виконаними у двох різних лабораторіях, не повинна перевищувати 0,0008 %, що відповідає 8,0 мг/кг, щодо середнього арифметичного за довірчої імовірності Р = 0,95.


Обчислювання виконують до п’ятого десяткового знака і заокруглюють до четвертого десяткового знака.


 1. Визначання показників безпеки


Визначання вмісту токсичних елементів, зазначених у таблиці 3, проводять згідно з ГОСТ 26927; ГОСТ 26930 — ГОСТ 26934.


Визначання вмісту радіонуклідів проводять згідно з методиками, затвердженими органами охорони України.


 1. Контролювання якості сировини і матеріалів


Контролювання якості сировини і матеріалів, зазначених у 4.3, проводять згідно з документами, які посвідчують якість продукції підприємства-виробника.


 1. Контролювання якості марковання і паковання


Якість марковання і паковання визначають згідно з ДСТУ .27.


 1. ПРАВИЛА ПРИЙМАННЯ
  1. Приймання солі йодованої — згідно з ДСТУ 3583 (ГОСТ 13830).
  2. Вимоги безпеки згідно з розділами 5 і 6 контролюють під час готування і освоєння виробництва у порядку, який встановлено органами Держсаннагляду.
 2. ВКАЗІВКИ ЩОДО ЗАСТОСОВУВАННЯ
  1. Сіль йодовану застосовують як профілактичний засіб для масової профілактики захворювання населення, пов’язаного з йодною недостатністю.


Добова норма вживання продукту складає до 5 г.


Використовувати сіль йодовану дозволено в продуктах, температура яких не перевищує 80 оС.


 1. ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА
  1. Виробник гарантує відповідність якості солі йодованої вимогам цього стандарту за дотримання умов транспортування та зберігання.
  2. Термін придатності до споживання солі йодованої:
 • 6 місяців з дня виготовлення — у разі йодування кам’яної і осідної солі йодувальною добавкою йодиду калію;
 • 9 місяців з дня виготовлення — у разі йодування кам’яної і осідної солі йодувальною добавкою йодату калію;
 • 12 місяців з дня виготовлення — у разі йодування виварної солі йодувальними добавками йодиду калію та йодату калію згідно з ДСТУ 3583 (ГОСТ 13830).


Після закінчення терміну придатності до споживання сіль йодовану реалізують як кухонну сіль.Ми постачаємо та монтуємо обладнання для ферм ВРХ - доїння, годівля, вентиляція та комфорт тварин. З сайтом знайомі 3 роки та задоволені співпрацею. Дякуємо за відмінний сайт!
Мы оцинковываем новые объекты или восстанавливаем цинковое покрытие у старых агро-объектов уже 19 лет, члены АФЗУ 5 лет, но только с подачей рекламы в рассылках смс и электронных письмах, которые адресно доходят до лиц заинтересованных в нашей работе и способных принимать самостоятельные решения, наши предложения стали превращаться в реальные контракты. Сайт продуман и удобен в использовании. Он реально помогает выжить в нынешнем не простом положении среднего бизнеса и агро-сектора Украины. Дай Бог вам здоровья!
На этом сайте собрана реальная база . После СМС рассылки по конвейерным роликам , в течении 3-4 часов 5 телефоных звонков. Очень даже хороший результат по сравнению с другими торговыми порталами. СПАСИБО.
Так як наша компанія спеціалізується на будівництві ангарів, ремонті покрівель та реконструкції складів, то основними нашими клієнтами вже багато років є аграрії. Тому періодично на kolosok.info замовляємо СМС розсилку, щоб знайти нових клієнтів. Дуже задоволені такою функціює. За невеликі гроші ми в такий спосіб можемо швидко повідомити про себе нашій цільовій аудиторії. Дуже задоволені.
Приятно с Вами работать.Огромное спасибо.
Благодарим администрацию сайта за хорошую возможность покупок-продаж!!!Спасибо всем за долгое и надежное партнерство! Всем успеха!!!
Услугами этого сайта пользуемся более 5 лет. Благодарим сотрудников за оперативную и качественную работу. С помощью рекламы на этом сайте продукция нашего предприятия стала более известной и востребованной как внутреннем так и на внешнем рынках.
Благодарность сайту! Действительно помогает с поиском клиентов, профессиональная подержка персонала!
Спасибо за работу! Пользовалась сайтом и агродоской- очень удобно и доступно! Перестали сотрудничать с другими сайтами - на этом сайте наиболее полная и достоверная информация.
Щиро дякуємо за якісний інформаційний сайт. Працює відмінно, гарне наповнення, успіху Вам, а всій українській землі процвітання !!!