ДСТУ 4671:2006. ПРОДУКТИ З ЯЛОВИЧИНИ, БАРАНИНИ ВАРЕНІ, КОПЧЕНО-ВАРЕНІ, СИРОКОПЧЕНІ

Загальні технічні умови ДСТУ 4671:2006

Видання офіційне

Київ

ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ 2007


ПЕРЕДМОВА


 1. РОЗРОБЛЕНО: Технологічний інститут молока та м’яса Української академії аграрних наук (ТІММ УААН), Національна асоціація виробників м’яса та м’ясопродуктів України «Укрм’ясо»


РОЗРОБНИКИ: Л. Войцехівська, канд. техн. наук; Г. Єресько, д-р техн. наук; Н. Зікрань; А. Плотницька; В. Попов; О.Франко, канд. техн. наук (керівник розробки)


 1. ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 15 серпня 2006 р. № 242
 2. УВЕДЕНО ВПЕРШЕ


Право власності на цей документ належить державі.


Відтворювати, тиражувати і розповсюджувати його повністю чи частково на будь-яких носіях інформації без офіційного дозволу заборонено.


Стосовно врегулювання прав власності треба звертатися до Держспоживстандарту України.


Держспоживстандарт України, 2007

ЗМІСТ

С.

 1. Сфера застосування 1
 2. Нормативні посилання 1
 3. Терміни та визначення понять 4
 4. Класифікація 4
 5. Загальні технічні вимоги 5
 6. Вимоги щодо безпеки 11
 7. Вимоги щодо охорони довкілля 11
 8. Маркування 11
 9. Пакування 12
 10. Правила транспортування та зберігання 13
 11. Методи контролювання 14
 12. Правила приймання 15
 13. Гарантії виробника 15


ДСТУ 4671:2006 НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ ПРОДУКТИ З ЯЛОВИЧИНИ, БАРАНИНИ ВАРЕНІ, КОПЧЕНО-ВАРЕНІ, СИРОКОПЧЕНІ

Загальні технічні умови

ПРОДУКТЫ ИЗ ГОВЯДИНЫ, БАРАНИНЫ ВАРЕНЫЕ, КОПЧЕНО-ВАРЕНЫЕ, СЫРОКОПЧЕНЫЕ

Общие технические условия

BEEF AND MUTTON PRODUCTS COOKED, COOKED AND SMOKED, DRY-SMOKED

General specifications

Чинний від 2007-07-01


 1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
  1. Цей стандарт поширюється на продукти з яловичини, баранини варені, копчено-варені, сирокопчені (далі за текстом — продукти з яловичини, баранини), що призначені для безпосереднього вживання в їжу.
  2. Вимоги щодо безпечності продуктів з яловичини, баранини викладено у 5.1.3—5.1.7 та розділах 6, 7.
 2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ


Цей стандарт містить посилання на такі нормативні документи:


ДК 016-97 Державний класифікатор продукції та послуг ДСТУ 2316-93 (ГОСТ 21-94) Цукор-пісок. Технічні умови ДСТУ 2661-94 Молоко коров’яче питне. Загальні технічні умови

ДСТУ 3147-95 Коди та кодування інформації. Штрихове кодування. Маркування об’єктів ідентифікації. Формат та розташування штрихкодових позначок ЕАN на тарі та пакованні товарної продукції. Загальні вимоги

ДСТУ 3233-95 Часник свіжий. Технічні умови

ДСТУ 3583-97 (ГОСТ 13830-97) Сіль кухонна. Загальні технічні умови ДСТУ 3976-2000 Крохмаль кукурудзяний сухий. Технічні умови ДСТУ 4273:2003 Молоко та вершки сухі. Загальні технічні умови ДСТУ 4285:2004 Кишки. Загальні технічні умови ДСТУ 4286:2004 Крохмаль картопляний. Технічні умови

ДСТУ 4424:2005 М’ясна промисловість. Виробництво м’ясних продуктів. Терміни та визначення понять

ДСТУ 4464:2005 Глюкоза кристалічна гідратна. Технічні умови ДСТУ 4492:2005 Олія соняшникова. Технічні умови


Видання офіційне


ДСТУ ГОСТ 8808:2003 Олія кукурудзяна. Технічні умови

ДСТУ ISO 1841-1:2004 М’ясо та м’ясопродукти. Визначання вмісту хлоридів. Частина 1. Метод Волхарда

ДСТУ ISO 1841-2:2004 М’ясо та м’ясопродукти. Визначання вмісту хлоридів. Частина 2. Потенціометричний метод

ДСТУ ISO 4134:2004 М’ясо та м’ясопродукти. Контрольний метод визначання вмісту 1-(+)-глю- тамінової кислоти

ДСТУ ISO 5553:2004 М’ясо та м’ясні продукти. Виявлення поліфосфатів ДСТУ ISO 6888-1:2003 Мікробіологія харчових продуктів і кормів для тварин. Горизонтальний метод підрахування коагулазопозитивних стафілококів (Staphylococcus aureus та інших видів). Частина 1. Метод з використанням агарового середовища Беард-Паркера

ДСТУ ISO 6888-2:2003 Мікробіологія харчових продуктів і кормів для тварин. Горизонтальний метод підрахування коагулазопозитивних стафілококів (Staphylococcus aureus та інших видів). Частина 2. Метод з використанням фібриногену плазми крові кролика для агарового середовища ДСТУ ISO 11290-1:2003 Мікробіологія харчових продуктів та кормів для тварин. Горизонтальний метод виявлення та підрахування Listeria monocytogenes. Частина 1. Метод виявлення

ДСТУ ISO 11290-2:2003 Мікробіологія харчових продуктів та кормів для тварин. Горизонтальний метод виявлення та підрахування Listeria monocytogenes. Частина 2. Метод підрахування ДСТУ ENV 12014-3:2003 Продукти харчові. Визначання вмісту нітрату і (або) нітриту. Частина 3. Спектрометричне визначання вмісту нітрату та нітриту в м’ясних продуктах після ферментативного відновлювання нітрату до нітриту

ДСТУ ENV 12014-4:2003 Продукти харчові. Визначання вмісту нітрату і (або) нітриту. Частина 4. Метод іонообмінної хроматографії (ІХ) для визначання вмісту нітрату та нітриту в м’ясних продуктах

ДСТУ EN 12824:2004 Мікробіологія харчових продуктів і кормів для тварин. Горизонтальний метод виявлення Salmonella

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности (ССБП. Устатковання виробниче. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности (ССБП. Процеси виробничі. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями (Охорона природи. Атмосфера. Правила встановлювання дозволених викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами)

ГОСТ 779-55 Мясо-говядина в полутушах и четвертинах. Технические условия (М’ясо-ялови- чина в півтушах та четвертинах. Технічні умови)

ГОСТ 1341-97 Пергамент растительный. Технические условия (Пергамент рослинний. Технічні умови)

ГОСТ 1760-86 Подпергамент. Технические условия (Підпергамент. Технічні умови)

ГОСТ 1935-55 Мясо-баранина и козлятина в тушах. Технические условия (М’ясо-баранина і козлятина в тушах. Технічні умови)

ГОСТ 2874-82 Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством (Вода питна. Гігієнічні вимоги та контролювання якості)

ГОСТ 4197-74 Натрий азотистокислый. Технические условия (Натрій азотистокислий. Технічні умови)

ГОСТ 6309-93 Нитки швейные хлопчатобумажные и синтетические. Технические условия (Нитки швацькі бавовняні та синтетичні. Технічні умови)

ГОСТ 7730-89 Пленка целлюлозная. Технические условия (Плівка целюлозна. Технічні умови) ГОСТ 8273-75 Бумага оберточная. Технические условия (Папір обгортковий. Технічні умови)

ГОСТ 8558.1-78 Продукты мясные. Методы определения нитрита (Продукти м’ясні. Методи визначання нітриту)

ГОСТ 9078-84 Поддоны плоские. Общие технические условия (Піддони плоскі. Загальні технічні умови)

ГОСТ 9792-73 Колбасные изделия и продукты из свинины, баранины, говядины и мяса других видов убойных животных и птиц. Правила приемки и методы отбора проб (Ковбасні вироби та продукти зі свинини, баранини, яловичини та м’яса інших видів забійних тварин і птиці. Правила приймання та методи відбирання проб)

ГОСТ 9794-74 Продукты мясные. Методы определения содержания общего фосфора (Продукти м’ясні. Методи визначання вмісту загального фосфору)

ГОСТ 9957-73 Колбасные изделия и продукты из свинины, баранины и говядины. Методы определения хлористого натрия (Ковбасні вироби та продукти зі свинини, баранини та яловичини. Методи визначання хлориду натрію)

ГОСТ 9958-81 Изделия колбасные и продукты из мяса. Методы бактериологического анализа (Вироби ковбасні та продукти з м’яса. Методи бактеріологічного аналізування)

ГОСТ 9959-91 Продукты мясные. Общие условия проведения органолептической оценки (Продукти м’ясні. Загальні умови проведення органолептичного оцінювання)

ГОСТ 10354-82 Пленка полиэтиленовая. Технические условия (Плівка поліетиленова. Технічні умови)

ГОСТ 10444.2-94 Продукты пищевые. Метод выявления и определения количества Staphylococcus aureus (Продукти харчові. Метод виявляння та визначання кількості Staphylococcus aureus)

ГОСТ 10574-91 Продукты мясные. Методы определения крахмала (Продукти м’ясні. Методи визначання крохмалю)

ГОСТ 11293-89 Желатин. Технические условия (Желатин. Технічні умови)

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (Маркування вантажів)

ГОСТ 14961-91 Нитки льняные и льняные с химическими волокнами. Технические условия (Нитки лляні та лляні з хімічними волокнами. Технічні умови)

ГОСТ 16729-71 Чеснок сушеный. Технические условия (Часник висушений. Технічні умови) ГОСТ 17308-88Шпагаты. Технические условия (Шпагати. Технічні умови)

ГОСТ 17594-81 Лист лавровый сухой. Технические условия (Лист лавровий сухий. Технічні умови)

ГОСТ 18251-87 Лента клеевая на бумажной основе. Технические условия (Стрічка клейова на паперовій основі. Технічні умови)

ГОСТ 21650-76 Средства скрепления тарно-штучных грузов в транспортных пакетах. Общие требования (Засоби скріплювання тарно-штучних вантажів у транспортних пакетах. Загальні вимоги) ГОСТ 24297-87Входной контроль продукции. Основные положения (Вхідне контролювання продукції. Основні положення)

ГОСТ 24597-81 Пакеты тарно-штучных грузов. Основные параметры и размеры (Пакети тарно-штучних вантажів. Основні параметри та розміри)

ГОСТ 26663-85 Пакеты транспортные. Формирование с применением средств пакетирования. Общие технические требования (Пакети транспортні. Формування з використовуванням засобів пакетування. Загальні технічні вимоги)

ГОСТ 26927-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения ртути (Сировина та продукти харчові. Метод визначання ртуті)

ГОСТ 26929-94 Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб. Минерализация для определения содержания токсичных элементов (Сировина та продукти харчові. Готування проб. Мінералізація для визначання вмісту токсичних елементів)

ГОСТ 26930-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения мышьяка (Сировина та продукти харчові. Метод визначання миш’яку)

ГОСТ 26932-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения свинца (Сировина та продукти харчові. Методи визначання свинцю)

ГОСТ 26933-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения кадмия (Сировина та продукти харчові. Методи визначання кадмію)

ГОСТ 27583-88 Яйца куриные пищевые. Технические условия (Яйця курячі харчові. Технічні умови)

ГОСТ 28498-90 Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования. Методы испытаний (Термометри рідинні скляні. Загальні технічні вимоги. Методи випробовування)

ГОСТ 29045-91 Пряности. Перец душистый. Технические условия (Прянощі. Перець духмяний. Технічні умови)

ГОСТ 29048-91 Пряности. Мускатный орех. Технические условия (Прянощі. Мускатний горіх. Технічні умови)

ГОСТ 29050-91 Пряности. Перец черный и белый. Технические условия (Прянощі. Перець чорний та білий. Технічні умови)

ГОСТ 29052-91 Пряности. Кардамон. Технические условия (Прянощі. Кардамон. Технічні умови)

ГОСТ 29185-91 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества сульфит- редуцирующих клостридий (Продукти харчові. Методи виявляння та визначання кількості сульфіт- редукувальних клостридій)

ГОСТ 29329-92 Весы для статического взвешивания. Общие технические требования (Ваги для статичного зважування. Загальні технічні вимоги)

ГОСТ 30178-96 Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный метод определения токсичных элементов (Сировина та продукти харчові. Атомно-абсорбційний метод визначання токсичних елементів)

ГОСТ 30363-96 Продукты яичные. Общие технические условия (Продукти яєчні. Загальні технічні умови)

ГОСТ 30518-97 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий) (Продукти харчові. Методи виявляння та визначання кількості бактерій групи кишкових паличок (коліформних бактерій)).


 1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ


Терміни та визначення понять, вжиті в цьому стандарті, установлені в ДСТУ 4424, крім них, подано нижче термін та визначення поняття:


 1. яловичина пресована, яловичина формована, баранина у формі


Виріб із тазостегнової, лопаткової, спинної, поперекової, шийної частин яловичої, баранячої туші, півтуші без кісток та хрящів, вироблений в оболонці та (або) у формі, підданий солінню та термічному оброблянню.


 1. КЛАСИФІКАЦІЯ
 2.  
  1. Залежно від технології виробництва і м’ясної сировини продукти з яловичини, баранини поділяють на:

 • шинку яловичу із м’яса тазостегнової, спинної, поперекової і (або) лопаткової частин вищого сорту — варену, копчено-варену;
 • окіст яловичий першого сорту: варений, копчено-варений;
 • рулет яловичий із спинно-реберної частини першого сорту: варений, копчено-варений;
 • шийку яловичу першого сорту: варену, копчено-варену;
 • балик яловичий вищого сорту — варений, копчено-варений, сирокопчений;
 • яловичину пресовану вищого сорту варену;
 • яловичину формовану вищого сорту варену;
 • рулет з баранини вищого сорту копчено-варений;
 • баранину у формі вищого сорту варену.


5. ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ


 1. Основні показники і характеристики
 2. Продукти з яловичини, баранини повинні відповідати вимогам цього стандарту та бути вироблені за технологічною інструкцією та рецептурами з дотримуванням «Правил передзабійного ветеринарного огляду тварин і ветеринарно-санітарної експертизи м’яса та м’ясних продуктів» [1], «Санитарных правил для предприятий мясной промышленности» [2] та «Инструкции по мойке и профилактической дезинфекции на предприятиях мясной и птицеперерабатывающей промышленности» [3], затверджених у встановленому порядку.
 3. За органолептичними показниками продукти з яловичини, баранини повинні відповідати вимогам, наведеним у таблицях 1а, 1б.
 4. За фізико-хімічними показниками продукти з яловичини, баранини повинні відповідати вимогам, наведеним у таблицях 2а, 2б.Таблиця 1а — Органолептичні показники продуктів з яловичини


Характеристика

Назва

показника

Метод

контролю

вання

 

Шинка яловича із м’яса тазостегнової, спинної, поперекової і (або) лопаткової частин вищого сорту варена, копчено-варена

Балик яловичий вищого сорту варений, копчено-варений, сирокопчений; окіст яловичий першого сорту варений, копчено-варений

Яловичина пресована вищого сорту варена

Яловичина формована вищого сорту варена


Зовнішній вигяд

Згідно з ГОСТ 9959 з петлею для підвішування

 

Поверхня чиста, суха, неушкоджена, оброблена декоративними матеріалами (у разі їх використання), без бахромків, краї рівно обрізані,

в або без оболонки (плівки), в або без сітки, перев’язана шпагатом (нитками) навхрест — у міхурах або уздовж і кожні 8—10 см упоперек — в інших оболонках, або без перев’язування, з або без петлі для підвішування

Поверхня чиста, суха, неушкоджена, оброблена декоративними матеріалами (у разі їх використання)


Форма

Згідно з 11.2

 

Овально-подовжена, кругла або циліндрична, у формах — овальна, прямокутна, циліндрична або іншої форми

Прямокутна, подовжена або овальна

Овальна, прямокутна, циліндрична або іншої форми

Консистенція

Пружна

Щільна

Згідно з ГОСТ 9553


Вигляд на розрізі

Згідно з ГОСТ 9959

 

М’язова тканина від світло-рожевого до червоного кольору, з незначною кількістю прошарків сполучної тканини

М’язова тканина сірого або від рожево-червоного до червоного кольору, з прошарками жиру колір жиру кремовий або із світло-рожевим відтінком

М’язова тканина від рожево-червоного до червоного кольору, без сірих плям, з незначною кількістю прошарків сполучної тканини та жиру


Кінець таблиці 1а


Назва

показника

Характеристика

Метод

контролю

вання

 

Шинка яловича із м’яса тазостегнової, спинної, поперекової і (або) лопаткової частин вищого сорту варена, копчено-варена

Балик яловичий вищого сорту варений, копчено-варений, сирокопчений; окіст яловичий першого сорту варений, копчено-варений

Яловичина пресована вищого сорту варена

Яловичина формована вищого сорту варена

 

Запах і смак

Запах приємний, з ароматом спецій — у варених, спецій і копчення — у копчено-варених, сирокопчених, смак солонуватий, без сторонніх присмаку і запаху

Запах приємний з ароматом спецій, з або без аромату часнику, смак солонуватий, без сторонніх присмаку і запаху

Згідно з ГОСТ 9959

 Таблиця 1б — Органолептичні показники продуктів з яловичини, баранини


 

Характеристика

 

Назва

показника

Баранина у формі вищого сорту варена

Рулет яловичий із спинно-реберної частини першого сорту варений, копчено- варений

Рулет з баранини вищого сорту копчено- варений

Шийка яловича першого сорту варена, копченоварена

Метод

контролю

вання

Зовнішній

вигляд

Поверхня чиста, суха, неушкоджена, оброблена декоративними матеріалами (у разі їх використання)

Поверхня чиста, суха, матеріалами ( щільно згорнуті, перев’я ками) уздовж і впопере 5—6 см в або без сітки, з пет

неушкоджена, обробл І разі їх використання), ізані шпагатом (нитка- к кожні

5—8 см тею для підвішування

ена декоративними без бахромків, краї рівно обрізані в або без сітки, перев’язана шпагатом (нитками) або без перев’язування з петлею для підвішування

Згідно з ГОСТ 9959

Форма

Овальна, прямокутна, циліндрична або іншої форми

Кругло-подовжена, овально-подовжена

Прямокутна або оваль- но-подовжена

Згідно з 11.2

Консис

тенція

Щільна

Пружна

Пружна

Згідно з ГОСТ 9959

Вигляд на розрізі

М’язова тканина від рожево-червоного до червоного кольору, без сірих плям, з незначною кількістю прошарків сполучної тканини

М’язова тканина від рожево-червоного до червоного кольору, без сірих плям, з прошарками жиру і сполучної тканини, колір жиру кремовий або із світло-рожевим відтінком

М’язова тканина від світло-рожевого до темно-рожевого кольору без сірих плям, з прошарками жиру, колір жиру кремовий або із світло-рожевим відтінком

Згідно

з

ГОСТ 9959

Запах і смак

Запах приємний з ароматом спецій, з або без аромату часнику, смак солонуватий, без сторонніх присмаку і запаху

Згідно з ГОСТ 9959


Примітка. Вимоги до продуктів з яловичини, баранини із власними назвами (за їх наявності) щодо зовнішнього вигляду, форми, вигляду на розрізі, запаху і смаку вказано в технологічній інструкції до цього ДСТУ, затвердженій у встановленому порядку.

 


Таблиця 2а — Фізико-хімічні показники продуктів з яловичини


Назва

показника

Норма

Метод

контро

лювання

 

Шинка яловича із м’яса тазостегнової, спинної, поперекової і (або) лопаткової частин, вищого сорту

Балик яловичий вищого сорту, окіст яловичий першого сорту

Яловичина

пресована

вищого

сорту

варена

Яловичина

формована

вищого

сорту

варена

 

 

варена

копчено

варена

варений

копчено-

варений

сиро

копчений

 

 

 

Маса одиниці готового продукту, кг

 • не більша ніж
 • не менша ніж

5

2

5

2

3

1

не нормовано

2,0

2,0

Згідно з 11.4

Масова частка кухонної солі, %, не більша ніж

3,5

3,5

3,5

3,5

6,0

3,5

3,5

Згідно з ГОСТ 9957 абоДСТУ ISO1841-1, абоДСТУ ISO1841-2

Масова частка нітриту натрію, %, не більша ніж

0,005

0,005

0,005

 

0,005

Згідно з ГОСТ 8558.1 або ДСТУ ENV 12014-3, або ДСТУ ENV 12014-4

Температура у товщі продукту під час випуску в реалізацію, оС

від 0 до 8

від 0 до 12

від 0 до 8

Згідно з 11.7

 


Таблиця 2б — Фізико-хімічні показники продуктів з яловичини, баранини


 

Норма

 

Назва

показника

Баранина у формі вищого сорту варена

Рулет яловичий із спинно-реберної частини першого сорту варений, копчено-варений

Рулет з баранини вищого сорту копчено-варений

Шийка яловича першого сорту варена, копчено-варена

Метод

контро

лювання

Маса одиниці готового продукту кг, не більша ніж не менша ніж

2,0

не нормовано

3.0

1.0

Згідно з 11.4

Масова частка кухонної солі, %, не більша ніж

3,5

3,5

3,5

3,5

Згідно з ГОСТ 9957 або ДСТУ ISO 1841-1, абоДСТУ ISO 1841-2

Масова частка нітриту натрію, %, не більша ніж

0,005

0,005

0,005

0,005

Згідно з ГОСТ 8558.1 або ДСТУ ENV 12014-3, абоДСТУ ISO 12014-4

Температура в товщі продукту під час випуску в реалізацію, оС

від 0 до 8

Згідно з 11.7

 


Примітка 1. У продуктах із яловичини, баранини, рекомендованих для харчування дітей шкільного віку, масова частка кухонної солі не повинна перевищувати 2,2 %, нітриту натрію — 0,003 %.


Примітка 2. У разі використовування харчових фосфатів масова частка внесеного фосфору в перерахунку на Р2О5 не повинна перевищувати 0,4 % у готовому продукті. Масову частку внесеного фосфору розраховують без ураховування його природного вмісту в м’ясній сировині (масова частка якого становить не більше ніж 0,6 %).


Примітка 3. Масова частка крохмалю (за умови його використовування) повинна бути не більша ніж 3 %, глутамату натрію (за умови його використання) — не більша ніж 10000 мг/кг.


Примітка 4. Фізико-хімічні показники для продуктів з яловичини, баранини з власними назвами (за їх наявності) указано в технологічній інструкції до цього ДСТУ, затвердженій у встановленому порядку.


 1. За мікробіологічними показниками продукти з яловичини, баранини повинні відповідати вимогам, наведеним у таблиці 3.Таблиця 3 — Мікробіологічні показники продуктів з яловичини, баранини


Назва

показника

Норма

Метод

контролювання

Кількість мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів, КУО, в 1 г продукту (крім сирокопчених), не більша ніж

1,0 ? 103

Згідно з ГОСТ 9958

Патогенні мікроорганізми, зокрема бактерії роду Salmonella, в 25 г продукту

Не дозволено

Згідно з 11.8 або ДСТУ EN 12824

Бактерії групи кишкових паличок (БГКП), в 1 г продукту

Не дозволено

Згідно з ГОСТ 9958 або ГОСТ 29185, або ГОСТ 30518

Сульфітредукувальні клостридії:

 • в 0,1 г продукту
 • в 1,0 г продукту для запакованих під вакуумом

Не дозволено Не дозволено

 

Staphylococcus aureus в 1,0 г продукту

Не дозволено

Згідно з ГОСТ 10444.2 абоДСТУ ISO 6888-1, або ДСТУ ISO 6888-2

L. monocytogenes, в 25 г продукту (для сирокопчених)

Не дозволено

Згідно з ДСТУ ISO 11290-1,ДСТУ ISO 11290-2 або 11.8

 

 1. Вміст токсичних елементів у продуктах з яловичини, баранини не повинен перевищувати допустимих рівнів, наведених у таблиці 4.Таблиця 4 — Гранично допустимі рівні вмісту токсичних елементів


Назва токсичного елемента

Гранично допустимі рівні, мг/кг, не більші ніж

Метод

контролювання

Свинець

 

0,50 (0,30)

Згідно з ГОСТ 26932

Кадмій

 

0,05 (0,03)

Згідно з ГОСТ 26933

Миш’як

 

0,10

Згідно з ГОСТ 26930

Ртуть

 

0,03 (0,02)

Згідно з ГОСТ 26927

Примітка. У дужках наведено допустимі рівні токсичних елементів у продуктах для харчування дітей шкільного віку.

 

 1. Вміст нітрозамінів, пестицидів, афлатоксину В1, гормональних препаратів у продуктах з яловичини, баранини не повинен перевищувати допустимих рівнів, що встановлені МБВ № 5061 [4] та ДСанПіН 8.8.1.2.3.4-000 [5].
 2. Вміст радіонуклідів у продуктах з яловичини, баранини не повинен перевищувати допустимих рівнів, що встановлені ГН 6.6.1.1-130 [6]: 137Cs — 200 Бк/кг, 90Sr — 20 Бк/кг.
 3. Вимоги до сировини та матеріалів
 4. Для виробництва продуктів з яловичини, баранини використовують такі сировину та матеріали:

 • яловичину згідно з ГОСТ 779 або іншими нормативними документами після її ділення, обвалювання та жилування;
 • тазостегнову, спинну, поперекову, лопаткову частини яловичої півтуші без кісток та хрящів та вилучену з них яловичину знежиловану вищого сорту із м’язовою тканиною без видимих включень сполучної та жирової тканин; яловичину знежиловану першого сорту із вмістом сполучної та жирової тканин не більшим ніж 6 % — для шинки, окісту;
 • яловичину знежиловану вищого сорту, вилучену із тазостегнової частини яловичих півтуш, — для яловичини формованої;
 • спинний і поперековий м’язи яловичих півтуш — для балику;
 • спинно-реберну частину з вилученими ребрами та хребцями яловичих півтуш — для рулету, яловичини пресованої;
 • шийну частину з яловичих півтуш — для шийки;
 • баранину — згідно з ГОСТ 1935;
 • тазостегнову частину баранячих півтуш без кісток та хрящів — для баранини у формі, рулету із баранини;
 • желатин харчовий — згідно з ГОСТ 11293 не нижче першого сорту;
 • олію кукурудзяну рафіновану — згідно з ДСТУ ГОСТ 8808, соняшникову — згідно з ДСТУ 4492;
 • яйця курячі — згідно з ГОСТ 27583;
 • порошок яєчний і меланж — згідно з ГОСТ 30363 або згідно з чинними нормативними документами;
 • молоко коров’яче пастеризоване — згідно з ДСТУ 2661, незбиране сухе, знежирене сухе — згідно з ДСТУ 4273;
 • вершки з молока коров’ячого сухі — згідно з ДСТУ 4273;
 • крохмаль картопляний харчовий не нижче першого сорту — згідно з ДСТУ 4286, кукурудзяний харчовий — згідно з ДСТУ 3976 або закордонного виробництва за наявності висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи центрального органу виконавчої влади у сфері охорони здоров’я;
 • борошно пшеничне не нижче першого сорту — згідно з чинними нормативними документами;
 • сіль кухонну — згідно з ДСТУ 3583, виварну або кам’яну, самосадну та осадну, помелів № 0, 1, 2, не нижче першого сорту;
 • глюкозу кристалічну гідратну — згідно з ДСТУ 4464;
 • цитрат натрію 3-заміщений 2-водний — згідно з чинними нормативними документами;
 • перець духмяний — згідно з ГОСТ 29045;
 • горіх мускатний — згідно з ГОСТ 29048;
 • перець чорний або білий — згідно з ГОСТ 29050;
 • кардамон — згідно з ГОСТ 29052;
 • прянощі, суміші, екстракти прянощів та їх композиції — згідно з чинними нормативними документами або закордонного виробництва за наявності висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи центрального органу виконавчої влади у сфері охорони здоров’я;
 • препарати бактеріальні та інші складники з аналогічними властивостями для виробництва м’ясних продуктів — згідно з чинними нормативними документами або закордонного виробництва за наявності висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи центрального органу виконавчої влади у сфері охорони здоров’я;
 • лист лавровий — згідно з ГОСТ 17594;
 • стабілізатори структури (карагінани, каміді тощо) для м’ясних продуктів — згідно з чинними нормативними документами або закордонного виробництва за наявності висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи центрального органу виконавчої влади у сфері охорони здоров’я;
 • добавки композиційні (комплексні, комбіновані) — згідно з чинними нормативними документами або закордонного виробництва за наявності висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи центрального органу виконавчої влади у сфері охорони здоров’я;
 • часник свіжий — згідно з ДСТУ 3233; висушений — згідно з ГОСТ 16729; консервований кухонною сіллю, заморожений та екстракт часнику — згідно з чинними нормативними документами;
 • матеріали для декоративного покриття поверхні продуктів — згідно з чинними нормативними документами або закордонного виробництва за наявності висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи центрального органу виконавчої влади у сфері охорони здоров’я;
 • препарати коптильні для м’ясних продуктів — згідно з чинними нормативними документами або закордонного виробництва за наявності висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи центрального органу виконавчої влади у сфері охорони здоров’я;
 • білок соєвий та його похідні — згідно з чинними нормативними документами або закордонного виробництва за наявності висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи центрального органу виконавчої влади у сфері охорони здоров’я;
 • кислоту аскорбінову харчову або її похідні — згідно з чинними нормативними документами або закордонного виробництва за наявності висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи центрального органу виконавчої влади у сфері охорони здоров’я;
 • глутамат натрію — згідно з чинними нормативними документами або закордонного виробництва за наявності висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи центрального органу виконавчої влади у сфері охорони здоров’я;
 • фосфати харчові — згідно з чинними нормативними документами або закордонного виробництва за наявності висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи центрального органу виконавчої влади у сфері охорони здоров’я;
 • натрій азотистокислий (нітрит натрію) — згідно з ГОСТ 4197 і марки ОСЧ-7-3 — згідно з чинними нормативними документами;
 • воду питну — згідно з ГОСТ 2874;
 • кишки оброблені: яловичі (синюги, прохідники, міхурі), баранячі (синюги) — згідно з ДСТУ 4285 або закордонного виробництва за наявності висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи центрального органу виконавчої влади у сфері охорони здоров’я;
 • оболонки штучні: білкові, целюлозні, поліамідні та інші — згідно з чинними нормативними документами або закордонного виробництва за наявності висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи центрального органу виконавчої влади у сфері охорони здоров’я;
 • матеріали газонепроникні плівкові — згідно з чинними нормативними документами або закордонного виробництва за наявності висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи центрального органу виконавчої влади у сфері охорони здоров’я;
 • плівку поліетиленову — згідно з ГОСТ 10354; целюлозну (целофан) — згідно з ГОСТ 7730;
 • нитки лляні — згідно з ГОСТ 14961, швацькі — згідно з ГОСТ 6309, шпагат — згідно з ГОСТ 17308;
 • шпагат з луб’яних волокон (0,84; 1,00 ктекс) і шпагат віскозний (0,84; 1,00 ктекс) — згідно з ГОСТ 17308;
 • папір обгортковий — згідно з ГОСТ 8273;
 • пергамент рослинний — згідно з ГОСТ 1341, підпергамент — згідно з ГОСТ 1760;
 • стрічку клейову на паперовій основі — згідно з ГОСТ 18251; стрічку паперову з термокле- йовим шаром, стрічки чекові — згідно з чинними нормативними документами;
 • етикетки самоклейові і паперові — згідно з чинними нормативними документами;
 • сітки з ниток лляних або інших — згідно з чинними нормативними документами або закордонного виробництва за наявності висновку санітарно-епідеміологічної експертизи центрального органу виконавчої влади у сфері охорони здоров’я;
 • скоби (скріпки, кліпси) металеві — згідно з чинними нормативними документами або закордонного виробництва за наявності висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи центрального органу виконавчої влади у сфері охорони здоров’я;
 • сировину деревну для копчення продуктів (тирсу), крім хвойних порід, — згідно з чинними нормативними документами або закордонного виробництва за наявності висновку санітарно-епідеміологічної експертизи центрального органу виконавчої влади у сфері охорони здоров’я.

 1. Не дозволено виробляти продукти з яловичини, баранини із м’яса дорослих тварин з інтенсивно-жовтим підшкірним жиром, із м’яса биків (бугаїв), м’яса, яке помітно змінило колір на поверхні, м’яса замороженого більше одного разу.
 2. Сировина тваринного походження повинна бути допущена державною ветеринарною службою підприємства для виробляння продуктів з яловичини, баранини.
 3. Для визначання якості сировини та матеріалів, що надходять на підприємство для виробляння продуктів з яловичини, баранини проводять вхідне контролювання згідно з ГОСТ 24297.
 4. У сировині, яку використовують для виробляння продуктів з яловичини, баранини вміст токсичних елементів, афлатоксину В1, антибіотиків, гормональних препаратів, нітрозамінів та пестицидів не повинен перевищувати рівнів, встановлених у МБТ № 5061 [4] і ДСанПін 8.8.1.2.3.4-000 [5].
 5. Вміст радіонуклідів у сировині не повинен перевищувати рівнів, встановлених ГН 6.6.1.1-130 [6].
 6. Кожну партію сировини, що надходить на підприємство, супроводжують документом, що підтверджує її відповідність нормативним документам.
 7. Для виробляння продуктів з яловичини, баранини, рекомендованих для харчування дітей шкільного віку, не дозволено використовування глутамату натрію, перцю чорного або білого.
 8. Масова частка соєвого білка або його похідних (у разі застосовування) у продуктах з яловичини, баранини не повинна перевищувати 3 %.
 9. ВИМОГИ ЩОДО БЕЗПЕКИ
  1. Під час виробляння продуктів з яловичини, баранини необхідно керуватися вимогами щодо безпеки, встановленими у ГОСТ 12.3.002, СП № 3238 [2], Інструкції № 123-5/990-11 [3].
  2. Технологічне устатковання повинно відповідати вимогам ГОСТ 12.2.003.
  3. Повітря робочої зони повинно відповідати ГОСТ 12.1.005.
  4. Пожежну безпеку здійснюють згідно з ГОСТ 12.1.004.
  5. Контролюють виробничий шум, атмосферне повітря, освітлення згідно з ДСН 3.3.6.037 [7], ДСН 3.3.6.042 [8].
 10. ВИМОГИ ЩОДО ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ
  1. Контролюють викиди шкідливих речовин в атмосферу згідно з ГОСТ 17.2.3.02 та ДСП 201 [9].
  2. Стічні води повинні підлягати очищанню і відповідати вимогам СанПиН 4630 [10].
  3. Охорону ґрунту від забруднювання побутовими і промисловими відходами здійснюють відповідно до вимог СанПиН 42-128-4690 [11].
 11. МАРКУВАННЯ
  1. Транспортне маркування здійснюють згідно з чинними нормативно-правовими актами та нормативними документами, а також згідно з ГОСТ 14192 з нанесенням маніпуляційних знаків «Вантаж, що швидко псується», «Збереження інтервалу температур» із зазначанням маси тари.


Дозволено не наносити транспортне марковання на багатообігову тару з продукцією, що призначена для місцевої реалізації, за обов’язкової наявності етикетки з реквізитами, зазначеними у 8.2.


 1. Маркування кожної одиниці транспортної тари здійснюють нанесенням на одну із торцевих сторін тари штампа, трафарету, етикетки або іншим способом, що забезпечує чіткість читання марковання, з зазначанням:

 • назви та повної адреси підприємства-виробника, його телефону, адреси потужностей виробництва;
 • назви та сорту продуктів з яловичини, баранини (крім тари з розфасованими продуктами з яловичини, баранини);
 • складу продуктів у порядку переваги складників, зокрема харчових добавок;
 • кінцевої дати споживання «Вжити до...» або дати виготовляння та строку придатності;
 • умов зберігання;
 • маси нетто, брутто в кілограмах;
 • кількості паковальних одиниць (для розфасованої продукції);
 • інформаційних даних про харчову та енергетичну цінність (калорійність) 100 г продукту (розраховує виробник відповідно до певної рецептури);
 • позначення цього стандарту.


Аналогічну етикетку вкладають у тару.


 1. На кожній паковальній одиниці розфасованих продуктів з яловичини, баранини повинна бути наклеєна етикетка із зазначанням:

 • назви та повної адреси підприємства-виробника, його телефону, адреси потужностей виробництва;
 • назви та сорту продукту;
 • складу продуктів у порядку переваги складників, зокрема харчових добавок;
 • кінцевої дати споживання «Вжити до...» або дати виготовляння та строку придатності;
 • умов зберігання;
 • номера партії;
 • маси нетто в грамах або кілограмах;
 • інформаційних даних про харчову та енергетичну цінність (калорійність) 100 г продукту (розраховує виробник відповідно до певної рецептури);
 • позначення цього стандарту;
 • штрихового коду EAN — згідно з ДСТУ 3147.


Примітка 1. Під час маркування продуктів з яловичини, баранини, призначених для харчування дітей шкільного віку, на етикетці додатково вказують: «Рекомендовано для харчування дітей шкільного віку».


 1. Маркована оболонка продуктів з яловичини, баранини повинна мати такі познаки:

 • назву та повну адресу підприємства-виробника, його телефон, адресу потужностей виробництва;
 • назву та сорт продуктів з яловичини, баранини;
 • склад продуктів у порядку переваги складників, зокрема харчових добавок;
 • умови зберігання та строк придатності до споживання;
 • інформаційні дані про харчову та енергетичну цінність (калорійність) 100 г продукту (розраховує виробник відповідно до певної рецептури);
 • позначення цього стандарту.

 1. Приклад познаки: Продукти з яловичини, баранини. Шинка яловича варена. Вищий сорт ДСТУ 4671:2006.


власна назва (за наявності)


Примітка 2. Етикетка для продуктів з яловичини, баранини, рекомендованих для харчування дітей шкільного віку, має бути погоджена з центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я.


9. ПАКУВАННЯ


 1. Продукти з яловичини, баранини випускають ваговими і розфасованими.
 2. Продукти з яловичини, баранини без оболонки попередньо загортають у обгортковий папір, пергамент, підпергамент та інші матеріали, що дозволені центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я для контакту з харчовими продуктами.


Продукти з яловичини, баранини для реалізування пакують у дерев’яні, полімерні багатообігові ящики, ящики з картону, спеціалізовані контейнери згідно з чинними нормативними документами або в інші види тари, що дозволені центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я для контакту з харчовими продуктами. У пакетованому вигляді — на піддони згідно з ГОСТ 9078.


 1. Тара для продуктів з яловичини, баранини повинна бути чиста, суха, без плісняви і стороннього запаху, накрита накривкою або обгортковим папером, пергаментом, підпергаментом та іншими матеріалами, що дозволені центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я для контакту з харчовими продуктами.
 2. У кожну одиницю транспортної тари (ящик, контейнер, тару-устатковання) пакують продукти з яловичини, баранини однієї назви, однієї дати виготовляння. Дозволено, за погодженням із замовником, пакування різних назв продукції в одиницю тари з відповідним зазначанням у супровідних документах.
 3. Маса брутто продукції у багатообіговій тарі не повинна перевищувати 30 кг; маса нетто у ящиках з картону — не більша ніж 20 кг, у контейнерах або тарі-устаткованні — не більша ніж 250 кг.
 4. Продукти з яловичини, баранини дозволено випускати упакованими під вакуумом або у модифікованому газовому середовищі (розфасовані) у газонепроникну плівку або пакети з неї згідно з чинними нормативними документами, а також матеріали закордонного виробництва, що дозволені центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я для контакту з харчовими продуктами: цілими виробами, порційним нарізанням (цілим шматком) або сервірувальним нарізанням (скибочками) масою нетто не меншою ніж 100 г. Дозволено, за погодженням із замовником, пакування різних груп і назв продукції у паковальну одиницю з відповідним зазначанням у супровідних документах. При цьому строк придатності розфасованого продукту позначають відповідно до мінімального строку продуктів з цієї упаковки.
 5. Граничні відхили маси нетто паковальної одиниці продуктів з яловичини, баранини нормують згідно з Р 50-056 [12], їх наведено у таблиці 5.Таблиця 5 — Маса нетто та допустимі відхили для паковальної одиниці продуктів з яловичини, баранини


Номінальне значення маси продукції у паковальній одиниці, г

Значення границі допустимих відхилів від

номінального значення

 

%

г

Від

100

до 200

включ.

4,5

 

Понад

200

» 300

»

 

9,0

»

300

» 500

»

3,0

 

»

500

» 1000

»

 

15,0

 

 1. Пакети з розфасованими продуктами з яловичини, баранини укладають у тару, зазначену в 9.2.
 2. Додаткові вимоги щодо паковання можна коригувати відповідно до договору або контракту.
 3. Дозволено для місцевого реалізування нецілі вироби масою не меншою ніж 500 г. У цьому разі зрізані кінці продукції повинні бути обгорнуті серветкою з целофану, пергаменту, підпергаменту або іншими видами паковальних матеріалів, що дозволені центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я для контакту з харчовими продуктами та перев’язані шпагатом, нитками або гумовою обхваткою.


Кількість нецілих виробів не повинна перевищувати 5 % від маси партії.


10. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ


 1. Транспортування
 2.  
  1. Продукти з яловичини, баранини транспортують в авторефрижераторах або в автомо- білях-фургонах з ізотермічним кузовом, згідно з правилами перевезення вантажів, що швидко псуються, які чинні на даному виді транспорту.
   1. У пакетованому вигляді продукти з яловичини, баранини транспортують згідно з ГОСТ 26663. Засоби кріплення вантажу в транспортні пакети — згідно з ГОСТ 21650, з основними параметрами і розмірами згідно з ГОСТ 24597.
   2. Транспортування продуктів з яловичини, баранини без пакування (навалом) та у відкритих автомашинах не дозволено.
   3. Продукти з яловичини, баранини випускають для реалізування з температурою у товщі від 0 оС до 8 оС (варені, копчено-варені), від 0 оС до 12 оС (сирокопчені).
  2. Зберігання
  3.  
   1. Продукти з яловичини, баранини зберігають на підприємстві-виробнику і в торговельній мережі за відносної вологості повітря від 75 % до 78 %.
   2. Строк придатності варених, копчено-варених продуктів з яловичини, баранини — не більше ніж 5 діб за температури від 0 оС до 6 оС.
   3. Строк придатності варених, копчено-варених продуктів з яловичини, баранини у поліамідній оболонці за температури від 0 оС до 6 оС — не більший ніж 15 діб.
   4. Строк придатності сирокопчених продуктів з яловичини, не більше ніж:

 • за температури від 0 оС до 4 оС — 30 діб;
 • за температури від 4 оС до 12 оС — 15 діб;
 • за температури від мінус 7 оС до мінус 9 оС — 4 міс.

  1. Строк придатності варених, копчено-варених продуктів з яловичини, баранини, упакованих під вакуумом або у модифікованому газовому середовищі у газонепроникну плівку, за температури від 0 оС до 6 оС, не більше ніж:

 • цілими виробами або шматками (порційна нарізка) — 15 діб;
 • нарізаних скибочками (сервірувальна нарізка) — 10 діб.


 1. Строк придатності сирокопчених продуктів з яловичини, упакованих під вакуумом або у модифікованому газовому середовищі у газонепроникну плівку за температури від 0 оС до 6 оС, не більше ніж:

 • цілими виробами або шматками (порційне нарізання) — 30 діб;
 • нарізаних скибочками (сервірувальне нарізання) — 20 діб.


11. МЕТОДИ КОНТРОЛЮВАННЯ


 1. Відбирають проби, готують їх до випробовування згідно з ГОСТ 9792 та ГОСТ 26929.
 2. Зовнішній вигляд, форму продуктів з яловичини, баранини перевіряють візуально.
 3. Органолептичні показники визначають згідно з ГОСТ 9959.
 4. Масу продуктів з яловичини, баранини визначають на вагах для статичного зважування звичайного класу точності згідно з ГОСТ 29329 з допустимою похибкою ± 1 е, діапазон вимірювання ваг визначають залежно від вимірюваної маси. Масу нетто розфасованих порцій визначають на вагах для статичного зважування середнього класу точності згідно з ГОСТ 29329 з ціною повіряльної поділки, яку визначають залежно від величини відхилу, який контролюють, та допустимої похибки ± 1 е.
 5. Масові частки визначають: кухонної солі — згідно з ГОСТ 9957 або ДСТУ ISO 1841-1, або ДСТУ ISO1841-2, нітриту натрію — згідно з ГОСТ 8558.1 або ДСТУ ENV 12014-3, або ДСТУ ENV 12014-4, фосфатів — згідно з ГОСТ 9794 або ДСТУ ISO 5553, крохмалю — згідно з ГОСТ 10574.
 6. Вміст глутамату натрію визначають згідно з методикою МВК 10.10.1.7 [13] або ДСТУ ISO 4134.
 7. Температуру в товщі продукту вимірюють скляним рідинним (спиртовим) термометром згідно з ГОСТ 28498, вмонтованим у металеву оправу, напівпровідниковим вимірником температури або іншими приладами, якими визначають температуру, з допустимою похибкою вимірювання ± 2 оС.


Дозволено застосовувати для вимірювання температури інші прилади, які забезпечують вказану точність і збереження якості продукту.


 1. Мікробіологічні показники визначають згідно з ГОСТ 9958; патогенні мікроорганізми та Salmonella — згідно з ДСТУ EN 12824 або згідно з методиками, затвердженими у встановленому порядку, БГКП, сульфітредукувальні клостридії — згідно з ГОСТ 29185 або ГОСТ 30518, Staphylococcus aureus — згідно з ГОСТ 10444.2 або ДСТУ ISO 6888-1, або ДСТУ ISO 6888-2; L. monocytogenes — згідно з ДСТУ ISO 11290-1, ДСТУ ISO 11290-2 та МВ [14].
 2. Масову частку токсичних елементів визначають: свинцю — згідно з ГОСТ 26932, кадмію — згідно з ГОСТ 26933, миш’яку — згідно з ГОСТ 26930, ртуті — згідно з ГОСТ 26927 або згідно з ГОСТ 30178.
 3. Залишкові кількості нітрозамінів визначають відповідно до вимог МВК 4.4.1.011 [15].
 4. Вміст пестицидів визначають відповідно до вимог ДСанПіН 8.8.1.2.3.4-000 [5].
 5. Вміст афлатоксину В1 визначають відповідно до вимог МР № 2273 [16].
 6. Вміст гормональних препаратів визначають відповідно до вимог Інструкції № 3202 [17].
 7. Вміст радіонуклідів визначають згідно з методиками МВ 5778 [18] і МВ 5779 [19].
 8. Якість марковання та паковання продуктів з яловичини, баранини перевіряють візуально.
 9. Дозволено використовувати стандартні методики, методи та прилади, які за своїми метрологічними та технічними характеристиками задовольняють вимоги цього стандарту та мають відповідне метрологічне забезпечення згідно з чинним законодавством України.
 10. ПРАВИЛА ПРИЙМАННЯ
  1. Продукти з яловичини, баранини приймають партіями. Правила приймання, визначання партії, об’єм вибірок та методи відбирання проб проводять згідно з ГОСТ 9792.
  2. Кожну партію супроводжують відповідним документом, що засвідчує якість та безпечність продукту.
  3. Для перевіряння якості продуктів з яловичини, баранини на відповідність вимогам цього стандарту підприємство-виробник проводить приймальне та періодичне контролювання.
  4. Кожна партія продуктів з яловичини, баранини підлягає приймальному контролюванню за органолептичними показниками, формою, температурою в товщі продукту, якістю паковання та марковання, масою нетто.
  5. Фізико-хімічні (масова частка кухонної солі, нітриту натрію) та мікробіологічні показники (крім патогенних мікроорганізмів, Staphylococcus aureus та L. monocytogenes) перевіряє виробник періодично, але не рідше одного разу на 10 діб, показники загального фосфору, крохмалю — не рідше одного разу на 30 діб, а також на вимогу контролівної організації або замовника.
  6. Масову концентрацію глутамату натрію (у разі застосовування) визначають під час поставлення продукції на виробництво.
  7. Аналізування на наявність патогенних мікроорганізмів, Staphylococcus aureus та L. monocytogenes проводять у порядку державного санітарного нагляду санітарно-епідеміологічними станціями з періодичністю, затвердженою у встановленому порядку.
  8. Порядок та періодичність контролювання вмісту токсичних елементів, нітрозамінів, пестицидів, афлатоксину В1, гормональних препаратів та радіонуклідів здійснюють згідно МР 4.4.4.-108 [20].
 11. ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА
  1. Виробник гарантує відповідність якості та безпечності продуктів з яловичини, баранини вимогам цього стандарту за умови дотримування правил транспортування і зберігання, зазначених у розділі 10.
  2. Строк придатності продуктів з яловичини, баранини повинен відповідати вимогам 10.2.1. цього стандарту.


Ми постачаємо та монтуємо обладнання для ферм ВРХ - доїння, годівля, вентиляція та комфорт тварин. З сайтом знайомі 3 роки та задоволені співпрацею. Дякуємо за відмінний сайт!
Мы оцинковываем новые объекты или восстанавливаем цинковое покрытие у старых агро-объектов уже 19 лет, члены АФЗУ 5 лет, но только с подачей рекламы в рассылках смс и электронных письмах, которые адресно доходят до лиц заинтересованных в нашей работе и способных принимать самостоятельные решения, наши предложения стали превращаться в реальные контракты. Сайт продуман и удобен в использовании. Он реально помогает выжить в нынешнем не простом положении среднего бизнеса и агро-сектора Украины. Дай Бог вам здоровья!
На этом сайте собрана реальная база . После СМС рассылки по конвейерным роликам , в течении 3-4 часов 5 телефоных звонков. Очень даже хороший результат по сравнению с другими торговыми порталами. СПАСИБО.
Так як наша компанія спеціалізується на будівництві ангарів, ремонті покрівель та реконструкції складів, то основними нашими клієнтами вже багато років є аграрії. Тому періодично на kolosok.info замовляємо СМС розсилку, щоб знайти нових клієнтів. Дуже задоволені такою функціює. За невеликі гроші ми в такий спосіб можемо швидко повідомити про себе нашій цільовій аудиторії. Дуже задоволені.
Приятно с Вами работать.Огромное спасибо.
Благодарим администрацию сайта за хорошую возможность покупок-продаж!!!Спасибо всем за долгое и надежное партнерство! Всем успеха!!!
Услугами этого сайта пользуемся более 5 лет. Благодарим сотрудников за оперативную и качественную работу. С помощью рекламы на этом сайте продукция нашего предприятия стала более известной и востребованной как внутреннем так и на внешнем рынках.
Благодарность сайту! Действительно помогает с поиском клиентов, профессиональная подержка персонала!
Спасибо за работу! Пользовалась сайтом и агродоской- очень удобно и доступно! Перестали сотрудничать с другими сайтами - на этом сайте наиболее полная и достоверная информация.
Щиро дякуємо за якісний інформаційний сайт. Працює відмінно, гарне наповнення, успіху Вам, а всій українській землі процвітання !!!