ДСТУ 4431:2005. ПРОДУКТИ ДЕЛІКАТЕСНІ З М"ЯСА ПОРОСЯТ І ТЕЛЯТ

Технічні умови ДСТУ 4431:2005

Видання офіційне

Київ

ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ 2006

ДСТУ 4431:2005


ПЕРЕДМОВА


1. РОЗРОБЛЕНО: Технологічний інститут молока та м"яса Української академії аграрних наук(УААН), Національна асоціація виробників м"яса та м"ясопродуктів України «Укрм"ясо»


РОЗРОБНИКИ: Г. Єресько, д-р техн. наук; Н„ Зікрань; Л. Сташко; Н. Левитська (керівник розробки); Г. Окольнича; А. Плотницька; В. Попов


 1. ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 15 липня 2005 р. № 175
 2. УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

 

Право власності на цей документ належить державі.


Відтворювати, тиражувати і розповсюджувати його повністю чи частково на будь-яких носіях інформації без офіційного дозволу заборонено.


Стосовно врегулювання прав власності треба звертатися до Держспоживстандарту України


Держспоживстандарт України, 2006

ДСТУ 4431: 2005


ЗМІСТ

с

 1. Сфера застосування 1
 2. Нормативні посилання 1
 3. Терміни та визначення понять З
 4. Класифікація 4
 5. Технічні вимоги 4
 6. Основні показники і характеристики 4
 7. Вимоги до сировини та матеріалів 6
 8. Вимоги щодо безпеки 7
 9. Вимоги щодо охорони довкілля 7
 10. Маркування 7
 11. Пакування 8
 12. Правила транспортування та зберігання 9
 13. Правила транспортування 9
 14. Правила зберігання 10
 15. Методи контролювання 10
 16. Правила приймання 11
 17. Гарантії виробника 11

 

ДСТУ 4431:2005 НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПРОДУКТИ ДЕЛІКАТЕСНІ З М"ЯСА ПОРОСЯТ І ТЕЛЯТ

Технічні умови

ПРОДУКТИ ДЕЛИКАТЕСНЫЕ ИЗ МЯСА ПОРОСЯТ И ТЕЛЯТ

Технические условия

Чинний від 2006-07-01


1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ


 1. Цей стандарт поширюється на делікатесні продукти з м"яса поросят і телят (далі за текстом — продукти делікатесні), що призначені для безпосереднього вживання в їжу.
 2. Вимоги щодо безпечності делікатесних продуктів викладені в 5.1.4 — 5.1.7 та розділах 6, 7.


2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ


У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:


ДСТУ 2316-93 (ГОСТ 21-94) Цукор-пісок. Технічні умови

ДСТУ 3147-95 Коди та кодування інформації. Штрихове кодування. Маркування об"єктів ідентифікації. Формат та розташування штрихкодових позначок ЕАМ на тарі та пакованні товарної продукції. Загальні вимоги

ДСТУ 3233-96 Часник свіжий. Технічні умови

ДСТУ 3234-95 Цибуля ріпчаста свіжа. Технічні умови

ДСТУ 3583-97 (ГОСТ 13830-97) Сіль кухонна. Загальні технічні умови

ДСТУ 4285:2004 Кишки. Загальні технічні умови

ДСТУ 4424:2005 М"ясна промисловість. Виробництво м"ясних продуктів. Терміни та визначення понять

ДСТУ 4436:2005 Ковбаси варені, сосиски, сардельки, хліби м"ясні. Загальні технічні умови

ДСТУ ІЗО 1841-1:2004 М"ясо та м"ясні продукти. Визначання вмісту хлоридів. Частина 1. Метод Волхарда

ДСТУ ІЗО 1841-2:2004 М"ясо та м"ясні продукти. Визначання вмісту хлоридів. Частина 2. Потенціометричний метод

ДСТУ ІЗО 6888-1:2003 Мікробіологія харчових продуктів і кормів для тварин. Горизонтальний метод підраховування коагулазопозитивних стафілококів {Зіаріїуіососсиз аигеиз та інших видів). Частина 1. Метод з використовуванням агарового середовища Беард-Паркера

ДСТУ ІЗО 6888-2:2003 Мікробіологія харчових продуктів і кормів для тварин. Горизонтальний метод підраховування коагулазопозитивних стафілококів (Зіаріїуіососсиз аигеиз та інших видів). Частина 2. Метод з використовуванням фібриногену плазми крові кролика для агарового середовища.

 

Видання офіційне

 

ДСТУ ІЗО 11290-1:2003 Мікробіологія харчових продуктів та кормів для тварин. Горизонтальний метод виявляння та підраховування Изіегіа топосуіодепез. Частина 1. Метод виявляння

ДСТУ ІЗО 11290-2:2003 Мікробіологія харчових продуктів та кормів для тварин. Горизонтальний метод виявляння та підраховування Изіегіа топосуіодепез. Частина 2. Метод підраховування

ДСТУ ЕМ 12014-3-2003 Продукти харчові. Визначання вмісту нітрату і (або) нітриту. Частина 3. Спектрометричне визначання нітрату та нітриту в м"ясних продуктах після ферментативного відновлювання нітрату до нітриту

ДСТУ ЕМУ 12014-4-2003 Продукти харчові. Визначання вмісту нітрату і (або) нітриту. Частина 4. Метод іонообмінної хроматографії (IX) для визначання вмісту нітрату та нітриту в м"ясних продуктах

ДСТУ ЕИ 12824-3:2004 Мікробіологія харчових продуктів і кормів для тварин. Горизонтальний метод виявляння ЗаІтопеІІа

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасно-сти (ССБП. Устатковання виробниче. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.3.002-75 ССТБ. Процессы производственные. Общие требования безопасности (ССБП. Процеси виробничі. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установлення допустимых вы-бросов вредных веществ промышленными предприятиями (Охорона природи. Атмосфера. Правила встановлювання допустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами)

ГОСТ 2874-82 Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством (Вода питна. Гігієнічні вимоги та контроль за якістю)

ГОСТ 4197-74 Натрий азотистокислый. Технические условия (Натрій азотистокислий. Технічні умови)

ГОСТ 6309-93 Нитки швейные хлопчатобумажные и синтетические. Технические условия (Нитки швацькі бавовняні та синтетичні. Технічні умови)

ГОСТ 7724-77 Мясо. Свинина в тушах и полутушах. Технические условия (М"ясо. Свинина в тушах і півтушах. Технічні умови)

ГОСТ 7730-89 Пленка целлюлозная. Технические условия (Плівка целюлозна.Технічні умови)

ГОСТ 8558.1-78 Продукти мясные. Методы определения нитрита (Продукти м"ясні. Методи визначання нітриту)

ГОСТ 9792-73 Колбасные изделия и продукты из свинины, баранины, говядины и мяса других видов убойных животных и птиц. Правила приемки и методы отбора проб (Ковбасні вироби та продукти зі свинини, баранини, яловичини і м"яса інших видів забійних тварин і птахів. Правила приймання і методи відбирання проб)

ГОСТ 9957-73 Колбасные изделия и продукти из свинины, баранины, говядины. Метод определения хлористого натрия (Ковбасні вироби та продукти зі свинини, баранини, яловичини. Метод визначання хлориду натрію)

ГОСТ 9958-81 Изделия колбасные и продукты из мяса. Методы бактериологического ана-лиза (Вироби ковбасні та продукти з м"яса. Методи бактеріологічного аналізування)

ГОСТ 9959-91 Продукты мясные. Общие условия проведення органолептической оценки (Продукти м"ясні. Загальні умови проведення органолептичного оцінювання)

ГОСТ 10444.2-94 Продукты пищевые. Метод выявления и определения количества Зіаріїуіососсиз аигеиз (Продукти харчові. Метод виявляння та визначання кількості Зіаріїуіососсиз аигеиз)

ГОСТ 10444.15-94 Продукти пищевые. Методы определения количества мезофильных азробных и факультативно-аназробных микроорганизмов (Продукти харчові. Методи визначання кількості мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів)

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (Маркування вантажів)

ГОСТ 14961-91 Нитки льняные и льняные с химическими волокнами. Технические условия (Нитки лляні і лляні з хімічними волокнами. Технічні умови)

ГОСТ 16867-71 Мясо-телятина в тушах и полутушах. Технические условия (М"ясо-телятина в тушах і півтушах. Технічні умови)

ГОСТ 17308-88 Шпагаты. Технические условия (Шпагати. Технічні умови)

ГОСТ 24297-94 Входной контроль продукции. Основные положення (Вхідне контролювання продукції. Основні положення)

ГОСТ 25292-82 Жиры животные топленые пищевые. Технические условия (Жири тваринні топлені харчові. Технічні умови)

ГОСТ 26927-86 Сырье и продукту пищевые. Методы определения ртути (Сировина та продукти харчові. Методи визначання ртуті)

ГОСТ 26929-94 Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб. Минерализация для определения содержания токсичных злементов (Сировина та продукти харчові. Готування проб. Мінералізація для визначання вмісту токсичних елементів)

ГОСТ 26930-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения мышьяка (Сировина та продукти харчові. Метод визначання миш"яку)

ГОСТ 26931-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения меди (Сировина та продукти харчові. Методи визначання міді)

ГОСТ 26932-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения свинца (Сировина та продукти харчові. Методи визначання свинцю)

ГОСТ 26933-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения кадмия (Сировина та продукти харчові. Методи визначання кадмію)

ГОСТ 26934-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения цинка (Сировина та продукти харчові. Метод визначання цинку)

ГОСТ 28498-90 Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования. Методы испытаний (Термометри рідинні скляні. Загальні технічні вимоги. Методи випробовувань)

ГОСТ 29050-91 Пряности. Перец черный и белый. Технические условия (Прянощі. Перець чорний та білий. Технічні умови)

ГОСТ 29185-91 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества сульфит-редуцирующих клостридий (Продукти харчові. Методи виявляння та визначання кількості суль-фітредукувальних клостридій)

ГОСТ 29329-92 Весы для статического взвешивания. Общие технические требования (Ваги для статичного зважування. Загальні технічні вимоги)

ГОСТ 30178-96 Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный метод определения токсичных злементов (Сировина та продукти харчові. Атомно-абсорбційний метод визначання токсичних елементів)

ГОСТ 30518-97 (ІЗО 4831-78, І80 4832-78) Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий) (Продукти харчові. Методи виявляння та визначання кількості бактерій групи кишкових паличок (коліформних бактерій).


З. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ


Нижче подано терміни, вжиті в цьому стандарті і які установлені в ДСТУ 4424, та визначення позначених ними понять:


3.1. Делікатесні продукти


Вишукані продукти із м"яса поросят і телят з додаванням смакових наповнювачів, прянощів, тощо


3.2. Рулет


Виріб з м"ясної сировини циліндричної форми, щільно перев"язаний шпагатом чи нитками або виготовлений у формі, у вареному, запеченому, копченому, сирокопченому, сиров"яленому, копчено-запеченому або копчено-вареному вигляді


3.3. Окіст


Виріб, виготовлений із тазостегнової або лопаткової частини свинячої чи яловичої туші або півтуші у вареному, запеченому, копченому, сирокопченому, сиров"яленому, копчено-запеченому або копчено-вареному вигляді


3.4. Ковбасний фарш


Суміш подрібненої м"ясної сировини зі спеціями, прянощами та іншими складниками.


4. КЛАСИФІКАЦІЯ


4.1. Залежно від технології виробництва, виду та складу м"ясної сировини випускають такіделікатесні продукти:


 • рулет із м"яса поросят копчено-варений;
 • рулет із м"яса поросят фарширований копчено-варений;
 • окіст телячий запечений;
 • окіст телячий у салі копчено-варений.


5. ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ


5.1. Основні показники і характеристики


 1. Продукти делікатесні повинні відповідати вимогам цього стандарту та їх виробляють згідно з технологічною інструкцією та рецептурами з дотримуванням «Правил передзабійного ветеринарного огляду тварин і ветеринарно-санітарної експертизи м"яса та м"ясних продуктів» [2], «Санитарных правил для лредприятий мясной промышленности» [3] та «Инструкции по мойке и профилактической дезинфекции на предприятиях мясной и птицеперерабатывающей промышленности» [4], затверджених у встановленому порядку
 2. За органолептичними показниками делікатесні продукти повинні відповідати вимогам, наведеним у таблиці 1.Таблиця 1 — Органолептичні показники

 

Назва показника

Характеристика і норма

 

Метод

 

 

контролювання |

 

 

рулет із м"яса поросят

окіст телячий

 

 

 

 

копчено-варений

І фарширований І копчено-варений

у салі копчено-варений

запечений

 

 

Зовнішній вигляд

Поверхня чиста, суха, неушкодженг

3

 

 

 

Щільно згорнуті шкіркою назовні,

В оболонці,

В оболонці.

 

 

 

перев"язані шпагатом з обох сторін

перев"язаний

Кінці оболонки

 

 

уздовж і кожні 20—30 мм впоперек,

шпагатом з обох

перев"язані

Згідно з

 

з петлею для підвішування

сторін уздовж

шпагатом

ГОСТ 9959

 

 

із залишком

і посередині

з петлею для

 

 

 

відрізка шпагату на нижньому кінці батона

впоперек, з петлею для підвішування

підвішування

 

 

 

Овальна,

 

Форма

Циліндрична

підпрасована з обох сторін

Згідно з 11.2

Консистенція

Пружна

 

Згідно з

Вигляд

Рівномірно забарвлена м"язова

М"язова тканина

 

 

на розрізі

тканина світло-рожевого кольору,

без сірих плям, колір жиру (сала) білий або

з світло-рожевим відтінком

світло-сірого або

світло-рожевого

кольору

ГОСТ 9959

 

 

в центрі — рівномірно перемішаний фарш рожевого або світло-рожевого кольору

шар сала

товщиною не

більшою ніж

4 мм

 

 Назва показника

Характеристика і норма

Метод контролювання

 

 

рулет із м"яса поросят

окіст телячий

 

 

 

 

копчено-варений

фарширований копчено-варений

у салі копчено-варений

запечений

 

 

і Запах і смак

Ві сма*

вражений запах копчення, с солонуватий, без сторонніх присмаку та запаху

з ароматом І прянощів

Запах і смак

характерні для

запеченої

телятини,

без стороннього

присмаку

і запаху, з ароматом

прянощів і часнику

Згідно з ГОСТ 9959

Примітка. Вільні кінці оболонки і шпагату не повинні бути більші ніж 20 мм, а за наявності товарної відмітки вільний кінець шпагату не повинен бути більший ніж 70 мм.


5.1.3. За фізико-хімічними показниками продукти делікатесні повинні відповідати вимогам, наведеним у таблиці 2.Таблиця 2 — Фізико-хімічні показники

 

Назва показника

Характеристика і норма

Метод контролювання

 

 

рулет із м"яса поросят

окіст телячий

 

 

 

 

копчено-варений

фарширований копчено-варений

у салі -варений

запечений

 

 

Масова частка кухонної солі, %, не більша ніж

3,0

Згідно

з ГОСТ 9957

або ДСТУ 130 1841-1,

ДСТУ 130 1841-2

Масова частка нітриту натрію, %, не більша ніж

0,003

Не нормовано

Згідно

з ГОСТ 8558.1

або ДСТУ ЕМУ 12014-3,

ДСТУ ЕМУ 12014-4

Температура в товщі продукту під час випускання в реалізацію, °С

Від 0 до 8

Згідно з 11.4

Маса одиниці готового продукту, не менша ніж, кг

0,4

0,6

0,3

1,0

Згідно з 11.5

Примітка. В теплий період року (травень — вересень) дозволено збільшувати масову частку солі на 0,5 %.


5.1.4. За мікробіологічними показниками продукти делікатесні повинні відповідати вимогам, наведеним у таблиці 3.Таблиця 3 — Мікробіологічні показники

 

Назва показника

Норма

Метод | І контролювання

Кількість мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів (МАФАМ), КУО в 1 г продукту, не більше ніж — для сервірувального нарізання

1-Ю3 2,5-103

Згідно

з ГОСТ 9958

або ГОСТ 10444.15,

ГОСТ 29185,

ГОСТ 30518

Бактерії групи кишкових паличок (БГКП), в 1,0 г продукту Сульфітредукувальні клостридії: — в 1,0 г продукту І — в 0,1 г продукту упакованого під вакумом

Не дозволено

Не дозволено Не дозволено

 

 

Зіарїіуіососсиз аигеиз в 1,0 г продукту

Не дозволено

Згідно

з ГОСТ 10444.2

або ДСТУ ІЗО 6888-1,

ДСТУ ІЗО 6888-2

і. Мопосуіодепез в 25 г продукту

Не дозволено

Згідно з ДСТУ 15011290-1 та ДСТУ ІЗО 11290-2 |

Патогенні мікроорганізми, зокрема бактерії роду ЗаІтопеІІа, в 25 г продукту

Не дозволено

Згідно з 12.6 І або ДСТУ ЕМ 12824-3 |

5.1.5 Вміст токсичних елементів у продуктах делікатесних не повинен перевищувати рівнів, передбачених МБТ № 5061 [5] та наведених у таблиці 4.

Таблиця 4 — Гранично допустимі рівні вмісту токсичних елементів

У міліграмах на кілограм продукту

 

Назва токсичного елемента

Гранично допустимі рівні

Метод контролювання

Свинець

0,50

Згідно з ГОСТ 26932

Кадмій

0,05

Згідно з ГОСТ 26933

Ртуть

0,03

Згідно з ГОСТ 26927

Мідь

5,00

Згідно з ГОСТ 26931

Цинк

70,00

Згідно з ГОСТ 26934

Миш"як

0,10

Згідно з ГОСТ 26930

 1. Вміст афлатоксину В-,, нітрозамінів, гормональних препаратів і пестицидів у продуктах делікатесних не повинен перевищувати допустимих рівнів, встановлених МБТ № 5061 [5] та ДСанПіН 8.8.1.2.3.4-000 [6].
 2. Вміст радіонуклідів у продуктах делікатесних не повинен перевищувати норм, встановлених ДР [7]:137Сз — 200 Бк/кг; 903г — 20 Бк/кг.


5.2. Вимоги до сировини та матеріалів


5.2.1. Для виробництва делікатесних продуктів використовують такі сировину та матеріали:


 • свинину п"ятої категорії (м"ясо поросят) — згідно з ГОСТ 7724, в охолодженному стані;
 • м"ясо поросят у шкурі, без кісток — для рулетів із м"яса поросят;
 • телятину першої категорії — згідно з ГОСТ 16867, в охолодженному стані від тварин віком від 1,5 міс. до 3 міс;
 • тазостегнову частину — для окістів телячих;
 • фарш ковбасний (докторської, молочної, останкінської або кальміуської ковбаси), згідно з чинними нормативними документами;
 • сало ковбасне бокове — згідно з чинними нормативними документами;
 • жир тваринний топлений (яловичий, свинячий) — згідно з ГОСТ 25292;
 • сіль кухонну виварну або кам"яну, самосадну та осадну, помелів № 0, 1, 2, не нижче першого сорту — згідно з ДСТУ 3583;
 • цукор-пісок — згідно з ДСТУ 2316;
 • натрій азотистокислий (нітрит натрію) — згідно з ГОСТ 4197, або особливо чистий ОСЧ 7—3 — згідно з чинними нормативними документами;
 • аскорбінат натрію — згідно з чинними нормативними документами або аналогічний закордонного виробництва за наявності висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи Центрального органу виконавчої влади у сфері охорони здоров"я України;
 • часник свіжий — згідно з ДСТУ 3233;
 • перець чорний або білий — згідно з ГОСТ 29050;
 • воду питну — згідно з ГОСТ 2874;
 • сечові міхури та синюги яловичі — згідно з ДСТУ 4285;
 • плівку целюлозну (целофан) — згідно з ГОСТ 7730;
 • шпагат з луб"яних волокон (0,84; 1,00 ктекс) і шпагат віскозний (0,84; 1,00 ктекс) — згідно з ГОСТ 17308;


— нитки лляні згідно з ГОСТ 14961 і нитки швацькі — згідно з ГОСТ 6309.


 1. Не дозволено виробляти делікатесні продукти із м"яса, яке помітно змінило колір на поверхні; сала — з ознаками пожовтіння та осалювання.
 2. У сировині, яку використовують для виробництва продуктів делікатесних, вміст токсичних елементів, афлатоксину В1§ нітрозамінів, гормональних препаратів, антибіотиків та пестицидів не повинен перевищувати рівнів, встановлених МБТ № 5061 [5] та ДСанПіН 8.8.1.2.3.4-000 [6].
 3. Вміст радіонуклідів у сировині не повинен перевищувати рівнів, встановлених ДР [7].
 4. Кожну партію сировини та матеріалів, що надходить на підприємство, супроводжують документами, що підтверджують її відповідність нормативним документам. Кожну партію сировини тваринного походження супроводжують відповідними ветеринарними документами.
 5. Для визначання відповідності якості сировини та матеріалів проводять вхідне контролювання згідно з ГОСТ 24297.


6. ВИМОГИ ЩОДО БЕЗПЕКИ


 1. Під час виробництва делікатесних продуктів слід дотримуватись вимог щодо безпеки, встановлених ГОСТ 12.3.002, СП № 3238 [3] та № 123-5/990-11 [4].
 2. Технологічне устатковання повинно відповідати вимогам ГОСТ 12.2.003.
 3. Повітря робочої зони повинно відповідати вимогам ГОСТ 12.1.005.
 4. Пожежна безпека — згідно з ГОСТ 12.1.004.
 5. Контролюють виробничий шум, атмосферне повітря, освітлення згіднр з ДСН 3.3.6.037 [8] та ДСН 3.3.6.042 [9].* 4


7. ВИМОГИ ЩОДО ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ


 1. Стічні води потрібно піддавати очищанню і вони повинні відповідати СанПиН 4630 [10].
 2. Охороняють ґрунти від забруднювання побутовими і промисловими відходами відповідно до вимог СанПиН 42-128-4690 [11].


7.3. Контролюють викиди шкідливих речовин в атмосферу згідно з ГОСТ 17.2.3.02 таДСП201 [12].


8. МАРКУВАННЯ


8.1. Транспортне марковання здійснюють згідно з ГОСТ 14192 з нанесенням маніпуляційного знака «Вантаж, що швидко псується» і зазначанням маси тари.


 1. Можна не наносити транспортне марковання на багатообігову тару з продукцією, що призначена для місцевої реалізації, у разі обов"язкової наявності етикетки з реквізитами, зазначеними у 8.3
 2. Марковання наносять на одну із торцевих сторін тари за допомогою штампа, трафарету, етикетки або іншим способом, що забезпечує чіткість його читання, з зазначанням такої інформації:

 

 • назва та адреса підприємства-виробника, його товарний знак (за наявності) та місце виготовляння;
 • назва та склад продукту відповідно до рецептури;
 • кінцевий термін реалізації або дата виготовлення та термін придатності до споживання;
 • умови зберігання;
 • маса нетто, брутто;
 • маса однієї паковальної одиниці та кількості паковальних одиниць (для фасованої продукції);
 • інформаційні дані про харчову та енергетичну цінність 100 г продукту (додаток Б);
 • позначення цього стандарту.

 

 1. Етикетку з познаками відповідно до 8.3 вкладають у транспортну тару.
 2. На кожній коробці або паковальній одиниці розфасованих продуктів делікатесних потрібно нанести такі познаки:

 

 • назва та адреса підприємства-виробника, його товарний знак (за наявності) та місце виготовляння;
 • назва та склад продукту відповідно до рецептури;
 • власна назва (за наявності);
 • кінцевий термін реалізації або дата виготовлення та термін придатності до споживання;
 • умови зберігання;
 • маса нетто;
 • інформаційні дані про харчову та енергетичну цінність 100 г продукту (додаток Б);
 • штрих-код ЕАМ згідно з ДСТУ 3147;
 • позначення цього стандарту.


8.6. Дозволено наносити марковання безпосередньо на продукти делікатесні за допомогоюетикетки, яку вкладають між шарами оболонки, або самоклейної етикетки, або бандеролі, якуприкріплюють на продукт, із зазначанням:


 • назви та адреси підприємства-виробника, його товарного знака (за наявності) та місця виготовляння;
 • назви та складу продукту відповідно до рецептури;
 • власної назви (за наявності);
 • кінцевого терміну реалізації або дати виготовлення і терміну придатності до споживання;
 • умов зберігання;
 • інформаційних даних про харчову та енергетичну цінність 100 г продукту;
 • позначення цього стандарту.


8.7. Познака продуктів делікатесних: «Рулет із поросят копчено-варений. ДСТУ 4431:2005».


9. ПАКУВАННЯ


 1. Продукти делікатесні випускають ваговими або розфасованими.
 2. Продукти делікатесні фасують під вакуумом у газонепроникні плівкові матеріали та пакети з них, згідно з чинними нормативними документами або інші матеріали, що дозволені Центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров"я України для контакту з харчовими продуктами:

 

 • цілими виробами масою нетто не більшою ніж 3 кг;
 • сервірувальним нарізанням (скибочками) або порційним нарізанням (цілим куском) масою нетто не меншою ніж 100 г.


9.3. Допустимі відхили маси нетто паковальної одиниці делікатесних продуктів нормують згідно з Р 50-056 [13] та наведені у таблиці 5.Таблиця 5 — Маса нетто та допустимі відхили для паковальної одиниці продуктів делікатесних

 

Номінальне значення маси продукції в паковальній одиниці, г

Значення границі допустимих відхилів від номінального значення

 

 

%

г

Від 100 до 200 включ.

Понад 200 до 300 »

» 300 до 500 »

| » 500 до 1000 »

» 1000 до 3000 »


4,5 3,0 1,5

9,0 15,0

 1. Дозволено випускати делікатесні продукти упакованими в яскраво оформлені коробки з паковальних матеріалів, згідно з чинними нормативними документами, дозволеними Центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров"я України для контакту з харчовими продуктами.
 2. За потреби можна випускати делікатесні продукти у вигляді подарункових наборів із 2—4 назв цілими виробами або по половині.
 3. Продукти делікатесні пакують у чисті ящики із картону, у відремонтовану і санітарно-оброблену багатообігову тару (дерев"яну та полімерну), а також у тару-устатковання та спеціалізовані контейнери, згідно з чинними нормативними документами, та інші види тари, що дозволені Центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров"я України для контакту з харчовими продуктами та забезпечують збереження та якість продукції.
 4. Багатообігову тару накривають кришкою або пергаментом, підпергаментом, полімерними та іншими матеріалами, дозволеними Центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров"я України для контакту з харчовими продуктами.
 5. В кожну одиницю транспортної тари пакують продукти делікатесні однієї назви. Пакування продуктів делікатесних різних назв дозволено тільки за погодженням із замовником з відповідним зазначанням у маркованні і супровідних документах.
 6. Маса брутто продукції в багатообіговій тарі повинна бути не більша ніж 30 кг, маса нетто в ящиках із картону — не більша ніж 20 кг.


 1. Додаткові вимоги до паковання можна вказувати під час укладання договору або контракту.
 2. У разі реалізування нецілих продуктів масою не меншою ніж 200 г, зрізані кінці повинні бути обгорнуті серветками із целофану, пергаменту, підпергаменту або іншими видами паковальних матеріалів, дозволених Центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров"я України для контакту з харчовими продуктами, та перев"язані шпагатом, нитками, резиновою об-хапкою або упаковані згідно з 9.2.


10. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ 10.1 Правила транспортування


 1. Продукти делікатесні транспортують всіма видами транспорту в критих транспортних засобах, згідно з правилами перевезення вантажів, що швидко псуються, які чинні на даному виді транспорту.
 2. Транспортування делікатесних продуктів без паковання (навалом) та у відкритих автомашинах не дозволено.


10.2. Правила зберігання


 1. Продукти делікатесні випускають у реалізацію з температурою в товщі продукту від 0 °С до 8 °С.
 2. Продукти делікатесні зберігають за температури від 0 °С до 6 °С і відносної вологості повітря від 75 % до 78 %.
 3. Термін придатності до споживання делікатесних продуктів не більший ніж 72 год.
 4. Термін придатності до споживання делікатесних продуктів, упакованих під вакуумом за температури не вищої б °С, не більший ніж:

 

 • нарізаних скибочками (сервірувальне нарізання) — 10 діб;
 • цілими кусками (порційне нарізання) — 15 діб;
 • цілими виробами — 20 діб.


11. МЕТОДИ КОНТРОЛЮВАННЯ


 1. Відбирають проби, готують до випробовувань згідно з ГОСТ 9792, ГОСТ 26929.
 2. Визначають органолептичні показники згідно з ГОСТ 9959, форми — візуально.
 3. Визначають масову частку кухонної солі згідно з ГОСТ 9957 або ДСТУ ІЗО 1841-1, ДСТУ ІЗО 1841-2; масову частку нітриту натрію — згідно з ГОСТ 8558.1 або ДСТУ ЕІЧУ 12014-3, ДСТУ ЕМУ 12014-4.
 4. Температуру в товщі продукту вимірюють скляним рідинним (спиртовим) термометром, згідно з ГОСТ 28498, вмонтованим у металеву оправу, напівпровідниковим вимірником температури або іншими приладами, за допомогою яких визначають температуру, з допустимою похибкою вимірювання ± 1 °С.
 5. Масу нетто і брутто делікатесних продуктів визначають на вагах для статичного зважування звичайного класу точності згідно з ГОСТ 29329, з допустимою похибкою ± 1 є, діапазон вимірювань ваг визначають залежно від вимірюваної маси.


Масу нетто розфасованих делікатесних продуктів визначають на вагах для статичного зважування середнього класу точності, згідно з ГОСТ 29329, з ціною повіряльної поділки, яку визначають залежно від величини контрольного відхилу, та допустимої похибки ± 1е.


 1. Визначають мікробіологічні показники (МАФАМ, БГКП, сульфітредукувальні клостридії) — згідно з ГОСТ 9958 або ГОСТ 10444.15, ГОСТ 29185, ГОСТ 30518; Зіаріїуіососсиз аигеиз — згідно з ГОСТ 10444.2 або ДСТУ ІЗО 6888-1, ДСТУ ІЗО 6888-2, ЗаІтопвІІа — згідно з ДСТУ ЕІЧ 12824-3, І.МопосуІодепез — згідно з ДСТУ ІЗО 11290-1 або ДСТУ ІЗО 11290-2.
 2. Визначають масову частку токсичних елементів: свинцю — згідно з ГОСТ 26932, кадмію — згідно з ГОСТ 26933, ртуті — згідно з ГОСТ 26927, міді — згідно з ГОСТ 26931, цинку — згідно з ГОСТ 26934, миш"яку — згідно з ГОСТ 26930 або згідно з ГОСТ 30178.
 3. Визначають вміст афлатоксину В1 відповідно до вимог № 2273 [14].
 4. Визначають залишкові кількості нітрозамінів відповідно до вимог МУК 4.4.1.011 [15].

 

 1. Контролюють вміст гормональних препаратів відповідно до вимог № 3202 [16].
 2. Контролюють вміст пестицидів відповідно до вимог ДСанПіН 8.8.1.2.3.4-000 [6].
 3. Контролюють вміст радіонуклідів згідно з методиками, затвердженими у встановленому порядку.
 4. Якість паковання та марковання делікатесних продуктів перевіряють візуально.
 5. Дозволено використовувати стандартні методики, методи та прилади, які за своїми метрологічними та технічними характеристиками задовольняють вимоги цього стандарту та мають відповідне метрологічне забезпечення згідно з чинним законодавством України.


12. ПРАВИЛА ПРИЙМАННЯ


 1. Продукти делікатесні приймають партіями. Правила приймання, визначання партії та об"єм вибірок — згідно з ГОСТ 9792.
 2. Кожну партію делікатесних продуктів супроводжують документами, які підтверджують їх якість та безпечність.
 3. Для перевіряння якості делікатесних продуктів на відповідність вимогам цього стандарту підприємство-виробник проводить приймальне та періодичне контролювання.
 4. Кожна партія делікатесних продуктів підлягає приймальному контролюванню за органолептичними показниками, формою, товарною відміткою (в"язанням), температурою в товщі виробу, якістю паковання та марковання, масою нетто.
 5. Періодичному контролюванню підлягають делікатесні продукти за фізико-хімічними показниками: масовою часткою вологи, кухонної солі, нітриту натрію, крохмалю та за мікробіологічними показниками (МАФАМ, БГКП, сульфітредукувальні клостридії) — не рідше одного разу на 10 діб; а також на вимогу контролівної організації або замовника.
 6. Аналіз на наявність патогенних мікроорганізмів (зокрема ЗаІтопеІІа, І.Мопосуіодепев та 8їарЬуІососси$ аигеиз) проводять у порядку державного санітарного нагляду санітарно-епідеміологічними станціями за методиками і з періодичністю, затвердженими у встановленому порядку.
 7. Порядок та періодичність контролювання вмісту токсичних речовин, афлатоксину Вь нітрозамінів, пестицидів, гормональних препаратів та радіонуклідів в делікатесних продуктах здійснюють згідно з МР 4.4.4-108 [17].


13. ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА


 1. Підприємство-виробник гарантує відповідність якості делікатесних продуктів вимогам цього стандарту за умови дотримування правил транспортування та зберігання, зазначених у розділі 10.
 2. Термін придатності до споживання делікатесних продуктів — згідно з вимогами 10.2 цього стандарту.


Ми постачаємо та монтуємо обладнання для ферм ВРХ - доїння, годівля, вентиляція та комфорт тварин. З сайтом знайомі 3 роки та задоволені співпрацею. Дякуємо за відмінний сайт!
Мы оцинковываем новые объекты или восстанавливаем цинковое покрытие у старых агро-объектов уже 19 лет, члены АФЗУ 5 лет, но только с подачей рекламы в рассылках смс и электронных письмах, которые адресно доходят до лиц заинтересованных в нашей работе и способных принимать самостоятельные решения, наши предложения стали превращаться в реальные контракты. Сайт продуман и удобен в использовании. Он реально помогает выжить в нынешнем не простом положении среднего бизнеса и агро-сектора Украины. Дай Бог вам здоровья!
На этом сайте собрана реальная база . После СМС рассылки по конвейерным роликам , в течении 3-4 часов 5 телефоных звонков. Очень даже хороший результат по сравнению с другими торговыми порталами. СПАСИБО.
Так як наша компанія спеціалізується на будівництві ангарів, ремонті покрівель та реконструкції складів, то основними нашими клієнтами вже багато років є аграрії. Тому періодично на kolosok.info замовляємо СМС розсилку, щоб знайти нових клієнтів. Дуже задоволені такою функціює. За невеликі гроші ми в такий спосіб можемо швидко повідомити про себе нашій цільовій аудиторії. Дуже задоволені.
Приятно с Вами работать.Огромное спасибо.
Благодарим администрацию сайта за хорошую возможность покупок-продаж!!!Спасибо всем за долгое и надежное партнерство! Всем успеха!!!
Услугами этого сайта пользуемся более 5 лет. Благодарим сотрудников за оперативную и качественную работу. С помощью рекламы на этом сайте продукция нашего предприятия стала более известной и востребованной как внутреннем так и на внешнем рынках.
Благодарность сайту! Действительно помогает с поиском клиентов, профессиональная подержка персонала!
Спасибо за работу! Пользовалась сайтом и агродоской- очень удобно и доступно! Перестали сотрудничать с другими сайтами - на этом сайте наиболее полная и достоверная информация.
Щиро дякуємо за якісний інформаційний сайт. Працює відмінно, гарне наповнення, успіху Вам, а всій українській землі процвітання !!!