ДСТУ 4432:2005. ПАШТЕТИ М"ЯСНІ

Технічні умови ДСТУ 4432:2005

Видання офіційне

Київ

ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ 2006


ПЕРЕДМОВА


 1. РОЗРОБЛЕНО: Технологічний інститут молока та м ясз Української академії аграрних наук. Національна асоціація виробників м"яса та м’ясопродуктів України «Укрм"ясо»


РОЗРОБНИКИ: Г. Єресько, д-р техн. наук, Н. Левитська; А. Плотницька {керівник розробки): Л. Сташко; В. Попов; Г Окольнича; Н. Зікрань


 1. ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 15 липня 2005 р № 175
 2. УВЕДЕНО ВПЕРШЕ


Право власності на цей документ належить державі.


Відтворювати, тиражувати і розповсюджувати його повністю чи частково на будь-яких носіях інформації без офіційного дозволу заборонено.


Стосовно врегулювання прав власності треба звертатися до Держспоживстандарту України


Держспоживстандарт України. 2006


ЗМІСТ

с.

 1. Сфера застосування 1
 2. Нормативні посилання 1
 3. Терміни та визначенняпонять 4
 4. Класифікація 4
 5. Технічні вимоги 4
  1. Основні показники і характеристики 4
  2. Вимоги до сировинита матеріалів 6
 6. Вимоги щодо безпеки 7
 7. Вимоги щодо охорони довкілля 8
 8. Маркування 8
 9. Пакування 8
 10. Транспортування та зберігання 9
  1. Транспортування 9
  2. Зберігання 9
 11. Методи контролювання 10
 12. Правила приймання 10
 13. Гарантії виробника 11


ДСТУ 4432:2005 НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПАШТЕТИ М’ЯСНІ Технічні умови

ПАШТЕТЫ МЯСНЫЕ

Технические условия

Pate meat

Specifications

Чинний ВІД 2006-07-01


 1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
  1. Цей стандарт поширюється на паштети м"ясні (далі за текстом — паштети), які призначені для безпосереднього вживання в їжу.
  2. Вимоги щодо безпечності паштетів викладено в 5.1 4 — 5.1.7 та розділах 6. 7.
 2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ


Цей стандарт містить посилання на такі нормативні документи:


РСТ УРСР 1604-87 Баки (щековина) свиные. Технические условия (Баки (щоковина) свинячі Технічні умови)

ДСТУ 2316-93 (ПОСТ 21-94) Цукор-пісок. Технічні умови

ДСТУ 3147-95 Коди та кодування інформації. Штрихове кодування. Маркування об"єктів ідентифікації. Формат та розташування штрихкодових позначок EAN на тарі та пакованні товарної продукції. Загальні вимоги

ДСТУ 3233-95 Часник свіжий Технічні умови

ДСТУ 3234-95 Цибуля ріпчаста свіжа Технічні умови

ДСТУ 3583-97 (ТОСТ 13830-97) Сіль кухонна. Загальні технічні умови

ДСТУ 4273:2003" Молоко та вершки сухі. Загальні технічні умови

ДСТУ 4424:2005 М"ясна промисловість. Виробництво м"ясних продуктів. Терміни та визна чення понять

ДСТУ 4492:2005 Олія соняшникова. Технічні умови ДСТУ 4499:2005 Масло вершкове Технічні умови

ДСТУ ISO 1841-1:2004 М"ясо та ьСясні продукти. Визначання вмісту хлоридів Частина 1 Метоіз Волхарда

ДСТУ ISO;"1,841-2:2004 М"ясо та м ясні продуїсти. Визначання вмісту хлоридів. Частина 2 Потенціометричний метод

ДСТУ ISO 6888-1:2003 Мікробіологія харчових продуктів і кормів дпя тварин. Горизонтальний метод підраховування коагулазопозитивних стафілококів {Staphylococcus aureus та інших видів) Частина 1 Метод з використовуванням агарового середовища Беард-Паркера

ДСТУ ISO"6888-2:2003 Мікробіологія харчових продуктів І кормів для тварин Горизонтальний метод підраховування коагулазопозитивних стафілококів {Staphylococcus,aureus та інших видів) Частина 2. Метод з використовуванням фібринотену плазми крові кролика для агарового середовища


Видання офіиійне


ДСТУ ISO 11290-1 2003 Мікробіологія харчових продуктів та кормів дпя тварин Горизонтальний метод виявляння та підраховування Listeria monocytogenes. Частина 1. Метод виявляння ДСТУ ISO 11290-1 2003 Мікробіологія харчових продуктів та кормів для тварин Горизонтальний метод виявляння та підраховування Listeria monocytogenes. Частина 2. Метод підраховування ДСТУ ENV 12014-3-2003 Продукти харчові Визначання вмісту нітрату і (або) нітриту. Частина З Спектрометричне визначання нітрату та нітриту в м"ясних продуктах після ферментативного відновлювання нітрату до нітриту

ДСТУ ENV 12014-4-2003 Продукти харчові. Визначання вмісту нітрату і (або) нітриту. Частина 4 Метод іонообмінної хроматограф (IX) для визначання вмісту нітрату та нітриту в м"ясних продуктах ДСТУ EN 12824-3:2004 Мікробіологія харчових продуктів і кормів для тварин Горизонтальний метод виявлення Salmonella

ГОСТ 12 1 004-91 ССБТ. Пожарная безопасность Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12 1 005-88 ССБТ Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасно сти (ССБП. Устатковання виробниче Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.3 002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требовані^я безопасности (ССБП. Процеси виробничі Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями (Охорона природи Атмосфера Правила встановлення дозволених викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами)

ГОСТ 745-79 Фольга алюминиевая для упаковки Технические условия (Фольга алюмінієва для паковання. Технічні умови)

ГОСТ 779-55 Мясо-грвядина в полутушах и четвертинах Технические условия (М"ясо-яло- вичина в півтушах і четвертинах. Технічні умови)

ГОСТ 1341-97 Пергамент растительный Технические условия (Пергамент рослинний Технічні умови)

ГОСТ 1760-86 Подпергамент. Технические условия (Підпергамент Технічні умови)

ГОСТ 4197-74 Натрий азотистокислый Технические условия (Натрій азотистокислий Технічні умови)

ГОСТ 7022-97 Крупа манная Технические условия (Крупа манна. Технічні умови)

ГОСТ 7587-71 Лук репчатый сушёный. Технические условия (Цибуля ріпчаста сушена Технічні умови)

ГОСТ 7724-77 Мясо Свинина в тушах и полутушах. Технические условия (М"ясо Свинина в тушах і півтушах. Технічні умови)

ГОСТ 7730-89 Пленка целлюлозная Технические условия (Плівка целюлозна. Технічні умови) ГОСТ 8558.1-78 Продукты мясные. Методы определения нитрита (Продукти м"ясні Методи визначання нітриту)

ГОСТ 9792-73 Колбасные изделия и продукты из свинины, баранины, говядины и мяса других видов убойных животных и птиц. Правила приемки и методы отбора проб (Ковбасні вироби та продукти зі свинини, баранини, яловичини і м"яса Інших видів забійних тварин і птиці Правила приймання і методи відбирання проб)

ГОСТ 9793-74 Продукты мясные Методы определения влаги (Продукти м"ясні Методи визначання вологи)

ГОСТ 9957-73 Колбасные изделия и продукты из свинины, баранины и говядины Методы определения хлористого натрия (Ковбасні вироби I продукти зі свинини, баранини і яловичини Методи визначання хлористого натрію)

ГОСТ 9958-81 Изделия колбасные и продукты из мяса Методы бактериологического анализа (Вироби ковбасні та продукти з м"яса. Методи бактеріологічного аналізування)

ГОСТ 9959-91 Продукты мясные Общие условия проведения органолептической оценки (Продукти м"ясні Загальні умови проведення органолептичного оцінювання)

ГОСТ 10444.2-94 Продукты пищевые Метод выявления и определения количества Staphylococcus aureus (Продукти харчові Метод виявляння та визначання кількості Staphylococcus aureus)

ГОСТ 10444 15-94 Продукты пищевые Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (Продукти харчові Методи визначання кількості мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів)

ГОСТ 10574-91 Продукты мясные Методы определения крахмала (Продукти м"ясні іМето ди визначання крохмалю)

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (Маркування вантажів)

ГОСТ 24297-87 Входной контроль продукции. Основные положения (Вхідне контролювання продукції Основні положення)

ГОСТ 25292-82 Жиры животные топленые пищевые Технические условия (Жири тваринні топлені харчові. Технічні умови)

ГОСТ 26927-86 Сырье и продукты пищевые Метод определения ртути (Сировина та продукти харчові. Метод визначання ртуті)

ГОСТ 26929-94 Сырье и продукты пищевые Псщготовка проб Минерализация для определения содержания токсичных элементов (Сировина та продукти харчові Готування проб Міне- рал1эац1я для визначання токсичних елементів)

ГОСТ 26930-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения мышьяка (Сировина та продукти харчові. Метод визначання миш"яку)

ГОСТ 26931-86 Сырье и продукты пищевые Методы определения меДи (Сировина та продукти харчові. Методи визначання міді)

ГОСТ 26932-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения свинца (Сировина та продукти харчові. Методи визначання свинцю)

ГОСТ 26933-66 Сырье и продукты пищевые Методы определения кадмия (Сировина та продукти харчові. Методи визначання кадмію)

ГОСТ 26934-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения цинка (Сировина та продукти харчові. Метод визначання цинку)

ГОСТ 27583-88 Яйца куриные пищевые Технические условия (Яйця курячі харчові. Технічні умови)

ГОСТ 28498-90 Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования Методы испытаний (Термометри рідинні скляні. Загальні технічні вимоги Методи випробовувань) ГОСТ 29045-91 Пряности Пе(зец душистый Технические условия (Прянощі. Перець духмяний. Технічні умови)

ГОСТ 29048-91 Пряности Мускатный орех Технические условия (Прянощі Мускатний горіх Технічні умови)

ГОСТ 29049-91 Пряности. Корица. Технические условия (Прянощі. Кориця. Технічні умови) ГОСТ 29050-91 Пряности. Перец черный и белый Технические условия (Прянощі. Перець чорний та білий. Технічні умови)

ГОСТ 29052-91 Пряности. Кардамон. Тонические условия (Прянощі, Кардамон. Технічні умови)

ГОСТ 29185-91 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества сульфит- редуцирующих клостридий (Продукти харчові. Методи виявляння та визначання кількості сульфітредукувальних клостридій)

ГОСТ 29329-92 Весы для статического взвешивания Общие технические требования (Ваги для статичного зважування. Загальні технічні вимоги)

ГОСТ 30178-96 Сырье и продукты пищевые Атомно-абсорбционный метод определения токсичных элементов (Сировина та продукти харчові Атомно-абсорбційний метод визначання токсичних елементів)

ГОСТ 30363-96 Продукты яичные Общие технические условия (Продукти яєчні Загальні технічні умови)

ГОСТ 30518-97 Продукты пищевые Методы выявления и определения количества бактерии группы кишечных палочек (колиформных бактерий) (Продукти харчові Методи виявляння та визначання кількості бактерій групи кишкових паличок (коліформних бактерій))

ДСП 201-97 Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними та біологічними речовинами), затверджені Міністерством-охорони здоров"я України 09.07 1997 Мв201.


 1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ


Нижче подано термін, вжитий в цьому стандарті, і який установлено в ДСТУ Ми 4424 та визначення позначеного ними поняття:


паштет


Виріб пастоподібної консистенції з фаршу, виготовленого з вареної та (або) сирої м"ясної сировини з додаванням жиру, запечений в металевій формі або підданий термічному оброблянню та розфасовуванню


 1. КЛАСИФІКАЦІЯ
  1. Залежно від складу м"ясної сировини паштети випускають різних сортів (вищого, першого) ваговими та розфасованими
  2. Паштети випускають з такими назвами;

 • вищий сорт — Шинковий. Столичний. Дитячий,
 • перший сорт — Ліверний, До сніданку. Український.

 1. ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ
  1. Основні показники і характеристики
   1. Паштети повинні відповідати вимогам цього стандарту, Тх виробляють згідно з технологічною інструкцією та рецептурами з дотримуванням «Санитарных правил для предприятий мясной промышленности» [2] та «Инструкции no мойке и профилактической дезинфекции на предприятиях мясной и птицеперерабатывающей промышленности» (З), затверджених у встановленому порядку.
   2. За органолептичними показниками паштети повинні відповідати вимогам, наведеним у таблиці 1.Таблиця 1 — Органолептичні локаїники

 

Характеристжа І норма

 

Ниа*

?ищяя сорт

перший сорт

Метод контро

поаатника

Шянкоая*

Столичняі

Дитячий

Лаерний

До

смідапку

Український

лкманни

Зоанішній

вигляд

Поверхня паштетів чиста та рівна Може бути на поверхні паштетів незначне виділення желе та жиру

 

Консистенція

Щільна

Ніжна.

мазка

Ледь мазка

 

вигляд фаршу на розрої

Фарш ефою кольору (для дитячого — з жоатувато-аоричнеаим аідтініом), рівномірно перемішаний Може мати рожевий відтінок

Згідно 3 ГОСТ 9959

Смак 1 мла»

Смак приємний, властивий паштетам, слабосолоний. з вираженим ароматом лряношіа. без сторонніх присмаку І запаху, у шлиховому паштеті — 3 ароматом холчення

 

Форма лаштету

Зрізана піраміда, прямохутмий паралелепіпед, сегмент або інша

 

Товарна відмітка на фарші паштету aaroeofo (літерою) "

Ш

с

І

а

Л

де

У

і

Згідно 3 Т1 2
 1. За фізико-хімічними показниками паштети повинні,відповідати вимогам, наведеним., у таблиці 2.Таблиця 2 — «Німко ХІМІЧНІ локаїники

 

Харитармстма 1 норма

1

, Hlua І зокаїнни

•НЩНН сорт

перший сорт

Метод

коитролюеанне

 

Шіткаана

Сголнчмий

Днтячай

Лійврнйй

До

смаенку

Уфеїнсь-

т»

 

1

Масоеа частка аологи. Ч. не більша ніж

53

53

65

63

60

60

Згідної ГОСТ 9793

Масоаа частка кухонної СОЛІ. %. не більше ніж

1,в

1,8

1.4

2.0

1,в-

2.0

Згідної ГОСТ 9957 абоДСТУ ISO1841-1.ДСТУ ISO1841-2

Масоеа частка нітрмту натрію, Ч. не більше ніж

0,005

-

-

-

Згідної ГОСТ 8558 1 або ДСТУ ENV 12014 3 ДСТУ ENV 12014-4

Масова частка крохмалю. Ч,

не більше НІЖ

5

3

-

-

10

Згідно з ГОСТ 10574

Температура в товщі паштету ПІД час випуску в реалізацію. °С

Від 0 до 8

Згідно і 11 4

Маса ОДИНИЦІ готового продукту,

кг. не більше НІЖ

Вагового — 3.0, фасованого — 0,5

Згідної 11 13

 

 1. За мікробіологічними показниками паштети повинні відповідати вимогам, наведеним у таблиці ЗТаблиця з — мікробіологічні показники


Назва показника

Норма

Метод,

юнтролюеаннк

Кількість мезофільних аеробних та фааультатиано-амаеробних мікроорганізмів (МАФАМ). КУО в 1 г продукту

 • еишого сорту
 • першого сорту

1 10’ 2И0‘

Згідної

ГСЮТ9958

або

ГОСТ 10444 15 ГОСТ 29185. ГОСТ 30518

Бактерії групи кишкоаих паличок (БГКП):

 • в 1,01 продукту вищого сорту
 • в 0.1 г продукту першого сорту

Не дозволено

 

1

Сульфітредукувальні клостридії в 0,1 г продукту

Не дозволено

 

 

 

ДСТУ 4432:200* Кінець та&пмці З

НАма посшима

Норма

Мпм

Staphyfococdis aufBua.

 • а 0.1 г продукту в поліаміднМ оболонці та упакоааного а лліаку під вакуумом,
 • в 1.0 г"продукту упакованого а пластикові контейнери

Не дозволено

Згідно 3 гост 10444.2 або ДСТУ ISO6868-1. ДСТУ 1508888-2

L Monocytogenea е 25 г продукту

Не дозволено

Згідно 3 ДСТУ ISO 11290-1 абоДСТУ ISO 11290-2 або 116

Патогенні мікроорганізми, зокрема бактерії роду Salmonella, в 25 г продукту

Не дозволено

Згідно 3 ГОСТ 9958 або ДСТУ ENT2S24-3


5.1.6. Вміст токсичних елементів в паштетах не повинен перевищувати рівнів, передбачених МБТ № 5061 [4] і наведених в таблиці 4Таблиця 4 — Гранично допустимі ріані вмісту токсичних елементів


У міліграмах на кілограм продукгу

Гранично допустимі рівні

Н8344 токсичного ЄЛЄИЄНТК

Згідно з ГОСТ 26932

Свинець

O.SO (0.30)

Згідно з ГОСТ 26933

Кадмій

0.05 (0,03)

Ртуть

Згідно з ГОСТ 26927

0,03 (0,02)

Згідно і ГОСТ 26931

5,00

Мідь

70,00 (60,00)

Згідно з ГОСТ 26934

Цинк

Згідно з ГОСТ 26930

0,10

Миш"як


Примітка. В духшах наведено гранично допустимі рівні для пвштету дитячого


 1. Вміст афлатоксину В,, нітрозамінів, гормональних препаратів 1 пестицидів в паштетах не повинен перевищувати допустимих рівнів, встановлених МБТ NS 5061 (4] та ДСанПіН 8.8 1.2.3.4- 000 [5].
 2. Вміст радіонуклідів в паштетах не повинен перевищувати допустимих рівнів, які встановлені ДР (6]:’®7Cs - 200 Бк/кг. “Sr - 20 Бк/кг.


5.2. Вимоги до сировини та матеріалів


6.2.1. Для виробництва паштетів використовують такі сировину та матеріали:


 • яловичину — згідно з ГОСТ 779, та в парному стані, а також згідно з чинними нормативними документами і отриману після П ділення, обвалювання та жилування:
 • яловичину знежиловану першого сорту — м"язова тканина з вмістом сполученої тканини не більше нмс 6
 • свинину — згідно з ГОСТ 7724, та в парному стані, а також згідно з чинними нормативними документами і отриману після П ділення, обвалювання та жилування:
 • свинину знежиловану напівжирну — м"язова тканина з вмістом жировог тканини від ЗО % до 50 %:
 • свинину знежиловану жирну —ім"язова тканина з вмістом жирової тканини вд 50 % до 85 %
 • шкурку свинячу;
 • міжсоскову частину.
 • ділянки свинячих шкур крайові,
 • свинину умовно придатну.
 • м"ясо свинячих голів умовно придатне.
 • блоки Із м"яса та субпродуктів заморожені — згдно з чинними нормативними документами;
 • баки (щоковину) свинячі знежиловані — згщно з РСТ УРСР 1604.
 • жир топлений харчовий — згідно з ГОСТ 25292 (свинячий і кістковий),
 • субпродукти м"ясні оброблені першої категорії (печінку яловичу та свинячу, мозок яловичий, серце яловиче) І другої.категорії (рубець яловичий, легені яловичі та свинячі, губи яловичі вуха ЯЛОВИЧІ та свинячі, голови саинячі, ноги свинячі) — зпдно з чинними нормативними документами,
 • молоко коров"яче знежирене сухе — згідно з ДСТУ 4273;
 • добавку молочно-білкову — згідно з чинними нормативними документами;
 • яйця курячі — згідно з гост 27583.
 • меланж і порошок яєчний — згідно з ГОСТ 30363 або з чинними нормативними документами
 • масло коров"яче несолене вищого сорту — ЗГІДНО з ДСТУ 4499, або з чинними норматив ними документами:
 • олію соняшникову рафіновану — згідно з ДСТУ 4492,
 • крупу манну — згідно з ГОСТ 7022;
 • паштети, м"ясні з виробничими дефектами (здеформовані, лом. тощо);
 • бульйон від варіння м"ясної сировини, колагеномістких субпродуктів, свинячої шкурки та мІжсосховоТ частини;
 • борошно пшеничне, не нижче першого сорту — згідно з чинними нормативними документами,
 • сіль кухонну виварну або кам"яну, самоосадну та осадну, помелів № 0. 1 та 2. не нижче першого сорту — згідно з ДСТУ 3583;
 • цукор-пісок — згідно з ДСТУ 2316;
 • цибулю ріпчасту свіжу — згідно з ДСТУ 3234;
 • цибулю ріпчасту сушену — згідно з ГОСТ 7587.
 • перець чорний або білий — згідно з ГОСТ 29050;
 • перець духмяний — згідно з ГОСТ 29045,
 • горіх мускатний — згідно з ГОСТ 29048;
 • кардамон — ЗГІДНО з ГОСТ 29052;
 • корицю — згідно З ГОСТ 29049;
 • екстракти прянощів — згідно з чинними нормативними документами або закордонного виробництва за наявності висйовку державної санітарно-епідеміологічної експертизи Центрального органу виконавчої влади у сфері охорони здоров"я України:
 • оболонки поліамідні — згідно з чинними нормативними документами або закордонного виробництва за наявності висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи Центрального органу виконавчої влади у сфері охорони здоров"я України.
 • натрій азотистокислий (нітрит натрікі) — згідно з ГОСТ 4197 або особливо чистий ОСЧ 7—3 — згідно з чинними нормативними документами.

 1. У сировині, яку використовують для виробництва паштетів, вміст токсичних елементів, афлатоксину,Ві. нітрозамінів. антибіотиків, гормональних препаратів та пестицидів не повинен перевищувати рівнів, встановлених МБТ Ne 5061 [4] та ДСанПіН 8,8.1.2.3.4-000 (5).
 2. Вміст радіонуклідів у сировині не повинен перевищувати рівнів, встановлених ДР [6).
 3. Кожну партію сировини та матеріалів, що надходить на підприємство, супроводжують документами,, які підтверджують її відповідність нормативним документам. Кожну партію сировини тваринного походження супроводжують, відповідними ветеринарними документами.
 4. Щоб визначити відповідність якості сировини та матеріалів проводять вхідне контролювання згідно з ГОСТ 24297.


6. ВИМОГИ ЩОДО БЕЗПЕКИ


 1. Під час виробництва паштетів слід дотримуватись вимог щодо безпеки, які встановлені ГОСТ 12.3.002. СП Ms 3238 (2) та № 123-5/990-11 [3]
 2. Технологічне устатковання повинно відповідати вимогам ГОСТ 12.2.003.
 3. Повітря.робочої зони"іповинно відповідати ГОСТ 12 1.005
 4. Пожежна безпека — згідно з ГОСТ 12 1 004.
 5. Контролюють виробничий шум атмосферного повітря, освітлення згідно з ДСН З 3.6.037 [7] та ДСН 3.3 6 042 (8J
 6. ВИМОГИ ЩОДО ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ
  1. Стічні води потрібно піддавати очищанню і еони повинні відповідати СанПиН 4630 [9]
  2. Охорону ґрунту від забруднювання побутовими І промисловими відходами здійснюють відповідно до вимог СанПиН 42-128-4690 [10]
  3. Контролюють викид шкідливих речовин в атмосферу згідно з ГОСТ 17 2.3.02 та ДСП 201.
 7. МАРКУВАННЯ
  1. Транспортне маркований — згідно з ГОСТ 14192 з нанесенням маніпуляційного знака «Вантаж, що швидко псується» І зазначанням маси тари
  2. Можна не наносити транспортне марковання на багатообігову тару з продукцією, що призначена для місцевої реалізації, за обов"язкової наявності етикетки з реївоитами, зазначеними в 8.3
  3. Марковання наносять на одну із торцевих сторін тари за допомогою штампа, трафарету, етикетки або іншим способом, що забезпечує чіткість його читання, з зазначанням:

 • назви та адреси підприємства-виробника. його товарного знака (за наявності), телефону. адреси потужностей виробництва;*
 • назви, сорту та складу паштету відповідно до рецептури, в порядку переваги складників, зокрема харчових добавок, що використовувались під час його виробництва;
 • кінцевої дати споживання «Вжити до» або дати виробництва та строку придатності,
 • часу виготовляння (год, хв)
 • номера партії;
 • умов зберігання.
 • маси нетто, брутто;
 • кількості паковальних одиниць (для розфасованих паштетів);
 • інформаційних даних про харчову та енергетичну цінність (калорійність) 100 г продукту — додаток Б;
 • позначення цього стандарту.
  1. Аналогічну етикетку, згідно з 6.3 вкладають в тару.
  2. На КОЖНІЙ одиниці спожиткового паковання розфасованих паштетів повинна бути етикетка Із зазначанням.
 • назви та адреси підприємства-виробника. його товарного знака (за наявності), телефону, адреси потужностей виробництва;
 • назви, сорту та складу паштету відповідно до рецептури, в порядку переваги складників, зокрема харчових добавок, що використовувались під час його виробництва,
 • кінцевої дати споживання «Вжити до» або дати виробництва та строку придатності,
 • часу виготовляння (год, хв);
 • номера партії;
 • умов зберігання:
 • маси нетто;
 • інформаційних даних про харчову та енергетичну цінність (калорійність) 100 г продукту — додаток Б;
 • штрих-коду EAN — згідно з ДСТУ 3147;
 • позначення цього стандарту.
  1. Познаки паштетів у разі замовлення


Паштет м"ясний Шинковий Вищий сорт. ДСТУ 4432:2005»


9. ПАКУВАННЯ


 1. Паштети випускають ваговими або розфасованими
 2. Розфасовані паштети загортають в алюмінієву полаковану фольгу, згідно з ГОСТ 745, марки ФЛ або фасують в поліамідні оболонки, пластикові контейнери, під вакуумом в газонепроникні плівкові матеріали та пакети з них згідно з чинними нормативними документами або інші матеріали, які дозволені Центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров"я України для контакту з харчовими продуктами, масою нетто не більшою ніж 0,5 кг
 3. Вагові паштети загортають в серветки із пергаменту, згідно з ГОСТ 1341. підпергаменту. згідно з ГОСТ 1760, целюлозну плівку, згідно з ГОСТ 7730. або інші види паковальних матеріалів, що дозволені Центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров"я України для контакту з харчовими продуктами, масою нетто не більшою ніж 3.0 кг Вагові паштети укладають в кожну одиницю тари не більше ніж в два ряди
 4. Паштети пакують в чисті ящики із картону, у відремонтовану і санітарно-оброблену багатообігову тару (дерев"яну та полімерну), а також в тару-устатковання та спеціалізовані контейнери згідно з чинними нормативними документами та інші види тари, що дозволені Центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров"я України для контакту з харчовими продуктами. ЯКІ забезпечують зберігання та якість продукції.
 5. Багатообігову тару накривають кришкою або пергаментом, підпергаментом, полімерними та Іншими матеріалами, що дозволені Центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров"я України для контакту з харчовими продуктами
 6. В кожну одиницю транспортної тари пакують паштети однієї назви та сорту Пакування паштетів різних назв дозволено тільки за погодженням із замовником з відповідним зазначанням в маркованні і супровідних документах
 7. Маса брутто продукції в багатообіговій тарі повинна бути не більша ніж ЗО кг. маса нет то в ящиках із картону — не більша ніж 20 кг.
 8. Додаткові вимоги до паковання можна коригувати під час укладання договору або контракту

10. ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ


 1. Транспортування
 2. Паштети транспортують всіма видами транспорту в критих транспортних засобах, згщно з правилами перевезення вантажів, що швидко псуються, які чинні на даному виді транспорту
 3. Транспортування паштетів без пакування (навалом) та у відкритих автомашинах не дозволено
 4. Зберігання
 5. Паштети випускають в реалізацію з температурою в товщі продукту від О “С до 8 °С
 6. Паштети зберігають за температури від О °С до 6 °С та відносної вологості повітря від 80 % до 85 %
 7. Строк придатності паштетів — не більше 24 год: паштетів, в поліамідній оболонці та упакованих під вакуумом у плівку — не більше 5 діб; в герметично закупорених пластикових контейнерах — не більше з діб.


11. МЕТОДИ КОНТРОЛЮВАННЯ


 1. Відбирають проби, готують до випробовувань згідно з ГОСТ 9792 ГОСТ 26929
 2. Визначають органолептичні показники згідно з ГОСТ 9959. форму паштету та товарну відмітку (літерою) — візуально
 3. Визначають масову частку; вологи — згідно з ГОСТ 9793, кухонної солі — згідно з ГОСТ 9957 або ДСТУ ISO 1641-1. ДСТУ ISO 1841-2, нітриту натрію — згідно з ГОСТ 8558 1 або ДСТУ ENV 12014-3, ДСТУ ENV 12014-4, крохмалю — згідно з ГОСТ 10574
 4. Температуру в товщі продукту вимірюють скляним рідинним (спиртовим) термометром, ЗГІДНО з гост 28498, вмонтованим в металеву оправу, напівпровідниковим вимірником температури або іншими приладами, за допомогою яких визначають температуру, з допустимою похибкою вимірювання ± 1 °С
 5. Визначають мікробіологічні показники (МАФАМ, БГКП, сульфітредукувальні.клостридії) — згідно з ГОСТ 9958 або ГОСТ 10444.15, ГОСТ 29185, ГОСТ 30518; Staphylococcus aureus — згідно з ГОСТ 10444 2 або ДСТУ ISO 6888-1, ДСТУ ISO 6888-2, L Monocytogenes — згідно з ДСТУ ISO 11290-1,ДСТУ ISO 11290-2, Salmonella — згідно з ДСТУ EN 12824-3. абоХіетодами, затвердженими у встановленому порядку
 6. Визначають масову частку токсичних елементів: свинцю — згідно з ГОСТ 26932. кадмію — згідно з ГОСТ 26933, ртуті — згідно з ГОСТ 26927, міді — згідно з ГОСТ 26931, цинку — згідно з ГОСТ 26934, миш’яку — згідно з ГОСТ 26930: або згідно з ГОСТ 30178
 7. Визначають вміст афлатоксину В, відповідно до вимог № 2273 [12J
 8. Визначають залишкові кількості нітрозамінів відповідно до вимог МВК 4.4.1.011 [13].
 9. Контролюють вміст гормональних препаратів відповідно до вимог № 3202 [14].
 10. Контролюють вміст пестицидів відповідно до вимог ДСанПіН 8.8.1.2.3 4-000 |5].
 11. Контролюють вміст радіонуклідів згідно з методиками, затвердженими у встановленому порядку
 12. Якість паковання та марковання паштетів перевіряють візуально зовнішнім оглядом
 13. Масу нетто і брутто паштетів визначають на вагах для статичного зважування звичайного класу точності, згідно з ГОСТ 29329, з ціною повіряльної поділки е s 100 г та з допустимою похибкою ± 1е. Діапазон вимірювань ваг визначають залежно від вимірюваної маси.


Масу нетто розфасованих порцій паштетів визначають на вагах для статичного зважування середнього класу точності, згідно з ГОСТ 29329. з ціною повіряльної поділки е 52 г та з допустимою похибкою ± 1в.


 1. Дозволено використовувати стандартні методики, методи та прилади, які за своїми метрологічними та технічними характеристиками відповідають вимогам цього стандарту та мають відповідне метрологічне забезпечення згідно з чинним законодавством України.


12. ПРАВИЛА ПРИЙМАННЯ


 1. Паштети приймають партіями Правила приймання, визна-іання партії та об"єм вибірок — згідно з ГОСТ 9792
 2. Кожну партію паштетів супроводжують документами, які засвідчують їх якість та безпечність
 3. Для перевіряння якості паштетів на відповідність вимогам цього стандарту підприємство-виробник проводить приймальне та періодичне контролювання
 4. Кожна партія паштетів підлягає приймальному контролюванню за органолептичними показниками, формою, товарною відміткою на фарші паштету вагового (літерою), температурою в ТОВЩІ продукту, якістю паковання та марковання, масою нетто
 5. Періодичному контролюванню підлягають паштети за фізико-хімічними показниками масовою часткою вологи, кухонної солі, нітриту натрію крохмалю та за мікробіологічними показии- ,ками (МАФАМ. БГКП, сульфітрейукувальні клостридії) — не рідше одного разу на 10 діб, а також на вимогу контролівної організації або замовника
 6. Досліджування на наявність патогенних мікроорганізмів (зокрема Salmonella}, Staphylococcus aureus та L Monocytogenes проводять у порядку державного санітарного нагляду санітарно-епідеміологічними станціями за методиками і з періодичністю, затвердженими у встановленому порядку
 7. Порядок та періодичність контролювання вмісту токсичних елементів, афлатоксину В,, нітрозамінів, пестицидів, гормональних препаратів та радіонухлідів в паштетах здійснюють згідно з МР 4.4.4-108 [15J.


13. ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА


 1. Підприємство-виробник гарантує відповідність якості паштетів вимогам цього стандарту за умови дотримування правил транспортування та зберігання, зазначених у розділі 10
 2. Строк придатності до споживання паштетів згідно з вимогами 10.2 цього стандарту


Ми постачаємо та монтуємо обладнання для ферм ВРХ - доїння, годівля, вентиляція та комфорт тварин. З сайтом знайомі 3 роки та задоволені співпрацею. Дякуємо за відмінний сайт!
Мы оцинковываем новые объекты или восстанавливаем цинковое покрытие у старых агро-объектов уже 19 лет, члены АФЗУ 5 лет, но только с подачей рекламы в рассылках смс и электронных письмах, которые адресно доходят до лиц заинтересованных в нашей работе и способных принимать самостоятельные решения, наши предложения стали превращаться в реальные контракты. Сайт продуман и удобен в использовании. Он реально помогает выжить в нынешнем не простом положении среднего бизнеса и агро-сектора Украины. Дай Бог вам здоровья!
На этом сайте собрана реальная база . После СМС рассылки по конвейерным роликам , в течении 3-4 часов 5 телефоных звонков. Очень даже хороший результат по сравнению с другими торговыми порталами. СПАСИБО.
Так як наша компанія спеціалізується на будівництві ангарів, ремонті покрівель та реконструкції складів, то основними нашими клієнтами вже багато років є аграрії. Тому періодично на kolosok.info замовляємо СМС розсилку, щоб знайти нових клієнтів. Дуже задоволені такою функціює. За невеликі гроші ми в такий спосіб можемо швидко повідомити про себе нашій цільовій аудиторії. Дуже задоволені.
Приятно с Вами работать.Огромное спасибо.
Благодарим администрацию сайта за хорошую возможность покупок-продаж!!!Спасибо всем за долгое и надежное партнерство! Всем успеха!!!
Услугами этого сайта пользуемся более 5 лет. Благодарим сотрудников за оперативную и качественную работу. С помощью рекламы на этом сайте продукция нашего предприятия стала более известной и востребованной как внутреннем так и на внешнем рынках.
Благодарность сайту! Действительно помогает с поиском клиентов, профессиональная подержка персонала!
Спасибо за работу! Пользовалась сайтом и агродоской- очень удобно и доступно! Перестали сотрудничать с другими сайтами - на этом сайте наиболее полная и достоверная информация.
Щиро дякуємо за якісний інформаційний сайт. Працює відмінно, гарне наповнення, успіху Вам, а всій українській землі процвітання !!!