ДСТУ 4306:2004. ОЛІЯ ПАЛЬМОВА

Загальні технічні умови

ДСТУ 4306:2004

Видання офіційне

Київ

ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ 2005


ПЕРЕДМОВА


 1. РОЗРОБЛЕНО І ВНЕСЕНО: Український науково-дослідний інститут олій та жирів (УкрНДІОЖ) і асоціація «Укроліяпром»


РОЗРОБНИКИ: Т. Бевзюк; Л. Горшкова; В. Гладка; Л. Зінченко; П. Петік, канд. техн. наук (керівник розробки); Л. Рубіна; З. Чайка


 1. ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 28 травня 2004 р. № 97
 2. УВЕДЕНО ВПЕРШЕ


Право власності на цей документ належить державі.


Відтворювати, тиражувати і розповсюджувати його повністю чи частково на будь-яких носіях інформації без офіційного дозволу заборонено.


Стосовно врегулювання прав власності треба звертатися до Держспоживстандарту України


Держспоживстандарт України, 2005

ЗМІСТ

С.

 1. Сфера застосування 
 2. Нормативні посилання 
 3. Класифікація
 4. Технічні вимоги
 5. Вимоги безпеки та охорони довкілля
 6. Правила приймання
 7. Методи контролювання
 8. Транспортування та зберігання
 9. Гарантії виробника


ДСТУ 4306:2004 НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ ОЛІЯ ПАЛЬМОВА

Загальні технічні умови

МАСЛО ПАЛЬМОВОЕ Общие технические условия

OIL PALM

General technical specifications

Чинний від 2005-07-01


1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 


Цей стандарт поширюється на пальмову олію, яка призначена для виробництва маргаринової продукції, жирів кулінарних, кондитерських, хлібопекарських та для молочної промисловості і для виробництва інших харчових продуктів, а також для процесів переетерифікації і гідрогенізації. Пальмову олію виготовляють із м’якоті плодів олійної пальми. Пальмову олію виготовляють в неочи- щеному вигляді — сира пальмова олія, в очищеному — пальмова олія нейтралізована та пальмова олія рафінована, вибілена, дезодорована.


Вимоги щодо безпеки пальмової олії викладені у 4.2.3—4.2.5.


2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 


Цей стандарт містить посилання на такі нормативні документи:


ДСТУ ISO 662:2004 Жири тваринні і рослинні та олії. Визначання вмісту вологи та летких речовин

ДСТУ EN 1528-1-2002 Продукти харчові жирові. Визначення пестицидів і поліхлорованих біфенілів (ПХБ)

ДСТУ 3146-95 Коди та кодування інформації. Штрихове кодування. Маркування об’єктів ідентифікації. Штрихові позначки EAN. Вимоги до побудови

ДСТУ 3147-95 Коди та кодування інформації. Штрихове кодування. Маркування об’єктів ідентифікації. Формат та розташування штрихових позначок Е AN на тарі та пакованні товарної продукції. Загальні вимоги

ДСТУ ISO 3596:2004 Жири тваринні і рослинні та олії. Визначання вмісту неомильних речовин. Метод з використанням екстрагування діетиловим ефіром

ДСТУ ISO 3657:2004 Жири тваринні і рослинні та олії. Визначання числа омильності ДСТУ ISO 3960-2001 Жири та олії тваринні і рослинні. Визначання пероксидного числа ДСТУ ISO 3961:2004 Жири тваринні і рослинні та олії. Визначання йодного числа ДСТУ 4349:2004 Олії. Методи відбирання проб ДСТУ 4350:2004 Олії. Методи визначання кислотного числа ДСТУ ISO 5555-2003 Жири тваринні і рослинні та олії. Відбирання проб ДСТУ ISO 6320-2001 Жири та олії тваринні і рослинні. Визначання показника заломленняДСТУ ISO 6321-2003 Жири тваринні і рослинні та олії. Визначання точки плавлення у відкритому капілярі (точка плину)

ДСТУ ISO 6885-2002 Жири та олії тваринні і рослинні. Визначання анізидинового числа ДСТУ ISO8292:2004 Жири тваринні і рослинні та олії. Визначання вмісту твердого жиру. Метод імпульсного ядерного магнітного резонансу


Видання офіційне


ДСТУ ISO 8294:2004 Жири тваринні і рослинні та олії. Визначання вмісту міді, заліза і нікелю. Метод атомної абсорбції з використанням графітової печі

ДСТУ ISO 12193:2004 Жири тваринні і рослинні та олії. Визначання вмісту свинцю методом атомно-абсорбційної спектрометрії з використанням графітової печі

ДСТУ ЕN 12955-2001 Продукти харчові. Визначення афлатоксину В! та суми афлатоксинів В!, В2, 0! та G2 у зернових культурах, фруктах із твердою шкіркою та похідних від них продуктах. Метод високоефективної рідинної хроматографії за допомогою постколонкової дериватизації та очищення на імунній колонці

ДСТУ iSo 18609:2004 Жири тваринні і рослинні та олії. Метод визначання вмісту неомильних речовин з використанням екстрагування гексаном

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями

ГОСТ 976-81 Маргарин, жиры для кулинарии, кондитерской и хлебопекарной промышленности. Правила приемки и методы испытаний

ГОСТ 5037-97 Фляги металлические для молока и молочных продуктов. Технические условия ГОСТ 5475-69 Масла растительные. Методы определения йодного числа ГОСТ 5476-80 Масла растительные. Методы определения кислотного числа ГОСТ 5478-90 Масла растительные и натуральные жирные кислоты. Метод определения числа омыления

ГОСТ 5479-64 Масла растительные и натуральные жирные кислоты. Метод определения неомыляемых веществ

ГОСТ 5482-90 Масла растительные. Метод определения показателя преломления (рефракции) ГОСТ 8777-80 Бочки деревянные заливные и сухотарные. Технические условия ГОСТ 9218-86 Цистерны для пищевых жидкостей, устанавливаемые на автотранспортные средства. Общие технические условия

ГОСТ 9338-80 Барабаны фанерные. Технические условия

ГОСТ 10674-97 Вагоны-цистерны магистральные железных дорог колеи 1520 мм. Общие технические условия

ГОСТ 13950-91 Бочки стальные сварные и закатные с гофрами на корпусе. Технические условия

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов

ГОСТ 17065-94 Барабаны картонные навивные. Технические условия

ГОСТ 17133-83 Пластины резиновые для изделий, контактирующих с пищевыми продуктами. Технические условия

ГОСТ 19360-74 Мешки-вкладыши пленочные. Общие технические условия ГОСТ 26593-85 Масла растительные. Метод определения перекисного числа ГОСТ 26927-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения ртути ГОСТ 26928-86 Продукты пищевые. Методы определения железа

ГОСТ 26929-94 Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб. Минерализация для определения содержания токсичных элементов

ГОСТ 26930-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения мышьяка ГОСТ 26931 -86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения меди ГОСТ 26932-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения свинца ГОСТ 26933-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения кадмия ГОСТ 26934-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения цинка ГОСТ 30178-96 Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный метод определения токсичных элементов.


3. КЛАСИФІКАЦІЯ


Пальмову олію залежно від способу обробляння поділяють на такі види: сира (неочищена) — С; нейтралізована — Н; рафінована, вибілена, дезодорована — РВД.


4. ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ


 1. Пальмова олія, призначена для виробництва маргаринової продукції, жирів кулінарних, кондитерських, хлібопекарських та для молочної промисловості і для виробництва інших харчових продуктів, а також для процесів переетерифікації і гідрогенізації, повинна відповідати вимогам цього стандарту.
 2. Характеристика
 3. За органолептичними показниками пальмова олія повинна відповідати вимогам, що наведені в таблиці 1.Таблиця 1 — Органолептичні показники пальмової олії


Назви показників

Характеристика

 

Пальмова олія

 

сира (неочищена) — С

нейтралізована — Н

рафінована, вибілена, дезодорована — РВД

Смак і запах

Властивий пальмовій олії, із специфічним приємним запахом

Властивий нейтралізованій пальмовій олії, без сторонніх присмаків та запахів

Смак знеособленої олії, без запаху

Колір за температури (15 — 20) °С

Від червоного до оранжевого

Від оранжевого до жовтого

Від білого до білого з жовтуватим відтінком

Консистенція за температури 20 °С

Напівтверда, рухома, неоднорідна


 

 1. За фізико-хімічними показниками пальмова олія повинна відповідати вимогам, що наведені в таблиці 2.Таблиця 2 — Фізико-хімічні показники пальмової олії


Назва показників

Норми

Методи

контролювання

 

Пальмова олія

 

 

сира (неочищена) — С

нейтралізована — Н

рафінована, вибілена, дезодорована — РВД

 

Показник рефракції nD50 °С

1,4544 — 1,4560

1,4544 — 1,4560

1,4544 — 1,4560

ГОСТ 5482, ДСТУ ISO 6320

Густина кг/м3

918 — 922

918 — 922

918 — 922

Додаток Г

Число омилення, мг КОН/г

190 — 202

190 — 202

190 — 202

ГОСТ 5478, ДСТУ ISO 3657

Масова частка неомилених речовин, %

0,15 — 0,99

0,15 — 0,99

0,15 — 0,99

ГОСТ 5479, ДСТУ ISO 3596, ДСТУ ISO18609

Кислотне число, мг КОН/г, не більше

10,0

0,5

0,2

ДСТУ 4350

Масова частка вологи та летких речовин, %, не більше

0,2

0,1

0,1

ГОСТ 976, ДСТУ ISO 662

Температура плавлення, °С

33 — 39

33 — 39

33 — 39

ГОСТ 976, ДСТУ ISO 6321

Масова частка твердих тригліцеридів, %

за температури 15 °С за температури 20 °С

33 — 50 22 — 31

33 — 50 22 — 31

33 — 50 22 — 31

ГОСТ 976, ДСТУ ISO 8294

Йодне число, %, г І2/100 г (за Війсом)

50 — 55

50 — 55

50 — 55

ГОСТ 5475, ДСТУ ISO 3961

Перекисне число, ммоль/кг 1/2 О, не більше

10,0

10,0

3,0

ГОСТ 26593, ДСТУ ISO 3690


 

 1. Вміст токсичних елементів, мікотоксинів, пестицидів, радіонуклідів регламентовано МБТиСН № 5061 [1], ДСанПіН 8.8.1.2.3.4-000 [2], ДР 97 [3], і він повинен відповідати вимогам, наведеним у таблиці 3.Таблиця 3 — Показники безпеки пальмової олії


 

 

Допустимі рівні

Методи контролювання

Назви токсичних елементів

 

 

0,03****)

5,0****)

0,1****)

0,5****)

0,1****)

0,05****)

5,0****)

 

Токсичні елементи, мг/кг, не більше:

ртуть

залізо

миш"як

мідь

свинець

кадмій

цинк

ГОСТ 26927

ГОСТ 26928, ГОСТ 30178, ДСТУ ISO 8294 ГОСТ 26930

ГОСТ 26931, ГОСТ 30178, ДСТУ ISO 8294 ГОСТ 26932, ГОСТ 30178, ДСТУ ISO 12193 ГОСТ 26933, ГОСТ 30178 ГОСТ 26934, ГОСТ 30178

Мікотоксини, мг/кг, не більше: афлатоксин В1

зеараленон

)

МУ 4082 [4], МР 2273 [5] ДСТУ EN 12955

МР 2964 [6]

0,005*

)

1,0

 

 

 

Пестициди, мг/кг, не більше: гексахлорциклогексан (а, р, у-ізомери) гексахлорциклогексан (а, р, у-ізомери) ДДТ та його метаболіти ДДТ та його метаболіти гептахлор

) )

0,2*

0,05*

МР 4.4.4-108 [7] ДСТУ EN 1528-1

) )

0,2*

0,1***)

не допустимо*

Радіонукліди, Бк/кг, не більше: цезій — 137 стронцій — 90

600**

200**

МУ 5779 [8] МУ 5778 [9]

)

 

 

 

 

 

 

 


Маса нетто пальмової олії повинна бути однакова у всіх пакувальних одиницях однієї партії і складати, кг, не більше ніж:


 • під час пакування в бочки і барабани — 50;
 • під час пакування у дерев’яні бочки згідно з ГОСТ 8777 — 100.

 1. Згідно з вимогами Р 50-056 [11] значення допустимих відхилів кількості фасованої продукції у пакувальній одиниці від номінальної кількості повинне бути не більше ніж границя допустимих мінусових і плюсових відхилів Т, значення яких наведено у таблиці 4.Таблиця 4 — Значення межі допустимих відхилів


Номінальне значення кількості продукції в пакувальній одиниці, г

Значення межі допустимого відхилу Т від номінального значення

%

1,0

Від 15000 до 50000 включ.

500,0

Понад 50000 » 100000


 1. Перед пакуванням пальмової олії барабани і дерев’яні бочки повинні мати мішки-вклад- ники з полімерних плівкових матеріалів згідно з ГОСТ 19360. Можна використовувати інші полімерні матеріали, дозволені центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я для пакування жирових продуктів.
 2. Олію пальмову за температури вище ніж температура плавлення на (5 — 10) оС наливають у:

 • автоцистерни для харчових рідин згідно з ГОСТ 9218, а також за узгодженням із замовником наливають у тару замовника, яка придатна для перевезення олій автотранспортом;
 • залізничні цистерни згідно з ГОСТ 10674.

 1. Можна використовувати інші види тари і пакування як вітчизняного, так і закордонного виробництва, дозволені центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я для контакту з харчовими продуктами, які забезпечують збереженість продукції під час транспортування і зберігання.
 2. Тара для пакування пальмової олії повинна бути чиста, суха, не мати сторонніх запахів. Дозволено використовувати багатооборотну тару.
 3. Не дозволено продувати жиропровід безпосередньо в тару (бочку, цистерну тощо) до і після її заповнювання пальмовою олією.
 4. Маркування
 5. Маркувати треба державною мовою України або мовою, обумовленою у контракті.
 6. Щоб забезпечити чітке читання кожної пакувальної одиниці, на етикетку чи ярлик або на поверхню тари будь-яким способом наносять марковання, яке містить таку інформацію:

 • назву країни-імпортера, назву підприємства-постачальника, його юридичну адресу, знак для товарів і послуг;
 • назву продукції (вид пальмової олії);
 • фірмову назву виду пальмової олії (за наявності);
 • масу нетто;
 • дату виготовлення (число, місяць, рік);
 • дату упакування (число, місяць, рік);
 • харчову цінність (вміст жиру в 100 г продукту) і енергетичну цінність 100 г продукту;
 • строк (період) придатності до споживання чи термін (дату) закінчення придатності до споживання;
 • номер партії;
 • умови зберігання;
 • познаку даного стандарту;
 • штрих-код ЕАN згідно з ДСТУ 3146 та ДСТУ 3147.


Дозволено наносити додаткову інформацію, що не суперечить законодавству України (факс підприємства, телефон тощо).


 1. Маркувати залізничні цистерни, автоцистерни і контейнери треба згідно з ГОСТ 14192.
 2. На всі види транспортної тари наносять маніпуляційні знаки «Бережіть від нагрівання», «Бережіть від вологи» згідно з ГОСТ 14192.
 3. Приклад умовної познаки під час замовлення:


«Олія пальмова сира» ДСТУ.


5. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ

 1. Охороняють ґрунт від забруднювання побутовими та промисловими відходами відповідно до вимог СанПиН 42-128-4690 [12].
 2. Контролюють за викидом шкідливих речовин у атмосферу згідно з ГОСТ 17.2.3.02 та ДСП 201 [13].
 3. Очищені стічні води повинні відповідати санітарно-гігієнічним, а також технологічним вимогам СанПиН 4630 [14].
 4. Повітря робочої зони повинно відповідати вимогам ГОСТ 12.1.005, мікроклімат повинен відповідати ДСН 3.3.6.042 [15].
 5. Рівень шуму не повинен перевищувати норми ДСН 3.3.6.037 [16], вібрації — норми ДСН 3.3.6.039 [17].

6. ПРАВИЛА ПРИЙМАННЯ


Пальмову олію приймають партіями.


Партією вважають кількість пальмової олії однієї назви з однаковими показниками якості, яку супроводжують одним документом, що засвідчує якість продукції.


У разі відвантажування пальмової олії в залізничних цистернах партією вважають кожну цистерну.


 1. Правила приймання (визначання партії, об’єм вибірки і відбирання зразків) згідно з ГОСТ 976, ДСТУ ISO 5555, ДСТУ 4349 і чинними НД.
  1. Органолептичні показники, показник рефракції, густину, масові частки вологи та летких речовин, твердих тригліцеридів, йодне, кислотне та перекисне числа, число омилення, масову частку неомилених речовин, температуру плавлення визначають у кожній партії пальмової олії.
  2. Масову частку антиокислювачів у разі їх використовування гарантує постачальник і визначають тільки у разі виникнення розбіжностей.
  3. Контролюють вміст токсичних елементів, пестицидів, мікотоксинів згідно з МР 4.4.4-108 [7].
  4. Контролюють вміст радіонуклідів атестовані лабораторії, які мають право на радіаційне контролювання за рівнем радіаційного забруднювання продуктів харчування та сільськогосподарської сировини згідно з чинним законодавством.
  5. Контролюють міграцію хімічних речовин із матеріалів місткостей, які контактують з пальмовою олією під час зберігання і транспортування, служби органів Державного санітарного нагляду.
  6. У разі одержання незадовільних результатів випробовування хоча б за одним з показників проводять повторне випробовування з подвійної проби. Результати повторного випробовування поширюються на всю партію. У разі одержання незадовільних результатів партію бракують повністю.

7. МЕТОДИ КОНТРОЛЮВАННЯ

 1. Відбирати проби і готувати їх до випробовування треба згідно з ГОСТ 976, ГОСТ 26929, ДСТУ ISO 5555, ДСТУ 4349 і чинними НД.
 2. Правильність пакування і маркування на відповідність вимогам цього стандарту треба контролювати візуально.
 3. Визначати органолептичні показники, масові частки вологи і леткі речовини, температуру плавлення та масову частку твердих тригліцеридів треба згідно з ГОСТ 976. Дозволено визначати температуру плавлення згідно з ДСТУ ISO 6321, масову частку твердих тригліцеридів методом ядерно-магнітного резонансу (ЯМР) згідно з ДСТУ ISO 8292, масову частку вологи та летких речовин згідно з ДСТУ ISO 662.
 4. Визначати кислотне число треба згідно з ДСТУ 4350.
 5. Визначати йодне число треба згідно з ГОСТ 5475 та ДСТУ ISO 3961.
 6. Визначати перекисне число треба згідно з ГОСТ 26593 та ДСТУ ISO 3960.
  1. Визначати показник рефракції треба згідно з ГОСТ 5482 та ДСТУ ISO 6320.
  2. Визначати густину треба згідно з додатком Г.
  3. Визначати число омилення треба згідно з ГОСТ 5478 та ДСТУ ISO 3657.
  4. Визначати масову частку неомилених речовин треба згідно з ГОСТ 5479, ДСТУ ISO 3596 таДСТУ ISO 18609.
  5. Визначати токсичні елементи треба згідно з ГОСТ 26927, ГОСТ 26928, ГОСТ 26930, ГОСТ 26931, ГОСТ 26932, ГОСТ 26933, ГОСТ 26934, ГОСТ 30178, ДСТУ ISO 8294 та ДСТУ ISO12193.
  6. Визначати залишковий вміст пестицидів треба згідно з ДСанПіН 8.8.1.2.3.4 [2] та ДСТУ EN 1528-1.
  7. Визначати залишковий вміст мікотоксинів треба згідно з МУ 4082 [4], МР 2273 [5], МР 2964 [6] та ДСТУ EN 12955.
  8. Визначати радіонукліди треба згідно з МУ 5779 [8] та МУ 5778 [9] та іншими методиками, затвердженими у встановленому порядку.
  9. Визначати міграції хімічних речовин із матеріалів місткостей під час зберігання і транспортування треба згідно з СанПиН 42-123-4240 [10].
  10. Визначати масову частку антиокислювачів (у разі їх використовування) треба згідно з методиками центрального органу виконавчої влади у сфері охорони здоров’я, затвердженими у встановленому порядку.
  11. Під час контролювання дозволено використовувати імпортний лабораторний посуд, що пройшов державне перевіряння і має клас точності не нижчий ніж вітчизняний, та хімічні реактиви, якість яких не нижча ніж вітчизняних.


8. ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ


 1. Навантажувально-розвантажувальні роботи треба проводити у закритих приміщеннях або біля критих рамп, щоб запобігти впливу атмосферних опадів.
 2. Пальмову олію транспортують усіма видами транспорту згідно з правилами перевезення вантажів, чинних на цих видах транспорту. Транспортні засоби повинні бути чисті, сухі, без стороннього запаху.
 3. Барабани, бочки й алюмінієві фляги з пальмовою олією зберігають у складських приміщеннях або холодильниках за температури від мінус 20 оС до плюс 25 оС, постійної циркуляції та притоку повітря і відносної вологості не більше ніж 80 %. Пальмову олію марки РВД рекомендовано зберігати в умовах, які запобігають псуванню жирів (під шаром інертного газу).
 4. Барабани, бочки й алюмінієві фляги з пальмовою олією укладають так: під час механізованого складання — на піддони, під час немеханізованого складання — на рейки або решітки шта- белями із проміжками для вільного циркулювання повітря. Відстань штабелів від стіни та від охолоджувальних пристроїв повинна бути не менше ніж 0,5 м.
 5. На виробництві пальмову олію за температури вищої на (5 — 10) оС ніж температура плавлення зберігають окремо за видами у баках із кришками і змійовиками для обігрівання.


9. ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА


 1. Виробник гарантує відповідність пальмової олії вимогам цього стандарту за дотримання умов транспортування та зберігання.
 2. Строки придатності до споживання пальмової олії наведено в таблиці 5.Таблиця 5 — Строки придатності до споживання пальмової олії


Температура зберігання, °С

Види пальмової олії

 

сира (неочищена) — С

нейтралізована — Н

рафінована, вибілена, дезодорована — РВД

Від мінус 20 до 0 включ.

1 рік

1,5 року

2,0 роки

Від 0 до 15 включ.

0,5 року

1 рік

1,5 року

Понад 15 до 25 включ.

3 місяці

0,5 року

1 рік

На (5—10) вище t пл.

Не більше ніж 10 діб

 
Ми постачаємо та монтуємо обладнання для ферм ВРХ - доїння, годівля, вентиляція та комфорт тварин. З сайтом знайомі 3 роки та задоволені співпрацею. Дякуємо за відмінний сайт!
Мы оцинковываем новые объекты или восстанавливаем цинковое покрытие у старых агро-объектов уже 19 лет, члены АФЗУ 5 лет, но только с подачей рекламы в рассылках смс и электронных письмах, которые адресно доходят до лиц заинтересованных в нашей работе и способных принимать самостоятельные решения, наши предложения стали превращаться в реальные контракты. Сайт продуман и удобен в использовании. Он реально помогает выжить в нынешнем не простом положении среднего бизнеса и агро-сектора Украины. Дай Бог вам здоровья!
На этом сайте собрана реальная база . После СМС рассылки по конвейерным роликам , в течении 3-4 часов 5 телефоных звонков. Очень даже хороший результат по сравнению с другими торговыми порталами. СПАСИБО.
Так як наша компанія спеціалізується на будівництві ангарів, ремонті покрівель та реконструкції складів, то основними нашими клієнтами вже багато років є аграрії. Тому періодично на kolosok.info замовляємо СМС розсилку, щоб знайти нових клієнтів. Дуже задоволені такою функціює. За невеликі гроші ми в такий спосіб можемо швидко повідомити про себе нашій цільовій аудиторії. Дуже задоволені.
Приятно с Вами работать.Огромное спасибо.
Благодарим администрацию сайта за хорошую возможность покупок-продаж!!!Спасибо всем за долгое и надежное партнерство! Всем успеха!!!
Услугами этого сайта пользуемся более 5 лет. Благодарим сотрудников за оперативную и качественную работу. С помощью рекламы на этом сайте продукция нашего предприятия стала более известной и востребованной как внутреннем так и на внешнем рынках.
Благодарность сайту! Действительно помогает с поиском клиентов, профессиональная подержка персонала!
Спасибо за работу! Пользовалась сайтом и агродоской- очень удобно и доступно! Перестали сотрудничать с другими сайтами - на этом сайте наиболее полная и достоверная информация.
Щиро дякуємо за якісний інформаційний сайт. Працює відмінно, гарне наповнення, успіху Вам, а всій українській землі процвітання !!!