ДСТУ 4589:2006. НАПІВФАБРИКАТИ М’ЯСНІ НАТУРАЛЬНІ ВІД КОМПЛЕКСНОГО ДІЛЕННЯ ЯЛОВИЧИНИ ЗА КУЛІНАРНИМ ПРИЗНАЧЕННЯМ

Технічні умови

ДСТУ 4589:2006

Видання офіційне

Київ

ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ 2007


ПЕРЕДМОВА


 1. РОЗРОБЛЕНО: Технологічний інститут молока та м’яса УААН


РОЗРОБНИКИ: Г. Єресько, д-р техн. наук; Н. Левитська, А. Плотницька (керівник розробки), Л. Сташко


 1. ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 9 червня 2006 р. № 162 зі зміною дати чинності згідно з наказом № 64 від 26 березня 2007 р.
 2. УВЕДЕНО ВПЕРШЕ


Право власності на цей документ належить державі.


Відтворювати, тиражувати і розповсюджувати його повністю чи частково на будь-яких носіях інформації без офіційного дозволу заборонено.


Стосовно врегулювання прав власності треба звертатися до Держспоживстандарту України.


Держспоживстандарт України, 2007

ЗМІСТ

С.

 1. Сфера застосування1
 2. Нормативні посилання 1
 3. Терміни та визначення понять2
 4. Класифікація3
 5. Технічні вимоги3
  1. Основні показники і характеристики 3
  2. Вимоги до сировини та матеріалів5
 6. Вимоги щодо безпеки5
 7. Вимоги щодо охорони довкілля6
 8. Маркування6
 9. Пакування7
 10. Правила транспортування та зберігання7
  1. Транспортування7
  2. Зберігання7
 11. Методи контролювання8
 12. Правила приймання9
 13. Гарантії виробника10


ДСТУ 4589:2006 НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ НАПІВФАБРИКАТИ М’ЯСНІ НАТУРАЛЬНІ ВІД КОМПЛЕКСНОГО ДІЛЕННЯ ЯЛОВИЧИНИ ЗА КУЛІНАРНИМ ПРИЗНАЧЕННЯМ

Технічні умови

ПОЛУФАБРИКАТЫ МЯСНЫЕ НАТУРАЛЬНЫЕ ОТ КОМПЛЕКСНОЙ РАЗДЕЛКИ ГОВЯДИНЫ ПО КУЛИНАРНОМУ НАЗНАЧЕНИЮ

Технические условия

INTERMEDIATE PRODUCTS MEAT NATURAL FROM COMPLEX DIVISION OF BEEF SOFTWARE TO CULINARY ASSIGNING

Specifications

Чинний від 2007-08-01


 1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
  1. Цей стандарт поширюється на напівфабрикати м’ясні натуральні, отримані від комплексного ділення яловичини за кулінарним призначенням (далі за текстом — напівфабрикати) та призначені для безпосереднього вживання в їжу після термічного обробляння.
  2. Вимоги щодо безпечності напівфабрикатів викладені у 5.1.4—5.1.8 та розділах 6, 7.
 2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ


У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:


ДК 016-97 Державний класифікатор продукції та послуг

ДСТУ 3147-95 Коди та кодування інформації. Штрихове кодування. Маркування об’єктів ідентифікації. Формат та розташування штрихкодових позначок EAN на тарі та пакованні товарної продукції. Загальні вимоги

ДСТУ 4424:2005 М’ясна промисловість. Виробництво м’ясних продуктів. Терміни та визначення понять

ДСТУ ISO 11290-1:2003 Мікробіологія харчових продуктів та кормів для тварин. Горизонтальний метод виявляння та підраховування Listeria monocytogenes. Частина 1. Метод виявляння

ДСТУ ISO 11290-2:2003 Мікробіологія харчових продуктів та кормів для тварин. Горизонтальний метод виявляння та підраховування Listeria monocytogenes. Частина 2. Метод підраховування

ДСТУ EN 12824:2004 Мікробіологія харчових продуктів і кормів для тварин. Горизонтальний метод виявляння Salmonella

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)


Видання офіційне


ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности (ССБП. Устатковання виробниче. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.3.002-75 ССТБ. Процессы производственные. Общие требования безопасности (ССБП. Процеси виробничі. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями (Охорона природи. Атмосфера. Правила встановлювання дозволених викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами)

ГОСТ 427-75 Линейки измерительные металлические. Технические условия (Лінійки вимірювальні металеві. Технічні умови)

ГОСТ 779-55 Мясо-говядина в полутушах и четвертинах. Технические условия (М’ясо-ялови- чина в півтушах і четвертинах. Технічні умови)

ГОСТ 7269-79 Мясо. Методы отбора образцов и органолептические методы определения свежести (М’ясо. Методи відбирання зразків та органолептичні методи визначання свіжості)

ГОСТ 10444.15-94 Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (Продукти харчові. Методи визначання кількості мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів)

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (Маркування вантажів)

ГОСТ 17435-72 Линейки чертежные. Технические условия (Лінійки креслярські. Технічні умови) ГОСТ 19496-93 Мясо. Метод гистологического исследования (М’ясо. Метод гістологічного досліджування)

ГОСТ 21237-75 Мясо. Методы бактериологического анализа (М’ясо. Методи бактеріологічного аналізування)

ГОСТ 23392-78 Мясо. Методы химического и микроскопического анализа свежести (М’ясо. Методи хімічного та мікроскопічного аналізування свіжості)

ГОСТ 24297-87 Входной контроль продукции. Основные положения (Вхідне контролювання продукції. Основні положення)

ГОСТ 26927-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения ртути (Сировина та продукти харчові. Методи визначання ртуті)

ГОСТ 26929-94 Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб. Минерализация для определения содержания токсичных элементов (Сировина та продукти харчові. Готування проб. Мінералізація для визначання вмісту токсичних елементів)

ГОСТ 26930-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения мышьяка (Сировина та продукти харчові. Метод визначання миш’яку)

ГОСТ 26932-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения свинца (Сировина та продукти харчові. Методи визначання свинцю)

ГОСТ 26933-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения кадмия (Сировина та продукти харчові. Методи визначання кадмію)

ГОСТ 28498-90 Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования. Методы испытаний (Термометри рідинні скляні. Загальні технічні вимоги. Методи випробовувань) ГОСТ 29329-92 Весы для статического взвешивания. Общие технические требования (Ваги для статичного зважування. Загальні технічні вимоги)

ГОСТ 30178-96 Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный метод определения токсичных элементов (Сировина та продукти харчові. Атомно-абсорбційний метод визначання токсичних елементів)

ГОСТ 30518-97 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий) (Продукти харчові. Методи виявляння та визначання кількості бактерій групи кишкових паличок (коліформних бактерій).


3. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ


У цьому стандарті використано терміни та визначення понять згідно з ДСТУ 4424.


 1. КЛАСИФІКАЦІЯ
  1. Залежно від технології виробництва, виду та призначеності використання випускають такі напівфабрикати:
 • великокускові — м’якушеві;
 • дрібнокускові — м’якушеві та м’ясокісткові.
  1. Великокускові та дрібнокускові напівфабрикати випускають таких назв:


а) Великокускові: м’якушеві:


 • Безкістковий;


б) Дрібнокускові: м’якушеві:


 • Асорті;
 • Смаженина особлива; м’ясокісткові:
 • Яловичина для тушкування;
 • Грудинка для харчо.
  1. Напівфабрикати виробляють порційними або ваговими:
 • великокускові — з парної або охолодженої сировини;
 • дрібнокускові — з охолодженої сировини.
 •  
  1. Код напівфабрикатів згідно з ДК 016 наведено у додатку А.

 1. ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ
  1. Основні показники і характеристики
   1. Напівфабрикати повинні відповідати вимогам цього стандарту. Їх виробляють згідно з технологічною інструкцією з дотримуванням «Правил передзабійного ветеринарного огляду тварин і ветеринарно-санітарної експертизи м’яса та м’ясних продуктів» [1], СП 3238 [2] та інструкції № 123-5/990-11 [3].
   2. За органолептичними показниками м’якушеві та м’ясокісткові напівфабрикати повинні відповідати вимогам, наведеним у таблицях 1 та 2, відповідно.Таблиця 1 — Органолептичні показники м’якушевих напівфабрикатів


Характеристика і норма напівфабрикату

Назва

показника

Метод

контролювання

Безкістковий

Асорті

Смаженина особлива

Зовнішній

вигляд

Згідно з 11.2

 

М’якуш, отриманий від спинної, поперекової, тазостегнової та лопаткової частин туш, зачищених від сухожилок і грубих поверхневих плівок. Краї зарівняні, без бахромок. Глибина надрізів м’язової тканини не більша ніж 10 мм


Шматочки м’ясного м’якуша масою не більшою ніж 50 г, нарізані з шийної частини. Шматочки сала масою не більшою ніж 30 г. Напівфабрикат містить 80 % шийної частини яловичини і 20 % сала


Шматочки м’ясного м’якуша масою, не більшою ніж 50 г, нарізані з передост- ного, заостного та великого круглого м’яза лопатки, остистого та напівостисто- го м’яза, прилеглих до найдовшого м’яза спини, із стрункого мускула, який покриває внутрішній кусок тазостегнової частини Поверхня чиста, незавітрена, без ослизнювання


Колір

Запах

Від рожевого до червоного

Доброякісного м’яса, без стороннього запаху

Назва

показника

Характеристика і норма напівфабрикату

Метод

контролювання

 

Яловичина для тушкування

Грудинка для харчо

 

Зовнішній

вигляд

М’ясокісткові шматочки із необваленої реберної частини туші з 1-го по 13-е ребро, масою не більшою ніж 200 г, з наявністю м’ясного м’якуша не меншого ніж 75 % до маси порції напівфабрикату

Поверхня незавітрен

Шматочки м’яса із необваленої грудинки із хрящами з 1-го по 13-е ребро, без грудної кістки, масою, не більшою ніж 200 г, з наявністю м’ясного м’якуша не меншого ніж 85 % до маси порції напівфабрикату Окремі шматочки можуть мати грудну кістку а без ослизнювання

Згідно з 11.2, 11.3

Колір

Від рожевого до червоного

 

Запах

Доброякісного м’яса, без стороннього запаху

 Таблиця 3 — Фізико-хімічні показники

 

5.1.3 За фізико-хімічними показниками напівфабрикати повинні відповідати вимогам, наведеним у таблиці 3.


Характеристика і норма для напівфабрикатів

Назва

продукту

м’якушевих

Асорті

Смаженина

особлива

Грудинка для харчо

Безкістковий вищого сорту

Яловичина для тушкування

м’ясокісткових

Метод

контролювання

  

Маса напівфабрикату, г:

 • порційного
 • вагового

Згідно з 11.4

500, 1000, 1500 Від 500 до 3000

Від 0 до 6

Згідно з 11.5

Температура в товщі продук ту під час випуску в реалізацію, 0 С

 

Примітка. В кожній порції напівфабрикату безкісткового повинно бути не більше 2-х шматків.


 1. Напівфабрикати повинні бути свіжими за органолептичними, хімічними, мікроскопічними та гістологічними показниками.
 2. За мікробіологічними показниками напівфабрикати повинні відповідати вимогам, наведеним у таблиці 4.Таблиця 4 — Мікробіологічні показники


Назва

показника

Норма

Метод

контролювання

Кількість мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів (МАФАМ), КУО в 1 г продукту, не більше ніж:

 • для м’якушевих
 • для м’ясокісткових

5-105

5-106

Згідно з ГОСТ 10444.15

Бактерії групи кишкових паличок (БГКП):

 • в 0,001 г продукту (для м ’якушевих)
 • в 0,0001 г продукту (для м’ясокісткових)

Не дозволено Не дозволено

Згідно з ГОСТ 21237 або ГОСТ 30518

 

 

Назва

показника

Норма

Метод

контролювання

L. Monocytogenes, в 25 г продукту

Не дозволено

Згідно з ДСТУ ISO 11290-1 або ДСТУ ISO 11290-2, або 11.6

Патогенні мікроорганізми, зокрема бактерії роду Salmonella, в 25 г продукту

Не дозволено

Згідно з ГОСТ 21237, ДСТУ EN 12824 або 11.6
Таблиця 5 — Гранично допустимі рівні вмісту токсичних елементів

 

5.1.6 Вміст токсичних елементів у напівфабрикатах не повинен перевищувати рівнів, наведених у таблиці 5.


У міліграмах на кілограм напівфабрикатів

Назва токсичного елемента

Гранично допустимі рівні

Метод

контролювання

Свинець

Кадмій

Ртуть

Миш’як

0,50

0,05

0,03

0,10

Згідно з ГОСТ 26932 Згідно з ГОСТ 26933 Згідно з ГОСТ 26927 Згідно з ГОСТ 26930

  

 1. Вміст антибіотиків, гормональних препаратів і пестицидів у напівфабрикатах не повинен перевищувати допустимих рівнів, встановлених МБВ № 5061 [4] та ДСанПіН 8.8.1.2.3.4-000 [5].
 2. Вміст радіонуклідів у напівфабрикатах не повинен перевищувати допустимих рівнів, встановлених ГН 6.6.1.1-130 [6]: 137Cs — 200 Бк/кг; 90Sr — 20 Бк/кг.
  1. Вимоги до сировини та матеріалів
   1. Для виробництва напівфабрикатів із яловичини використовують такі сировину та матеріали:

 • яловичину першої категорії від молодих тварин в охолодженому стані згідно з ГОСТ 779, а також у парному стані;
 • сало ковбасне бокове несолоне в охолодженому стані згідно з чинними нормативними документами;
 • спожиткове паковання та паковальні матеріали, згідно з чинними нормативними документами або закордонного виробництва, за наявності висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи центрального органу виконавчої влади у сфері охорони здоров’я.
  1. У сировині, яку використовують для виробництва напівфабрикатів, вміст токсичних елементів, афлатоксину В1, нітрозамінів, гормональних препаратів, антибіотиків та пестицидів не повинен перевищувати рівнів, встановлених МБВ № 5061 [4] та ДСанПіН 8.8.1.2.3.4-000 [5].
   1. Вміст радіонуклідів у сировині не повинен перевищувати рівнів, встановлених ГН 6.6.1.1-130 [6].
   2. Кожну партію сировини та матеріалів, що надходить на підприємство, супроводжують документами, які підтверджують її відповідність нормативним документам, та відповідними ветеринарними документами.
   3. Щоб визначити відповідність якості сировини та матеріалів проводять вхідне контролювання згідно з ГОСТ 24297.


6. ВИМОГИ ЩОДО БЕЗПЕКИ


 1. Під час виробляння напівфабрикатів слід дотримуватись вимог щодо безпеки, встановлених ГОСТ 12.3.002, СП № 3238 [2] та № 123-5/990-11 [3].
 2. Технологічне устатковання повинно відповідати вимогам ГОСТ 12.2.003.
 3. Повітря робочої зони повинно відповідати вимогам ГОСТ 12.1.005.
 4. Пожежна безпека повинна відповідати вимогам ГОСТ 12.1.004.
 5. Контролюють виробничий шум, атмосферне повітря, освітлення згідно з ДСН 3.3.6.037 [7] та ДСН 3.3.6.042 [8].
 6. ВИМОГИ ЩОДО ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ
  1. Стічні води піддають очищанню і вони повинні відповідати СанПиН 4630 [9].
  2. Охорону ґрунту від забруднення побутовими і промисловими відходами здійснюють відповідно до вимог СанПиН 42-128-4690 [10].
  3. Контролюють викиди шкідливих речовин в атмосферу згідно з ГОСТ 17.2.3.02 та ДСП 201 [11].
 7. МАРКУВАННЯ
 8.  
  1. Транспортне маркування здійснюють згідно з ГОСТ 14192 з нанесенням маніпуляційного знака «Вантаж, що швидко псується».
  2. Можна не наносити транспортне марковання на багатообігову тару з продукцією, що призначена для місцевої реалізації, у разі обов’язкової наявності етикетки з реквізитами, зазначеними у 8.3.
  3. Марковання наносять на одну із торцевих сторін транспортної тари за допомогою штампа, трафарету, етикетки або іншим способом, що забезпечує чіткість його читання, з зазначанням:

 • назви продукту;
 • назви та повної адреси і телефона виробника, адреси потужностей виробництва;
 • маси нетто, брутто, г або кг;
 • маси однієї паковальної одиниці та кількості паковальних одиниць;
 • інформаційних даних про харчову та енергетичну цінність (калорійність) із вказівкою на кількість білка та жирів, г на 100 г продукту (додаток Б);
 • кінцевої дати споживання «Вжити до» або дати виробництва та строку придатності;
 • номера партії;
 • позначення цього стандарту.
  1. Аналогічну етикетку вкладають в тару.
  2. На кожну одиницю спожиткового паковання наносять такі дані:
 • назва продукту;
 • назва та повна адреса і телефон виробника, адреса потужностей виробництва;
 • маса нетто, г або кг;
 • інформаційні дані про харчову та енергетичну цінність (калорійність) із вказівкою на кількість білка та жирів, г на 100 г продукту (додаток Б);
 • штриховий код — згідно з ДСТУ 3147;
 • кінцева дата споживання «Вжити до» або дата виробництва та строк придатності;
 • час виготовлення, год, хв. (для напівфабрикатів з строком придатності < 3 доби);
 • склад продукту із зазначенням складників у порядку переваги (для напівфабрикату Асорті);
 • номер партії;
 • позначення цього стандарту.
 1. Етикетка продукту, на якій використовують символи, повинна містити тільки такі символи, які були затверджені відповідними міжнародними та регіональними організаціями з питань стандартизації.
 2. Описують специфіку символів, їх використовують та маркують продукт штриховими кодами у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
  1. Приклад познаки напівфабрикатів під час замовляння:


Напівфабрикати м’ясні натуральні від комплексного ділення яловичини за кулінарним призначенням. Яловичина для тушкування. ДСТУ 4589:2006.


9. ПАКУВАННЯ


 1. Напівфабрикати пакують без вакууму або під вакуумом в полімерні плівкові матеріали: плівку целюлозну (целофан), поліетиленцелофанову, полімід-поліетиленову, полівініліденхлорид- ну або пакети із полімерних плівкових матеріалів; лотки із полімерних матеріалів для м’ясних продуктів, обгорнуті в термозсідальну плівку згідно з чинними нормативними документами або інші матеріали, що дозволені центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я для контакту з харчовими продуктами.
 2. Спожиткове паковання повинно бути закрите будь-яким способом: термозварюванням, скобами, скріпками, липкою стрічкою, гумовими обхватками тощо. Матеріали для закривання повинні відповідати чинним нормативним документам або мати дозвіл центрального органу виконавчої влади у сфері охорони здоров’я для контакту з харчовими продуктами.
 3. Допустимі відхили маси нетто пакувальної одиниці напівфабрикатів нормують згідно з Р 50-056 [12] та наведені у таблиці 6.Таблиця 6 — Маса нетто та допустимі відхили для пакувальної одиниці


Номінальне значення маси продукції в пакувальній одиниці, г

Значення границі допустимих відхилів від номінального значення

 

%

г

500 включ.

3,0

Понад 500 до 1000 »

15,0

» 1000 » 3000 »

1,5

 

 1. Напівфабрикати в спожитковому пакованні пакують в чисті, сухі, без стороннього запаху ящики із картону, багатообігову тару згідно з чинними нормативними документами та інші види тари, що дозволені центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я для контакту з харчовими продуктами та забезпечують зберігання та якість продукції.
 2. Багатообігову тару накривають кришкою таким чином, щоб був забезпечений доступ повітря до напівфабрикатів.
 3. В кожну одиницю транспортної тари пакують напівфабрикати однієї назви. Пакування напівфабрикатів різних назв дозволено тільки за погодженням із замовником з відповідним зазначенням у супровідних документах.
 4. Маса брутто продукції в багатообіговій тарі повинна бути не більша ніж 30 кг, маса нетто в ящиках із картону — не більша ніж 20 кг.
 5. Додаткові вимоги до пакування можна коригувати під час укладання договору або контракту.


10. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ


 1. Транспортування
 2. Напівфабрикати транспортують всіма видами транспорту в критих транспортних засобах, згідно з правилами перевезення вантажів, що швидко псуються, які чинні на даному виді транспорту.
 3. Транспортування напівфабрикатів без паковання (навалом) та у відкритому автотранспорті не дозволено.
 4. Зберігання
 5. Напівфабрикати випускають у реалізацію з температурою в товщі продукту від 0 °С до 6 °С.


10.2.2. Строк придатності та умови зберігання напівфабрикатів наведено в таблиці 7.Таблиця 7 — Строк придатності та умови зберігання


Назва

продукту

Спосіб

пакування

Температура, °С

Строк придатності, діб, не більше ніж

З парної сировини

Напівфабрикат безкістковий

Без вакууму

Від 4 до 6 включно

3

 

 

Від мінус 1 до 1 включно

7

 

З вакуумом

Від 4 до 6 включно

7

 

 

Від мінус 1 до 1 включно

15

З охолодженої сировини

Напівфабрикат безкістковий

Без вакууму

Від 4 до 6 включно

2

 

 

Від мінус 1 до 1 включно

5

 

З вакуумом

Від 0 до 4 включно

5

 

 

Від мінус 1 до 1 включно

10

Дрібнокускові напівфабрикати (м’якушеві і м’ясокісткові)

Без вакууму

Від 4 до 6 включно

1

 

 

Від мінус 1 до 1 включно

3

 

З вакуумом

Від 0 до 4 включно

5

 

 

Від мінус 1 до 1 включно

10

 

11. МЕТОДИ КОНТРОЛЮВАННЯ


 1. Відбирають проби, готують до випробовування згідно з 12.3.
 2. Зовнішній вигляд та колір напівфабрикатів перевіряють візуально, запах — органолептично.
 3. Глибину надрізів м’язової тканини для безкісткового напівфабрикату визначають за допомогою лінійки згідно з ГОСТ 427 або ГОСТ 17435.
 4. Масу складників для напівфабрикату ассорті визначають згідно з 11.4.
 5. Визначання вмісту м’якушевих тканин
 6. Апаратура


Ваги для статичного зважування середнього класу точності, згідно з ГОСТ 29329 з ціною повіряльної поділки е < 2 г та допустимою похибкою ± 1е.


 1. Проведення контролювання
 2. Зважують порцію напівфабрикату без паковання
 3. М’якушеву тканину в м’ясокісткових напівфабрикатах відокремлюють від кісток та зважують.
 4. Масову частку м’якушевої тканин (Х) у відсотках розраховують за формулою:


X=m. 100,(1)

M

де m — маса м’якушевої тканини, г;

M — маса порції, г.


За остаточний результат беруть середнє арифметичне двох зважувань.


 1. Масу нетто порцій напівфабрикатів визначають на вагах для статичного зважування середнього класу точності, згідно з ГОСТ 29329, з ціною повіряльної поділки е < 2 г та допустимою похибкою ± 1е.


Масу нетто і брутто напівфабрикатів в транспортному пакованні визначають на вагах для статичного зважування звичайного класу точності, згідно з ГОСТ 29329, з ціною повіряльної поділки е < 100 г та допустимою похибкою ± 1е. Діапазон вимірювань ваг визначають залежно від вимірюваної маси.


 1. Температуру в товщі продукту вимірюють скляним рідинним (спиртовим) термометром згідно з ГОСТ 28498, вмонтованим в металеву оправу, напівпровідниковим вимірником температури або іншими приладами, за допомогою яких визначають температуру, з допустимою похибкою вимірювання ± 1 °С.
 2. Визначають мікробіологічні показники (МАФАМ, БГКП) — згідно з ГОСТ 10444.15, ГОСТ 21237, ГОСТ 30518; L. Monocytogenes — згідно з ДСТУ ISO 11290-1, ДСТУ ISO 11290-2 або МВ [13]; Salmonella — згідно з ГОСТ 21237 або ДСТУ ЕМ 12824 або методиками, затвердженими у встановленому порядку.
 3. Готують проби для визначання токсичних елементів — згідно з ГОСТ 26929. Визначають вміст токсичних елементів: свинцю — згідно з ГОСТ 26932, кадмію — згідно з ГОСТ 26933, ртуті — згідно з ГОСТ 26927, миш’яку — згідно з ГОСТ 26930 або згідно з ГОСТ 30178.
 4. Оцінювання свіжості напівфабрикатів проводять: органолептичне згідно з ГОСТ 7269, хімічне і мікроскопічне аналізування — згідно з ГОСТ 23392, гістологічне досліджування — згідно з ГОСТ 19496; бактеріологічне досліджування — згідно з ГОСТ 21237.
 5. Визначають залишкові кількості антибіотиків згідно з МВ № 3049 [14].
 6. Визначають вміст гормональних препаратів відповідно до вимог № 3202 [15].
 7. Визначають вміст пестицидів відповідно до вимог ДСанПіН 8.8.1.2.3.4-000 [5].
 8. Визначають вміст радіонуклідів згідно з методиками МВ 5778 [16] і МВ 5779 [17].
 9. Якість паковання та марковання напівфабрикатів перевіряють візуально зовнішнім оглядом.
 10. Дозволено використовувати стандартні методики, методи та прилади, які за своїми метрологічними та технічними характеристиками відповідають вимогам цього стандарту та мають відповідне метрологічне забезпечення згідно з чинним законодавством України.


12. ПРАВИЛА ПРИЙМАННЯ


 1. Напівфабрикати приймають партіями. Партія — це будь-яка кількість напівфабрикатів однієї назви, вироблена протягом однієї зміни та представлена до одночасного здавання-приймання.
 2. Кожну партію продукції супроводжують документами, що підтверджують їхню якість і безпечність.
 3. Для перевіряння стану паковання та марковання відбирають вибірку в кількості 5 % від об’єму партії, але не менше трьох паковальних одиниць.


Щоб перевірити якість та масу нетто напівфабрикатів, із різних місць ящика відбирають 2 % упаковок, але не менше 4 порцій, із яких роблять середню пробу масою не меншою ніж 800 г.


 1. Для перевіряння якості напівфабрикатів на відповідність вимогам цього стандарту підприємство-виробник проводить приймальне та періодичне контролювання.
 2. Кожна партія напівфабрикатів підлягає приймальному контролюванню за органолептичними показниками, температурою в товщі продукту, якістю паковання та марковання, масою нетто.
 3. Періодичному контролюванню підлягають напівфабрикати за мікробіологічними показниками (МАФАМ, БГКП) — не рідше одного разу на 30 діб.
 4. Дослідження на наявність патогенних мікроорганізмів, зокрема Salmonella та L. Monocytogenes, проводять у порядку державного санітарного нагляду санітарно-епідеміологічними станціями за методиками і з періодичністю, затвердженими у встановленому порядку.
 5. Порядок та періодичність контролювання вмісту токсичних елементів, антибіотиків, пестицидів, гормональних препаратів та радіонуклідів здійснюють відповідно до вимог МР 4.4.4.-108 [18].
 6. Перевірення свіжості напівфабрикатів проводять у разі виникнення розбіжностей під час їх органолептичного оцінювання.
 7. Під час одержання незадовільних результатів контрольного перевіряння хоча б за одним із показників, проводять повторне перевіряння подвійної виборки, взятої з тієї самої партії. Результати повторних випробовувань поширюють на всю партію.


13. ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА


 1. Підприємство-виробник гарантує відповідність якості напівфабрикатів вимогам цього стандарту за умови дотримування правил транспортування та зберігання, зазначених в розділі 10.
 2. Строк придатності напівфабрикатів згідно з вимогами 10.2 цього стандарту.


Ми постачаємо та монтуємо обладнання для ферм ВРХ - доїння, годівля, вентиляція та комфорт тварин. З сайтом знайомі 3 роки та задоволені співпрацею. Дякуємо за відмінний сайт!
Мы оцинковываем новые объекты или восстанавливаем цинковое покрытие у старых агро-объектов уже 19 лет, члены АФЗУ 5 лет, но только с подачей рекламы в рассылках смс и электронных письмах, которые адресно доходят до лиц заинтересованных в нашей работе и способных принимать самостоятельные решения, наши предложения стали превращаться в реальные контракты. Сайт продуман и удобен в использовании. Он реально помогает выжить в нынешнем не простом положении среднего бизнеса и агро-сектора Украины. Дай Бог вам здоровья!
На этом сайте собрана реальная база . После СМС рассылки по конвейерным роликам , в течении 3-4 часов 5 телефоных звонков. Очень даже хороший результат по сравнению с другими торговыми порталами. СПАСИБО.
Так як наша компанія спеціалізується на будівництві ангарів, ремонті покрівель та реконструкції складів, то основними нашими клієнтами вже багато років є аграрії. Тому періодично на kolosok.info замовляємо СМС розсилку, щоб знайти нових клієнтів. Дуже задоволені такою функціює. За невеликі гроші ми в такий спосіб можемо швидко повідомити про себе нашій цільовій аудиторії. Дуже задоволені.
Приятно с Вами работать.Огромное спасибо.
Благодарим администрацию сайта за хорошую возможность покупок-продаж!!!Спасибо всем за долгое и надежное партнерство! Всем успеха!!!
Услугами этого сайта пользуемся более 5 лет. Благодарим сотрудников за оперативную и качественную работу. С помощью рекламы на этом сайте продукция нашего предприятия стала более известной и востребованной как внутреннем так и на внешнем рынках.
Благодарность сайту! Действительно помогает с поиском клиентов, профессиональная подержка персонала!
Спасибо за работу! Пользовалась сайтом и агродоской- очень удобно и доступно! Перестали сотрудничать с другими сайтами - на этом сайте наиболее полная и достоверная информация.
Щиро дякуємо за якісний інформаційний сайт. Працює відмінно, гарне наповнення, успіху Вам, а всій українській землі процвітання !!!