ДСТУ 4426:2005. М’ЯСО ЯЛОВИЧИНА У ВІДРУБАХ

Технічні умови

ДСТУ 4426:2005

Видання офіційне

Київ

ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ 2006


ПЕРЕДМОВА


 1. РОЗРОБЛЕНО: Технологічний інститут молока та м’яса УААН, Національна асоціація виробників м’яса та м"ясопродуктів України «Укрм’ясо»


РОЗРОБНИКИ: Г. Єресько, д-р техн. наук; Н. Левитська; А. Плотницька (керівник розробки); Л. Сташко; П. Рудавка; В. Попов; Г. Окольнича; Н. Зікрань


 1. ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 30 травня 2005 р. № 157
 2. УВЕДЕНО ВПЕРШЕ


Право власності на цей документ належить державі.


Відтворювати, тиражувати і розповсюджувати його повністю чи частково на будь-яких носіях інформації без офіційного дозволу заборонено.


Стосовно врегулювання прав власності треба звертатися до Держспоживстандарту України


Держспоживстандарт України, 2006

ЗМІСТ

С.

 1. Сфера застосування 1
 2. Нормативні посилання 1
 3. Терміни та визначення понять 2
 4. Класифікація 3
 5. Технічні вимоги 3
  1. Основні показники і характеристики 3
  2. Вимоги до сировини 7
 6. Вимоги безпеки 7
 7. Вимоги охорони довкілля 8
 8. Маркування 8
 9. Пакування 8
 10. Правила транспортування та зберігання 9
  1. Транспортування 9
  2. Зберігання 9
 11. Методи контролювання 9
 12. Правила приймання 10
 13. Гарантії виробника 10

Додаток А Коди продукції 11


ДСТУ 4426:2005 НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ М’ЯСО. ЯЛОВИЧИНА У ВІДРУБАХ

Технічні умови

МЯСО. ГОВЯДИНА В ОТРУБАХ

Технические условия

MEAT BEEF IN CUT

Specifications

Чинний від 2006-07-01


1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ


Цей стандарт поширюється на яловичину у відрубах, отриману із півтуш яловичини першої категорії, призначену для реалізації через роздрібну торговельну мережу та для промислового перероблення.


Вимоги щодо безпечності яловичини у відрубах викладено в 5.1.7 — 5.1.10 та розділах 6, 7.


2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Цей стандарт містить посилання на такі нормативні документи:


ДСТУ 3938-99 М’ясна промисловість. Продукти забою худоби. Терміни та визначення ГОСТ 12.1.004-91ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности (ССБП. Обладнання виробниче. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности (ССБП. Процеси виробничі. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями (Охорона природи. Атмосфера. Правила встановлення дозволених викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами) ГОСТ 779-55 Мясо-говядина в полутушах и четвертинах. Технические условия (М’ясо-яло- вичина в півтушах і четвертинах. Технічні умови)

ГОСТ 7269-79 Мясо. Методы отбора образцов и органолептические методы определения свежести (М’ясо. Методи відбирання зразків та органолептичні методи визначання свіжості) ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (Марковання вантажів)

ГОСТ 19496-93 Мясо. Метод гистологического исследования (М’ясо. Метод гістологічного дослідження)

ГОСТ 21237-75 Мясо. Методы бактериологического анализа (М’ясо. Методи бактеріологічного аналізування)

ГОСТ 21650-76 Средства скрепления тарно-штучных грузов в транспортных пакетах. Общие требования (Засоби скріплення тарно-штучних вантажів у транспортних пакетах. Загальні вимоги)

Видання офіційне

ГОСТ 23392-78 Мясо. Методы химического и микроскопического анализа свежести (М’ясо. Методи хімічного та мікроскопічного аналізування свіжості)

ГОСТ 24297-87 Входной контроль продукции. Основные положения (Вхідний контроль продукції. Основні положення)

ГОСТ 24597-81 Пакеты тарно-штучных грузов. Основные параметры и размеры (Пакети тарно-штучних вантажів. Основні параметри та розміри)

ГОСТ 26663-85 Пакеты транспортные. Формирование с применением средств пакетирования. Общие технические требования (Пакети транспортні. Формування з використовуванням засобів пакетування. Загальні технічні вимоги)

ГОСТ 26927-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения ртути (Сировина та продукти харчові. Методи визначання ртуті)

ГОСТ 26929-94 Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб. Минерализация для определения содержания токсичных элементов (Сировина та продукти харчові. Готування проб. Мінералізація для визначання токсичних елементів)

ГОСТ 26930-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения мышьяка (Сировина та продукти харчові. Метод визначання миш’яку)

ГОСТ 26931-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения меди (Сировина та продукти харчові. Методи визначання міді)

ГОСТ 26932-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения свинца (Сировина та продукти харчові. Методи визначання свинцю)

ГОСТ 26933-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения кадмия (Сировина та продукти харчові. Методи визначання кадмію)

ГОСТ 26934-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения цинка (Сировина та продукти харчові. Метод визначання цинку)

ГОСТ 28498-90 Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования. Методы испытаний (Термометри рідинні скляні. Загальні технічні вимоги. Методи випробовувань)

ГОСТ 29329-92 Весы для статического взвешивания. Общие технические требования (Ваги для статичного зважування. Загальні технічні вимоги)

ГОСТ 30178-96 Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный метод определения токсичных элементов (Сировина та продукти харчові. Атомно-абсорбційний метод визначання токсичних елементів)

ДСП 201-97 Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними та біологічними речовинами).


3. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ


Нижче подано терміни, вжиті в цьому стандарті і які установлені в ДСТУ 3938, та визначення позначених ними понять:


 1. туша


Тіло забитої худоби до, під час і після знімання шкури, нутрування, відокремлення голови, ніг та хвоста


 1. півтуша


Кожна з двох половин туші, поділеної симетрично уздовж хребта


 1. м’ясний відруб

Частина туші, відокремлена або відрубана відповідно до встановленої схеми ділення туш, півтуш


 1. торговий відруб


М’ясний відруб, призначений для реалізації через роздрібну торгівлю


 1. промисловий відруб


М’ясний відруб, призначений для промислового перероблення


 1. біла лінія живота


Анатомічна межа зрощення черевних м’язів, що проходить по середині живота, основна лінія, по якій розділяють шкуру для знімання


 1. КЛАСИФІКАЦІЯ
 2.  
  1. Залежно від схеми ділення та за призначеністю використовування яловичу півтушу ділять на такі відруби:

 • торговий;
 • промисловий.

  1. Залежно від термічного стану відруби виробляють:

 • охолоджені;
 • заморожені.

  1. Коди ДКПП згідно з ДК 016 [1] наведено в додатку А.

 1. ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ
 2.  
  1. Основні показники і характеристики
  2.  
   1. Яловичина у відрубах повинна відповідати вимогам цього стандарту. Її виробляють за схемами ділення і технологічною інструкцією з додержанням «Правил перед забійного ветеринарного огляду тварин і ветеринарно-санітарної експертизи м’яса та м’ясних продуктів» [2], «Санитарных правил для предприятий мясной промышленности» [3] та «Инструкции по мойке и профилактической дезинфекции на предприятиях мясной и птицеперерабатывающей промышленности» [4], затверджених у встановленому порядку, під державним ветеринарно- санітарним контролем та наглядом спеціалістів державної служби ветеринарної медицини.
   2. За термічним станом відруби поділяють на:

 • охолоджені (піддані охолоджуванню до температури від 0 оС до 4 оС);
 • заморожені (піддані заморожуванню до температури не вищої ніж мінус 8 оС).

 

 1. Анатомічні межі та послідовність ділення півтуш на торгові та промислові відруби такі: від півтуші відділяють пашину, яку відносять до промислового відрубу. Межі відділення пашини проходять:

 • верхня — у напрямі від колінного суглоба до зчленування кісткової та хрящової частин останнього ребра;
 • передня — уздовж контуру останнього ребра, по лінії з’єднання черевної стінки з реберною дугою до білої лінії живота біля восьмого ребра;
 • задня — по лінії закінчення черевної стінки і прикріплення її до тазової та стегнової частин. У пашину входить нижня частина черевної стінки, що складається з прямого черевного м’яза та фасцій.

 1. Торговий відруб відокремлюють від промислового діленням півтуші (без пашини) в поперечному напрямі між п’ятим і шостим грудними хребцями та відповідними ребрами до кінця.
  1. У торговий відруб входять: вісім грудних хребців з ребрами і грудною кісткою від шостого до тринадцятого включно, і частина п’ятого, а також поперекові та два хвостові хребці, крижова, клубова, сіднича, лобова та стегнова кістки, колінна чашечка, гомілкові кістки і скакальний суглоб. 1. У роздрібній торговельній мережі від торгового відрубу задню гомілку відділяють упоперек на рівні нижньої третини гомілкової кістки, попередньо відділивши ахіллове сухожилля в місці переходу його в м’язову тканину.


У задню гомілку входить нижня третина гомілкової кістки, скакальний суглоб і ахіллове сухожилля.


 1. Дозволено в роздрібній торговельній мережі ділення торгового відрубу на інші частини за узгодженням з торговельними організаціями.
  1. У промисловий відруб входять: сім шийних хребців, чотири перших грудних хребці повністю та п’ятий частково з відповідними їм ребрами, лопатка, лопатково-плечовий суглоб, плечова, променева, ліктьова кістки, зап’ясток та грудна кістка з хрящами до шостого ребра.
   1. У промисловий відруб входять частини півтуші таких назв і сортів:


Перший сорт: 


 1. — грудинка;
 2. — лопаткова частина (із підплечовим краєм).


Другий сорт: Третій сорт:


 1. — шийна частина;
 2. — пашина.
 3. — заріз;
 4. — гомілка передня.


 1. З м’ яса промислового відрубу виробляють розфасоване м’ясо, м’ясні консерви, напівфабрикати або обвалюють і жилують для ковбасного виробництва. Пашину використовують для виробництва ковбасних виробів.
 2. Тазостегновий відруб відділяють від підстегенця по колінному суглобу в напрямі до початку ахіллового сухожилля; від поперекового відрубу — між п’ятим і шостим поперековими хребцями до лінії відділення пашини; від пашини відділяють в напрямі від колінного суглоба до половини останнього ребра, по місцю закінчення черевної стінки.


У тазостегновий відруб входять: клубова, сіднича, лобова, стегнова та крижова кістки, один поперековий і два хвостові хребці.


 1. Поперековий відруб відділяють від тазостегнового між п’ятим і шостим поперековими хребцями до лінії відділення пашини; від спинного відрубу — між останнім грудним і першим поперековим хребцями до середини тринадцятого ребра; від пашини — від середини тринадцятого ребра в напрямі до колінного суглоба і лінії відділення тазостегнового відрубу.


У поперековий відруб входять п’ять поперекових хребців.


 1. Спинний відруб відділяють від шийно-лопаткової частини між п’ятим і шостим грудними хребцями до 1/3 верхньої частини п’ятого ребра; від поперекового відрубу — до середини останнього ребра; від реберної частини на рівні 1/3 верхньої частини п’ятого ребра в напрямі до середини останнього ребра.


У спинний відруб входять: вісім грудних хребців від шостого до тринадцятого, з відповідними частинами ребер, частково п’ятий хребець і частина лопаткового хряща.


 1. Грудний відруб відділяють від реберної частини на 4—5 см вище зчленування ребер з грудною кісткою; від пашини — між десятим і одинадцятим ребрами в напрямі до білої лінії живота.


У грудний відруб входять: грудна кістка з хрящами і кінці десяти ребер (на відстані 4—5 см від зчленування).


 1. За узгодженням з торговельними організаціями тазостегновий, спинний та поперековий відруби можна випускати без їх ділення.
 2. Частини півтуші, які залишилися після відокремлювання торгових відрубів за схемою ділення 2, відносять до промислового відрубу. З м’яса промислового відрубу виробляють розфасоване м’ясо, м’ясні консерви, напівфабрикати або обвалюють і жилують для ковбасного виробництва.
 3. За потреби можна використовувати торгові відруби на промислове перероблення.
 4. Яловичина у відрубах повинна бути свіжою (за органолептичними, хімічними, мікроскопічними та гістологічними показниками), без ослизнювання та стороннього запаху.
 5. Вміст токсичних елементів у відрубах не повинен перевищувати рівнів, передбачених МБТ № 5061 [5], наведених у таблиці 1.Таблиця 1 — Гранично допустимі рівні вмісту токсичних елементів у міліграмах на кілограм відрубу

 

Назва токсичного елемента

Гранично допустимі рівні

Метод

контролювання


Згідно з ГОСТ 26932 або ГОСТ 30178

0,50

Свинець

Згідно з ГОСТ 26933 або ГОСТ 30178

0,05

Кадмій

Ртуть

0,03

Згідно з ГОСТ 26927

Згідно з ГОСТ 26931 або ГОСТ 30178

5,00

Мідь

Згідно з ГОСТ 26934 або ГОСТ 30178

Цинк

70,00

Миш’як

0,10

Згідно з ГОСТ 26930


 1. Вміст афлатоксину В1, нітрозамінів, гормональних препаратів і пестицидів у відрубах не повинен перевищувати допустимих рівнів, встановлених МБТ № 5061 [5] та ДСанПіН 8.8.1.2.3.4-000 [6].
 2. Вміст радіонуклідів у відрубах не повинен перевищувати допустимі рівні, які встановлені ДР-97 [7]: 137Cs — 200 Бк/кг; 90Sr — 20 Бк/кг.


5.2 Вимоги до сировини


 1. Для виробництва торгових та промислових відрубів використовують яловичину першої категорії (півтуші) в охолодженому та замороженому стані згідно з ГОСТ 779.
 2. Для виробництва відрубів не дозволено використовувати півтуші бугаїв; волів і корів з інтенсивно жовтим підшкірним жиром.
 3. Півтуші з дефектами прижиттєвих пороків або технологічного обробляння можуть бути використані для виробництва торгових відрубів, за винятком частин з дефектами.
 4. У сировині, яку використовують для виробництва яловичини у відрубах, вміст токсичних елементів, афлатоксину В1, нітрозамінів, антибіотиків, гормональних препаратів та пестицидів не повинен перевищувати рівні, встановлені МБТ № 5061 [5] та ДСанПіН 8.8.1.2.3.4-000 [6].
 5. Вміст радіонуклідів у сировині не повинен перевищувати рівнів, встановлених ДР-97 [7].
 6. Кожну партію сировини, що надходить на підприємство для виробництва яловичини у відрубах, супроводжують документом, що підтверджує її відповідність нормативним документам, та відповідним ветеринарним документом.
 7. Щоб визначити відповідність якості сировини, проводять вхідний контроль згідно з ГОСТ 24297.


6. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ


 1. Під час виробництва відрубів треба керуватися вимогами безпеки, встановленими ГОСТ 12.3.002, СП № 3238 [3] та № 123-5/990-11 [4].
 2. Технологічне обладнання повинно відповідати вимогам ГОСТ 12.2.003.
 3. Повітря робочої зони повинно відповідати вимогам ГОСТ 12.1.005.
  1. Пожежна безпека — згідно з ГОСТ 12.1.004.
  2. Контролювання виробничого шуму, атмосферного повітря, освітлення здійснюють згідно з ДСН 3.3.6.037 [8] та ДСН 3.3.6.042 [9].

7. ВИМОГИ ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ

 1. Стічні води повинні піддаватися очищенню і відповідати СанПиН 4630 [10].
 2. Охорону грунту від забруднення побутовими і промисловими відходами здійснюють відповідно до вимог СанПиН 42-128-4690 [11].
 3. Контролювання за викидами шкідливих речовин в атмосферу здійснюють згідно з ГОСТ та ДСП 201.

8. МАРКУВАННЯ

  1. На кожному торговому та промисловому відрубу повинне бути клеймо ветеринарної служби і слово «ветогляд».

Клеймування відрубів здійснюють відповідно до вимог «Інструкції по клеймуванню м’яса» [12], затвердженої в установленому порядку.


 1. Транспортне марковання здійснюють згідно з ГОСТ 14192 із нанесенням маніпуляційного знака «Вантаж, що швидко псується».
 2.  
  1. Можна не наносити транспортне марковання на багатооборотну тару з відрубами, що призначені для місцевої реалізації, за обов’язкової наявності етикетки з реквізитами, зазначеними у 8.4.
  2. Марковання наносять на одну із торцевих сторін тари за допомогою штампа, трафарету, етикетки або іншим способом, що забезпечує чіткість його читання, із зазначенням:

 • назви та адреси підприємства-виробника, його товарного знаку (за наявності), телефону, адреси потужностей виробництва;
 • назви і кількості відрубів;
 • категорії та сорту м’яса;
 • кінцевої дати споживання «Вжити до» або дати виробництва та строку придатності;
 • номера партії;
 • умов зберігання;
 • маси нетто, брутто;
 • позначення цього стандарту.

  1. Етикетку з позначеннями згідно з 8.4 вкладають у тару.
  2. Позначення відрубів під час замовлення: «М’ясо. Яловичина першої категорії. Торговий відруб. Згідно з ДСТУ 4426:2005».


9. ПАКУВАННЯ


 1. Яловичину у відрубах пакують під вакуумом або без вакууму в газонепроникні плівкові матеріали чи пакети з них; ящики дерев’яні багатооборотні, мішки, тару-обладнання та спеціалізовані контейнери згідно з чинними нормативними документами та інші види тари і пакувальних матеріалів, що дозволені Центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я України для контакту з харчовими продуктами.
 2. Тара для яловичини у відрубах повинна бути чиста, суха, без плісняви і стороннього запаху. Внутрішню поверхню ящиків треба вистилати пергаментом, підпергаментом, полімерними та іншими матеріалами, що дозволені Центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я України для контакту з харчовими продуктами.
 3. У кожну одиницю транспортної тари пакують яловичину у відрубах однієї назви та сорту. Дозволено, за згодою із замовником, паковання яловичини у відрубах різних назв і сортів із відповідним зазначенням у маркованні і супровідних документах.
 4. Можна випускати яловичину у відрубах без пакування.
 5. Маса нетто пакувальної одиниці повинна бути не більшою ніж 50 кг, у контейнерах або тарі-обладнанні — не більшою ніж 250 кг.
 6. Додаткові вимоги до паковання можна коригувати під час укладання договору або контракту.


10. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ


 1. Транспортування
 2. Яловичину у відрубах транспортують усіма видами транспорту в критих транспортних засобах згідно з правилами перевезення вантажів, що швидко псуються, які діють на даному виді транспорту.
 3. У пакетованому вигляді яловичину у відрубах транспортують згідно з ГОСТ 26663. Засоби кріплення вантажу в транспортні пакети — згідно з ГОСТ 21650, з основними параметрами і розмірами — згідно з ГОСТ 24597.
 4. Яловичину у відрубах випускають в реалізацію за температури в товщі м’язів: охолоджену — від 0 оС до 4 оС, заморожену — не вище мінус 8 оС.
  1. Зберігання
  2.  
   1. Яловичину у відрубах зберігають на підприємстві-виробнику та в торговельній мережі за відносної вологості повітря:

 • для м’яса охолодженого — не менше ніж 85 %;
 • для м’яса замороженого — від 95 % до 98 %.

  1. Строк придатності яловичини у відрубах:

 • охолодженого за температури від 0 оС до 2 оС у підвішеному стані (без дотикання) — не більше ніж 5 діб;
 • замороженого за температури не вищої ніж мінус 8 оС з укладанням штабелями на дерев’яних решітках — не більше ніж 6 міс.

  1. Строк придатності яловичини у відрубах:

 • за температури від 0 оС до 6 оС — не більше ніж 2 доби;
 • за температури від 0 оС до мінус 2 оС — не більше ніж 7 діб;
 • за температури від 0 оС до мінус 2 оС упакованого під вакуумом у плівку — не більше ніж 15 діб.


11. МЕТОДИ КОНТРОЛЮВАННЯ


 1. Ділення півтуш на відруби перевіряють візуально — зовнішнім оглядом усієї партії.
 2. Температуру яловичини у відрубах вимірюють у товщі м’язів на глибині не меншій ніж 6 см скляним рідинним (спиртовим) термометром згідно з ГОСТ 28498, вмонтованим у металеву оправу, напівпровідниковим вимірником температури або іншими приладами, за допомогою яких визначають температуру з допустимою похибкою вимірювання ± 1 оС. За результат вимірювання беруть середнє арифметичне значення температури м’яса.
 3. Відбирання зразків та органолептичне оцінювання свіжості яловичини у відрубах проводять згідно з ГОСТ 7269, хімічне і мікроскопічне аналізування — згідно з ГОСТ 23392, гістологічні дослідження — згідно з ГОСТ 19496.
 4. Бактеріологічне аналізування проводять згідно з ГОСТ 21237.
 5. Готування проб для визначання вмісту токсичних елементів проводять згідно з ГОСТ 26929, визначання масової частки токсичних елементів здійснюють згідно з методами, зазначеними в таблиці 1.
 6. Визначання вмісту афлатоксину В1 здійснюють відповідно до вимог № 2273 [13].
 7. Визначання залишкових кількостей нітрозамінів здійснюють відповідно до вимог МВК 4.4.1.011 [14].
 8. Контроль за вмістом гормональних препаратів здійснюють відповідно до вимог № 3202 [15].
 9. Контроль за вмістом пестицидів здійснюють відповідно до вимог ДСанПіН 8.8.1.2.3.4-000 [6].
 10. Контроль за вмістом радіонуклідів проводять згідно з методиками, затвердженими у встановленому порядку.
 11. Якість марковання та паковання яловичини у відрубах перевіряють візуально — зовнішнім оглядом усієї партії.
 12. Масу нетто і брутто яловичини у відрубах визначають на вагах для статичного зважування звичайного класу точності згідно з ГОСТ 29329 з ціною повірочної поділки е < 100 г з допустимою похибкою + 1е. Діапазон вимірювань ваг визначають залежно від вимірюваної маси.
 13. Дозволено використовувати стандартні методики, методи та прилади, які за своїми метрологічними та технічними характеристиками задовольняють вимоги цього стандарту та мають відповідне метрологічне забезпечення згідно з чинним законодавством України.


12. ПРАВИЛА ПРИЙМАННЯ


 1. Яловичину у відрубах приймають партіями. Партія — це будь-яка кількість яловичини у відрубах однієї назви, одного сорту та термічного стану, оформлена одним посвідченням про якість і ветеринарним документом установленої форми, що надана до одночасного здавання- приймання.
 2. Дозволено на яловичину у відрубах, що призначена для місцевої реалізації, видавати документ, що підтверджує її якість і безпеку, або проставляти відповідний штамп на товарно- транспортній накладній.
 3. Для контролювання якості яловичини у відрубах з різних місць партії відбирають вибірку 10 % від об’єму партії, але не менше чотирьох пакувальних одиниць чи відрубів без па- ковання.
 4. Для перевіряння якості яловичини у відрубах на відповідність вимогам цього стандарту підприємство-виробник проводить приймальне та періодичне контролювання.
 5. Кожна партія яловичини у відрубах підлягає приймальному контролюванню за температурою в товщі м’язів, якістю марковання та паковання, масою нетто.
 6. Оцінюють свіжість яловичини у відрубах у разі виникнення сумнівів щодо його свіжості.
 7. Бактеріологічні випробовування проводять, у разі необхідності, органами державного ветеринарно-санітарного та санітарно-епідеміологічного нагляду.
 8. Порядок та періодичність контролювання вмісту токсичних елементів, афлатоксину В1, пестицидів, гормональних препаратів, нітрозамінів та радіонуклідів здійснюють відповідно до вимог МР 4.4.4.-108 [16].
 9. Під час одержання незадовільних результатів контрольного перевіряння хоча б за одним із показників проводять повторне перевіряння подвійної кількості зразків, узятих з тієї самої партії. Результати повторного перевіряння вважають остаточними.

13. ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА


 1. Підприємство-виробник гарантує відповідність якості яловичини у відрубах вимогам цього стандарту за умови дотримання правил транспортування та зберігання, зазначених у розділі 10 цього стандарту.
 2. Строк придатності яловичини у відрубах — згідно з вимогами 10.2 цього стандарту.ДОДАТОК А (довідковий)


КОДИ ПРОДУКЦІЇ

Таблиця А.1 — Коди яловичини у відрубах

Коди ДКПП

Назва продукції

Яловичина у відрубах:

 • охолоджена
 • замороженаМи постачаємо та монтуємо обладнання для ферм ВРХ - доїння, годівля, вентиляція та комфорт тварин. З сайтом знайомі 3 роки та задоволені співпрацею. Дякуємо за відмінний сайт!
Мы оцинковываем новые объекты или восстанавливаем цинковое покрытие у старых агро-объектов уже 19 лет, члены АФЗУ 5 лет, но только с подачей рекламы в рассылках смс и электронных письмах, которые адресно доходят до лиц заинтересованных в нашей работе и способных принимать самостоятельные решения, наши предложения стали превращаться в реальные контракты. Сайт продуман и удобен в использовании. Он реально помогает выжить в нынешнем не простом положении среднего бизнеса и агро-сектора Украины. Дай Бог вам здоровья!
На этом сайте собрана реальная база . После СМС рассылки по конвейерным роликам , в течении 3-4 часов 5 телефоных звонков. Очень даже хороший результат по сравнению с другими торговыми порталами. СПАСИБО.
Так як наша компанія спеціалізується на будівництві ангарів, ремонті покрівель та реконструкції складів, то основними нашими клієнтами вже багато років є аграрії. Тому періодично на kolosok.info замовляємо СМС розсилку, щоб знайти нових клієнтів. Дуже задоволені такою функціює. За невеликі гроші ми в такий спосіб можемо швидко повідомити про себе нашій цільовій аудиторії. Дуже задоволені.
Приятно с Вами работать.Огромное спасибо.
Благодарим администрацию сайта за хорошую возможность покупок-продаж!!!Спасибо всем за долгое и надежное партнерство! Всем успеха!!!
Услугами этого сайта пользуемся более 5 лет. Благодарим сотрудников за оперативную и качественную работу. С помощью рекламы на этом сайте продукция нашего предприятия стала более известной и востребованной как внутреннем так и на внешнем рынках.
Благодарность сайту! Действительно помогает с поиском клиентов, профессиональная подержка персонала!
Спасибо за работу! Пользовалась сайтом и агродоской- очень удобно и доступно! Перестали сотрудничать с другими сайтами - на этом сайте наиболее полная и достоверная информация.
Щиро дякуємо за якісний інформаційний сайт. Працює відмінно, гарне наповнення, успіху Вам, а всій українській землі процвітання !!!