ДСТУ 3662-97 МОЛОКО ТА МОЛОЧНІ ПРОДУКТИ. ВИМОГИ ПРИ ЗАКУПІВЛІ.
 1. Галузь використання. 


     Цей стандарт поширюєтся на незбиране сире товарне молоко під час закупівлі у молочних ферм, колективних сільськогосподарських підприємств, приватних і фермерських господарств незалежно від форми власності та видів діяльності, підприємствами з переробки молока, підприємствами-покупцями молока та приватними підприємцями і призначене до переробки на м олочні продукти. Вимоги цього стандарту є обов’язковими. 3. Технічні вимоги. 


     3.1. Молоко, яке закуповують, повинно о тримуватись від здорових корів в господарствах, благополучних щодо інфекційних захворювань, та за показниками якості відповідати вимогам цього стандарту. 
     Молоко після доїння повинно бути профільтроване та охолоджене. 


     3.2. Молоко повинно бути натуральним незбираним, чистим, без сторонніх, не властивих свіжому молоку присмаків і запахів. За зовнішнім виглядом та консистенцією молоко повинно бути однорідною рідиною від білого до ясно-жовтого кольору, без осаду 
та згустків. 

     Не допускається змішування молока від здорових і хворих 
корів та заморожування молока.      3.3. В молоці не допускається вміст інгібувальних речовин (мийно-дезінфікуючих засобів, консервантів, формаліну, соди, аміаку, перекису водню, антибіотиків) (додаток А).      3.4. За фізико-хімічними, санітарно-гігієнічними та мікробіологічними показниками якості молок розподіляють на три ґатунки: вищий, перший та другий згідно з вимогами, щовказані 
в таблиці 1. 

Назва показника якості, одиниця вимірювання

Норма для гатунків

вищий

перший

другий

Кислотність,? Т

16 - 17

<19

<20

Ступінь чистоти за еталоном, група

І

І

ІІ

Загальне бактеріальне обсіменіння, тис./см?

<300

<500

<3000

Температура,? С

<8

<10

<10

Масова частка сухих речовин, %

>11,8

>11,5

>10,6

Кількість соматичних клітин, тис./см?

<400

<600

<800


Примітка. Молоко, що відповідає вимогам вищого, першого та другого гатунків, з температурою вище 10 ?С, приймається за домовленістю сторін, як неохолоджене.      3.5. Молоко, яке використовується для виробництва продуктів дитячого харчування має бути вищого та першого гатунків, але з кількістю соматичних клітин <500 тис./см? та термостійкістю не нижче другої групи згідно ГОСТ 25228.      3.6. Молоко всіх гатунків повинно мати густину не менше ніж 1027 кг/м за температури 20 С.      3.7. Масова частка жиру та масова частка білку в молоці повинні відповідати базисним нормам, які затверджені Кабінетом Міністрів України у встановленому порядку. 

     Закупівельна ціна на молоко та система оплати під час його закупівлі встановлюється і регулюється відповідними нормативними документами з урахуванням встановлених базисних норм по жиру та білку.      3.8. За вказаними показниками безпеки молоко вищого, першого та другого гатунків повинно відповідати вимогам, які вказані в таблиці 2. 


Назва показника безпеки, одиниця вимірювання

Гранично допустимий рівень

Токсичні елементи, мг/кг, не більше ніж:

свинець

0,1 (0,05)

кадмій

0,03 (0,02)

арсен

0,06

ртуть

0,005

мідь

1,0

цинк

5,0

Мікотоксини: мг/кг, не більше ніж:

афлатоксин В1

<0,001

афлатоксин М1

<0,0005

Антибіотики, од./г, не більше ніж:

антибіотики тетрациклінової групи

0,01

стрептоміцин

0,01

пеніцилін

0,5

Пестициди, мг/кг, не більше ніж:

гексахлоран

0,05

ГХЦГ (гамма-ізомер)

0,05 (0,01)

Нітрати, мг/кг, не більше ніж:

10

Гормональні препарати, мг/кг, не більше:

діетилстильбестрол

Не допускається

естрадіол-17

0,0002

Радіонукліди, Бк/кг, не більше ніж:

стронцій-90

20

цезій-137

100Примітка. В дужках вказані гранично допустимі рівні молока, яке використовується для виробництва дитячих і дієтичних продуктів.      3.9. Допускається за домовленістю сторін, закуповувати молоко з густиною >1026 кг/м? за температури 20 ?С і кислотністю від 15 ?Т до 21 ?Т, але свіже незбиране, яке оцінюється на підставі контрольної проби першим чи другим гатунками, якщо воно за органолептичними показниками, чистотою, загальним бактеріальним обсіменінням, кількістю соматичних клітин, масовою часткою сухих речовин відповідає вимогам цього стандарту.      3.10. Молоко, яке не відповідає вимогам цього стандарту, відноситься до негатункового і може використовуватися для переробки згідно з галузевими рекомендаціями, які затверджені 
у встановленому порядку. 
6. Правила приймання.      6.1. Закупівля-приймання молока проводиться партіями згідно з ГОСТ 13928 та “Инструции о порядке ведения государственых закупок (сдачи и приемке) молока и молочной продукции".      6.2. Під час закупівля молока в кожній партії визначаються маса нетто молока згідно з РД 10-02-02-8 "Методика определения массы молока коровьего заготовляемого при приёмке” та показники якості: органолептичні показники, температура, масова частка жиру, масова частка білку, масова частка сухих речовин, кислотність, густина, чистота. 

     Підприємства по переробленню молока, чи підприємства-покупці молока, за погодженням з виробниками молока, за домовленістю, можуть встановлювати іншу періодичність визначення зазначених показників якості, але не рідше одного разу на декаду.      6.3. Загальне бактеріальне обсіменіння, кількість соматичних клітин, наявність інгібувальних речовин визначають один раз в декаду і додатково – за домовленістю сторін. Дата виконання цих 
випробувань встановлюється підприємствами по переробці молока або підприємствами-покупцями молока. 

     Отримані значення цих показників якості поширюється на молоко між даним та наступним випробуваннями. 

     Інгібувальні речовини та загальне бактеріальне обсіменіння визначають у паралельних пробах молока досліджуваного зразка одночасно.      6.4. Під час визначення інгібувальних речовин випробування виконуються послідовно двічі на пробах молока, які беруть від зразка молока однієї і тієї самої партії. В разі неоднозначності 
отриманих результатів проводять повторне визначення на контрольній пробі. Якщо контрольне випробування підтверджує наявність інгібувальних речовин в молоці то таке молоко закупівлі не 
підлягає і не може бути використане для харчових цілей. В разі відсутності інгібувальних речовин в контрольній пробі, молоко закуповується як гатункове. Результати випробування контрольної проби оформляються актом, термін дії якого поширюється до наступного планового випробування (п. 6.3).      6.5. В разі підозри на фальсифікацію молока домішками води, в обов’язковому порядку проводиться дослідження контрольної проби молока за масовою часткою сухих речовин, що підтверджує натуральність молока. 

     Якщо результати дослідження вмісту сухих речовин контрольній пробі молока відповідають вимогам цього стандарту, то вони є кінцевими, а відповідна партія молока відноситься до 
негатункового. В цьому випадку результати досліджень контрольної проби оформляються актом.      6.6. У випадку підозри на фальсифікацію (кислотність менше ніж 15 ?Т, не властивий молоку запах і смак, тощо) проводиться визначення інгібувальних речовин (мийно-дезінфікуючі засоби, 
консерванти, формалін, сода, аміак, перекис водню, антибіотики).      6.7. Термостійкість визначається в кожній партії молока, яка використовується для дитячого харчування та стерилізованих продуктів.      6.8. Періодичність контролю за показниками безпеки проводиться згідно з вимогами методичних вказівок ”Порядок і періодичність контролю продовольчої сировини і харчових продуктів за показниками безпеки” від 27.07.1995 р. МВ 5.08.00.1232; токсичні елементи: пестициди, нітрати, антибіотики у молоці для дитячого харчування визначаються один раз на квартал, а в молоці для загального використання – один раз на півроку. Радіонукліди 
(стронцій-90, цезій-137) визначаються відповідно один раз на місяць та один раз на квартал, мікотоксини (афлатоксини В1 та М1) – один раз на рік.      6.9. Контроль показників безпеки молока виконують атестовані та акредитовані Держстандартом України виробничі та спеціалізовані лабораторії підприємств, установ та інших організацій на договірних умовах, незалежно від їх відомчої належності.      6.10. Закупівля-приймання молока проводиться партіями згідно з ГОСТ 13928 та “Инструции о порядке ведения государственых закупок (сдачи и приемке) молока и молочной продукции". 
 7. Методи контролю.      7.1 Для визначення показників якості та безпеки молока, що закуповується, використовуються стандартні методики та методи: 

     - відбір зразків молока і підготовка їх до аналізу згідно з ГОСТ 13928; 
     - зовнішній вигляд, консистенція, колір визначаються візуально, смак і запах – органолептично; 
     - температура – згідно з ГОСТ 26754; 
     - масова частка жиру – згідно з ГОСТ 5867;  
     - масова частка білку – згідно з ГОСТ 23327, ГОСТ 25179; 
     - густина – згідно з ГОСТ 3625; 
     - кислотність – згідно з ГОСТ 3624; 
     - масова частка сухих речовин – згідно з ГОСТ 3626; 
     - чистота – згідно з ГОСТ 8218; 
     - загальне бактеріальне обсіменіння – згідно з ГОСТ 9225; 
     - кількість соматичних клітин – згідно з ГОСТ 23453; 
     - інгібувальні речовини – згідно з ГОСТ 23454, ТУ 46-14 України 6; 
     - сода – згідно з ГОСТ 24065; 
     - аміак – згідно з ГОСТ 24066; 
     - перекис водню – згідно з ГОСТ 24067; 
     - термостійкість – згідно з ГОСТ 25228; 
     - токсичні елементи: свинець – згідно з ГОСТ 26932; кадмій – згідно з ГОСТ 26933; миш’як – згідно з ГОСТ 26930; ртуть – згідно з ГОСТ 26927; мідь – згідно з ГОСТ 26931; цинк – згідно зГОСТ 26934; підготовка проб – згідно з ГОСТ 26929; 
     - афлатоксин М1 і В1, нітрати, пестициди згідно з методиками затвердженими увстановленому порядку; 
     - хлорорганічні пестициди – згідно з ГОСТ 23452; 
     - антибіотики – “Методические рекомендации по определению остаточных количеств антибиотиков в продуктах животноводства” 
№ 3049; 
     - радіонукліди (стронцій-90, цезій-137) – “Методические рекомендации по санитарному контролю за содержанием радиоактивных веществ в объектах внешней среды” та ДР-97 “Допустимі рівні вмісту радіонуклідів цезію-137 і стронцію-90 в продуктах харчування та 
питній воді”.      7.2 Дозволяється використовувати стандартні методики, методи та прилади, які за своїми метрологічними та технічними характеристиками задовольняють вимоги цього стандарту та мають відповідне метрологічне забезпечення згідно з чинним Законодавством України.Ми постачаємо та монтуємо обладнання для ферм ВРХ - доїння, годівля, вентиляція та комфорт тварин. З сайтом знайомі 3 роки та задоволені співпрацею. Дякуємо за відмінний сайт!
Мы оцинковываем новые объекты или восстанавливаем цинковое покрытие у старых агро-объектов уже 19 лет, члены АФЗУ 5 лет, но только с подачей рекламы в рассылках смс и электронных письмах, которые адресно доходят до лиц заинтересованных в нашей работе и способных принимать самостоятельные решения, наши предложения стали превращаться в реальные контракты. Сайт продуман и удобен в использовании. Он реально помогает выжить в нынешнем не простом положении среднего бизнеса и агро-сектора Украины. Дай Бог вам здоровья!
На этом сайте собрана реальная база . После СМС рассылки по конвейерным роликам , в течении 3-4 часов 5 телефоных звонков. Очень даже хороший результат по сравнению с другими торговыми порталами. СПАСИБО.
Так як наша компанія спеціалізується на будівництві ангарів, ремонті покрівель та реконструкції складів, то основними нашими клієнтами вже багато років є аграрії. Тому періодично на kolosok.info замовляємо СМС розсилку, щоб знайти нових клієнтів. Дуже задоволені такою функціює. За невеликі гроші ми в такий спосіб можемо швидко повідомити про себе нашій цільовій аудиторії. Дуже задоволені.
Приятно с Вами работать.Огромное спасибо.
Благодарим администрацию сайта за хорошую возможность покупок-продаж!!!Спасибо всем за долгое и надежное партнерство! Всем успеха!!!
Услугами этого сайта пользуемся более 5 лет. Благодарим сотрудников за оперативную и качественную работу. С помощью рекламы на этом сайте продукция нашего предприятия стала более известной и востребованной как внутреннем так и на внешнем рынках.
Благодарность сайту! Действительно помогает с поиском клиентов, профессиональная подержка персонала!
Спасибо за работу! Пользовалась сайтом и агродоской- очень удобно и доступно! Перестали сотрудничать с другими сайтами - на этом сайте наиболее полная и достоверная информация.
Щиро дякуємо за якісний інформаційний сайт. Працює відмінно, гарне наповнення, успіху Вам, а всій українській землі процвітання !!!