ДСТУ 4555:2006. МАСЛЯНКА СУХА

ДСТУ 4555:2006 НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МАСЛЯНКА СУХА Технічні умови

ПАХТА СУХАЯ

Технические условия

BUTTERMILK DRIED

Speslficatlons

Чинний від 2007-01-01


1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ


 1. Цей стандарт поширюється на суху маслянку, яку виробляють із пастеризованої маслянки або її суміші із знежиреного молока згущуванням та подальшим сушінням розпилювальним або плівковим способом.
 2. Суха маслянка, як напівфабрикат, призначена для промислового переробляння, приготування сухого замінника незбираного молока, виробництва хлібобулочних і кондитерських виробів ТОЩО.
 3. Вимоги щодо безпечності сухої маслянки викладено у 5.2.3—5.2.5 та розділах 6 і 7.


2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ


Цей стандарт містить посилання на такі нормативні документи:


ДСТУ 2212:2003 Молочна промисловість. Виробництво молока та кисломолочних продуктів. Терміни та визначення понять

ДСТУ 3147-95 Коди та кодування інформації. Штрихове кодування. Маркування об"єктів ідентифікації. Формат та розташування штрих-кодових позначок EAN на тарі та пакованні товарної продукції. Загальні вимоги

ДСТУ 3662-97 Молоко коров"яче незбиране. Вимоги при закупівлі

ДСТУ 4324:2004 Молочна промисловість. Консерви молочні. Терміни та визначення понять

ДСТУ IDF 73А:2003 Молоко і молочні продукти. Підрахунок кількості коліформ. Метод підрахунку колоній і метод визначення наймовірнішого числа за температури ЗО °С

ДСТУ IDF 93А:2003 Молоко і молочні продукти. Визначення Salmonella

ДСТУ IDF 122В:2003 Молоко і молочні продукти. Підготовка зразків і розведень для мікробіологічних досліджень

ДСТУ IDF 138-2003 Сухе молоко. Визначення Staphylococcus aureus. Методика підрахунку колоній за температури 37 °С

ДСТУ ISO 707:2002 Молоко та молочні продукти. Настанови з відбирання проб

ДСТУ ISO 11290-1-2003 Мікробіологія харчових продуктів та кормів для тварин. Горизонтальний метод виявлення та підрахування Listeria monocytogenes. Частина 1. Метод виявлення

ДСТУ ISO 11290-2-2003 Мікробіологія харчових продуктів та кормів для тварин. Горизонтальний метод виявлення та підрахування Listeria monocytogenes. Частина 2. Метод підрахування


Видання офіційне


ДК 016-97 Державний класифікатор продукції і послуг, затверджений наказом Держстандарту України від 30.12.97, № 822

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоньї (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.010-76 ССБТ. Взрьівобезопасность. Общие требования (ССБП. Вибухобезпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности (ССБП. Устатковання виробниче. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессьі производственньїе. Общие требования безопасности (ССБП. Процеси виробничі. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природьі. Атмосфера. Правила установлення допустимьіх вьібро-сов вредньїх веществ промьішленньїми предприятиями (Охорона природи. Атмосфера. Правила встановлення допустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами)

ГОСТ 2226-88 Мешки бумажньїе. Технические условия (Мішки паперові. Технічні умови)

ГОСТ 9225-84 Молоко и молочньїе продуктьі. Методи микробиологического анализа (Молоко та молочні продукти. Методи мікробіологічного аналізування)

ГОСТ 10354-82 Пленка полизтиленовая. Технические условия (Плівка поліетиленова. Технічні умови)

ГОСТ 10444.12-88 Продуктьі пищевью. Метод определения дрожжей и плесневьіх грибов (Продукти харчові. Метод визначання дріжджів та пліснявих грибів)

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (Маркування вантажів)

ГОСТ 16337-77 Полизтилен вьісокого давлення. Технические условия (Поліетилен високого тиску. Технічні умови)

ГОСТ 19360-74 Мешки-вкладьіши пленочньїе. Общие технические условия (Мішки-вклади-ши плівкові. Загальні технічні умови)

ГОСТ 23452-79 Молоко и молочньїе продуктьі. Методьі определения остаточньїх количеств хлорорганических пестицидов (Молоко та молочні продукти. Методи визначання залишкових кількостей хлорорганічних пестицидів)

ГОСТ 23651-79 Продукция молочная консервированная. Упаковка и маркировка (Продукція молочна консервована. Пакування та маркування)

ГОСТ 24297-87 Входной контроль продукции. Основньїе положення (Вхідне контролювання продукції. Основні положення)

ГОСТ 24597-81 Пакетьі тарно-штучньїх грузов. Основньїе параметрьі и размерьі (Пакети тарно-поштучних вантажів. Основні параметри та розміри)

ГОСТ 26809-86 Молоко и молочньїе продуктьі. Правила приемки, методьі отбора и подго-товка проб к анализу (Молоко та молочні продукти. Правила приймання, методи відбирання та готування проб до аналізування)

ГОСТ 26927-86 Сьірье и продуктьі пищевьіе. Метод определения ртути (Сировина та продукти харчові. Метод визначання ртуті)

ГОСТ 26929-94 Сьірье и продуктьі пищевьіе. Подготовка проб. Минерализация для определения содержания токсичних злементов (Сировина та продукти харчові. Готування проб. Мінералізація для визначання вмісту токсичних елементів)

ГОСТ 26930-86 Сьірье и продуктьі пищевьіе. Метод определения мьішьяка (Сировина та продукти харчові. Метод визначання миш"яку)

ГОСТ 26932-86 Сьірье и продуктьі пищевьіе. Методьі определения свинца (Сировина та продукти харчові. Методи визначання свинцю)

ГОСТ 26933-86 Сьірье и продукти пищевьіе. Методьі определения кадмия. (Сировина та продукти харчові. Методи визначання кадмію)

ГОСТ 29245-91 Консервьі молочньїе. Методьі определения физических и органолептичес-ких показателеи (Консерви молочні. Методи визначання фізичних і органолептичних показників)

ГОСТ 29246-91 Консервьі молочньїе. Методьі определения влаги (Консерви молочні. Методи визначання вологи)

ГОСТ 29247-91 Консервьі молочньїе. Методьі определения жиру (Консерви молочні. Методи визначання жиру)

ГОСТ 30178-96 Сьірье и продуктьі пищевьіе. Атомно-абсорбционньїй метод определения токсичньїх злементов (Сировина та продукти харчові. Атомно-абсорбційний метод визначання токсичних елементів)

ГОСТ 30305.3-95 Консервьі молочньїе сгущенньїе и продуктьі молочньїе сухие. Титримет-рические методики вьіполнения измерений кислотности (Консерви молочні згущені та продукти молочні сухі. Титрометричні методики виконання вимірювань кислотності)

ГОСТ 30305.4-95 Продуктьі молочньїе сухие. Методика вьіполнения измерений индекса растворимости (Продукти молочні сухі. Методика виконання вимірювань індексу розчинності)

ГОСТ 30347-97 Молоко и молочньїе продукти. Методьі определения Staphylococcus aureus (Молоко та молочні продукти. Методи визначання Staphylococcus aureus).


3. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ


У цьому стандарті використано терміни, встановлені у ДСТУ 2212 та ДСТУ 4324. Нижче подано терміни, використані у цьому стандарті та визначення позначених ними понять.


3.1. маслянка


Плазма вершків, яку отримують під час переробляння вершків на масло (ДСТУ 2212)


3.2. суха маслянка


Сухий молочний продукт, що виробляють сушінням маслянки або суміші маслянки і знежиреного молока, у якій переважає масова частка маслянки.


4. КЛАСИФІКАЦІЯ


4.1. Суху маслянку залежно від способів сушіння поділяють на такі види:


 • маслянка суха розпилювального сушіння;
 • маслянка суха плівкового сушіння.


4.2. Код продукції згідно з ДК 016 наведено в додатку А.


5. ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ


 1. Суха маслянка повинна відповідати вимогами цього стандарту. її виробляють відповідно до технологічних інструкцій з дотриманням державних санітарних правил для молокопереробних підприємств ДСП 4.4.4.011 [1].
 2. Основні показники і характеристики


5.2.1. За органолептичними показниками суха маслянка повинна відповідати вимогам, наведеним у таблиці 1.Таблиця 1 — Органолептичні показники сухої маслянки

 

Назва показника

Характеристика сухої маслянки

 

 

розпилювального сушіння

плівкового сушіння

Зовнішній вигляд

Сухий дрібнодисперсний порошок. Дозволено наявність грудочок, що легко розсипаються під впливом механічної дії

Сухий порошок із подрібнених плівок. Дозволено наявність щільних грудочок, що легко розсипаються під впливом механічної дії

Смак і запах

Молочний, характерний для пастеризованої маслянки, без сторонніх присмаків та запахів

Молочний, характерний для перепастеризо-ваної маслянки, без сторонніх присмаків та запахів

Колір

Білий, злегка кремовий

Білий, зі світло-кремовим або кремовим відтінком5.2.2. За фізико-хімічними показниками суха маслянка повинна відповідати вимогам, наведеним у таблиці 2.Таблиця 2 — Фізико-хімічні показники сухої маслянки

 

Назва

показника

Норма для сухої маслянки

Метод контролювання

 

 

розпилювального сушіння

плівкового сушіння

 

 

Масова частка вологи, %, не більше

5,0

7,0

Згідно з ГОСТ 29246

Масова частка жиру, %, не більше

5,0

5,0

Згідно з ГОСТ 29247

Кислотність титрована відновленої маслянки

з масовою часткою сухого знежиреного молочного

залишку 9 %, °Т, не більше

22

22

Згідно з ГОСТ 30305.3

Індекс розчинності, см3 сирого осаду, не більше

0,2

1,5

Згідно 3 ГОСТ 30305.4


5.2.3. За мікробіологічними показниками суха маслянка повинна відповідати вимогам, наведеним у таблиці 3.Таблиця 3 — Мікробіологічні показники сухої маслянки

 

Назва показника

Норма

Метод контролювання

Кількість мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів, КУО в 1 г продукту, не більше

5-Ю4

Згідно з ГОСТ 9225

Кількість пліснявих грибів, КУО в 1 г продукту, не більше

100

Згідно з ГОСТ 10444.12

Кількість дріжджів, КУО в 1 г продукту, не більше

50

Згідно з ГОСТ 10444.12

Бактерії групи кишкових паличок (коліформи), в 0,1 г продукту

Не дозволено

Згідно з ДСТУ IDF 73A або ГОСТ 9225

Патогенні мікроорганізми, в т.ч. Salmonella, в 25 г продукту

Не дозволено

Згідно 3 11.7, ДСТУ IDF93A

Staphylococcus aureus, в 1 г продукту

Не дозволено

Згідно з ДСТУ IDF 138 або ГОСТ 30347

L monocytogenes, в 1 г продукту

Не дозволено

Згідно з ДСТУ ISO11290-1

або ДСТУ ISO 11290-2 або MB [9]


5.2.4. Вміст токсичних елементів у сухій маслянці не повинен перевищувати гранично допустимі рівні, зазначені у таблиці 4.Таблиця 4 — Гранично допустимі рівні токсичних речовин у сухій маслянці

 

Назва

Допустимий рівень,

Метод

токсичного елемента

мг/кг, не більше

контролювання

Свинець

0,1

Згідно з ГОСТ 26932

Миш"як

0,05

Згідно з ГОСТ 26930

Кадмій

0,03

Згідно з ГОСТ 26933

Ртуть

0,005

Згідно з ГОСТ 26927


5.2.5. Вміст мікотоксинів, антибіотиків, гормональних препаратів, пестицидів та радіонуклідів у сухій маслянці не повинен перевищувати норм, передбачених МБТ и СН № 5061 [2], ДСанПіН 8.8.1.2,3.4-000 [3] та ГН 6.6.1.1-130 [4].


5.3. Вимоги до сировини


5.3.1. Для виробництва сухої маслянки використовують:


 • маслянку-сировину кислотністю не більше ніж 19 °С, отриману під час виробництва несолоного солодковершкового масла згідно з чинними нормативними документами;
 • молоко знежирене кислотністю не більше ніж 20 °Т та густиною не менше ніж 1030 кг/м3, отримане з молока коров"ячого незбираного, яке відповідає вимогам ДСТУ 3662.


 1. Сировина за вмістом токсичних елементів, мікотоксинів, антибіотиків, пестицидів та радіонуклідів повинна відповідати вимогам, встановленим у МБТ и СН № 5061 [2], ДСанПіН 8.8.1.2.3.4-000 [3] та ГН 6.6.1.1-130 [4].
 2. Кожну партію сировини, що надходить на підприємство, супроводжують документом, що підтверджує її відповідність нормативним документам.
 3. Для визначення якості сировини, призначеної для виробництва сухої маслянки, проводять вхідний контроль згідно з ГОСТ 24297.


6. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ


 1. Під час виробництва сухої маслянки необхідно виконувати вимоги, встановлені у ДСП 4.4.4.011 [1].
 2. Повітря робочої зони виробничих приміщень повинно відповідати вимогам згідно з ГОСТ 12.1.005.
 3. Виробничі приміщення мають бути обладнані вентиляцією згідно з СНиП 2.04.05 [5].
 4. Технологічне устатковання повинно відповідати вимогам згідно з ГОСТ 12.2.003.
 5. Технологічний процес треба здійснювати згідно з ГОСТ 12.3.002.
 6. Пожежна безпека — згідно з ГОСТ 12.1.004; вибухобезпечність - згідно з ГОСТ 12.1.010.


7. ВИМОГИ ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ


7.1. Стічні води, утворені під час виробництва сухої маслянки, повинні підлягати очищаннюта відповідати СанПиН 4630 [6].


7.2. Викиди шкідливих речовин в атмосферу контролюють згідно з ГОСТ 17.2.3.02та ДСП 201 [7].


7.3.Охорону ґрунту від забруднення побутовими та промисловими відходами здійснюютьзгідно з СанПиН 42-128-4690 [8].


8. МАРКУВАННЯ


8.1. Маркування маслянки кожної одиниці транспортної тари треба проводити згідноз ГОСТ 23651. Марковання повинно містити таку інформацію:


 • назву продукту;
 • назву та адресу підприємства-виробника і місце виготовлення;
 • масу нетто одиниці паковання, кг;
 • склад продукту у порядку переваги складників;
 • інформаційні дані про харчову та енергетичну цінність 100 г продукту згідно з додатком Б;
 • кінцеву дату споживання «Вжити до» або дату виробництва та строк придатності;
 • номер партії;
 • умови зберігання;
 • позначення цього стандарту;
 • товарний знак (за наявності);
 • штриховий код EAN згідно з ДСТУ 3147;
 • маніпуляційний знак «Оберігати від вологи» згідно з ГОСТ 14192.


8.2. Приклад умовного позначення під час замовлення:«Маслянка суха плівкового сушіння, ДСТУ 4555:2006»;«Маслянка суха розпилювального сушіння, ДСТУ 4555:2006».


 1. Марковання наносять на етикетку, ярлик, поверхню транспортної тари способом, який забезпечує чіткість читання.
 2. У разі постачання на експорт додаткові вимоги до маркування зазначають у договорі-контракті.


9. ПАКУВАННЯ


 1. Суху маслянку пакують згідно з ГОСТ 23651 у транспортну тару — багатошарові непро-сякнені паперові мішки згідно з ГОСТ 2226 із мішками-вкладишами, виготовленими з поліетиленової плівки згідно з ГОСТ 19360, ГОСТ 10354, ГОСТ 16337 або інших марок поліетилену згідно з чинними нормативними документами, що мають дозвіл для контакту із сухими молочними продуктами.
 2. Маса нетто продукту — не більше ніж ЗО кг. Відхил маси нетто сухої маслянки для паковальної одиниці у транспортній тарі +1 %.
 3. Мішки-вкладиші закривають методом термозварювання або туго перев"язують подвійним вузлом із перегином.
 4. Суху маслянку можна пакувати в інші види транспортної тари вітчизняного виробництва згідно з чинними нормативними документами або закордонного виробництва, дозволеної до застосування у молочній промисловості Центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров"я України. Дозволено використовувати багатооборотну тару лише після належного санітарного оброблення.


10. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ


10.1. Транспортування


 1. Маслянку дозволено транспортувати всіма видами транспорту в критих транспортних засобах згідно з правилами перевезення вантажів, чинними на цих видах транспорту.
 2. Вантажні місця в транспортні пакети формують згідно з ГОСТ 24597.


10.2. Зберігання


 1. Суху маслянку зберігають за температури від 0 °С до 20 °С та відносної вологості повітря не більше ніж 80 % у критих сухих приміщеннях, які вентилюються.
 2. Строк придатності сухої маслянки за температури зберігання від 0 °С до 10 °С не більше ніж 8 міс. від дати виготовлення.
 3. Строк придатності сухої маслянки за температури зберігання від 10 °С до 20 °С не більше ніж 3 міс. від дати виготовлення.


11. МЕТОДИ КОНТРОЛЮВАННЯ


 1. Відбирання і готування проб згідно з ГОСТ 26809, готування зразків і розведень для мікробіологічних досліджень — згідно з ДСТУ IDF 122C або згідно з ГОСТ 9225.
 2. Визначання маси нетто, якості паковання та марковання сухої маслянки проводять згідно з ГОСТ 29245.
 3. Зовнішній вигляд та колір сухої маслянки перевіряють візуально згідно з ГОСТ 29245.
 4. Смак та запах визначають органолептично згідно з ГОСТ 29245.
 5. Масову частку вологи у сухій маслянці визначають згідно з ГОСТ 29246, жиру — згідно з ГОСТ 29247, титровану кислотність — згідно з ГОСТ 30305.3, індекс розчинності — згідно з ГОСТ 30305.4.
 6. Кількість мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів, бактерії групи кишкових паличок (коліформи) визначають згідно з ДСТУ IDF 73A та ГОСТ 9225, кількість дріжджів, пліснявих грибів — згідно з ГОСТ 10444.12.
 7. Визначання патогенних мікроорганізмів, у тому числі бактерій роду Salmonella — згідно з ДСТУ IDF 93A та методами, затвердженими Центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров"я України. Визначання Staphylococcus aureus — згідно з ГОСТ 30347; Listeria monocytogenes — згідно зДСТУ ISO 11290-1, ДСТУ !SO 11290-2, MB 559 [9].
 8. Вміст токсичних елементів визначають згідно з ГОСТ 30178 або за методами відповідно до таблиці 4: свинцю — згідно з ГОСТ 26932, кадмію — згідно з ГОСТ 26923, миш"як — згідно з ГОСТ 26930, ртуті — згідно з ГОСТ 26927; готування проб — згідно з ГОСТ 26929. Визначання мікотоксинів (афлатоксин M-j) — згідно з МУ № 4082 [10].
 9. Вміст пестицидів визначають згідно з ГОСТ 23452 та ДСанПіН 8.8.1.2.3.4-000 [4], антибіотиків — згідно з МУ № 3049 [11].


11.10. Визначання гормональних препаратів проводять згідно з методичними рекомендаціямиMP № 2944 [12] та методичними рекомендаціями MP № 3208 [13].


11.11. Вміст цезію 137Cs визначають згідно з МУ № 5778 [14], стронцію 90Sr згідноз МУ № 5779 [15].


11.12. Допустимо застосовувати інші стандартні методики, методи та засоби вимірювання,які за своїми метрологічними та технічними характеристиками задовольняють вимоги цьогостандарту, та мають відповідне метрологічне забезпечення відповідно до чинного законодавства України.


12. ПРАВИЛА ПРИЙМАННЯ


 1. Суху маслянку приймають партіями. Приймання, визначання партії та об"єм вибірок проводять згідно з ГОСТ 26809 і ДСТУ ISO 707.
 2. Кожну партію сухої маслянки супроводжують документом, що підтверджує її якість та безпечність.
 3. Для визначення відповідності якості продукту вимогам цього стандарту підприємство-виробник проводить приймальне і періодичне контролювання.
 4. Приймальному контролюванню підлягає кожна партія сухої маслянки за органолептичними показниками, фізико-хімічними показниками, масою нетто, якістю пакування та маркування.
 5. Під час періодичного контролювання перевіряють мікробіологічні показники (наявність КМАФАМ, бактерій групи кишкових паличок, пліснявих грибів та дріжджів) не менше ніж 1 раз на місяць.
 6. Аналіз на наявність патогенних мікроорганізмів, у тому числі бактерії роду Salmonella, Staphylococcus aureus та L.monocytogenes проводять відповідно до порядку державного санітарного нагляду санітарно-епідеміологічними станціями за методами, затвердженими Центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров"я України.
 7. Порядок і періодичність контролювання за показниками безпеки (вмістом токсичних елементів, мікотоксинів, антибіотиків, гормональних препаратів, пестицидів) здійснюють відповідно до MP 4.4.4.-108 [16].
 8. У разі отримання незадовільних результатів хоча б за одним із показників проводять повторне відбирання подвійної кількості одиниць продукції тієї самої партії. Якщо отримують незадовільні результати повторного випробовування, партію бракують.


13. ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА


 1. Виробник гарантує відповідність якості сухої маслянки вимогам цього стандарту в разі дотримання умов транспортування та зберігання.
 2. Строк придатності сухої маслянки, відповідно до 10.2.2 та 10.2.3.


ДОДАТОК А (довідковий)

КОД ПРОДУКЦІЇ

Таблиця А.1 — Код ДКПП на суху маслянку


Назва продукту

Код ДКПП

Суха маслянка

15.51.20.700Ми постачаємо та монтуємо обладнання для ферм ВРХ - доїння, годівля, вентиляція та комфорт тварин. З сайтом знайомі 3 роки та задоволені співпрацею. Дякуємо за відмінний сайт!
Мы оцинковываем новые объекты или восстанавливаем цинковое покрытие у старых агро-объектов уже 19 лет, члены АФЗУ 5 лет, но только с подачей рекламы в рассылках смс и электронных письмах, которые адресно доходят до лиц заинтересованных в нашей работе и способных принимать самостоятельные решения, наши предложения стали превращаться в реальные контракты. Сайт продуман и удобен в использовании. Он реально помогает выжить в нынешнем не простом положении среднего бизнеса и агро-сектора Украины. Дай Бог вам здоровья!
На этом сайте собрана реальная база . После СМС рассылки по конвейерным роликам , в течении 3-4 часов 5 телефоных звонков. Очень даже хороший результат по сравнению с другими торговыми порталами. СПАСИБО.
Так як наша компанія спеціалізується на будівництві ангарів, ремонті покрівель та реконструкції складів, то основними нашими клієнтами вже багато років є аграрії. Тому періодично на kolosok.info замовляємо СМС розсилку, щоб знайти нових клієнтів. Дуже задоволені такою функціює. За невеликі гроші ми в такий спосіб можемо швидко повідомити про себе нашій цільовій аудиторії. Дуже задоволені.
Приятно с Вами работать.Огромное спасибо.
Благодарим администрацию сайта за хорошую возможность покупок-продаж!!!Спасибо всем за долгое и надежное партнерство! Всем успеха!!!
Услугами этого сайта пользуемся более 5 лет. Благодарим сотрудников за оперативную и качественную работу. С помощью рекламы на этом сайте продукция нашего предприятия стала более известной и востребованной как внутреннем так и на внешнем рынках.
Благодарность сайту! Действительно помогает с поиском клиентов, профессиональная подержка персонала!
Спасибо за работу! Пользовалась сайтом и агродоской- очень удобно и доступно! Перестали сотрудничать с другими сайтами - на этом сайте наиболее полная и достоверная информация.
Щиро дякуємо за якісний інформаційний сайт. Працює відмінно, гарне наповнення, успіху Вам, а всій українській землі процвітання !!!