ДСТУ 4333:2004. МАРМЕЛАД

Загальні технічні умови

ДСТУ 4333:2004

Видання офіційне

Київ

ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ 2004


ПЕРЕДМОВА


 1. РОЗРОБЛЕНО: Закрите акціонерне товариство «Укркондитер» Державного департаменту продовольства Мінагрополітики України


РОЗРОБНИКИ: Ю. Кожанов, С. Бут (керівник розробки), В. Назаренко


 1. ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 17 серпня 2004 р. № 181
 2. УВЕДЕНО ВПЕРШЕ: (зі скасуванням в Україні ГОСТ6442-89 «Мармелад. Технические условия» та всіх чинних технічних умов, вимоги яких нижчі за встановлені цим стандартом)


Право власності на цей документ належить державі.


Відтворювати, тиражувати і розповсюджувати його повністю чи частково на будь-яких носіях інформації без офіційного дозволу заборонено.


Стосовно врегулювання прав власності треба звертатися до Держспоживстандарту України.


Держспоживстандарт України, 2004

ЗМІСТ

с.

 1. Сфера застосування 1
 2. Нормативні посилання 1
 3. Класифікація 3
 4. Технічні вимоги 4
 5. Вимоги щодо безпеки 10
 6. Вимоги щодо охорони довкілля 10
 7. Правила приймання 10
 8. Методи контролювання 11
 9. Транспортування та зберігання 11
 10. Гарантії виробника 11

Додаток А Код ДКПП12


ДСТУ 4333:2004 національний стандарт УКРАЇНИ МАРМЕЛАД

Загальні технічні умови

МАРМЕЛАД Общие технические условия MARMALADE General specifications

Чинний від 2005-10-01


 1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ


Цей стандарт поширюється на мармелад — цукровий кондитерський виріб драглистої структури, отриманий уварюванням фруктово-ягідного пюре або водного розчину агару, карагінану, пектину чи желатину з цукром, глазурований або неглазурований, який постачають споживачу.


 1. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ


У цьому стандарті є посилання на такі стандарти:


ДСТУ 2296-93 Національний знак відповідності. Форма, розміри, технічні вимоги та правила застосування

ДСТУ 2316-93 (ГОСТ 21-94) Цукор-пісок. Технічні умови

ДСТУ 3984-2000 Припаси і підварки (напівфабрикати). Загальні технічні умови ДСТУ EN 12955-2001 Продукти харчові. Визначання афлатоксину — Рі, та суми афлатоксинів В!, В2, G! та G2 у зернових культурах, фруктах із твердою шкіркою та похідних від них продуктах. Метод високоефективної рідинної хроматографії за допомогою постколонкової дериватизації та очищання на імунній колонці

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности (ССБП. Устатковання виробниче. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.3.002-75 Процессы производственные. Общие требования безопасности (ССБП. Процеси виробничі. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями (Охорона природи. Атмосфера. Правила встановлювання допустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами)

ГОСТ 745-79 Фольга алюминиевая для упаковки. Технические условия (Фольга алюмінієва для пакування. Технічні умови)

ГОСТ 908-79 Кислота лимонная пищевая. Технические условия (Кислота лимонна харчова. Технічні умови)

Видання офіційне

ГОСТ 1341-97 Пергамент растительный. Технические условия (Пергамент рослинний. Технічні умови)

ГОСТ 1760-86 Подпергамент. Технические условия (Підпергамент. Технічні умови)

ГОСТ 2228-81 Бумага мешочная. Технические условия (Папір мішковий. Технічні умови) ГОСТ 3560-73Лента стальная упаковочная. Технические условия (Стрічка стальна пакувальна. Технічні умови)

ГОСТ 4034-63 Гвозди тарные круглые. Конструкция и размеры (Цвяхи тарні круглі. Крнструкції і розміри)

ГОСТ 5194-91 Патока крахмальная. Технические условия (Патока крохмальна. Технічні умови) ГОСТ 5898-87 Изделия кондитерские. Методы определения кислотности и щелочности (Вироби кондитерські. Методи визначання кислотності і лужності)

ГОСТ 5900-73 Изделия кондитерские. Методы определения влаги и сухих веществ (Вироби кондитерські. Методи визначання вологи і сухих речовин)

ГОСТ 5901-87 Изделия кондитерские. Методы определения массовой доли золы и металломагнитной примеси (Вироби кондитерські. Методи визначання масової частки золи і металомагніт- них домішок)

ГОСТ 5903-89 Изделия кондитерские. Методы определения сахара (Вироби кондитерські. Методи визначання цукру)

ГОСТ 5904-82 Изделия кондитерские. Правила приемки, методы отбора и подготовки проб (Вироби кондитерські. Правила приймання, методи відбирання і готування проб)

ГОСТ 7730-89 Пленка целлюлозная. Технические условия (Плівка целюлозна. Технічні умови) ГОСТ 8273-75 Бумага оберточная. Технические условия (Папір обгортковий. Технічні умови) ГОСТ 9569-79 Бумага парафиновая. Технические условия (Папір парафіновий. Технічні умови) ГОСТ 10131-93 Ящики из древесины и древесных материалов для продукции пищевых отраслей промышленности, сельского хозяйства и спичек. Технические условия (Ящики з деревини древ’яних матеріалів для продукції харчових галузей промисловості, сільського господарства і сірників. Технічні умови)

ГОСТ 11354-93 Ящики из древесины и древесных материалов многооборотные для продукции пищевых отраслей промышленности и сельского хозяйства. Технические условия (Ящики з деревини і древ’яних матеріалів багатообігові для продукції харчових галузей промисловості і сільського господарства. Технічні умови)

ГОСТ 12120-82 Банки металлические и комбинированные. Технические условия (Банки металеві і комбіновані. Технічні умови)

ГОСТ 13512-91 Ящики из гофрированного картона для кондитерских изделий. Технические условия (Ящики з гофрованого картону для кондитерських виробів. Технічні умови)

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (Маркування вантажів)

ГОСТ 15846-2002 Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка, транспортировка и хранение (Продукція, яку відправляють в райони Крайньої Півночі та прирівнювані до них місцевості. Паковання, марковання, транспортування та зберігання) ГОСТ 18251 -87 Лента клеевая на бумажной основе. Технические условия (Стрічка клейова на паперовій основі. Технічні умови)

ГОСТ 18510-87 Бумага писчая. Технические условия (Папір письмовий. Технічні умови) ГОСТ 20477-86Лента полиэтиленовая с липким слоем. Технические условия (Стрічка поліетиленова з липким шаром. Технічні умови)

ГОСТ 23285-78 Пакеты транспортные для пищевых продуктов и стеклянной тары. Технические условия (Пакети транспортні для харчових продуктів и скляної тари. Технічні умови)

ГОСТ 24597-81 Пакеты таро-штучных грузов. Основные параметры и размеры (Пакети таро- штучних вантажів. Основні параметри і разміри)

ГОСТ 24831 -81 Тара-оборудование. Типы, основные параметры и размеры (Тара-устаткован- ня. Типи, основні параметри і розміри)

ГОСТ 26663-85 Пакеты транспортные. Формирование с применением средств пакетирования. Общие технические требования (Пакети транспортні. Формування з використанням засобів пакетувания. Загальні технічні вимоги)

ГОСТ 26668-85 Продукты пищевые и вкусовые. Методы отбора проб для микробиологических анализов (Продукти харчові і смакові. Методи відбирання проб для мікробіологічних аналізів) ГОСТ 26669-85 Продукты пищевые и вкусовые. Подготовка проб для микробиологических анализов (Продукти харчові і смакові. Підготовка проб для мікробіологічних аналізів)

ГОСТ 26670-91 Продукты пищевые. Методы культивирования микроорганизмов (Продукти харчові. Методи культивування мікроорганізмів)

ГОСТ 26811 -86 Изделия кондитерские. Метод определения массовой доли общей сернистой кислоты (Вироби кондитерські. Метод визначання масової частки загальної сірчистої кислоти) ГОСТ 26927-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения ртути (Сировина і продукти харчові. Метод визначання ртуті)

ГОСТ 26929-94 Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб. Минерализация для определения содержания токсичных элементов (Сировина і продукти харчові. Мінералізація і визначання вмісту токсичних елементів)

ГОСТ 26930-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения мышьяка (Сировина і продукти харчові. Метод визначання миш’яку)

ГОСТ 26931 -86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения меди (Сировина і продукти харчові. Методи визначання міді)

ГОСТ 26932-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения свинца (Сировина і продукти харчові. Методи визначання свинцю)

ГОСТ 26933-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения кадмия (Сировина і продукти харчові. Методи визначання кадмію)

ГОСТ 26934-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения цинка (Сировина і продукти харчові. Методи визначання цинку)

ГОСТ 26968-86 Сахар. Методы микробиологического анализа (Цукор. Методи мікробіологічного аналізування)

ГОСТ 26972-86 Зерно, крупа, мука, толокно для продуктов детского питания. Методы микробиологического анализа (Зерно, крупа, борошно, толокно для продуктів дитячого харчування. Методи мікробіологічного аналізування)

ГОСТ 27543-87 Изделия кондитерские. Аппаратура, материалы, реактивы и питательные среды для микробиологических анализов (Вироби кондитерські. Апаратура, матеріали, реактиви та живильні середовища для мікробіологічних аналізів)

ГОСТ 28467-90 Продукты переработки плодов и овощей. Метод определения бензойной кислоты (Продукти переробляння плодів і овочів. Метод визначання бензойної кислоти).


3. КЛАСИФІКАЦІЯ


 1. Залежно від сировини, яку використовують як драглеутворювальну основу, мармелад виготовляють:

 • фруктово-ягідний — на основі желювального фруктово-ягідного пюре з додаванням або без додавання інших добавок відповідно до рецептури;
 • желейний — на основі драглеутворювачів з додаванням або без додавання інших добавок відповідно до рецептури;
 • желейно-фруктовий — на основі драглеутворювачів в поєднанні з желювальним фруктово-ягідним пюре з додаванням або без додавання інших добавок відповідно до рецептури;
 • збивний:
 • на основі драглеутворювачів, збитий з додаванням яєчного білка та з додаванням або без додавання інших добавок відповідно до рецептури;
 • на основі драглеутворювачів в поєднанні з желювальним фруктово-ягідним пюре, збитий з додаванням яєчного білка та з додаванням або без додавання інших добавок відповідно до рецептури;

 1. Залежно від способу формування мармелад виготовляють:

 • формовий (зокрема пат) — формований відливанням мармеладної маси в жорсткі форми або форми, відштамповані в сипучому харчовому продукті;
 • пластовий — сформований відливанням мармеладної маси в тару;
 • нарізний — сформований відливанням мармеладної маси з наступним нарізуванням на окремі вироби;
 • скомбінований — сформований з різних мармеладних мас;
 • шаруватий — сформований з різних мармеладних мас з додаванням або без додавання помадних мас.

 1. Мармелад виготовляють:

 • неглазурований;
 • поглазурований;
 • частково поглазурований.

 1. Код ДКПП, згідно з ДК 016 [1], зазначено у додатку А.


4. ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ


 1. Мармелад виготовляють відповідно до вимог цього стандарту за рецептурами і технологічними інструкціями з дотримуванням санітарних норм і правил, затверджених за встановленим порядком.
 2.  
  1. Характеристики
  2.  
   1. Для виготовляння мармеладу використовують такі основні види сировини:

 • цукор-пісок — згідно з ДСТУ 2316 (ГОСТ 21);
 • кислота лимонна — згідно з ГОСТ 908;
 • глюкоза — згідно з чинною нормативною документацією;
 • яєчний білок — згідно з чинною нормативною документацією;
 • шоколадна глазур — згідно з чинною нормативною документацією;
 • кондитерська глазур — згідно з чинною нормативною документацією;
 • пюре плодове і ягідне — згідно з чинною нормативною документацією;
 • драглеутворювачі — згідно з чинною нормативною документацією;
 • патока крохмальна — згідно з ГОСТ 5194;
 • підварки — згідно з ДСТУ 3984;
 • модифікований крохмаль — згідно з чинною нормативною документацією;
 • лактат натрію — згідно з чинною нормативною документацією;
 • ксиліт — згідно з чинною нормативною документацією;
 • сорбіт — згідно з чинною нормативною документацією.


Можуть бути використані інші види сировини, дозволені Міністерством охорони здоров’я України.


 1. За органолептичними показниками мармелад повинен відповідати вимогам, вказаним в таблиці 1.


Назва

показника

Таблиця 1

Характеристика

Смак, запах та колір

Консистенція

Форма


Характерні для даної назви мармеладу, що відповідає рецептурі, без стороннього присмаку та запаху. В багатошаровому мармеладі кожен шар повинен мати смак, аромат і колір, що відповідає його назві і рецептурі


Драглеподібна. Дозволено затяжну для желейного мармеладу на карагінані, желатині, модифікованому крохмалі. Для пату — щільна, затяжиста. Для мармеладу, що призначений для хворих на цукровий діабет — злегка затяжна


Відповідна даній назві мармеладу. Для формового — правильна, з чітким контуром, без деформації. Допустимі незначні напливи.


Для нарізного — правильна з чіткими гранями, без деформації. Для пластового — форма упаковки, в яку розливають мармеладну масу.


Для мармеладу, виготовленого методом формування маси у сипучий харчовий продукт, допустимий нечіткий контур


Назва

показника

Кінець таблиці 1

Характеристика

Поверхня


Для желейного — обсипана цукром-піском або іншими видами сировини відповідно до рецептури Для фруктово-ягідного і желейно-формового — з тонкокристалічною шкірочкою або обсипана цукром-піском чи іншими видами сировини відповідно до рецептури.


Для желейного і желейно-фруктового на желатині — глянсована, або обсипана цукром-піском чи іншими видами сировини відповідно до рецептури.


Для желейного мармеладу для хворих на цукровий діабет — рівномірно обсипана цукрозамінником, без ознак розчинення цукрозамінника, допустима незначна кристалічна шкірочка. Для фруктово-ягідного мармеладу для хворих на цукровий діабет допустима злегка зволожена поверхня та кристалізація ксиліту і сорбіту.


Для мармеладу, що виготовляють на поточно-механізованих лініях, допустимі сліди від пуансона або від отворів у формах, що залишились після виймання виробів із форм.


Для пластового мармеладу дозволено ледь зволожену поверхню.


Для мармеладу, поглазурованого — покрита гладким або хвилястим шаром глазурі, без підтікань, тріщин, посивіння.


Допустимі незначні просвіти з нижньої сторони.


Для мармеладу, виготовленого методом відливання маси в крохмаль, допустимі сліди крохмалю на поверхні.

 

Примітка. Допустима наявність здеформованих виробів вагового желейного мармеладу — не більше ніж 4 % до маси, для вагового фруктово-ягідного і желейно-фруктового мармеладу, що виготовлений на потоково-механізованих лініях — не більше ніж 6 % до маси, для розфасованого нарізного желейного і желейно-фруктового мармеладу — не більше ніж 10 % з розрахунку на одне паковання, для інших видів розфасованого мармеладу — не більше ніж 6 % з розрахунку на одне паковання.


 1. За фізико-хімічними показниками мармелад повинен відповідати вимогам, зазначеним у таблиці 2.


Таблиця 2


Назва

 

Норма для мармеладу

 

 

показника

фруктово-ягідного

желейного

желейно-

збивного

 

формового

пластового

 

фруктового

 

Масова частка вологи, %, не більше ніж

9—24

29 33

15—23

15—24

15—24

Масова частка вологи корпуса для мармеладу поглазурованого шоколадною або кондитерською глазур"ю, %, не більше ніж

26

30

30

30

Масова частка редукувальних речовин, %, не більше ніж

28

40

20

25

40

для мармеладу на пектині або з глюкозою, %, не більше ніж

28

28

Загальна кислотність, градуси

6—22,5

4,5—18,0

7,5—22,5

7,5—22,5

4,5—18,0

Масова частка золи, нерозчинної у розчині з масовою часткою соляної кислоти 10 %, %, не більше ніж

0,1

0,1

0,05

0,05

0,1

Масова доля загальної сірчистої кислоти, %, не більше ніж

0,01

0,01

0,01

Масова частка бензойної кислоти, %, не більше ніж

0,07

0,07

— 0,07

0,07

 

 

Примітка 1. Загальна кислотність формового желейно-фруктового мармеладу з агаром та желейного на желатині з молоком повинна бути не менше 3,0 градусів.


Примітка 2. Масову частку редукувальних речовин в мармеладі для хворих на діабет не нормують.


 1. Масова частка вологи для кожної назви мармеладу повинна бути відповідно з рецептурою з урахуванням граничних відхилів.
  1. Масова частка загального цукру (в перерахунку на сахарозу) у мармеладі та мармеладі для хворих на цукровий діабет повинна бути відповідно з розрахунковим вмістом за рецептурою та допустимими відхилами від розрахункового ± 3,0 %.
   1. Масова частка глазурі в поглазурованих виробах повинна бути відповідно з рецептурою з граничним відхилом ± 2,0 %.
   2. Вміст токсичних елементів у мармеладі не повинен перевищувати гранично допустимих концентрацій, передбачених МБВ № 5061 [2] і зазначених у таблиці 3.Таблиця 3


Назва токсичного елемента

Допустимі рівні, мг/кг, не більше ніж

Метод

контролювання

Свинець

1,0

Згідно з ГОСТ 26932

Кадмій

0,1

Згідно з ГОСТ 26933

Миш"як

0,5

Згідно з ГОСТ 26930

Ртуть

0,01

Згідно з ГОСТ 26927

Мідь

15,0

Згідно з ГОСТ 26931

Цинк

30,0

Згідно з ГОСТ 26934

 


 1. Вміст мікотоксинів і пестицидів у мармеладі не повинен перевищувати рівнів, передбачених МБВ № 5061 [2] і повинен бути регламентований у сировині.
  1. Вміст радіонуклідів у мармеладі не повинен перевищувати норм, встановлених ДР [3].
   1. За мікробіологічними показниками мармелад повинен відповідати вимогам, зазначеним у таблиці 4.Таблиця 4


Види

продукції

Кількість

мезофільних,

Маса продукту (г/см3), в якій не дозволено

Дріжджі КУО в 1 г, не більше

Плісеневі

 

аеробних та факультативно- анаеробних мікроорганізмів, КУО в 1 г, не більше ніж

Бактерії групи кишкових паличок (коліформи)

Патогенні мікроорганізми, зокрема бактерії роду Сальмонела

 

гриби, КУО в 1 г, не більше

Мармелад:

 

 

 

 

 

фруктово-ягідний желейний

1 ? 103

0,1

25

50

нарізний

1 ? 103

0,1

25

100

Всі види мармеладу, поглазурованого шоколадною та кондитерською глазур"ю

5 ? 103

0,1

25

 

50

 

 1. Вимоги до сировини
  1. Сировина, напівфабрикати, барвники, ароматичні речовини та інші добавки, допоміжні матеріали, які використовують для виробництва мармеладу, повинні відповідати вимогам чинної нормативної документації. На імпортні види сировини повинен бути дозвіл Міністерства охорони здоров’я України для їх використовування у харчовій промисловості.
   1. Сировина, що надходить для виробництва мармеладу, за вмістом токсичних елементів, мікотоксинів, пестицидів, антибіотиків, нітратів, радіонуклідів не повинна перевищувати норм, передбачених МБВ 5061 [2] і ДР [3].
  2. Пакування
   1. Мармелад виготовляють загорнутим і незагорнутим, фасованим, ваговим і поштучним.
   2. Мармелад укладають рядами в коробки з картону згідно з чинною нормативною документацією, фасують в алюмінієву фольгу, згідно з ГОСТ 745, в пакети з целофану, згідно з ГОСТ 7730, полімерні плівки та коробки з полімерних матеріалів, дозволені до використовування Міністерством охорони здоров’я України, комбіновані банки, згідно з ГОСТ 12120. Мармелад «Апельсинові і лимонні часточки» допустимо фасувати насипом в коробки масою нетто до 500 г.


Набори і суміші мармеладу в поєднанні з пастильними виробами повинні бути укладені в коробки масою нетто не більше ніж 1700 г.


 1. Дно коробок з картону вистилають писальним папером, згідно з ГОСТ 18510, пергаментом, згідно з ГОСТ 1341, підпергаментом, згідно з ГОСТ 1760, парафінованим папером, згідно з ГОСТ 9569, або полімерними плівками, дозволеними для використовування Міністерством охорони здоров’я України.


Цими самими матеріалами перестилають мармелад між рядами і покривають верхній ряд мармеладу.


У разі пакування мармеладу в коробки, дозволено розміщувати кожен виріб у філейчик з пергаменту, підпергаменту, парафінованого паперу або в корекси з полімерних матеріалів, дозволених до використання Міністерством охорони здоров’я України.


 1. Коробки повинні бути художньо оформлені, пов’язані паперовою, віскозною, шовковою, капроновою або целофановою стрічкою чи галунним шнурком, або заклеєні ярликом з нанесеним на нього товарним знаком підприємства, або полімерною стрічкою з липким шаром, згідно з ГОСТ 20477, чи клапанами, висіченими з розкрою накривки коробки, або обтягнуті прозорою плівкою повністю чи у вигляді пояска.


Фарби на етикетках повинні бути стійкі, немаркі, без запаху.


Накривки банок обклеюють бандероллю, целофановою стрічкою або поліетиленовою стрічкою з липким шаром згідно з ГОСТ 20477.


 1. Мармелад фасують у пакети з целофану, полімерних та металізованих плівок або інші пакувальні матеріали, дозволені до використовування МОЗ України, масою нетто, що не перевищує 500 г.
  1. Пакети повинні бути термоспаяні або перев’язані стрічкою, галунним шнуром, або заклеєні ярликом з нанесеним на ньому товарним знаком підприємства.
   1. Поштучний мармелад упаковують у целофан, полімерні металізовані плівки, дозволені до використовування Міністерством охорони здоров’я України.
   2. Ваговий мармелад украдають рядами у фанерні ящики, згідно з ГОСТ 10131, ящики з гофрованого картону, згідно з ГОСТ 13512, масою нетто не більше ніж 7 кг;


За висотою ваговий мармелад укладають не більше:


 • трьох рядів — для формового фруктово-ягідного мармеладу;
 • чотирьох рядів — для формового желейного і желейно-фруктового мармеладу;
 • восьми рядів — для нарізного желейного мармеладу.


Дозволено упаковувати ваговий желейний і желейно-фруктовий мармелад, який виготовляють на потоково-механізованих лініях, крім мармеладу «Апельсинові та лимонні часточки» насипом шарами, маса яких не перевищує 1,5 кг, у фанерні ящики або ящики з гофрованого картону — масою нетто не більше ніж 7 кг з перестиланням кожного шару пергаментом, підпергаментом або парафінованим папером.


Ящики повинні бути без стороннього запаху, а внутрішні стінки — вистелені пергаментом, підпергаментом, писальним або парафіновим папером, целофаном або іншими полімерними плівками, дозволеними до використання Міністерством охорони здоров’я України. Цими самими матеріалами вистилають між рядами, шарами і верхній шар мармеладу.


 1. Пластовий мармелад розливають у фанерні ящики, згідно з ГОСТ 10131, масою нетто, що не перевищує 7 кг або в ящики з гофрованого картону, згідно з ГОСТ 13512, масою нетто, що не перевищує 5 кг.


Пластовий мармелад розливають також у художньо оформлені коробки з картону з накривкою або без накривки згідно з нормативною документацією, масою нетто, що не перевищує 500 г, у коробки або стакани з полімерних матеріалів, згідно з нормативною документацією, масою нетто, що не перевищує 250 г, фасують в целофан з термоспаюванням, масою нетто, що не перевищує 100 г.


Дно коробок з неламінованого картону потрібно вистеляти пергаментом, підпергаментом. Зверху мармелад накривають зазначеними пакувальними матеріалами, крім коробок, що обтягнуті целофаном або полімерними плівками, дозволеними для використовування Міністерством охорони здоров’я України.


Коробки і стакани з полімерних матеріалів упаковують художньо оформленою фольгою, згідно з ГОСТ 745, або накривками з полімерних матеріалів, дозволених до використання Міністерством охорони здоров’я України.


 1. Коробки з мармеладом пакують масою, що не перевищує 20 кг, а пакети масою нетто, що не перевищує 10 кг, в фанерні ящики, згідно з ГОСТ 10131, ящики з гофрованого картону, згідно з ГОСТ 13512, дерев’яні багатообігові ящики згідно з ГОСТ 11354.


Фанерні і дощаті ящики повинні бути вистелені з внутрішньої сторони пергаментом, підпергаментом, парафіновим або обгортковим папером згідно з ГОСТ 8273.


Мармелад, розфасований у фольгу, укладають у три ряди в ящики з гофрованого картону, згідно з ГОСТ 13512, масою нетто, що не перевищує 10 кг. Між рядами та верхній шар мармеладу вистилають пергаментом, підпергаментом, обгортковим папером.


 1. Пластовий мармелад, розфасований в коробки та стакани з полімерних матеріалів, пакують в ящики з гофрованого картону, згідно з ГОСТ 13512, масою нетто, що не перевищує 9 кг.


У разі внутрішньоміських перевезень допустимо пакувати розфасований мармелад в багатообігові ящики з гофрованого картону, в таро-устатковання, згідно з ГОСТ 24831, або іншою нормативною документацією; мармелад, розфасований в коробки — в два шари щільного обгорткового паперу або мішкового паперу, згідно з ГОСТ 2228, з перев’язуванням шпагатом або заклеюванням клейовою стрічкою на паперовій основі, згідно з ГОСТ 18251, масою нетто не більше ніж 8 кг.


 1. Ящики з мармеладом, згідно з ГОСТ 10131, масою, що не перевищує 7 кг, дозволено укладати у пачки (по 3—5 ящиків у кожній пачці), стягнуті стальною пакувальною стрічкою, згідно з ГОСТ 3560, або полімерною пропіленовою стрічкою, згідно з чинною нормативною документацією, або збиті чотирма дерев’яними планками перерізом (16 х 32) мм з вісьмома кутами із стальної пакувальної стрічки довжиною від 180 мм до 200 мм, шириною від 15 мм до 20 мм і товщиною від 0,3 мм до 0,5 мм. Кутники потрібно прибивати чотирма цвяшками, довжиною від 40 мм до 45 мм та діаметром від 1,8 мм до 2,0 мм згідно з ГОСТ 4034.


У разі внутрішньоміських перевезень у контейнерах, дозволено установлювати ящики, згідно з ГОСТ 10131, масою нетто до 7 кг без оббивання планками чи обтяжкою.


 1. У разі відвантажування водним транспортом і під час перевезень, пов’язаних з перевантажуванням, за винятком контейнерних перевезень, мармелад повинен бути упакований у дощаті і фанерні ящики.
  1. Мармелад, що відправляють в райони зі специфічним кліматом, упаковують згідно з ГОСТ 15846.
   1. Допустимі відхили маси нетто паковальної одиниці для розфасованого та вагового мармеладу наведено у таблиці 5 (згідно з Р 50-056 [4]).


Примітка. Відхили маси нетто за верхньою межею не обмежено.


 1. Маркування
 2.  
  1. На кожному пакованні (коробках, пакетах, банках тощо) повинно бути марковання українською мовою, що містить:

 • назву продукції;
 • назву підприємства-виробника, його адресу, товарний знак (за наявності) і місце виготовляння;
 • масу нетто;
 • склад продукту із зазначенням харчових добавок, барвників та інших хімічних речовин або сполук, використаних у процесі виготовляння;
 • дату виготовляня;
 • строк придатності до споживання, або дату закінчення строку придатності до споживання;
 • інформаційні дані про харчову (білки, жири, вуглеводи) і енергетичну цінність 100 г продукції (додаток Б);
 • умови зберігання;
 • штрихове кодування;
 • позначення цього стандарту.


На етикетках і споживчій тарі з мармеладом для хворих на цукровий діабет додатково зазначають:


 • назву цукрозамінника та інформацію про нього;
 • вміст (розрахунковий) у грамах на 100 г продукту: ксиліту, сорбіту, загального цукру в перерахунку на сахарозу;
 • добову норму вживання цукрозамінника;
 • символ, який характеризує належність продукту до групи виробів для хворих на цукровий діабет.


Допустиме марковання на пакетах з целофану та полімерних плівках замінювати вкладеним усередину ярликом із маркованням, нанесеним друкарським способом.


Допустима відсутність товарного знака на пакованні масою нетто до 50 г включно.


 1. Транспортне марковання — згідно з ГОСТ 14192, з нанесенням маніпуляційних знаків «Крихке», «Обережно», «Берегти від вологи», «Берегти від нагрівання».


На кожну одиницю транспортної тари наносять марковання що характеризує продукцію українською мовою:


 • назву продукту;
 • назву підприємства-виробника, його адресу та місце виготовляння;
 • масу нетто;
 • кількість паковань і масу нетто одного паковання (для розфасованого мармеладу);
 • дату виготовляння;
 • термін придатності до споживання або дату закінчення строку придатності до споживання;
 • умови зберігання;
 • штрихове кодування;
 • позначення цього стандарту.
 •  
  1. У разі маркування мармеладу для експорту, за узгодженням із замовником, інформацію для споживачів можна дублювати мовою, зазначеною у договорі-контракті.
  2.  
   1. Маркування виконують наклеюванням ярлика або виразним відбиванням через трафарет штемпельною фарбою, що не змивається і не має запаху.
   2. Номер пакувальника чи зміни вказують на ярлику, вкладеному в середину коробки, пачки, пакета або ящика з мармеладом, або ставлять номер штемпелем на зовнішньому боці тари.
   3. Для продукції, яка пройшла державну сертифікацію, на кожному пакованні позначають знак відповідності згідно з ДСТУ 2296.
   4. Вимоги до показників якості мармеладу, художнього оформлення, паковання, марковання встановлюють відповідно до вимог цього стандарту і угоди на постачання.
   5. Дозволено на маркованні наносити рекламні знаки та маркувати продукцію іншими мовами поряд з державною.

 1. ВИМОГИ ЩОДО БЕЗПЕКИ
  1. Під час виробництва мармеладу слід дотримуватись вимог щодо безпеки, які встановлені правилами безпеки [5] і санітарними правилами [6].
  2. Технологічне устатковання повинне відповідати вимогам ГОСТ 12.2.003.
  3. Ведення технологічного процесу потрібно здійснювати згідно з ГОСТ 12.3.002.
  4. Повітря робочої зони повинне відповідати вимогам ГОСТ 12.1.005.
 2. ВИМОГИ ЩОДО ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ
  1. Стічні води в процесі виробництва мармеладу потрібно очищати і вони повинні відповідати вимогам СанПиН 4630 [7].
  2. Контролювання за викидами шкідливих речовин в атмосферу здійснюють згідно з ГОСТ 17.2.3.02 і ДСП 201 [8].
  3. Охорону ґрунту від забруднення побутовими і промисловими відходами здійснюють згідно з вимогами СанПиН 12-123-4690 [9].
 3. ПРАВИЛА ПРИЙМАННЯ
  1. Правила приймання — згідно з ГОСТ 5904.
  2. Для мармеладу, який відправляють на експорт, підприємство-виробник видає документ про якість згідно з вимогами організації-замовника.
  3. Масову частку золи, нерозчинної в розчині з масовою часткою соляної кислоти 10 %, підприємство-виробник визначає періодично, але не рідше одного разу в півріччя, а також за вимогою споживачів.
  4. Масову частку загальної сірчистої кислоти і масову частку бензойної кислоти підприємство- виробник визначає в мармеладі, який виготовлений з використанням фруктової сировини, за вимогою споживача.
  5. Періодичність визначання вмісту токсичних речовин установлюють згідно з МВ № 5.08.07/1232 [10].
  6. Періодичність санітарно-бактеріологічного контролювання має бути погоджена з місцевими органами державного санітарно-епідеміологічного нагляду та гарантувати епідеміологічну безпеку продукції.
 4. МЕТОДИ КОНТРОЛЮВАННЯ
 5.  
  1. Відбирання і готування проб — згідно ГОСТ 5904.
  2. Визначання фізико-хімічних показників проводять за такими даними:

 • масова частка вологи — згідно з ГОСТ 5900;
 • загальна кислотність — згідно з ГОСТ 5898;
 • масова частка редукувальних речовин — згідно з ГОСТ 5903;
 • масова частка золи, нерозчинної в розчині з масовою часткою соляної кислоти 10 % — згідно з ГОСТ 5901;
 • масова частка загальної сірчистої кислоти — згідно з ГОСТ 26811;
 • масова частка бензойної кислоти — згідно з ГОСТ 28467.
 •  
  1. Мінералізація проб для визначання токсичних елементів — згідно з ГОСТ 26929, визначання вмісту токсичних елементів — відповідно до таблиці 3.
  2. Визначання афлатоксину В^ здійснюють згідно з ДСТУ EN 12955.
  3. Відбирання і готування проб для мікробіологічних аналізувань проводять згідно з ГОСТ 26668, ГОСТ 26669, методи культивування мікроорганізмів — згідно з ГОСТ 26670, апаратура та живильні середовища — згідно з ГОСТ 27543, мікробіологічні випробовування — згідно з ГОСТ 26968, ГОСТ 26972 та Сан ПиН 42-123-4940 [11].
  4. Контролювання за вмістом патогенних мікроорганізмів здійснюють за порядком державного санітарно-епідеміологічного нагляду, санітарно-епідеміологічними станціями згідно з затвердженими методами.

 1. ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ
  1. Мармелад транспортують усіма видами транспорту в критих транспортних засобах відповідно до правил перевезень вантажів, чинних на данному виді транспорту. Пакетування вантажів — згідно з ГОСТ 23285, ГОСТ 24597, ГОСТ 26663.
  2. Під час завантажування, перевезення та розвантажування, мармелад повинен бути захищений від атмосферних опадів.
  3. Мармелад потрібно зберігати в сухих, чистих, добре провентильованих приміщеннях, які не мають стороннього запаху і не заражені шкідниками хлібних запасів, за температури (18 ± 3) °С і відносної вологості повітря, що не перевищує 75 %.


Мармелад не повинен зазнавати впливу прямих сонячних променів.


Не дозволено зберігати мармелад з продуктами, що містять специфічний запах.


 1. Ящики з продукцією під час зберігання на складах повинні бути розміщені на стелажах штабелем висотою, що не перевищує 2 м.


Між штабелями та стіною залишають проходи, які не менші ніж 0,7 м.


Відстань від джерел тепла, водопровідних і каналізаційних труб повинна бути не менша ніж 1 м.


Під час зберігання продукції на піддонах, висота штабеля не повинна перевищувати:


 • для ящиків з гофрованого картону — 3 м;
 • для дощатих і фанерних ящиків — 4 м.

 1. ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА
 2.  
  1. Виробник гарантує відповідність мармеладу вимогам цього стандарту за дотримуванням умов транспортування та зберігання.
  2. Гарантійний термін придатності до споживання зберігання мармеладу з дня виготовляння не більше, ніж;

 • для мармеладу фруктово-ягідного формованого, пату — 2 міс.;
 • для мармеладу фруктово-ягідного пластового — 3 міс.;
 • для мармеладу желейного формового і нарізного на агарі та пектині — 3 міс.;
 • для мармеладу желейного формового на карагінані — 1,5 міс.;
 • для мармеладу желейного формового та нарізного на агарі з морської водорослі фурце- лярії — 1,5 міс.;
 • для желейно-фруктового, желейного та желейно-фруктового на желатині — 3 міс.;
 • для мармеладу, розфасованого в пакети з целофану та полімерних плівок — 3 міс.;
 • для мармеладу для хворих на цукровий діабет — 1 міс.;
 • для мармеладу на агарі і пектині, розфасованого в художні коробки з наступним обтягуванням у термозбіжну плівку — 4 міс.;
 • для поглазурованого мармеладу — 4 міс.
  1. Строк придатності до споживання желейного та желейно-фруктового мармеладу у разі транспортування в райони зі специфічним кліматом — 6 міс. з дня виготовляння.
  2. Виробник може встановлювати збільшений строк придатності до споживання певного виду мармедаду за наявності санітарно-гігієнічного висновку Міністерства охорони здоров’я України згідно з рішенням Центральної галузевої дегустаційної (приймальної) комісії.ДОДАТОК А (обов"язковий)


КОД ДКПП

Таблиця А.1

Назва

продукції

Код ДКПП

Мармелад

15.84.23.732
Ми постачаємо та монтуємо обладнання для ферм ВРХ - доїння, годівля, вентиляція та комфорт тварин. З сайтом знайомі 3 роки та задоволені співпрацею. Дякуємо за відмінний сайт!
Мы оцинковываем новые объекты или восстанавливаем цинковое покрытие у старых агро-объектов уже 19 лет, члены АФЗУ 5 лет, но только с подачей рекламы в рассылках смс и электронных письмах, которые адресно доходят до лиц заинтересованных в нашей работе и способных принимать самостоятельные решения, наши предложения стали превращаться в реальные контракты. Сайт продуман и удобен в использовании. Он реально помогает выжить в нынешнем не простом положении среднего бизнеса и агро-сектора Украины. Дай Бог вам здоровья!
На этом сайте собрана реальная база . После СМС рассылки по конвейерным роликам , в течении 3-4 часов 5 телефоных звонков. Очень даже хороший результат по сравнению с другими торговыми порталами. СПАСИБО.
Так як наша компанія спеціалізується на будівництві ангарів, ремонті покрівель та реконструкції складів, то основними нашими клієнтами вже багато років є аграрії. Тому періодично на kolosok.info замовляємо СМС розсилку, щоб знайти нових клієнтів. Дуже задоволені такою функціює. За невеликі гроші ми в такий спосіб можемо швидко повідомити про себе нашій цільовій аудиторії. Дуже задоволені.
Приятно с Вами работать.Огромное спасибо.
Благодарим администрацию сайта за хорошую возможность покупок-продаж!!!Спасибо всем за долгое и надежное партнерство! Всем успеха!!!
Услугами этого сайта пользуемся более 5 лет. Благодарим сотрудников за оперативную и качественную работу. С помощью рекламы на этом сайте продукция нашего предприятия стала более известной и востребованной как внутреннем так и на внешнем рынках.
Благодарность сайту! Действительно помогает с поиском клиентов, профессиональная подержка персонала!
Спасибо за работу! Пользовалась сайтом и агродоской- очень удобно и доступно! Перестали сотрудничать с другими сайтами - на этом сайте наиболее полная и достоверная информация.
Щиро дякуємо за якісний інформаційний сайт. Працює відмінно, гарне наповнення, успіху Вам, а всій українській землі процвітання !!!