ДСТУ 4501:2005. КОНЦЕНТРАТИ ДЛЯ НАПОЇВ

Загальні технічні умови ДСТУ 4501:2005

Видання офіційне

Київ

ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ 2007


ПЕРЕДМОВА


 1. РОЗРОБЛЕНО: Український науково-дослідний інститут спирту і біотехнології продовольчих продуктів


РОЗРОБНИКИ: С. Олійнічук, д-р техн. наук; В.Ковальчук, канд. техн. наук; В. Гладких; Н. Булах; Т. Дубінченко


 1. ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 28 грудня 2005 р. № 379 з 2007-01-01
 2. УВЕДЕНО ВПЕРШЕ


Право власності на цей документ належить державі.


Відтворювати, тиражувати і розповсюджувати його повністю чи частково на будь-яких носіях інформації без офіційного дозволу заборонено.


Стосовно врегулювання прав власності треба звертатися до Держспоживстандарту України


Держспоживстандарт України, 2007

ЗМІСТ

С.

 1. Сфера застосування 1
 2. Нормативні посилання 1
 3. Загальні технічні вимоги 5
 4. Вимоги щодо безпеки 7
 5. Вимоги щодо охорони довкілля 8
 6. Марковання 8
 7. Паковання 8
 8. Транспортування та зберігання 9
 9. Методи випробовування 9
 10. Правила приймання 10
 11. Гарантії виробника 10


ДСТУ 4501:2005 НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ КОНЦЕНТРАТИ ДЛЯ НАПОЇВ


Загальні технічні умови

КОНЦЕНТРАТЫ ДЛЯ НАПИТКОВ

Общие технические условия

CONCENTRATES FOR DRINKS

General specifications

Чинний від 2007-01-01


 1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ


Цей стандарт поширюється на концентрати для напоїв (далі за текстом — концентрати), які отримують концентруванням купажу з уловлюванням ароматичних речовин, і які призначені для виробництва лікеро-горілчаних та безалкогольних напоїв.


Концентрати — це напівфабрикати, які складаються з двох частин: ароматичної частини А — прозорої, безбарвної рідини, та екстрактивної частини Б — в’язкої, густої забарвленої рідини. Вимоги щодо безпечності концентратів викладено у 3.4, 3.6, 3.7 та розділах 4, 5.


 1. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ


У цьому стандарті є посилання на такі стандарти:


ДСТУ 2213-93 (ГОСТ 22-94) Цукор-рафінад. Технічні умови

ДСТУ 2316-93(гост 21-94) Цукор-пісок. Технічні умови

ДСТУ 2803-94(ГОСТ 30269-95) Пломби свинцеві. Загальнітехнічніумови

ДСТУ 3099-95 Спирт етиловий ректифікований із меляси високоякісний. Технічні умови

ДСТУ 3357-96Цукор рідкий. Технічні умови

ДСТУ 3778-98Ящики пластмасові багатооборотні для пляшок. Загальні технічніумови

ДСТУ 3835-98(ГОСТ 28507-99) Взуття спеціальне з верхоміз шкіридля захистувід механічних дій. Технічні умови

ДСТУ 4066-2002 Соки плодово-ягідні спиртовані. Технічні умови

ДСТУ 4181:2003 Спирт етиловий ректифікований і спирт етиловий-сирець. Правила приймання і методи випробовування

ДСТУ 4221:2003 Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови

ДСТУ ISO 7466-2001 Продукти перероблення фруктів і овочів. Визначення вмісту оксиметил- фурфуролу (ОМФ)

ДСТУ Б.В.2.2-6-97 (ГОСТ 24940-96) Будинки і споруди. Методи вимірювання освітленості ДСТУ 4500-5:2005 Вантажі небезпечні. Марковання

ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности (ССБП. Шум. Загальні вимоги щодо безпеки)


Видання офіційне


ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности (ССБП. Шкідливі речовини. Класифікація та вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.1.010-76 ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования (ССБП. Вибухобезпечність. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.011-78 ССБТ. Смеси взрывоопасные. Классификация и методы испытаний (ССБП. Суміші вибухонебезпечні. Класифікація та методи випробовувань)

ГОСТ 12.1.012-90 ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования (ССБП. Вібраційна безпечність. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.018-93 ССБТ. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования (ССБП. Пожежовибухобезпечність статичної електрики. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление (ССБП. Електробезпечність. Захисне уземлення, занулення)

ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения (ССБП. Пожежовибухонебезпечність речовин та матеріалів. Номенклатура показників та методи їх визначання)

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности (ССБП. Устатковання виробниче. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.2.020-76 ССБТ. Электрооборудование взрывозащищённое. Классификация. Маркировка (ССБП. Електроустатковання вибухозахищене. Класифікація. Маркування)

ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности (ССБП. Процеси виробничі. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.4.013-85 ССБТ. Очки защитные. Общие технические условия (ССБП. Окуляри захисні. Загальні технічні умови)

ГОСТ 12.4.021-75 ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования (ССБП. Системи вентиляційні. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.4.068-79 ССБТ. Средства индивидуальной защиты дерматологические. Классификация и общие требования (ССБП. Засоби індивідуального захисту дерматологічні. Класифікація та загальні вимоги)

ГОСТ 12.4.103-83 ССБТ. Одежда специальная защитная. Средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация (ССБП. Одяг спеціальний захисний. Засоби індивідуального захисту ніг і рук. Класифікація)

ГОСТ 12.4.121-83 ССБТ. Противогазы промышленные фильтрующие. Технические условия (ССБП. Протигази промислові фільтрувальні. Технічні умови)

ГОСТ 12.4.122-83 ССБТ. Коробки фильтрующе-поглощающие для промышленных противогазов. Технические условия (ССБП. Коробки фільтрувально-поглинальні для промислових протигазів. Технічні умови)

ГОСТ 12.4.124-83 ССБТ. Средства защиты от статического электричества. Общие технические требования (ССБП. Засоби захисту від статичної електрики. Загальні технічні вимоги)

ГОСТ 17.1.3.13-86 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных вод от загрязнения (Охорона природи. Гідросфера. Загальні вимоги до охорони поверхневих вод від забруднення)

ГОСТ 17.2.1.01-76 Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу (Охорона природи. Атмосфера. Класифікація викидів за складом)

ГОСТ 17.2.3.01-86 Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных пунктов (Охорона природи. Атмосфера. Правила контролювання якості повітря населених пунктів)

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями (Охорона природи. Атмосфера. Правила встановлювання допустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами)

ГОСТ 17.4.2.01-81 Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния (Охорона природи. Ґрунти. Номенклатура показників санітарного стану)

ГОСТ 908-79 Кислота лимонная пищевая. Технические условия (Кислота лимонна харчова. Технічні умови)

ГОСТ 2874-82 Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством (Вода питна. Гігієнічні вимоги та контролювання якості)

ГОСТ 5037-97 Фляги металлические для молока и молочных продуктов. Технические условия (Фляги металеві для молока та молочних продуктів. Технічні умови)

ГОСТ 5717-91 Банки стеклянные для консервов. Технические условия (Банки скляні для консервів. Технічні умови)

ГОСТ 6247-79 Бочки стальные сварные с обручами катания на корпусе. Технические условия (Бочки стальні зварні з обручами кочення на корпусі. Технічні умови)

ГОСТ 6687.5-86 Продукция безалкогольной промышленности; Методы определения органолептических показателей и объема продукции (Продукція безалкогольної промисловості. Методи визначання органолептичних показників і об’єму продукції)

ГОСТ 7338-90 Пластины резиновые и резинотканевые. Технические условия (Пластини гумові та гумовотканинні. Технічні умови)

ГОСТ 8756.11-70 Продукты переработки плодов и овощей. Методы определения прозрачности соков и экстрактов, растворимости экстрактов (Продукти переробляння плодів та овочів. Методи визначання прозорості соків та екстрактів, розчинності екстрактів)

ГОСТ 8777-80 Бочки деревянные заливные и сухотарные. Технические условия (Бочки дерев’яні заливні і сухотарні. Технічні умови)

ГОСТ 9218-86 Цистерны для пищевых жидкостей, устанавливаемые на автотранспортные средства. Общие технические условия (Цистерни для харчових рідин, які встановлюють на автотранспортні засоби)

ГОСТ 10117.1-2001 Бутылки стеклянные для пищевых жидкостей. Общие технические условия (Пляшки скляні для харчових рідин. Загальні технічні умови)

ГОСТ 10354-82 Пленка полиэтиленовая. Технические условия (Плівка поліетиленова. Технічні умови)

ГОСТ 10444.1-84 Консервы. Приготовление растворов реактивов, красок, индикаторов и питательных сред, применяемых в микробиологическом анализе (Консерви. Приготування розчинів реактивів, фарб, індикаторів і живильних середовищ, які застосовують в мікробіологічному аналізі) ГОСТ 10444.2-94 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества Staphylococcus aureus (Продукти харчові. Методи виявляння та визначання кількості Staphylococcus aureus)

ГОСТ 10444.7-86 Продукты пищевые. Методы выявления ботулинических токсинов и Clostridium botulinum (Продукти харчові. Методи виявляння ботуліністичних токсинів та Clostridium botulinum)

ГОСТ 10444.8-88 Продукты пищевые. Метод определения Bacillus cereus (Продукти харчові. Метод визначання Bacillus cereus)

ГОСТ 10444.9-88 Продукты пищевые. Метод определения Clostridium perfringens (Продукти харчові. Метод визначання Clostridium perfringens)

ГОСТ 10444.11-89 Продукты пищевые. Методы определения молочно-кислых микроорганизмов (Продукти харчові. Методи визначання молочно-кислих мікроорганізмів)

ГОСТ 10444.12-88 Продукты пищевые. Метод определения дрожжей и плесневых грибов (Продукти харчові. Метод визначання дріжджів і пліснявих грибів)

ГОСТ 10444.15-94 Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (Продукти харчові. Методи визначання кількості мезофільних аеробних і факультативно-анаеробних мікроорганізмів)

ГОСТ 12290-89 Картон фильтровальный для пищевых жидкостей. Технические условия (Картон фільтрувальний для харчових рідин. Технічні умови)

ГОСТ 13191-73 Вина, виноматериалы, коньяки и коньячные спирты. Метод определения этилового спирта (Вина, виноматеріали, коньяки та коньячні спирти. Метод визначання етилового спирту)

ГОСТ 13195-73 Вина, виноматериалы, коньяки и коньячные спирты, соки плодово-ягодные спиртованные. Метод определения железа (Вина, виноматеріали, коньяки та коньячні спирти, соки плодово-ягідні спиртовані. Метод визначання заліза)

ГОСТ 13358-84 Ящики дощатые для консервов. Технические условия (Ящики дощаті для консервів. Технічні умови)

ГОСТ 13516-86 Ящики из гофрированного картона для консервов, пресервов и пищевых жидкостей. Технические условия (Ящики з гофрованого картону для консервів, пресервів і харчових рідин. Технічні умови)

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (Маркування вантажів)

ГОСТ 14618.10-78 Масла эфирные, вещества душистые и полупродукты их синтеза. Методы определения плотности и показателя преломления (Олії ефірні, речовини духмяні та напівфабрикати їх синтезу. Методи визначання густини та показника заломлення)

ГОСТ 18078-72 Экстракты плодовые и ягодные. Технические условия (Екстракти плодові та ягідні. Технічні умови)

ГОСТ 18192-72 Соки плодовые и ягодные концентрированные. Технические условия (Соки плодові та ягідні концентровані. Технічні умови)

ГОСТ 19360-74 Мешки-вкладыши плёночные. Общие технические условия (Мішки-вкладні плівкові. Загальні технічні умови)

ГОСТ 20010-93 Перчатки резиновые технические. Технические условия (Рукавиці гумові технічні. Технічні умови)

ГОСТ 24831-81 Тара-оборудование. Типы, основные параметры и размеры (Тара-устаткован- ня. Типи, основні параметри та розміри)

ГОСТ 25555.0-82 Продукты переработки плодов и овощей. Методы определения титруемой кислотности (Продукти переробляння плодів і овочів. Методи визначання титрованої кислотності) ГОСТ 25555.3-82 Продукты переработки плодов и овощей. Методы определения минеральных примесей (Продукти переробляння плодів і овочів. Методи визначання мінеральних домішок) ГОСТ 26155-84 Бочки из коррозионно-стойкой стали. Технические условия (Бочки з корозіє- тривкої сталі. Технічні умови)

ГОСТ 26313-84 Продукты переработки плодов и овощей. Правила приёмки, методы отбора проб (Продукти переробляння плодів і овочів. Правила приймання, методи відбирання проб)

ГОСТ 26668-85 Продукты пищевые и вкусовые. Методы отбора проб для микробиологических анализов (Продукти харчові та смакові. Методи відбирання проб для мікробіологічних аналізувань)

ГОСТ 26669-85 Продукты пищевые и вкусовые. Подготовка проб для микробиологических анализов (Продукти харчові та смакові. Підготовка проб для мікробіологічних аналізувань)

ГОСТ 26670-91 Продукты пищевые. Методы культивирования микроорганизмов (Продукти харчові. Методи культивування мікроорганізмів)

ГОСТ 26927-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения ртути (Сировина та продукти харчові. Метод визначання ртуті)

ГОСТ 26928-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения железа (Продукти харчові. Метод визначання заліза)

ГОСТ 26929-94 Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб. Минерализация для определения токсичных элементов (Сировина та продукти харчові. Готування проб. Мінералізація та визначання вмісту токсичних елементів)

ГОСТ 26930-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения мышьяка (Сировина та продукти харчові. Метод визначання миш’яку)

ГОСТ 26931-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения меди (Сировина та продукти харчові. Методи визначання міді)

ГОСТ 26932-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения свинца (Сировина та продукти харчові. Методи визначання свинцю)

ГОСТ 26933-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения кадмия (Сировина та продукти харчові. Методи визначання кадмію)

ГОСТ 26934-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения цинка (Сировина та продукти харчові. Метод визначання цинку)

ГОСТ 28561-90 Продукты переработки плодов и овощей. Методы определения сухих веществ или влаги (Продукти переробляння плодів та овочів. Методи визначання сухих речовин або вологи) ГОСТ 28562-90 Продукты переработки плодов и овощей. Рефрактометрический метод определения растворимых сухих веществ (Продукти переробляння плодів та овочів. Рефрактометричний метод визначання розчинних сухих речовин)

ГОСТ 29059-91 Продукты переработки плодов и овощей. Титриметрический метод определения пектиновых веществ (Продукти переробляння плодів та овочів. Титрометричний метод визначання пектинових речовин)

ГОСТ 30518-97 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий) (Продукти харчові. Методи виявляння та визначання кількості бактерій групи кишкових паличок (коліформних бактерій).


3 ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ


 1. Концентрати повинні відповідати вимогам цього стандарту, їх треба виробляти згідно з технологічною інструкцією, регламентом та рецептурами з дотримуванням державних санітарних норм і правил, які затверджені відповідно до установленого порядку центрального органу виконавчої влади у сфері охорони здоров’я України.
 2. За органолептичними показниками концентрати повинні відповідати вимогам, зазначеним у таблиці 1.Таблиця 1 — Органолептичні показники концентратів


Назва показника

Характеристика

Метод контролювання

Ароматична частина А

Зовнішній вигляд

Прозора рідина, без вкраплень та осаду, допустима легка опалесценція

Згідно з ДСТУ 4181

Колір

Безбарвна рідина

Згідно з ДСТУ 4181

Аромат

Насичений, інтенсивний, складний,характерний для використаної рослинної сировини

Згідно з ДСТУ 4181

Екстрактивна частина Б

Зовнішній вигляд

В’язка, густа рідина без вкраплень та осаду

Згідно з ГОСТ 6687.5

Колір

Від світло-жовтого до темно-коричневого

Згідно з ГОСТ 6687.5

Смак і аромат

Приємний кисло-солодкий

Згідно з ГОСТ 6687.5

 

 1. За фізико-хімічними показниками концентрати повинні відповідати вимогам, зазначеним у таблиці 2.Таблиця 2 — Фізико-хімічні показники концентратів


Назва показника

Норма

Метод контролювання

Ароматична частина А

Об’ємна частка етилового спирту, %

75,0 — 90,0

Згідно з ГОСТ 13191

Густина, г/см3

0,815 — 0,875

Згідно з ГОСТ 14618.10

Екстрактивна частина Б

Масова частка сухих речовин, %

65,0 — 80,0

Згідно з ГОСТ 28562

Масова частка титрованих кислот (в перерахунку на лимонну кислоту), %

1,0 — 20,0

Згідно з ГОСТ 25555.0

Масова частка оксиметилфурфуролу, %, не більше ніж

0,5

Згідно з ДСТУ ISO7466

Вміст пектинових речовин, %

Не допустимо

Згідно з ГОСТ 29059

Вміст мінеральних домішок, %

Не допустимо

Згідно з ГОСТ 25555.3

Розчинність у воді

Повна

Згідно з ГОСТ 8756.11

 

 1. Згідно з МБТ 5061 [1] концентрати за вмістом важких металів і миш’яку повинні відповідати вимогам, зазначеним у таблиці 3.Таблиця 3 — Допустимі рівні важких металів та миш’яку в концентратах


Назва показника

Допустимий рівень, мг/кг, не більше ніж

Метод контролювання

Вміст важких металів:

Свинцю

0,300

Згідно з ГОСТ 26932

Кадмію

0,030

Згідно з ГОСТ 26933

Ртуті

0,005

Згідно з ГОСТ 26927

Міді

5,000

Згідно з ГОСТ 26931

Цинку

10,000

Згідно з ГОСТ 26934

Вміст миш’яку

0,200

Згідно з ГОСТ 26930

 

 1. Масова концентрація заліза в концентратах не повинна перевищувати:
 • в ароматичній частині А — 15 мг/дм3;
 • в екстрактивній частині Б — 20 мг/кг.
 1. Вміст радіонуклідів в концентратах згідно з ДР-97 [2] не повинен перевищувати допустимих рівнів, встановлених у вимогах щодо якості і безпеки продовольчої сировини, харчових продуктів та питної води.
 2. За мікробіологічними показниками екстрактивна частина Б концентратів повинна відповідати вимогам, зазначеним у таблиці 4.Таблиця 4 — Мікробіологічні показники екстрактивної частини Б концентратів


Назва показника

Норма

Метод контролювання

Кількість мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів, КУО в 1 г, не більше ніж

5,0-104

Згідно з ГОСТ 10444.15

Бактерії групи кишкових паличок (колі-форми), в 1,0 г

Не допустимо

Згідно з ГОСТ 30518

Патогенні мікроорганізми, зокрема бактерії роду Salmonella, в 25 г

Не допустимо

Згідно з ГОСТ 10444.2, ГОСТ 10444.8,

ГОСТ 10444.9

Дріжджі та плісняві гриби (сума), КУО в 1 г

Не допустимо

Згідно з ГОСТ 10444.12

Молочнокислі бактерії, КУО в 1 г

Не допустимо

Згідно з ГОСТ 10444.11

 

 1. Для виробництва концентратів використовують таку основну сировину та матеріали:

   
 • цукор-рафінад — згідно з ДсТУ 2213 (ГОСТ 22);
 • цукор-пісок — згідно з ДСТУ 2316 (ГОСТ 21);
 • цукор рідкий — згідно з ДСТУ 3357;
 • кислоту лимонну — згідно з ГОСТ 908;
 • соки плодово-ягідні спиртовані — згідно з ДСТУ 4066;
 • соки плодово-ягідні концентровані — згідно з ГОСТ 18192;
 • екстракти плодово-ягідні — згідно з ГОСТ 18078;
 • вина тихі — згідно з [3];
 • виноматеріали оброблені — згідно з [4];
 • воду питну — згідно з ГОСТ 2874;
 • спирт етиловий ректифікований — згідно з ДСТУ 4221;
 • спирт етиловий ректифікований з меляси високоякісний — згідно з ДСТУ 3099;
 • рослинну сировину — згідно з чинними нормативними документами, яка дозволена до використання в харчовій промисловості Центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я України;
 • картон фільтрувальний для харчових рідин — згідно з ГОСТ 12290.

   
 1. Допустимо використовувати іншу сировину та допоміжні матеріали, які дозволені для використання Центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я України згідно з чинними нормативними документами.
 2. У сировині, яку використовують під час виробництва концентратів, вміст радіонуклідів не повинен перевищувати допустимих рівнів, встановлених ДР-97 [2], вміст токсичних елементів, пестицидів, мікотоксинів повинен відповідати вимогам МБТ 5061 [1].


4 ВИМОГИ ЩОДО БЕЗПЕКИ


 1. Під час виробництва концентратів необхідно керуватися вимогами ГОСТ 12.3.002 та ДНАОП 1.8.10-1.11 [5].
 2. Основною токсичною речовиною, яку використовують під час виробництва концентратів, є етиловий спирт. Етиловий спирт — токсична речовина наркотичного характеру, за ступенем дії на організм людини відноситься до четвертого класу небезпечних речовин згідно з ГОсТ 12.1.007.
 3. Етиловий спирт, згідно з ГОСТ 12.1.044 — горюча, легкозаймиста рідина. Температура спалаху в закритому тиглі — 13 оС, у відкритому тиглі — 16 оС, температура займання — 18 оС, температура самозаймання — 400 оС. Концентраційна межа поширювання полум’я в сумішах спиртової пари з повітрям за барометричного тиску 101,3 кПа (760 мм рт.ст.) — від 3,61 % об. до 17,70 % об. Температурна межа поширювання полум’я в сумішах спиртової пари з повітрям: нижня — 11 оС, верхня — 41 оС за барометричного тиску 101,3 кПа (760 мм рт.ст.).
 4. Під час виробництва і використання концентратів потрібно виконувати організаційно- технічні заходи по забезпечуванню пожежної безпеки згідно з гОсТ 12.1.004, НАПБ А.01.001 [6], клас зони В-1 а — згідно з ДНАОП 0.00-1.32 [7].
 5. Засоби пожежогасіння: тонкорозпорошена вода; хімічна, повітряно-механічна піна, утворена з використанням піноутворювачів, призначених для гасіння водорозчинних горючих рідин; зріджений діоксид вуглецю; вогнегасний порошок класу В.
 6. Суміш парів етилового спирту з повітрям — вибухонебезпечна. Максимальний тиск вибуху в закритому об’ємі становить 682 кПа. Швидкість вигорання становить 3,7 • 10-2 кг/(м2 • с). Категорія і група вибухонебезпечності суміші спирту з повітрям — II А-Т2, згідно з ГОСТ 12.1.011. Категорія приміщень будівель А (вибухопожежонебезпечна) згідно з ОНТП 24 [8].
 7. Технологічні операції з етиловим спиртом та з виготовляння і пакування концентратів виконують згідно з СП 1042 [9]. Під час проведення усіх видів робіт потрібно дотримуватися правил, встановлених для робіт із вибухонебезпечними речовинами згідно з ГОСТ 12.1.010.
 8. Виробничі та санітарно-побутові приміщення повинні відповідати вимогам СНиП 2.09.02 [10] та СНиП 2.09.04 [11], бути забезпечені питною водою згідно з ГОСТ 2874, та каналізацією — згідно з СНиП 2.04.01 [12].
 9. Виробничі приміщення повинні бути обладнані загально-обмінною припливно-витяжною та аварійною вентиляціями згідно з ГОСТ 12.4.021 та СНиП 2.04.05 [13].
 10. Опалення, вентиляція та кондиціювання повітря здійснюють згідно з СНиП 2.04.05 [13].
 11. Мікроклімат виробничих приміщень — згідно з ДСН 3.3.6.042 [14].
 12. Допустимий рівень шуму — згідно з ГОСТ 12.1.003, ДСН 3.3.6.037 [15].
 13. Допустимий рівень вібрації — згідно з ГОСТ 12.1.012, ДСН 3.3.6.039 [16].
 14. Природне і штучне освітлення повинне відповідати вимогам СНиП ІІ-4 [17], контролювання — згідно зДСТУ Б В.2.2-6.
 15. Вимоги до повітря робочої зони — згідно з ГОСТ 12.1.005. Гранично допустима концентрація (ГДК) парів етилового спирту в повітрі робочої зони виробничих приміщень — 1000 мг/м3. Контролюють вміст етилового спирту в повітрі робочої зони згідно з МУ 3975 [18].
 16. Технологічне устатковання повинне відповідати вимогам ГОСТ 12.2.003 та СП 1042 [9]. Устатковання, комунікації і вмістища, які застосовують під час виробляння, зберігання та транспортування концентратів, повинні бути герметичними. Вони повинні бути вибухобезпечні згідно з ГОСТ 12.2.020, бути захищені від статичної електрики згідно з ГОСТ 12.1.018, ГОСТ 12.1.030, ГОСТ 12.4.124, ДНАОП 0.00-1.29 [19].
 17. Виробничий персонал повинен бути забезпечений індивідуальними засобами захисту: спеціальним одягом, згідно з ГОСТ 12.4.103, взуттям, згідно з ДСТУ 3835, захисними окулярами, згідно з ГОСТ 12.4.013, захисними мазями та пастою, згідно з ГОСТ 12.4.068, гумовими рукавичками, згідно з ГОСТ 20010.
 18. Під час роботи із етиловим спиртом та ароматичною частиною А концентратів у критичних ситуаціях (підвищена загазованість та запиленість повітряного середовища робочих зон) необхідно користуватися індивідуальними засобами захисту: протигазом марок А і М, згідно з ГОСТ 12.4.121, з фільтрувальною коробкою, згідно з ГОСТ 12.4.122.
 19. ВИМОГИ ЩОДО ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ
  1. Охороняють атмосферне повітря населених пунктів згідно з ГОСТ 17.2.1.01, ГОСТ 17.2.3.01, ГОСТ 17.2.3.02, ДСП-201 [20], СН 245 [21]. Гранично допустима концентрація етилового спирту в атмосферному повітрі населених місць — згідно з ГОСТ 12.1.005, клас небезпеки четвертий — згідно з ГОСТ 12.1.007.
  2. Охороняють поверхневі води від забруднення та очищають стічні води — згідно з ГОСТ 17.1.3.13 і СанПиН 4630 [22].
  3. Охороняють ґрунт від забруднення побутовими і промисловими відходами згідно з ГОСТ 17.4.2.01 та ДСанПіН 2.2.7.029 [23], СанПиН 42-128-4690 [24].
 20. МАРКОВАННЯ
 21.  
  1. Транспортне марковання концентратів повинно відповідати вимогам цього стандарту і ГОСТ 14192, ДСТУ 4500-5:2005.
  2. На марковання тари треба нанести такі реквізити:

 • назва і марка продукту та його призначення;
 • назва підприємства-виробника, його товарний знак та адреса;
 • маса нетто і брутто, в кілограмах;
 • дата виготовлення (число, місяць, рік) і термін придатності до споживання;
 • умови зберігання (відносна вологість повітря, температурний режим, освітленість);
 • попереджувальні написи;
 • інформація щодо сертифікації;
 • позначення цього стандарту.
  1. Транспортне марковання ароматичної частини А — згідно з ГОСТ 14192. Позначка небезпеки — згідно з ДСТУ 4500-5:2005 (кресленик 3, клас 3, підклас 3.3, номер кресленика знака небезпеки 3/8):
 • колір фону знака небезпеки — червоний;
 • символ, що наносять на знак небезпеки — червоне (біле) полум’я;
 • напис — «Легкозаймиста рідина».
  1. Транспортне марковання ящиків з нанесенням маніпуляційних знаків «Обережно, крихке!», «Верх», «Оберігати від нагрівання», «Відкривати тут».
  2. Транспортне марковання наносять безпосередньо на тару тривкою фарбою за допомогою трафарету або на етикетку згідно з правилами перевезення вантажів, встановленими на даному виді транспорту.

 1. ПАКОВАННЯ
  1. Концентрати фасують в чисті, хімічно тривкі, сухі без сторонніх запахів вмістища.


Ароматичну частину А фасують у тару, яка герметично закривається:


 • пляшки скляні — згідно з ГОСТ 10117;
 • банки скляні — згідно з ГОСТ 5717;
 • бочки з нержавкої сталі — згідно з ГОСТ 6247, ГОСТ 26155;
 • автоцистерни з нержавкої сталі — згідно з ГОСТ 9218.


Екстрактивну частину Б концентратів фасують у:


 • бочки з нержавкої сталі — згідно з ГОСТ 6247, ГОСТ 26155;
 • бочки дерев’яні — згідно з ГОСТ 8777, місткістю не більше ніж 100 дм3. Внутрішня поверхня бочок повинна бути з плівковими мішками-вкладнями, згідно з ГОСТ 19360, які виготовлені з поліетиленової плівки, згідно з ГОСТ 10354;
 • фляги металеві типу ФЛ — згідно з ГОСТ 5037, покриті всередині пивною смолкою або з плівковими мішками-вкладнями, згідно з ГОСТ 19360, які виготовлені з плівки поліетиленової, згідно з ГОСТ 10354;
 • автоцистерни з нержавкої сталі — згідно з ГОСТ 9218.
  1. Допустимо за узгодженням із замовником використовувати інші види тари, згідно з чинними нормативними документами, яка виготовлена з матеріалів, дозволених центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я України для розливання харчових продуктів.
  2. Фляги, отвори бочок, люки цистерн повинні бути герметично закриті накривками з ущільнювальними прокладками, згідно з ГОСТ 7338, і бути запломбовані металевими пломбами, згідно з ДСТУ 2803.
  3. Рівень заповнювання тари розраховують відповідно до їх місткості та об’ємного розширювання концентратів за можливого перепаду температур під час транспортування та зберігання.
  4. Концентрати, які розфасовані у скляну тару, пакують в дерев’яні, картонні та полімерні ящики:
 • банки пакують в дерев’яні ящики — згідно з ГОСТ 13358, ящики з гофрованого картону — згідно з ГОСТ 13516;
 • пляшки пакують в пластмасові ящики — згідно з ДСТУ 3778, ящики з гофрованого картону — згідно з ГОСТ 13516, а також в тару-устатковання згідно з ГОСТ 24831.

 1. ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ
  1. Концентрати транспортують усіма видами транспорту, згідно з правилами перевезення вантажів, чинними на відповідних видах транспорту.
  2. Концентрати зберігають у вмістищах та резервуарах, які виготовлені з некорозійних матеріалів: нержавкої сталі, титанових сплавів або мають поемальовану внутрішню поверхню, або інший захисний покрив, дозволений Центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я України.
  3. Ароматичну частину А концентратів зберігають у закритих приміщеннях за температури не вищої ніж 25 оС; екстрактивну частину Б зберігають в закритих приміщеннях за температури від 0 оС до 25 оС.
 2. МЕТОДИ ВИПРОБОВУВАННЯ
 3.  
  1. Відбирають проби:

 • ароматичної частини А — згідно з ДСТУ 4181;
 • екстрактивної частини Б — згідно з ГОСТ 26313.
 •  
  1. Визначають органолептичні показники концентратів згідно з 3.2.
  2. Визначають фізико-хімічні показники концентратів згідно з 3.3.
  3. У разі виникнення розбіжності під час досліджування показників якості концентратів, визначання масової частки сухих речовин в екстрактивній частині Б проводять згідно з ГОСТ 28561.
  4. Визначають вміст важких металів та миш’яку згідно з 3.4, мінералізацію проб — згідно з ГОСТ 26929.
  5. Визначають масову концентрацію заліза:

 • ароматичної частини А — згідно з ГОСТ 13195;
 • екстрактивної частини Б — згідно з ГОСТ 26928.
 •  
  1. Періодичність визначання вмісту важких металів, миш’яку в концентратах — згідно з МВ 5.08.07/1232 [25].
  2. Визначають вміст радіонуклідів в концентратах згідно з МИ 2143 [26], МІ 12-08 [27], МВВ 1008 [28].
  3. Визначають мікробіологічні показники в екстрактивній частині Б згідно з 3.7.
   1. Відбирають проби для визначання мікробіологічних показників — згідно з ГОСТ 26668.
   2. Готують проби під час визначання мікробіологічних показників — згідно з ГОСТ 26669.
   3. Культивують мікроорганізми для визначання мікробіологічних показників — згідно з ГОСТ 26670.
   4. Випробовують на виявляння збудників псування у разі необхідності підтвердження мікробіологічного псування — згідно з ГОСТ 10444.1, ГОСТ 10444.11, ГОСТ 10444.12, ГОСТ 10444.15.
   5. Випробовують на виявляння патогенних мікроорганізмів за вимогою органів державного санітарного нагляду у зазначених ними лабораторіях — згідно з ГОСТ 10444.1, ГОСТ 10444.2, ГОСТ 10444.7, ГОСТ 10444.9.
  4. Пакують, маркують концентрати, перевіряють візуально згідно з 6 та 7.
  5. У разі одержання незадовільних результатів випробовувань хоча б за одним з показників проводять повторне випробовування об’єднаної проби в незалежній, акредитованій на право проведення випробовувань, лабораторії. Результати повторного випробовування поширюються на всю партію.

 1. ПРАВИЛА ПРИЙМАННЯ

Правила приймання:


 • ароматичної частини А — згідно з ДСТУ 4181;
 • екстрактивної частини Б — згідно з ГОСТ 26313.

 1. ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА
  1. Виробник гарантує відповідність показників якості концентратів вимогам цього стандарту в разі дотримування умов транспортування і зберігання.
  2. Термін придатності до споживання концентратів — один рік від дати виготовляння.


Ми постачаємо та монтуємо обладнання для ферм ВРХ - доїння, годівля, вентиляція та комфорт тварин. З сайтом знайомі 3 роки та задоволені співпрацею. Дякуємо за відмінний сайт!
Мы оцинковываем новые объекты или восстанавливаем цинковое покрытие у старых агро-объектов уже 19 лет, члены АФЗУ 5 лет, но только с подачей рекламы в рассылках смс и электронных письмах, которые адресно доходят до лиц заинтересованных в нашей работе и способных принимать самостоятельные решения, наши предложения стали превращаться в реальные контракты. Сайт продуман и удобен в использовании. Он реально помогает выжить в нынешнем не простом положении среднего бизнеса и агро-сектора Украины. Дай Бог вам здоровья!
На этом сайте собрана реальная база . После СМС рассылки по конвейерным роликам , в течении 3-4 часов 5 телефоных звонков. Очень даже хороший результат по сравнению с другими торговыми порталами. СПАСИБО.
Так як наша компанія спеціалізується на будівництві ангарів, ремонті покрівель та реконструкції складів, то основними нашими клієнтами вже багато років є аграрії. Тому періодично на kolosok.info замовляємо СМС розсилку, щоб знайти нових клієнтів. Дуже задоволені такою функціює. За невеликі гроші ми в такий спосіб можемо швидко повідомити про себе нашій цільовій аудиторії. Дуже задоволені.
Приятно с Вами работать.Огромное спасибо.
Благодарим администрацию сайта за хорошую возможность покупок-продаж!!!Спасибо всем за долгое и надежное партнерство! Всем успеха!!!
Услугами этого сайта пользуемся более 5 лет. Благодарим сотрудников за оперативную и качественную работу. С помощью рекламы на этом сайте продукция нашего предприятия стала более известной и востребованной как внутреннем так и на внешнем рынках.
Благодарность сайту! Действительно помогает с поиском клиентов, профессиональная подержка персонала!
Спасибо за работу! Пользовалась сайтом и агродоской- очень удобно и доступно! Перестали сотрудничать с другими сайтами - на этом сайте наиболее полная и достоверная информация.
Щиро дякуємо за якісний інформаційний сайт. Працює відмінно, гарне наповнення, успіху Вам, а всій українській землі процвітання !!!