ДСТУ 4606:2006. КОНСЕРВИ М’ЯСНІ ФАРШЕВІ

Загальні технічні умови ДСТУ 4606:2006

Видання офіційне

Київ

ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ 2007


ПЕРЕДМОВА


 1. РОЗРОБЛЕНО: Технологічний інститут молока та м’яса Української академії аграрних наук (ТІММ УААН), Національна асоціація виробників м’яса та м’ясопродуктів України «Укрм’ясо»


РОЗРОБНИКИ: Л. Войцехівська, канд. техн. наук; Г. Єресько, д-р техн. наук; Н. Зікрань; О. Костюк, канд. біол. наук; В. Попов; О. Старчевой, канд. техн. наук (керівник розробки)


 1. ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 9 червня 2006 р. № 162
 2. УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 12186-77, ГОСТ 12187-66, ГОСТ 12296-66, ГОСТ 12297-66)


Право власності на цей документ належить державі.


Відтворювати, тиражувати і розповсюджувати його повністю чи частково на будь-яких носіях інформації без офіційного дозволу заборонено.


Стосовно врегулювання прав власності треба звертатися до Держспоживстандарту України.


Держспоживстандарт України, 2007

ЗМІСТ

С.

 1. Сфера застосування 1
 2. Нормативні посилання 1
 3. Терміни та визначення понять
 4. Класифікація
 5. Загальні технічні вимоги
 6. Вимоги щодо безпеки
 7. Вимоги щодо охорони довкілля
 8. Маркування8
 9. Пакування8
 10. Правила транспортування та зберігання9
 11. Методи контролювання9
 12. Правила приймання10
 13. Гарантії виробника10


ДСТУ 4606:2006 НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ КОНСЕРВИ М’ЯСНІ ФАРШЕВІ

Загальні технічні умови

КОНСЕРВЫ МЯСНЫЕ ФАРШЕВЫЕ

Общие технические условия

CANNED MEAT GROUND MEAT

General specifications

Чинний від 2007-07-01


 1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
  1. Цей стандарт поширюється на консерви м’ясні фаршеві (далі за текстом — консерви), які виготовляють подрібненням із яловичини, свинини з додаванням сала, прянощів, розфасовані в банки, герметично закупорені та простерилізовані, що призначені для вживання в їжу.
  2. Вимоги щодо безпечності консервів викладено у 5.1.3—5.1.7 та розділах 6, 7.
 2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ


Цей стандарт містить посилання на такі нормативні документи:


ДК 016-97 Державний класифікатор продукції та послуг ДСТУ 2316-93 (ГОСТ 21-94) Цукор пісок. Технічні умови

ДСТУ 3146-95 Коди і кодування інформації. Штрихове кодування. Маркування об’єктів ідентифікації. Штрихкодові позначки ЕАN. Вимоги до побудови ДСТУ 3233-95 Часник свіжий. Технічні умови

ДСТУ 3583-97 (ГОСТ 13830-97) Сіль кухонна. Загальні технічні умови ДСТУ 3976-2000 Крохмаль кукурудзяний сухий. Технічні умови ДСТУ 4273:2003 Молоко та вершки сухі. Загальні технічні умови ДСТУ 4286:2004 Крохмаль картопляний. Технічні умови

ДСТУ 4424:2005 М’ясна промисловість. Виробництво м’ясних продуктів. Терміни та визначення понять

ДСТУ ISO 1841-1:2004 М’ясо та м’ясопродукти. Визначання вмісту хлоридів. Частина 1. Метод Волхарда

ДСТУ ISO 1841-2:2004 М’ясо та м’ясопродукти. Визначання вмісту хлоридів. Частина 2. Потенціометричний метод

ДСТУ ІSO 3166-1-2000 Коди назв країн світу

ДСТУ ENV 12014-3:2003 Продукти харчові. Визначання вмісту нітрату і/або нітриту. Частина 3. Спектрометричне визначання нітрату та нітриту в м’ясних продуктах після ферментативного відновлювання нітрату до нітриту Видання офіційне

ДСТУ ENV 12014-4:2003 Продукти харчові. Визначання вмісту нітрату і/або нітриту. Частина 4. Метод іонообмінної хроматографії (ІХ) для визначання вмісту нітрату та нітриту в м’ясних продуктах ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности (ССБП. Устатковання виробниче. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности (ССБП. Процеси виробничі. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями (Охорона природи. Атмосфера. Правила встановлювання допустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами)

ГОСТ 83-79 Реактивы. Натрий углекислый. Технические условия (Реактиви. Натрій вуглекислий. Технічні умови)

ГОСТ 84-76 Реактивы. Натрий углекислый 10-водный. Технические условия (Реактиви. Натрій вуглекислий 10-водний. Технічні умови)

ГОСТ 779-55 Мясо-говядина в полутушах и четвертинах. Технические условия (М’ясо-ялови- чина у півтушах та четвертинах. Технічні умови)

ГОСТ 1341-97 Пергамент растительный. Технические условия (Пергамент рослинний. Технічні умови)

ГОСТ 1760-86 Подпергамент. Технические условия (Підпергамент. Технічні умови)

ГОСТ 2874-82 Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством (Вода питна. Гігієнічні вимоги та контролювання якості)

ГОСТ 4197-74 Натрий азотистокислый. Технические условия (Натрій азотистокислий. Технічні умови)

ГОСТ 5981-88 (ИСО 1361-83, ИСО 3004.1-86) Банки металлические для консервов. Технические условия (Банки металеві для консервів. Технічні умови)

ГОСТ 7724-77 Мясо. Свинина в тушах и полутушах. Технические условия (М’ясо. Свинина в тушах і півтушах. Технічні умови)

ГОСТ 8558.1-78 Продукты мясные. Методы определения нитрита (Продукти м’ясні. Методи визначання нітриту)

ГОСТ 8756.0-70 Продукты пищевые консервированные. Отбор проб и подготовка их к испытанию (Продукти харчові консервовані. Відбирання проб та готування їх до досліджень)

ГОСТ 8756.1-79 Продукты пищевые консервированные. Методы определения органолептических показателей, массы нетто или объема и массовой доли составных частей (Продукти харчові консервовані. Методи визначання органолептичних показників, маси нетто або об’єму та масової долі складових частин)

ГОСТ 8756.4-70 Продукты пищевые консервированные. Метод определения содержания минеральных примесей (песка) (Продукти харчові консервовані. Метод визначання вмісту мінеральних домішок (піску))

ГОСТ 8756.18-70 Продукты пищевые консервированные. Метод определения внешнего вида, герметичности тары и состояния внутренней поверхности металлической тары (Продукти харчові консервовані. Метод визначання зовнішнього вигляду, герметичності тари та стану внутрішньої поверхні металевої тари)

ГОСТ 9793-74 Продукты мясные. Методы определения влаги (Продукті м’ясні. Методи визначання вологи)

ГОСТ 9794-74 Продукты мясные. Методы определения содержания общего фосфора (Продукти м’ясні. Методи визначання вмісту загального фосфору)

ГОСТ 10444.1-84 Консервы. Приготовление растворов реактивов, красок, индикаторов и питательных сред, применяемых в микробиологическом анализе (Консерви. Готування розчинів реактивів, фарб, індикаторів та поживних середовищ, які застосовують для мікробіологічного аналізування)

ГОСТ 10444.2-94 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества Staphylococcus aureus (Продукти харчові. Методи виявляння та визначання кількості Staphylococcus aureus)

ГОСТ 10444.7-86 Продукты пищевые. Методы выявления ботулинических токсинов и Clostridium botullnum (Продукти харчові. Методи виявляння ботулінічних токсинів та Clostridium botulinum) ГОСТ 10444.8-88 Продукты пищевые. Метод определения Bacillus cereus (Продукти харчові. Метод визначання Bacillus cereus)

ГОСТ 10444.9-88 Продукты пищевые. Метод определения Clostridium perfringens (Продукти харчові. Метод визначання Clostridium perfringens)

ГОСТ 10444.11-89 Продукты пищевые. Методы определения молочнокислых микроорганизмов (Продукти харчові. Методи визначання молочнокислих мікроорганізмів)

ГОСТ 10444.12-88 Продукты пищевые. Метод определения дрожжей и плесневых грибов (Продукти харчові. Метод визначання дріжджів та пліснявих грибів)

ГОСТ 10444.15-94 Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (Продукти харчові. Методи визначання кількості мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів)

ГОСТ 10574-91 Продукты мясные. Методы определения крахмала (Продукти м’ясні. Методи визначання крохмалю)

ГОСТ 13358-84 Ящики дощатые для консервов. Технические условия (Ящики дощаті для консервів. Технічні умови)

ГОСТ 13516-86 Ящики из гофрированного картона для консервов, пресервов и пищевых жидкостей. Технические условия (Ящики з гофрованого картону для консервів, пресервів та харчових рідин. Технічні умови)

ГОСТ 13534-89 Консервы мясные и мясорастительные. Упаковка, маркировка и транспортирование (Консерви м’ясні та м’ясорослинні. Пакування, маркування та транспортування)

ГОСТ 13799-81 Продукция плодовая, ягодная, овощная и грибная консервированная. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение. (Продукція плодова, ягідна, овочева та грибна консервована. Пакування, маркування, транспортування та зберігання)

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (Маркування вантажів)

ГОСТ 16729-71 Чеснок сушеный. Технические условия (Часник висушений. Технічні умови) ГОСТ 24297-87Входной контроль продукции. Основные положения (Вхідне контролювання продукції. Основні положення)

ГОСТ 25951-83 Пленка полиэтиленовая термоусадочная. Технические условия (Плівка поліетиленова термозсідальна. Технічні умови)

ГОСТ 26183--84 Продукты переработки плодов и овощей. Консервы мясные и мясорастительные. Метод определения жира (Продукти переробляння плодів та овочів. Консерви м’ясні та м’ясорослинні. Метод визначання жиру)

ГОСТ 26186-84 Продукты переработки плодов и овощей, консервы мясные и мясорастительные. Методы определения хлоридов (Продукти переробляння плодів та овочів, консерви м’ясні та м’ясорослинні. Методи визначання хлоридів)

ГОСТ 26668-85 Продукты пищевые и вкусовые. Методы отбора проб для микробиологических анализов (Продукти харчові та смакові. Методи відбирання проб для мікробіологічних аналізів) ГОСТ 26669-85 Продукты пищевые и вкусовые. Подготовка проб для микробиологических анализов (Продукти харчові та смакові. Готування проб для мікробіологічних аналізів)

ГОСТ 26670-91 Продукты пищевые. Методы культивирования микроорганизмов (Продукти харчові. Методи культивування мікроорганізмів)

ГОСТ 26671-85 Продукты переработки плодов и овощей, консервы мясные и мясорастительные. Подготовка проб для лабораторных анализов (Продукти переробляння плодів та овочів, консерви м’ясні та м’ясорослинні. Готування проб для лабораторних аналізів)

ГОСТ 26927-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения ртути (Сировина та продукти харчові. Метод визначання ртуті)

ГОСТ 26929-94 Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб. Минерализация для определения содержания токсичных элементов (Сировина та продукти харчові. Готування проб. Мінералізація для визначання вмісту токсичних елементів)

ГОСТ 26930-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения мышьяка (Сировина та продукти харчові. Метод визначання миш’яку)

ГОСТ 26932-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения свинца (Сировина та продукти харчові. Методи визначання свинцю)

ГОСТ 26933-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения кадмия (Сировина та продукти харчові. Методи визначання кадмію)

ГОСТ 26935-86 Продукты пищевые консервированные. Методы определения олова (Продукти харчові консервовані. Методи визначання олова)

ГОСТ 27095-86 Мясо. Конина и жеребятина в полутушах и четвертинах. Технические условия (М’ясо. Конина та лошатина в півтушах та четвертинах. Технічні умови)

ГОСТ 27583-88 Яйца куриные пищевые. Технические условия (Яйця курячі харчові. Технічні умови)

ГОСТ 29045-91 Пряности. Перец душистый. Технические условия (Прянощі. Перець духмяний. Технічні умови)

ГОСТ 29048-91 Пряности. Мускатный орех. Технические условия (Прянощі. Мускатний горіх. Технічні умови)

ГОСТ 29050-91 Пряности. Перец черный и белый. Технические условия (Прянощі. Перець чорний та білий. Технічні умови)

ГОСТ 29053-91 Пряности. Перец красный молотый. Технические условия (Прянощі. Перець червоний мелений. Технічні умови)

ГОСТ 29055-91 Пряности. Кориандр. Технические условия (Прянощі. Коріандр. Технічні умови) ГОСТ 30178-96 Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный метод определения токсичных элементов (Сировина та продукти харчові. Атомно-абсорбційний метод визначання токсичних елементів)

ГОСТ 30363-96 Продукты яичные. Общие технические условия (Продукти яєчні. Загальні технічні умови)

ГОСТ 30425-97 Консервы. Метод определения промышленной стерильности (Консерви. Метод визначання промислової стерильності).


 1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ


Терміни та визначення позначених ними понять, вжиті у цьому стандарті, установлені в ДСТУ 4424.


 1. КЛАСИФІКАЦІЯ
  1. Консерви залежно від м’ясної сировини, виробляють таких видів:
 • фарш із свинини;
 • фарш із свинини з додаванням сала;
 • фарш із свинини та яловичини;
 • фарш із свинини та яловичини з додаванням сала.
  1. Код на консерви згідно з ДК 016, наведено у додатку А.
 1. ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ
  1. Основні показники і характеристики
   1. Консерви повинні відповідати вимогам цього стандарту та їх виробляють за технологічною інструкцією та рецептурами з дотримуванням «Правил передзабійного ветеринарного огляду тварин і ветеринарно-санітарної експертизи м’яса та м’ясних продуктів» [1], «Санитарных правил для предприятий мясной промышленности» [2] та «Инструкции по мойке и профилактической дезинфекции на предприятиях мясной и птицеперерабатывающей промышленности» [3], затверджених у встановленому порядку.
   2. За органолептичними показниками консерви в охолодженому стані (0 ^ 10) оС повинні відповідати вимогам, наведеним у таблиці 1.Таблиця 1 — Органолептичні показники консервів


Назва

показника

Характеристика

консервів

Метод

контролювання

Зовнішній вигляд

Продукт одним шматком, під час виймання з банки зберігає її форму, можлива наявність желе жовтого кольору та виплавленого жиру від сірувато-білого до біло-рожевого кольору

Згідно з ГОСТ 8756.1

Вигляд на розрізі, колір

Фарш від рожевого до темно-червоного кольору без сірих плям та порожнин з наявністю або без наявності жирової та сполучної тканини, зі шматочками або без них сала білого кольору з рожевим відтінком або напівжирної свинини

Згідно з ГОСТ 8756.1

Консистенція

Щільна, пружна, не кришиться, під час нарізання скибочки (товщиною від 0,3 см до 0,5 см) не розпадаються

Згідно з ГОСТ 8756.1

Запах та смак

Властивий вареній яловичині та свинині з ароматом прянощів, без стороннього запаху та присмаку

Згідно з ГОСТ 8756.1

 

 1. За фізико-хімічними показниками консерви повинні відповідати вимогам, наведеним в таблиці 2.Таблиця 2 — Фізико-хімічні показники консервів


Назва

показника

Метод

контролювання

Норма

 

 

70

35

5

Від 1,4 до 2,3 0,005 Не дозволено

 

Масова частка вологи, % не більша ніж Масова частка жиру %, не більша ніж Масова частка крохмалю, %, не більша ніж Масова частка кухонної солі, %

Масова частка нітриту натрію, %, не більша ніж

Наявність сторонніх домішок

Згідно з ГОСТ 9793

Згідно з ГОСТ 26183

Згідно з ГОСТ 10574

Згідно з ГОСТ 26186 або ДСТУ ISO 1841-1, або ДСТУ ISO 1841-2

Згідно з ГОСТ 8558.1 або ДСТУ ENV 12014-3, або ДСТУ ENV 12014-4

Згідно з ГОСТ 8756.4

 

 


Примітка. Масова частка внесеного фосфору в перерахунку на Р2О5 (за умови використання харчових фосфатів) не повинна перевищувати 0,4 % до готового продукту і її розраховують без враховування природного вмісту фосфору в перерахунку на Р2О5 в м’ясній сировині, масова частка якого становить не більше ніж 0,6 %.


5.1.4 Вміст токсичних елементів в консервах не повинен перевищувати допустимих рівнів, наведених у таблиці 3.Таблиця 3 — Гранично допустимі рівні вмісту токсичних елементів у консервах


Назва токсичного елемента

Гранично допустимий рівень, мг/кг, не більший ніж

Метод

контролювання

 

в скляній, алюмінієвій або суцільнотягнутій бляшаній банці

в збірній (складаній) бляшаній банці

 

Свинець

0,50

1,00

Згідно з ГОСТ 26932

Кадмій

0,05

0,10

Згідно з ГОСТ 26933

Миш’як

0,10

0,10

Згідно з ГОСТ 26930

Ртуть

0,03

0,03

Згідно з ГОСТ 26927

Олово

200,00

Згідно з ГОСТ 26935

 

 


 1. За мікробіологічними показниками консерви (група А) повинні відповідати вимогам промислової стерильності.
 2. Вміст афлатоксину В1, нітрозамінів, гормональних препаратів і пестицидів в консервах не повинен перевищувати допустимих рівнів, встановлених МБВ № 5061 [4] та ДСанПіН 8.8.1.2.3.4-000 [5].
 3. Вміст радіонуклідів в консервах не повинен перевищувати допустимих рівнів, які встановлено ГН 6.6.1.1-130 [6]: 137Cs — 200 Бк/кг, 90Sr — 20 Бк/кг.
  1. Вимоги до сировини та матеріалів
   1. Для виробництва консервів використовують такі сировину та матеріали:

 • яловичину — згідно з ГОСТ 779, першої, другої категорії та пісну, отриману після її ділення, обвалювання та жилування, або з чинними нормативними документами:
 • яловичину знежиловану (або блоки) — м’язова тканина з вмістом жирової та сполучної тканин не більша ніж 20 %;
 • свинину — згідно з ГОСТ 7724, першої, другої (зокрема туші підсвинків, обрізну свинину), четвертої категорії без шкури, або з чинними нормативними документами, отриману після її ділення, обвалювання та жилування:
 • свинину знежиловану односортну (або блоки) з вмістом жирової та сполучної тканини від 30 % до 50 %;
 • свинину знежиловану жирну (або блоки) з вмістом жирової тканини від 50 % до 85 %;
 • конину — згідно з ГОСТ 27095 або з чинними нормативними документами, отриману після її ділення, обвалювання та жилування;
 • конину знежиловану — м’язова тканина з вмістом жирової та сполучної тканин до 14 %;
 • блоки із знежилованого м’яса заморожені — згідно з чинними нормативними документами або закордонного виробництва за наявності висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи Центрального органу виконавчої влади у сфері охорони здоров’я;
 • м’ясо яловичих голів або блоки з нього — згідно з чинними нормативними документами, або закордонного виробництва за наявності висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи Центрального органу виконавчої влади у сфері охорони здоров’я;
 • масу м’ясну яловичу, свинячу, баранячу та блоки з м’ясної маси заморожені — згідно з чинними нормативними документами;
 • м’ясо птиці механічного обвалювання — згідно з чинними нормативними документами;
 • сало ковбасне хребтове та бокове — згідно з чинними нормативними документами;
 • кров харчову — згідно з чинними нормативними документами;
 • плазму або сироватку крові — згідно з чинними нормативними документами;
 • яйця курячі — згідно з ГОСТ 27583;
 • порошок яєчний та меланж — згідно з ГОСТ 30363 або з чинними нормативними документами;
 • сироватку молочну — згідно з чинними нормативними документами;
 • незбиране та знежирене сухе молоко — згідно з ДСТУ4273;
 • білок соєвий та його похідні — згідно з чинними нормативними документами або закордонного виробництва за наявності висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи центрального органу виконавчої влади у сфері охорони здоров’я;
 • казеїнат натрію — згідно з чинними нормативними документами;
 • крохмаль картопляний харчовий не нижче першого сорту — згідно з ДСТУ 4286, кукурудзяний харчовий — згідно з ДСТУ 3976;
 • борошно пшеничне — згідно з чинними нормативними документами;
 • сіль кухонну виварну або кам’яну, самосадну та осадну, помелів № 0, 1, 2, не нижче першого сорту — згідно з ДСТУ 3583;
 • цукор-пісок — згідно з ДСТУ 2316;
 • натрій пірофосфорнокислий тризаміщений харчовий — згідно з чинними нормативними документами;
 • натрій вуглекислий — згідно з ГОСТ 83;
 • натрій вуглекислий 10-водний — згідно з ГОСТ 84;
 • кислоту аскорбінову харчову або її похідні — згідно з чинними нормативними документами або закордонного виробництва за наявності висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи Центрального органу виконавчої влади у сфері охорони здоров’я;
 • натрій азотистокислий (нітрит натрію) — згідно з ГОСТ 4197 і марки ОСЧ-7-3 — згідно з чинними нормативними документами;
 • часник свіжий — згідно з ДСТУ 3233;
 • часник сушений — згідно з ГОСТ 16729;
 • перець духмяний — згідно з ГОСТ 29045;
 • горіх мускатний — згідно з ГОСТ 29048;
 • перець чорний мелений — згідно з ГОСТ 29050;
 • перець червоний мелений — згідно з ГОСТ 29053;
 • коріандр — згідно з ГОСТ 29055;
 • прянощі, суміші, екстракти прянощів та їх композиції — згідно з чинними нормативними документами або закордонного виробництва за наявності висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи Центрального органу виконавчої влади у сфері охорони здоров’я;
 • воду питну згідно з ГОСТ 2874.
  1. Для виробництва консервів не дозволено використовувати:
 • м’яса та субпродуктів, заморожених більше одного разу;
 • м’яса та субпродуктів, які мають сторонній запах та змінений колір поверхні;
 • свинини з салом пожовтілим або яке жовтіє під час проби варінням;
 • м’яса биків (бугаїв) та кнурів.
  1. Сировина тваринного походження повинна бути допущена державною ветеринарною службою для виробляння консервів.
   1. Контролювання якості та безпеки сировини та матеріалів у кожній партії, що надходить на підприємство, здійснюють під час вхідного контролювання у порядку, встановленому підприєм- ством-виробником згідно з ГОСТ 24297.
   2. У сировині, яку використовують для виробляння консервів, вміст токсичних елементів, афлатоксину В1, антибіотиків, гормональних препаратів, нітрозамінів та пестицидів не повинен перевищувати рівнів, встановлених МБВ № 5061 [4] і ДСанПіН 8.8.1.2.3.4-000 [5].
   3. Вміст радіонуклідів у сировині не повинен перевищувати рівнів, встановлених ГН 6.6.1.1-130 [6].
   4. Кожну партію сировини, що надходить на підприємство, супроводжують документами, які підтверджують її відповідність нормативним документам.

 1. ВИМОГИ ЩОДО БЕЗПЕКИ
  1. Під час виробляння консервів необхідно дотримуватися вимог СП № 3238 [2], інструкції № 123-5/990-11 [3] та ГОСТ 12.3.002.
  2. Технологічне устатковання повинно відповідати вимогам ГОСТ12.2.003.
  3. Повітря робочої зони повинно відповідати вимогам ГОСТ 12.1.005.
  4. Пожежну безпеку здійснюють згідно з ГОСТ 12.1.004.
  5. Контролювання виробничого шуму, атмосферного повітря, освітлення проводять згідно з ДСН 3.3.6.037 [7] і ДСН 3.3.6.042 [8].
 2. ВИМОГИ ЩОДО ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ
  1. Контролюють викиди шкідливих речовин в атмосферу згідно з ГОСТ 17.2.3.02 і ДСП 201 [9].
  2. Стічні води повинні підлягати очищенню і відповідати вимогам СанПиН 4630 [10].
  3. Охорону ґрунту від забруднення побутовими і промисловими відходами здійснюють відповідно до вимог СанПиН 42-128-4690 [11].
 3. МАРКУВАННЯ
  1. Маркують спожиткову тару згідно з чинними нормативно-правовими актами та нормативними документами, а також ГОСТ 13534 та ГОСТ 14192.
  2. Методом літографії або на етикетці, виконаній типографським та іншими способами, кожної одиниці спожиткової тари повинно бути зазначено:

 • назва та повна адреса підприємства-виробника, його товарний знак (за наявності) та телефон, адреса об’єкта виробництва;
 • назва консервів;
 • склад консервів відповідно до рецептури у порядку переваги складників, зокрема харчових добавок;
 • маса нетто, г;
 • умови зберігання;
 • дата виготовляння і строк придатності до споживання;
 • умови використання: «Консерви рекомендовано вживати в охолодженому стані»;
 • інформаційні дані про харчову та енергетичну цінність (калорійність) 100 г консервів (розраховує виробник відповідно до певної рецептури);
 • штриховий код EAN — згідно ДСТУ 3146;
 • позначення цього стандарту.
  1. На кришці металевої банки, окрім познак, передбачених ГОСТ 13534, після номера заво- ду-виробника додатково зазначають двосимвольний літерний код України (країни-виробника) — «иА» згідно з ДСТУ ISO 3166-1.


У разі використовування кришки з ключем дозволено наносити це марковання на дно банки.


 1. Маркують транспортну тару згідно з ГОСТ 13534 та ГОСТ 14192.


На ящики з консервами потрібно наносити маніпуляційні знаки: «Боїться нагрівання», на тарі з консервами в алюмінієвих банках додатково — «Не кидати».


 1. Приклад познаки: Консерви м’ясні фаршеві. ДСТУ 4606:2006.


власна назва (за наявності)


 1. ПАКУВАННЯ
  1. Консерви пакують в спожиткову тару згідно з ГОСТ 13534.
  2. Сировину фасують в металеві банки — згідно з ГОСТ 5981 № 1, № 3, № 4, № 8, № 9, № 43, № 12 або інші банки аналогічної якості та вмістини вітчизняного виробництва з кришками без ключа та з ключем згідно з чинними нормативними документами або закордонного виробництва за наявності висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи Центрального органу виконавчої влади у сфері охорони здоров’я.
  3. Маса нетто консервів повинна бути: у банках № 1 — 100 г, № 3 та № 4 — 240 г або 250 г, № 8 — 325 г, № 9 — 340 г або 350 г, № 43 — 415 г або 425 г, № 12- 525 г або 540 г.
  4. На дно і під кришку неполакованої металевої банки укладають кружок із пергаменту рослинного марки А — згідно з ГОСТ 1341 або підпергаменту — згідно з ГОСТ 1760.
  5. Допустимі відхили маси нетто для окремих банок згідно з ГОСТ 13534 повинні бути не більшими ніж:

 • для банок масою нетто 350 г включно — від мінус 4 % до 8,5 %;
 • для банок масою нетто більшою ніж 350 г до 1000 г — ± 3 %.
  1. Пакують консерви в транспортну тару згідно з ГОСТ 13534.


Консерви пакують в дощаті ящики, згідно з ГОСТ 13358, або ящики з гофрованого картону, згідно з ГОСТ 13516, або іншу тару згідно з чинними нормативними документами.


Дозволено формувати консерви у групове паковання з використовуванням термозсідальної плівки — згідно з ГОСТ 25951.


Кількість банок, запакованих в термозсідальну плівку, а також товщина і ширина плівки повинні відповідати вимогам ГОСТ 13799.


 1. Маса брутто ящиків не повинна перевищувати 30 кг.
  1. Додаткові вимоги щодо паковання можуть бути передбачені договором або контрактом.
 2. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ
  1. Транспортування
   1. Консерви перевозять усіма видами транспорту згідно з вимогами ГОСТ 13534.
  2. Зберігання
   1. Консерви зберігають відповідно до правил, затверджених у встановленому порядку, за температури від 0 оС до 20 оС та відносної вологості повітря не вище 75 % не більше 2 років від дати виготовлення.
 3. МЕТОДИ КОНТРОЛЮВАННЯ
  1. Проби відбирають і готують до випробовування відповідно до вимог ГОСТ 8756.0 та ГОСТ 26671.
  2. Зовнішній вигляд, герметичність тари та стан внутрішньої поверхні металевої тари перевіряють згідно з ГОСТ 8756.18.
  3. Органолептичні показники визначають згідно з ГОСТ 8756.1.
  4. Фізико-хімічні показники визначають: масову частку вологи — згідно з ГОСТ 9793, масову частку жиру — згідно з ГОСТ 26183, масову частку крохмалю — згідно з ГОСТ 10574, масову частку кухонної солі — згідно з ГОСТ 26186 або ДСТУ ISO 1841-1, або ДСТУ ISO 1841-2, масову частку нітриту натрію — згідно з ГОСТ 8558.1 або ДСТУ ENV 12014-3, або ДСТУ ENV 12014-4, масову частку фосфору — згідно з ГОСТ 9794, наявність сторонніх домішок — згідно з ГОСТ 8756.4.
  5. Проби готують до визначання токсичних елементів відповідно до ГОСТ 26929. Вміст токсичних елементів визначають: свинцю — згідно з ГОСТ 26932, кадмію — згідно з ГОСТ 26933, миш’яку — згідно з ГОСТ 26930, ртуті — згідно з ГОСТ 26927, олова — згідно з ГОСТ 26935 або згідно з ГОСТ 30178.
  6. Проби для мікробіологічних досліджень відбирають згідно з ГОСТ 26668, проби готують — згідно з ГОСТ 26669, готують до аналізування — згідно з ГОСТ 10444.1.
  7. Аналізування на промислову стерильність проводять згідно з ГОСТ 30425.
  8. Збудників мікробіального псування визначають згідно з ГОСТ 10444.11, ГОСТ 10444.12, ГОСТ 10444.15, ГОСТ 26670.
  9. Патогенні мікроорганізми визначають згідно з ГОСТ 10444.2, ГОСТ 10444.7, ГОСТ 10444.8, ГОСТ 10444.9, ГОСТ 26670 та інструкції І 4.4.4.077 [12].
  10. Вміст афлатоксину В1 визначають відповідно до рекомендацій № 2273 [13].
  11. Залишкові кількості нітрозамінів визначають відповідно до вимог МВК 4.4.1.011 [14].
  12. Вміст гормональних препаратів визначають відповідно до вимог інструкції № 3202 [15].
  13. Вміст пестицидів визначають відповідно до вимог ДСанПіН 8.8.1.2.3.4-000 [5].
  14. Вміст радіонуклідів визначають згідно з методиками МВ 5778 [16] і МВ 5779 [17].
  15. Якість марковання та паковання визначають згідно з ГОСТ 13534.
  16. Масу нетто визначають згідно з ГОСТ 8756.1.
  17. Дозволено використовування стандартних методик, методів та приладів, які за своїми метрологічними та технічними характеристиками задовольняють вимоги цього стандарту та мають відповідне метрологічне забезпечення згідно з чинним законодавством України.
 4. ПРАВИЛА ПРИЙМАННЯ
  1. Консерви приймають партіями. Правила приймання, визначання партії, об’єм вибірки та проб згідно з ГОСТ 8756.0.
  2. Кожну партію консервів супроводжують документами, що засвідчують якість та безпеку.
  3. Для перевіряння якості консервів на відповідність вимогам цього стандарту підприємство- виробник проводить приймальне та періодичне контролювання.
  4. Кожна партія консервів підлягає приймальному контролюванню за органолептичними, фізико-хімічними, мікробіологічними показниками, якістю марковання, паковання, масою нетто.
  5. Порядок та періодичність контролювання вмісту токсичних елементів, афлатоксину В1, нітрозамінів, гормональних препаратів, пестицидів та радіонуклідів в консервах здійснюють згідно з МР 4.4.4.-108 [18].
  6. Мікробіологічні показники визначають згідно з вимогами інструкції І 4.4.4.077 [12].
  7. У разі отримування незадовільних результатів досліджень хоча б по одному з показників, проводять повторні дослідження подвоєної кількості проб, які відбирають з тієї самої партії.

Результати повторних досліджень є остаточними та поширюються на всю партію. У разі невідповідності якості консервів, під час повторного дослідження, вимогам цього стандарту всю партію консервів бракують.


 1. ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА
  1. Підприємство-виробник гарантує відповідність якості та безпеки консервів вимогам цього стандарту за дотримуванням умов транспортування і зберігання, зазначених у розділі 10.
  2. Строк придатності консервів до споживання повинен відповідати вимогам 10.2 цього стандарту.


Ми постачаємо та монтуємо обладнання для ферм ВРХ - доїння, годівля, вентиляція та комфорт тварин. З сайтом знайомі 3 роки та задоволені співпрацею. Дякуємо за відмінний сайт!
Мы оцинковываем новые объекты или восстанавливаем цинковое покрытие у старых агро-объектов уже 19 лет, члены АФЗУ 5 лет, но только с подачей рекламы в рассылках смс и электронных письмах, которые адресно доходят до лиц заинтересованных в нашей работе и способных принимать самостоятельные решения, наши предложения стали превращаться в реальные контракты. Сайт продуман и удобен в использовании. Он реально помогает выжить в нынешнем не простом положении среднего бизнеса и агро-сектора Украины. Дай Бог вам здоровья!
На этом сайте собрана реальная база . После СМС рассылки по конвейерным роликам , в течении 3-4 часов 5 телефоных звонков. Очень даже хороший результат по сравнению с другими торговыми порталами. СПАСИБО.
Так як наша компанія спеціалізується на будівництві ангарів, ремонті покрівель та реконструкції складів, то основними нашими клієнтами вже багато років є аграрії. Тому періодично на kolosok.info замовляємо СМС розсилку, щоб знайти нових клієнтів. Дуже задоволені такою функціює. За невеликі гроші ми в такий спосіб можемо швидко повідомити про себе нашій цільовій аудиторії. Дуже задоволені.
Приятно с Вами работать.Огромное спасибо.
Благодарим администрацию сайта за хорошую возможность покупок-продаж!!!Спасибо всем за долгое и надежное партнерство! Всем успеха!!!
Услугами этого сайта пользуемся более 5 лет. Благодарим сотрудников за оперативную и качественную работу. С помощью рекламы на этом сайте продукция нашего предприятия стала более известной и востребованной как внутреннем так и на внешнем рынках.
Благодарность сайту! Действительно помогает с поиском клиентов, профессиональная подержка персонала!
Спасибо за работу! Пользовалась сайтом и агродоской- очень удобно и доступно! Перестали сотрудничать с другими сайтами - на этом сайте наиболее полная и достоверная информация.
Щиро дякуємо за якісний інформаційний сайт. Працює відмінно, гарне наповнення, успіху Вам, а всій українській землі процвітання !!!