ДСТУ 4450:2005. КОНСЕРВИ М’ЯСНІ М’ЯСО ТУШКОВАНЕ

Технічні умови ДСТУ 4450:2005

Видання офіційне

Київ

ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ 2006


ПЕРЕДМОВА


 1. РОЗРОБЛЕНО: Технологічний інститут молока та м’яса Української академії аграрних наук (ТІММ УААН), Національна асоціація виробників м’яса та м’ясопродуктів України «Укрм’ясо»


РОЗРОБНИКИ: Л. Войцехівська, канд. техн. наук (керівник розробки); Г. Єресько, д-р техн. наук; Н. Зікрань; О. Костюк, канд. біол. наук; Г. Окольнича; В. Попов; О. Старчевой, канд. техн. наук


 1. ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 16 вересня 2005 р. № 265 з 2006-07-01
 2. УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 697-84, ГОСТ 698-84, ГОСТ 5284-84)


Право власності на цей документ належить державі.


Відтворювати, тиражувати і розповсюджувати його повністю чи частково на будь-яких носіях інформації без офіційного дозволу заборонено.


Стосовно врегулювання прав власності треба звертатися до Держспоживстандарту України


Держспоживстандарт України, 2006

ЗМІСТ

С.

 1. Сфера застосування 
 2. Нормативні посилання 
 3. Терміни та визначення понять
 4. Класифікація
 5. Загальні технічні вимоги
 6. Вимоги щодо безпеки
 7. Вимоги щодо охорони довкілля
 8. Маркування
 9. Пакування
 10. Правила транспортування та зберігання
 11. Методи контролювання
 12. Правила приймання
 13. Гарантії виробника


ДСТУ 4450:2005 НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ КОНСЕРВИ М’ЯСНІ М’ЯСО ТУШКОВАНЕ Технічні умови

КОНСЕРВЫ МЯСНЫЕ МЯСО ТУШЕНОЕ

Технические условия

CANNED MEAT STEWED MEAT

Specifications

Чинний від 2006-07-01


1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 


 1. Цей стандарт поширюється на консерви м’ясні — м’ясо тушковане (далі за текстом — консерви), які виготовляють з яловичини, баранини, конини або свинини, розфасовані в банки, герметично закупорені та простерилізовані, що призначені для реалізації через торговельну мережу та для вживання в їжу.
 2. Вимоги щодо безпечності консервів викладено у 5.1.3 — 5.1.7 та розділах 6, 7.

2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

   

Цей стандарт містить посилання на такі нормативні документи:


ДК 016-97 Державний класифікатор продукції та послуг ДСТУ 2316-93 (ГОСТ 21-94) Цукор пісок. Технічні умови

ДСТУ 3146-95 Коди та кодування інформації. Штрихове кодування. Маркування об’єктів ідентифікації. Штрихкодові позначки ЕАN. Вимоги до побудови ДСТУ 3233-95 Часник свіжий. Технічні умови ДСТУ 3234-95 Цибуля ріпчаста свіжа. Технічні умови ДСТУ 3583-97 (ГОСТ 13830-97) Сіль кухонна. Загальні технічні умовиДСТУ 4424:2005 М’ясна промисловість. Виробництво м’ясних продуктів. Терміни та визначення понять

ДСТУ ISO 1841-1:2004 М’ясо та м’ясні продукти. Визначання вмісту хлоридів. Частина 1. Метод Волхарда (ISO 1841-1:1996, IDT)

ДСТУ ISO 1841-2:2004 М’ясо та м’ясні продукти. Визначання вмісту хлоридів. Частина 2. Потенціометричний метод (ISO 1841-2:1996, IDT)

ДСТУ ІSO 3166-1-2000 Коди назв країн світу

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)


Видання офіційне


ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности (ССБП. Устатковання виробниче. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности (ССБП. Процеси виробничі. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями (Охорона природи. Атмосфера. Правила встановлення дозволених викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами)

ГОСТ 779-55 Мясо-говядина в полутушах и четвертинах. Технические условия (М’ясо-яловичина у півтушах та четвертинах. Технічні умови)

ГОСТ 1935-55 Мясо-баранина и козлятина — в тушах. Технические условия (М’ясо-баранина та козлятина — в тушах. Технічні умови)

ГОСТ 2874-82 Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством (Вода питна. Гігієнічні вимоги та контролювання якості)

ГОСТ 5717-91 Банки стеклянные для консервов. Технические условия (Банки скляні для консервів. Технічні умови)

ГОСТ 5981-88 (ИСО 1361-83, ИСО 3004.1-86) Банки металлические для консервов. Технические условия (Банки металеві для консервів. Технічні умови)

ГОСТ 7587-71 Лук репчатый сушеный. Технические условия (Цибуля ріпчаста сушена. Технічні умови)

ГОСТ 7724-77 Мясо. Свинина в тушах и полутушах. Технические условия (М’ясо. Свинина в тушах і півтушах. Технічні умови)

ГОСТ 8756.0-70 Продукты пищевые консервированные. Отбор проб и подготовка их к испытанию (Продукти харчові консервовані. Відбирання проб та готування їх до досліджень)

ГОСТ 8756.1-79 Продукты пищевые консервированные. Методы определения органолептических показателей, массы нетто или объема и массовой доли составных частей (Продукти харчові консервовані. Методи визначання органолептичних показників, маси нетто або об’єму та масової долі складових частин)

ГОСТ 8756.4-70 Продукты пищевые консервированные. Метод определения содержания минеральных примесей (песка) (Продукти харчові консервовані. Метод визначання вмісту мінеральних домішок (піску))

ГОСТ 8756.18-70 Продукты пищевые консервированные. Метод определения внешнего вида, герметичности тары и состояния внутренней поверхности металлической тары (Продукти харчові консервовані. Метод визначання зовнішнього вигляду, герметичності тари та стану внутрішньої поверхні металевої тари)

ГОСТ 10444.1-84 Консервы. Приготовление растворов реактивов, красок, индикаторов и питательных сред, применяемых в микробиологическом анализе (Консерви. Приготування розчинів реактивів, фарб, індикаторів та живильного середовища, які застосовують у мікробіологічному аналізуванні)

ГОСТ 10444.2-94 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества Staphylococcus aureus (Продукти харчові. Методи виявляння та визначання кількості Staphylococcus aureus)

ГОСТ 10444.7-86 Продукты пищевые. Методы выявления ботулинических токсинов и Clostridium botulinum (Продукти харчові. Методи виявляння ботулінічних токсинів та Clostridium botulinum)

ГОСТ 10444.8-88 Продукты пищевые. Метод определения Васіііиз cereus (Продукти харчові. Метод визначання Васіііиз cereus)

ГОСТ 10444.9-88 Продукты пищевые. Метод определения Clostridium perfringens (Продукти харчові. Метод визначання Clostridium perfringens)

ГОСТ 10444.11-89 Продукты пищевые. Методы определения молочнокислых микроорганизмов (Продукти харчові. Методи визначання молочнокислих мікроорганізмів)

ГОСТ 10444.12-88 Продукты пищевые. Метод определения дрожжей и плесневых грибов (Продукти харчові. Метод визначання дріжджів та пліснявих грибів)

ГОСТ 10444.15-94 Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (Продукти харчові. Методи визначання кількості мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів)

ГОСТ 13358-84 Ящики дощатые для консервов. Технические условия (Ящики дощаті для консервів. Технічні умови)

ГОСТ 13516-86 Ящики из гофрированного картона для консервов, пресервов и пищевых жидкостей. Технические условия (Ящики з гофрованого картону для консервів, пресервів та харчових рідин. Технічні умови)

ГОСТ 13534-89 Консервы мясные и мясорастительные. Упаковка, маркировка и транспортирование (Консерви м’ясні та м’ясорослинні. Пакування, маркування та транспортування)

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (Маркування вантажів)

ГОСТ 16729-71 Чеснок сушеный. Технические условия (Часник сушений. Технічні умови) ГОСТ 17594-81 Лист лавровый сухой. Технические условия (Лист лавровий сухий. Технічні умови)

ГОСТ 24297-87 Входной контроль продукции. Основные положения (Вхідне контролювання продукції. Основні положення)

ГОСТ 25292-82 Жиры животные топленые пищевые. Технические условия (Жири тваринні топлені харчові. Технічні умови)

ГОСТ 25951-83 Пленка полиэтиленовая термоусадочная. Технические условия (Плівка поліетиленова термозсідальна. Технічні умови)

ГОСТ 26183-84 Продукты переработки плодов и овощей. Консервы мясные и мясорастительные. Метод определения жира (Продукти переробляння плодів та овочів. Консерви м’ясні та м’ясорослинні. Метод визначання жиру)

ГОСТ 26186-84 Продукты переработки плодов и овощей, консервы мясные и мясорастительные. Методы определения хлоридов (Продукти переробляння плодів та овочів, консерви м’ясні та м’ясорослинні. Методи визначання хлоридів)

ГОСТ 26668-85 Продукты пищевые и вкусовые. Методы отбора проб для микробиологических анализов (Продукти харчові та смакові. Методи відбирання проб для мікробіологічних аналізів) ГОСТ 26669-85 Продукты пищевые и вкусовые. Подготовка проб для микробиологических анализов (Продукти харчові та смакові. Готування проб для мікробіологічних аналізів)

ГОСТ 26670-91 Продукты пищевые. Методы культивирования микроорганизмов (Продукти харчові. Методи культивування мікроорганізмів)

ГОСТ 26671-85 Продукты переработки плодов и овощей, консервы мясные и мясорастительные. Подготовка проб для лабораторных анализов (Продукти переробляння плодів та овочів, консерви м’ясні та м’ясорослинні. Готування проб для лабораторних аналізів)

ГОСТ 26927-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения ртути (Сировина та продукти харчові. Метод визначання ртуті)

ГОСТ 26929-94 Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб. Минерализация для определения содержания токсичных элементов (Сировина та продукти харчові. Готування проб. Мінералізація для визначання вмісту токсичних елементів)

ГОСТ 26930-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения мышьяка (Сировина та продукти харчові. Метод визначання миш’яку)

ГОСТ 26931-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения меди (Сировина та продукти харчові. Методи визначання міді)

ГОСТ 26932-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения свинца (Сировина та продукти харчові. Методи визначання свинцю)

ГОСТ 26933-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения кадмия (Сировина та продукти харчові. Методи визначання кадмію)

ГОСТ 26934-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения цинка (Сировина та продукти харчові. Метод визначання цинку)

ГОСТ 26935-86 Продукты пищевые консервированные. Метод определения олова (Продукти харчові консервовані. Метод визначання олова)

ГОСТ 27095-86 Мясо. Конина и жеребятина в полутушах и четвертинах. Технические условия (М’ясо. Конина та лошатина в півтушах та четвертинах. Технічні умови)

ГОСТ 29045-91 Пряности. Перец душистый. Технические условия (Прянощі. Перець духмяний. Технічні умови)

ГОСТ 29050-91 Пряности. Перец черный и белый. Технические условия (Прянощі. Перець чорний та білий. Технічні умови)

ГОСТ 29053-91 Пряности. Перец красный молотый. Технические условия (Прянощі. Перець червоний мелений. Технічні умови)

ГОСТ 29055-91 Пряности. Кориандр. Технические условия (Прянощі. Коріандр. Технічні умови)

ГОСТ 30178-96 Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный метод определения токсичных элементов (Сировина та продукти харчові. Атомно-абсорбційний метод визначання токсичних елементів)

ГОСТ 30425-97 Консервы. Метод определения промышленной стерильности (Консерви. Метод визначання промислової стерильності)

ГОСТ 46.019-2002 Блоки із м’яса та субпродуктів заморожені. Загальні технічні умови.


3. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

   

Нижче подано терміни, вжиті в цьому стандарті і які установлені в ДСТУ 4424, та визначення позначених ними понять.


 1. м’ясні консерви


Продукт з м’яса та (або) субпродуктів, герметично закупорений в банки, підданий дії високої температури


 1. м’ясо тушковане


М’ясо яловичина, баранина, конина та свинина з сіллю, цибулею та прянощами, піддане стерилізуванню


 1. стерилізування консервів

Нагрівання консервів до температури понад 100 °С для повного знищення всієї мікрофлори.


4. КЛАСИФІКАЦІЯ


 1. Консерви виробляють із яловичини, баранини, конини та свинини.
 2. Консерви, залежно від виду м’яса та його категорії, виробляють вищого, першого сорту та безсортові.
 3. Консерви вищого сорту виробляють з яловичини та баранини першої категорії.
 4. Консерви першого сорту виробляють з яловичини та баранини другої категорії.
 5. Консерви безсортові виробляють з конини та свинини.

5. ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ


 1. Основні показники і характеристики
 2. Консерви повинні відповідати вимогам цього стандарту та їх потрібно виробляти згідно з технологічною інструкцією та рецептурами з дотримуванням «Правил передзабійного ветеринарного огляду тварин і ветеринарно-санітарної експертизи м’яса та м’ясних продуктів» [1], «Санитарных правил для предприятий мясной промышленности» [2], «Инструкции по мойке и профилактической дезинфекции на предприятиях мясной и птицеперерабатывающей промышленности» [3], затверджених у встановленому порядку.
 3. За органолептичними показниками консерви повинні відповідати вимогам, наведеним у таблиці 1.


Таблиця 1 - органолептичні показники консерви 

Назва

показника

Характеристика консервів

Метод

контролювання

 

вищого сорту

першого сорту та безсортові

 

Зовнішній вигляд

М’ясо тушковане шматочками, в основному, масою не меншою ніж 30 г, без хрящів, судинних пучків і грубої сполучної тканини

Згідно з ГОСТ 8756.1

Колір м’яса

Від світло-сірого до темно-сірого

Згідно з ГОСТ 8756.1

Колір та вигляд м’ясного соку у нагрітому стані

Від жовтого до світло- коричневого

з наявністю зависг у вигляді

Від жовтого до коричневого

іих білкових речовин пластівців

Згідно з ГОСТ 8756.1

Консистенція

М’ясо соковите, не перевареї обережного в

шматочки не розпадаються

не, яке не розпадається під час нймання з банки

можливо часткове розпадання шматочків

Згідно з ГОСТ 8756.1

Запах та смак

Властиві тушкованому м’ясу з ароматом прянощів, без стороннього запаху та присмаку

Згідно з ГОСТ 8756.1

 1. За фізико-хімічними показниками консерви повинні відповідати вимогам, наведеним у таблиці 2.Таблиця 2 — Фізико-хімічні показники консервів


Назва

Норма для консервів

Метод

показника

вищого сорту

першого сорту

безсортових

контролювання

Масова частка м’яса з жиром, %, не менше ніж

56,5

54,0

54,0 (з конини) 59,0 (зі свинини)

Згідно з ГОСТ 8756.1

Масова частка жиру, %, не більше ніж

17,0

17,0

10,0 (з конини) 35,0 (зі свинини)

Згідно з ГОСТ 26183

Масова частка кухонної солі, %

від 1,0 до 1,5

Згідно з ГОСТ 26186 абоДСТУ ISO 1841-1, ДСТУ ISO1841-2

Сторонні домішки

Не дозволено

Згідно з ГОСТ 8756.4


 

 1. Вміст токсичних елементів в консервах не повинен перевищувати допустимих рівнів, що передбачені МБТ № 5061 [4] та наведені у таблиці 3.Таблиця 3 — Гранично допустимі рівні вмісту токсичних елементів


 

Гранично допустимий рівень, мг/кг, не більший ніж

 

Назва токсичного елементу

у скляній, алюмінієвій або суцільнотягнутій бляшаній банці

у збірній бляшаній банці

Метод

контролювання

Свинець

0,50

1,00

Згідно з ГОСТ 26932

Кадмій

0,05

0,10

Згідно з ГОСТ 26933

Миш’як

0,10

0,10

Згідно з ГОСТ 26930

Ртуть

0,03

0,03

Згідно з ГОСТ 26927

Мідь

5,00

5,00

Згідно з ГОСТ 26931

Цинк

70,00

70,00

Згідно з ГОСТ 26934

Олово

200,00

Згідно з ГОСТ 26935

 


 1. За мікробіологічними показниками консерви (група А) повинні відповідати вимогам промислової стерильності.
 2.  
  1. Вміст афлатоксину В1, нітрозамінів, гормональних препаратів і пестицидів в консервах не повинен перевищувати допустимих рівнів, встановлених МБТ № 5061 [4], ДСанПіН 8.8.1.2.3.4-000 [5].
   1. Вміст радіонуклідів в консервах не повинен перевищувати допустимих рівнів, які встановлено ДР [6]: 137Cs — 200 Бк/кг, 90Sr — 20 Бк/кг.
  2. Вимоги до сировини та матеріалів
  3.  
   1. Для виробляння консервів використовують такі сировину та матеріали:

 • яловичину — згідно з ГОСТ 779, першої та другої категорії згідно з чинними нормативними документами і отриману після її ділення, обвалювання та жилування:
 • яловичину знежиловану (або блоки) — м’язова тканина з вмістом жирової та сполучної тканин від 6 % до 14 %;
 • баранину — згідно з ГОСТ 1935, першої та другої категорії згідно з чинними нормативними документами і отриману після її ділення, обвалювання та жилування:
 • баранину знежиловану — м’язова тканина з вмістом жирової та сполучної тканин від 6 % до 14 %;
 • конину — згідно з ГОСТ 27095 або з чинними нормативними документами і отриману після її ділення, обвалювання та жилування:
 • конину знежиловану — м’язова тканина з вмістом жирової та сполучної тканин від 6 % до 14 %;
 • свинину — згідно з ГОСТ 7724, другої категорії в шкурі, без шкури (зокрема туші підсвинків з салом товщиною до 1,5 см, обрізну свинину), четвертої категорії в шкурі, без шкури, і отриману після її ділення, обвалювання та жилування:
 • свинину знежиловану (або блоки) — м’язова тканина з вмістом жирової тканини до 30 %;
 • блоки із знежилованого м’яса заморожені — згідно з чинними нормативними документами або закордонного виробництва за наявності висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи Центрального органу виконавчої влади у сфері охорони здоров’я;
 • жир сирець яловичий, баранячий (курдючний), отриманий після розподілу яловичини, свинини, баранини;
 • жир топлений харчовий яловичий або баранячий, або кістковий — згідно з ГОСТ 25292;
 • сіль кухонну — згідно з ДСТУ 3583 (ГОСТ 13830) виварну або кам’яну, самосадну та осадну, помелів № 0, 1, 2, не нижче першого сорту;
 • цукор-пісок — згідно з ДСТУ 2316 (ГОСТ 21);
 • цибулю ріпчасту свіжу — згідно з ДСТУ 3234;
 • цибулю ріпчасту сушену — згідно з ГОСТ 7587;
 • часник свіжий — згідно з ДСТУ 3233;
 • часник сушений — згідно з ГОСТ 16729;
 • лист лавровий — згідно з ГОСТ 17594;
 • перець духмяний — згідно з ГОСТ 29045;
 • перець чорний мелений — згідно з ГОСТ 29050;
 • перець червоний мелений — згідно з ГОСТ 29053;
 • коріандр — згідно з ГОСТ 29055;
 • воду питну — згідно з ГОСТ 2874.

  1. Для виробляння консервів не дозволено використовувати:

 • свинину з салом пожовтілим або яке жовтіє під час випробовування варінням;
 • м’ясо, заморожене більше одного разу;
 • м’ясо бугаїв, кнурів, баранів та жеребців.
  1. Сировина тваринного походження для виробляння консервів повинна бути допущена до виробництва державною ветеринарною службою підприємства.
   1. Контролювання якості та безпеки сировини та матеріалів у кожній партії, що надходять на підприємство, здійснюють під час вхідного контролювання у порядку, встановленому підприєм- ством-виробником згідно з ГОСТ 24297.
   2. У сировині, яку використовують для виробляння консервів, вміст токсичних елементів, афлатоксину В1, антибіотиків, гормональних препаратів, нітрозамінів та пестицидів не повинен перевищувати рівнів, встановлених МБТ № 5061 [4], ДСанПіН 8.8.1.2.3.4-000 [5].
   3. Вміст радіонуклідів у сировині не повинен перевищувати рівнів, встановлених ДР [6].
   4. Кожну партію сировини, що надходить на підприємство, супроводжують документом про якість та безпеку.

6. ВИМОГИ ЩОДО БЕЗПЕКИ


 1. Під час виробництва консервів необхідно дотримуватися СП № 3238 [2], інструкції № 123-5/990-11 [3] та вимог щодо безпеки, які встановлені ГОСТ 12.3.002.
 2. Технологічне устатковання повинно відповідати вимогам ГОСТ12.2.003.
 3. Повітря робочої зони повинно відповідати вимогам ГОСТ 12.1.005.
 4. Пожежна безпека повинна відповідати вимогам ГОСТ 12.1.004.
 5. Контролюють виробничий шум, атмосферне повітря, освітлення згідно з ДСН 3.3.6.037 [7], ДСН 3.3.6.042 [8].

7. ВИМОГИ ЩОДО ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ


 1. Контролюють викиди шкідливих речовин в атмосферу згідно з ГОСТ 17.2.3.02 і ДСП 201 [9].
 2. Стічні води потрібно піддавати очищанню і вони повинні відповідати СанПиН 4630 [10].
 3. Охорону ґрунту від забруднення побутовими і промисловими відходами здійснюють відповідно до вимог СанПиН 42-128-4690 [11].

8. МАРКУВАННЯ
 
  1. Маркують спожиткову тару згідно з чинними нормативно-правовими актами та нормативними документами, а також ГОСТ 13534.
  2. Методом літографії або на етикетці, виконаній типографським та іншими способами, на кожній одиниці спожиткової тари потрібно зазначити:

 • назву та повну адресу підприємства-виробника, його товарний знак (за наявності) та телефон, адресу об’єкта виробництва;
 • назву консервів, сорт (за наявності) та склад консервів у порядку переваги складників, зокрема харчових добавок, які використовували під час їх виробництва;
 • власну назву (за наявності);
 • масу нетто, г;
 • кінцеву дату споживання «Вжити до» або дату виробництва та строк придатності;
 • умови використання: «Перед вживанням розігріти»;
 • інформаційні дані про харчову та енергетичну цінність 100 г продукту (розраховує виробник відповідно до певної рецептури);
 • штрих-код EAN — згідно з ДСТУ 3146;
 • позначення цього стандарту.
  1. На кришці металевої банки, окрім позначень, передбачених ГОСТ 13534, після номера заводу-виробника додатково зазначають двохсимвольний літерний код України (країни-виробника) — «иА» згідно з ДСТУ ISO 3166-1.


Дозволено наносити марковання на дно банки у разі використовування кришки з ключем.


 1. Маркують транспортну тару згідно з ГОСТ 13534 та ГОСТ 14192.
  1. Познака консервів у разі замовлення: «Консерви м’ясні. М’ясо тушковане ДСТУ 4450:2005».


(власна назва, сорт за його наявності)


9. ПАКУВАННЯ


 1. Пакують консерви в спожиткову тару згідно з ГОСТ 13534.
 2. Сировину фасують в металеві банки згідно з ГОСТ 5981 № 62, № 3, № 4, № 8, № 9, № 46, № 43, № 63, № 12, у скляні банки, згідно з ГОСТ 5717, типів: 1-82-350, 1-82-500, 1-82-650, 1-82-1000 або інші банки аналогічних якості та місткості вітчизняного або закордонного виробництва з кришками без ключа та з ключем, згідно з чинними нормативними документами, або за наявності висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи Центрального органу виконавчої влади у сфері охорони здоров’я.
 3. Маса нетто консервів в банках повинна бути: № 62 — 240 г, № 3 та № 4 — 250г, № 8 — 325 г, № 9 — 338 г або 340 г, № 46 — 385 г, № 43 — 425 г, № 63 — 490г, № 12 — 525 г; 1-82-350 — 350 г, 1-82-500 — 500 г, 1-82-650 — 600 г, 1-82-1000 — 950 г.
 4. Граничні відхили маси нетто для окремих банок згідно з ГОСТ 13534.
 5. Пакують консерви у транспортну тару згідно з ГОСТ 13534.


Консерви повинні бути упаковані в дощаті ящики згідно з ГОСТ 13358 або ящики з гофрованого картону, згідно з ГОСТ 13516, або іншу тару згідно з чинними нормативними документами.


Дозволено формувати консерви в групове паковання з використовуванням термозсідальної плівки згідно з ГОСТ 25951.


Кількість банок, запакованих у термозсідальну плівку, а також товщина і ширина плівки повинні відповідати вимогам ГОСТ 13534.


 1. Маса брутто ящиків не повинна перевищувати 30 кг.
  1. Додаткові вимоги до паковання можуть бути передбачені договором або контрактом.

10. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ


 1. Правила транспортування
 2. Консерви транспортують усіма видами транспорту згідно з вимогами ГОСТ 13534.
 3. Правила зберігання
 4. Консерви зберігають за температури від 0 оС до 20 оС та відносної вологості повітря не вище 75 %.


Строк придатності консервів:


 • в металевих банках — не більше 4 років від дати виготовлення;
 • в скляних банках — не більше 2 років від дати виготовлення.


11. МЕТОДИ КОНТРОЛЮВАННЯ

 1. Відбирають проби і готують їх до випробовувань згідно з ГОСТ 8756.0.
 2. Зовнішній вигляд, герметичність тари та стан внутрішньої поверхні металевої тари перевіряють згідно з ГОСТ 8756.18.
 3. Визначають органолептичні показники згідно з ГОСТ 8756.1.
 4. Визначають фізико-хімічні показники: масову частку м’яса з жиром — згідно з ГОСТ 8756.1, масову частку жиру — згідно з ГОСТ 26183, масову частку кухонної солі — згідно з ГОСТ 26186 або ДСТУ ISO 1841-1, ДСТУ ISO 1841-2, сторонні домішки — згідно з ГОСТ 8756.4.
 5. Готують проби для визначання токсичних елементів відповідно до ГОСТ 26929. Визначають вміст токсичних елементів: свинець — згідно з ГОСТ 26932, кадмій — згідно з ГОСТ 26933, миш’як — згідно з ГОСТ 26930, ртуть — згідно з ГОСТ 26927, мідь — згідно з ГОСТ 26931, цинк — згідно з ГОСТ 26934, олово — згідно з ГОСТ 26935 або згідно з ГОСТ 30178.
 6. Відбирають проби для мікробіологічних досліджень згідно з ГОСТ 26668, готують проби — згідно з ГОСТ 26669, готують до аналізу — згідно з ГОСТ 10444.1.
 7. Аналізують на промислову стерильність згідно з ГОСТ 30425.
 8. Визначають збудників мікробіального псування згідно з ГОСТ 10444.11, ГОСТ 10444.12, ГОСТ 10444.15, ГОСТ 26670.
 9. Визначають патогенні мікроорганізми згідно з ГОСТ 10444.2, ГОСТ 10444.7, ГОСТ 10444.8, ГОСТ 10444.9, ГОСТ 26670 та інструкцією № 14.4.4.077 [12].
 10. Визначають вміст афлатоксину В1 відповідно до рекомендацій № 2273 [13].
 11. Визначають залишкові кількості нітрозамінів відповідно до вимог МВК 4.4.1.011 [14].
 12. Контролюють вміст гормональних препаратів відповідно до вимог інструкції № 3202 [15].
 13. Контролюють вміст пестицидів відповідно до вимог ДСанПіН 8.8.1.2.3.4-000 [5].
 14. Контролюють вміст радіонуклідів за методиками, затвердженими Центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я у встановленому порядку.
 15. Якість марковання та паковання визначають згідно з ГОСТ 13534.
 16. Визначають масу нетто згідно з ГОСТ 8756.1.

12. ПРАВИЛА ПРИЙМАННЯ

 1. Консерви приймають партіями. Правила приймання, визначання партії, об’єм вибірки проб згідно з ГОСТ 8756.0.
 2. Кожну партію консервів супроводжують документами, що засвідчують якість та безпеку.
 3. Щоб перевірити якість консервів на відповідність вимогам цього стандарту підприємство-виробник проводить приймальне та періодичне контролювання.
 4. Кожна партія консервів підлягає приймальному контролюванню за органолептичними, фізико-хімічними, мікробіологічними показниками, щодо якості паковання, марковання, маси нетто.
 5. Порядок та періодичність контролювання вмісту токсичних елементів в консервах, афлатоксину В1, нітрозамінів, гормональних препаратів, пестицидів та радіонуклідів здійснюють згідно з МР 4.4.4.-108 [16].
 6. Визначають мікробіологічні показники згідно з вимогами інструкції № 1 4.4.4.077 [12].
 7. У разі отримування незадовільних результатів досліджень хоча б за одним з показників, проводять повторні дослідження подвоєної кількості зразків, які відбирають з тієї самої партії.


Результати повторних досліджень є остаточними та поширюються на всю партію. У разі невідповідності якості консервів вимогам цього стандарту всю партію консервів бракують.


13. ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

  1. Підприємство-виробник гарантує відповідність якості та безпеки консервів вимогам цього стандарту за умови дотримування правил транспортування і зберігання, зазначених в розділі 10.
  2. Строк придатності консервів повинен відповідати вимогам 10.2 цього стандарту.

05.08.2015 09:17

Технічні умови ДСТУ 4450:2005

Видання офіційне

Київ

ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ 2006


ПЕРЕДМОВА


 1. РОЗРОБЛЕНО: Технологічний інститут молока та м’яса Української академії аграрних наук (ТІММ УААН), Національна асоціація виробників м’яса та м’ясопродуктів України «Укрм’ясо»


РОЗРОБНИКИ: Л. Войцехівська, канд. техн. наук (керівник розробки); Г. Єресько, д-р техн. наук; Н. Зікрань; О. Костюк, канд. біол. наук; Г. Окольнича; В. Попов; О. Старчевой, канд. техн. наук


 1. ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 16 вересня 2005 р. № 265 з 2006-07-01
 2. УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 697-84, ГОСТ 698-84, ГОСТ 5284-84)


Право власності на цей документ належить державі.


Відтворювати, тиражувати і розповсюджувати його повністю чи частково на будь-яких носіях інформації без офіційного дозволу заборонено.


Стосовно врегулювання прав власності треба звертатися до Держспоживстандарту України


Держспоживстандарт України, 2006

ЗМІСТ

С.

 1. Сфера застосування 
 2. Нормативні посилання 
 3. Терміни та визначення понять
 4. Класифікація
 5. Загальні технічні вимоги
 6. Вимоги щодо безпеки
 7. Вимоги щодо охорони довкілля
 8. Маркування
 9. Пакування
 10. Правила транспортування та зберігання
 11. Методи контролювання
 12. Правила приймання
 13. Гарантії виробника


ДСТУ 4450:2005 НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ КОНСЕРВИ М’ЯСНІ М’ЯСО ТУШКОВАНЕ Технічні умови

КОНСЕРВЫ МЯСНЫЕ МЯСО ТУШЕНОЕ

Технические условия

CANNED MEAT STEWED MEAT

Specifications

Чинний від 2006-07-01


1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

 1. Цей стандарт поширюється на консерви м’ясні — м’ясо тушковане (далі за текстом — консерви), які виготовляють з яловичини, баранини, конини або свинини, розфасовані в банки, герметично закупорені та простерилізовані, що призначені для реалізації через торговельну мережу та для вживання в їжу.
 2. Вимоги щодо безпечності консервів викладено у 5.1.3 — 5.1.7 та розділах 6, 7.

2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 
   


Цей стандарт містить посилання на такі нормативні документи:


ДК 016-97 Державний класифікатор продукції та послуг ДСТУ 2316-93 (ГОСТ 21-94) Цукор пісок. Технічні умови

ДСТУ 3146-95 Коди та кодування інформації. Штрихове кодування. Маркування об’єктів ідентифікації. Штрихкодові позначки ЕАN. Вимоги до побудови ДСТУ 3233-95 Часник свіжий. Технічні умови ДСТУ 3234-95 Цибуля ріпчаста свіжа. Технічні умови ДСТУ 3583-97 (ГОСТ 13830-97) Сіль кухонна. Загальні технічні умовиДСТУ 4424:2005 М’ясна промисловість. Виробництво м’ясних продуктів. Терміни та визначення понять

ДСТУ ISO 1841-1:2004 М’ясо та м’ясні продукти. Визначання вмісту хлоридів. Частина 1. Метод Волхарда (ISO 1841-1:1996, IDT)

ДСТУ ISO 1841-2:2004 М’ясо та м’ясні продукти. Визначання вмісту хлоридів. Частина 2. Потенціометричний метод (ISO 1841-2:1996, IDT)

ДСТУ ІSO 3166-1-2000 Коди назв країн світу

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)


Видання офіційне


ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности (ССБП. Устатковання виробниче. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности (ССБП. Процеси виробничі. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями (Охорона природи. Атмосфера. Правила встановлення дозволених викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами)

ГОСТ 779-55 Мясо-говядина в полутушах и четвертинах. Технические условия (М’ясо-яло- вичина у півтушах та четвертинах. Технічні умови)

ГОСТ 1935-55 Мясо-баранина и козлятина — в тушах. Технические условия (М’ясо-баранина та козлятина — в тушах. Технічні умови)

ГОСТ 2874-82 Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством (Вода питна. Гігієнічні вимоги та контролювання якості)

ГОСТ 5717-91 Банки стеклянные для консервов. Технические условия (Банки скляні для консервів. Технічні умови)

ГОСТ 5981-88 (ИСО 1361-83, ИСО 3004.1-86) Банки металлические для консервов. Технические условия (Банки металеві для консервів. Технічні умови)

ГОСТ 7587-71 Лук репчатый сушеный. Технические условия (Цибуля ріпчаста сушена. Технічні умови)

ГОСТ 7724-77 Мясо. Свинина в тушах и полутушах. Технические условия (М’ясо. Свинина в тушах і півтушах. Технічні умови)

ГОСТ 8756.0-70 Продукты пищевые консервированные. Отбор проб и подготовка их к испытанию (Продукти харчові консервовані. Відбирання проб та готування їх до досліджень)

ГОСТ 8756.1-79 Продукты пищевые консервированные. Методы определения органолептических показателей, массы нетто или объема и массовой доли составных частей (Продукти харчові консервовані. Методи визначання органолептичних показників, маси нетто або об’єму та масової долі складових частин)

ГОСТ 8756.4-70 Продукты пищевые консервированные. Метод определения содержания минеральных примесей (песка) (Продукти харчові консервовані. Метод визначання вмісту мінеральних домішок (піску))

ГОСТ 8756.18-70 Продукты пищевые консервированные. Метод определения внешнего вида, герметичности тары и состояния внутренней поверхности металлической тары (Продукти харчові консервовані. Метод визначання зовнішнього вигляду, герметичності тари та стану внутрішньої поверхні металевої тари)

ГОСТ 10444.1-84 Консервы. Приготовление растворов реактивов, красок, индикаторов и питательных сред, применяемых в микробиологическом анализе (Консерви. Приготування розчинів реактивів, фарб, індикаторів та живильного середовища, які застосовують у мікробіологічному аналізуванні)

ГОСТ 10444.2-94 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества Staphylococcus aureus (Продукти харчові. Методи виявляння та визначання кількості Staphylococcus aureus)

ГОСТ 10444.7-86 Продукты пищевые. Методы выявления ботулинических токсинов и Clostridium botulinum (Продукти харчові. Методи виявляння ботулінічних токсинів та Clostridium botulinum)

ГОСТ 10444.8-88 Продукты пищевые. Метод определения Васіііиз cereus (Продукти харчові. Метод визначання Васіііиз cereus)

ГОСТ 10444.9-88 Продукты пищевые. Метод определения Clostridium perfringens (Продукти харчові. Метод визначання Clostridium perfringens)

ГОСТ 10444.11-89 Продукты пищевые. Методы определения молочнокислых микроорганизмов (Продукти харчові. Методи визначання молочнокислих мікроорганізмів)

ГОСТ 10444.12-88 Продукты пищевые. Метод определения дрожжей и плесневых грибов (Продукти харчові. Метод визначання дріжджів та пліснявих грибів)

ГОСТ 10444.15-94 Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (Продукти харчові. Методи визначання кількості мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів)

ГОСТ 13358-84 Ящики дощатые для консервов. Технические условия (Ящики дощаті для консервів. Технічні умови)

ГОСТ 13516-86 Ящики из гофрированного картона для консервов, пресервов и пищевых жидкостей. Технические условия (Ящики з гофрованого картону для консервів, пресервів та харчових рідин. Технічні умови)

ГОСТ 13534-89 Консервы мясные и мясорастительные. Упаковка, маркировка и транспортирование (Консерви м’ясні та м’ясорослинні. Пакування, маркування та транспортування)

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (Маркування вантажів)

ГОСТ 16729-71 Чеснок сушеный. Технические условия (Часник сушений. Технічні умови) ГОСТ 17594-81 Лист лавровый сухой. Технические условия (Лист лавровий сухий. Технічні умови)

ГОСТ 24297-87 Входной контроль продукции. Основные положения (Вхідне контролювання продукції. Основні положення)

ГОСТ 25292-82 Жиры животные топленые пищевые. Технические условия (Жири тваринні топлені харчові. Технічні умови)

ГОСТ 25951-83 Пленка полиэтиленовая термоусадочная. Технические условия (Плівка поліетиленова термозсідальна. Технічні умови)

ГОСТ 26183-84 Продукты переработки плодов и овощей. Консервы мясные и мясорастительные. Метод определения жира (Продукти переробляння плодів та овочів. Консерви м’ясні та м’ясорослинні. Метод визначання жиру)

ГОСТ 26186-84 Продукты переработки плодов и овощей, консервы мясные и мясорастительные. Методы определения хлоридов (Продукти переробляння плодів та овочів, консерви м’ясні та м’ясорослинні. Методи визначання хлоридів)

ГОСТ 26668-85 Продукты пищевые и вкусовые. Методы отбора проб для микробиологических анализов (Продукти харчові та смакові. Методи відбирання проб для мікробіологічних аналізів) ГОСТ 26669-85 Продукты пищевые и вкусовые. Подготовка проб для микробиологических анализов (Продукти харчові та смакові. Готування проб для мікробіологічних аналізів)

ГОСТ 26670-91 Продукты пищевые. Методы культивирования микроорганизмов (Продукти харчові. Методи культивування мікроорганізмів)

ГОСТ 26671-85 Продукты переработки плодов и овощей, консервы мясные и мясорастительные. Подготовка проб для лабораторных анализов (Продукти переробляння плодів та овочів, консерви м’ясні та м’ясорослинні. Готування проб для лабораторних аналізів)

ГОСТ 26927-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения ртути (Сировина та продукти харчові. Метод визначання ртуті)

ГОСТ 26929-94 Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб. Минерализация для определения содержания токсичных элементов (Сировина та продукти харчові. Готування проб. Мінералізація для визначання вмісту токсичних елементів)

ГОСТ 26930-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения мышьяка (Сировина та продукти харчові. Метод визначання миш’яку)

ГОСТ 26931-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения меди (Сировина та продукти харчові. Методи визначання міді)

ГОСТ 26932-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения свинца (Сировина та продукти харчові. Методи визначання свинцю)

ГОСТ 26933-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения кадмия (Сировина та продукти харчові. Методи визначання кадмію)

ГОСТ 26934-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения цинка (Сировина та продукти харчові. Метод визначання цинку)

ГОСТ 26935-86 Продукты пищевые консервированные. Метод определения олова (Продукти харчові консервовані. Метод визначання олова)

ГОСТ 27095-86 Мясо. Конина и жеребятина в полутушах и четвертинах. Технические условия (М’ясо. Конина та лошатина в півтушах та четвертинах. Технічні умови)

ГОСТ 29045-91 Пряности. Перец душистый. Технические условия (Прянощі. Перець духмяний. Технічні умови)

ГОСТ 29050-91 Пряности. Перец черный и белый. Технические условия (Прянощі. Перець чорний та білий. Технічні умови)

ГОСТ 29053-91 Пряности. Перец красный молотый. Технические условия (Прянощі. Перець червоний мелений. Технічні умови)

ГОСТ 29055-91 Пряности. Кориандр. Технические условия (Прянощі. Коріандр. Технічні умови)

ГОСТ 30178-96 Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный метод определения токсичных элементов (Сировина та продукти харчові. Атомно-абсорбційний метод визначання токсичних елементів)

ГОСТ 30425-97 Консервы. Метод определения промышленной стерильности (Консерви. Метод визначання промислової стерильності)

ГОСТ 46.019-2002 Блоки із м’яса та субпродуктів заморожені. Загальні технічні умови.


3. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

   

Нижче подано терміни, вжиті в цьому стандарті і які установлені в ДСТУ 4424, та визначення позначених ними понять .


 1. м’ясні консерви


Продукт з м’яса та (або) субпродуктів, герметично закупорений в банки, підданий дії високої температури


 1. м’ясо тушковане


М’ясо яловичина, баранина, конина та свинина з сіллю, цибулею та прянощами, піддане стерилізуванню


 1. стерилізування консервів


Нагрівання консервів до температури понад 100 °С для повного знищення всієї мікрофлори.


4. КЛАСИФІКАЦІЯ

 1. Консерви виробляють із яловичини, баранини, конини та свинини.
 2. Консерви, залежно від виду м’яса та його категорії, виробляють вищого, першого сорту та безсортові.
 3. Консерви вищого сорту виробляють з яловичини та баранини першої категорії.
 4. Консерви першого сорту виробляють з яловичини та баранини другої категорії.
 5. Консерви безсортові виробляють з конини та свинини.

5. ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

 1. Основні показники і характеристики
 2. Консерви повинні відповідати вимогам цього стандарту та їх потрібно виробляти згідно з технологічною інструкцією та рецептурами з дотримуванням «Правил передзабійного ветеринарного огляду тварин і ветеринарно-санітарної експертизи м’яса та м’ясних продуктів» [1], «Санитарных правил для предприятий мясной промышленности» [2], «Инструкции по мойке и профилактической дезинфекции на предприятиях мясной и птицеперерабатывающей промышленности» [3], затверджених у встановленому порядку.
 3. За органолептичними показниками консерви повинні відповідати вимогам, наведеним у таблиці 1.


Таблиця 1 - органолептичні показники консерви

Назва

показника

Характеристика консервів

Метод

контролювання

 

вищого сорту

першого сорту та безсортові

 

Зовнішній вигляд

М’ясо тушковане шматочками, в основному, масою не меншою ніж 30 г, без хрящів, судинних пучків і грубої сполучної тканини

Згідно з ГОСТ 8756.1

Колір м’яса

Від світло-сірого до темно-сірого

Згідно з ГОСТ 8756.1

Колір та вигляд м’ясного соку у нагрітому стані

Від жовтого до світло- коричневого

з наявністю зависг у вигляді

Від жовтого до коричневого

іих білкових речовин пластівців

Згідно з ГОСТ 8756.1

Консистенція

М’ясо соковите, не перевареї обережного в

шматочки не розпадаються

не, яке не розпадається під час нймання з банки

можливо часткове розпадання шматочків

Згідно з ГОСТ 8756.1

Запах та смак

Властиві тушкованому м’ясу з ароматом прянощів, без стороннього запаху та присмаку

Згідно з ГОСТ 8756.1
 1. За фізико-хімічними показниками консерви повинні відповідати вимогам, наведеним у таблиці 2.Таблиця 2 — Фізико-хімічні показники консервів


Назва

Норма для консервів

Метод

показника

вищого сорту

першого сорту

безсортових

контролювання

Масова частка м’яса з жиром, %, не менше ніж

56,5

54,0

54,0 (з конини) 59,0 (зі свинини)

Згідно з ГОСТ 8756.1

Масова частка жиру, %, не більше ніж

17,0

17,0

10,0 (з конини) 35,0 (зі свинини)

Згідно з ГОСТ 26183

Масова частка кухонної солі, %

від 1,0 до 1,5

Згідно з ГОСТ 26186 абоДСТУ ISO 1841-1, ДСТУ ISO1841-2

Сторонні домішки

Не дозволено

Згідно з ГОСТ 8756.4

 


 1. Вміст токсичних елементів в консервах не повинен перевищувати допустимих рівнів, що передбачені МБТ № 5061 [4] та наведені у таблиці 3.Таблиця 3 — Гранично допустимі рівні вмісту токсичних елементів


 

Гранично допустимий рівень, мг/кг, не більший ніж

 

Назва токсичного елементу

у скляній, алюмінієвій або суцільнотягнутій бляшаній банці

у збірній бляшаній банці

Метод

контролювання

Свинець

0,50

1,00

Згідно з ГОСТ 26932

Кадмій

0,05

0,10

Згідно з ГОСТ 26933

Миш’як

0,10

0,10

Згідно з ГОСТ 26930

Ртуть

0,03

0,03

Згідно з ГОСТ 26927

Мідь

5,00

5,00

Згідно з ГОСТ 26931

Цинк

70,00

70,00

Згідно з ГОСТ 26934

Олово

200,00

Згідно з ГОСТ 26935

 

 1. За мікробіологічними показниками консерви (група А) повинні відповідати вимогам промислової стерильності.
 2.  
  1. Вміст афлатоксину В1, нітрозамінів, гормональних препаратів і пестицидів в консервах не повинен перевищувати допустимих рівнів, встановлених МБТ № 5061 [4], ДСанПіН 8.8.1.2.3.4-000 [5].
   1. Вміст радіонуклідів в консервах не повинен перевищувати допустимих рівнів, які встановлено ДР [6]: 137Cs — 200 Бк/кг, 90Sr — 20 Бк/кг.
  2. Вимоги до сировини та матеріалів
  3.  
   1. Для виробляння консервів використовують такі сировину та матеріали:

 • яловичину — згідно з ГОСТ 779, першої та другої категорії згідно з чинними нормативними документами і отриману після її ділення, обвалювання та жилування:
 • яловичину знежиловану (або блоки) — м’язова тканина з вмістом жирової та сполучної тканин від 6 % до 14 %;
 • баранину — згідно з ГОСТ 1935, першої та другої категорії згідно з чинними нормативними документами і отриману після її ділення, обвалювання та жилування:
 • баранину знежиловану — м’язова тканина з вмістом жирової та сполучної тканин від 6 % до 14 %;
 • конину — згідно з ГОСТ 27095 або з чинними нормативними документами і отриману після її ділення, обвалювання та жилування:
 • конину знежиловану — м’язова тканина з вмістом жирової та сполучної тканин від 6 % до 14 %;
 • свинину — згідно з ГОСТ 7724, другої категорії в шкурі, без шкури (зокрема туші підсвинків з салом товщиною до 1,5 см, обрізну свинину), четвертої категорії в шкурі, без шкури, і отриману після її ділення, обвалювання та жилування:
 • свинину знежиловану (або блоки) — м’язова тканина з вмістом жирової тканини до 30 %;
 • блоки із знежилованого м’яса заморожені — згідно з чинними нормативними документами або закордонного виробництва за наявності висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи Центрального органу виконавчої влади у сфері охорони здоров’я;
 • жир сирець яловичий, баранячий (курдючний), отриманий після розподілу яловичини, свинини, баранини;
 • жир топлений харчовий яловичий або баранячий, або кістковий — згідно з ГОСТ 25292;
 • сіль кухонну — згідно з ДСТУ 3583 (ГОСТ 13830) виварну або кам’яну, самосадну та осадну, помелів № 0, 1, 2, не нижче першого сорту;
 • цукор-пісок — згідно з ДСТУ 2316 (ГОСТ 21);
 • цибулю ріпчасту свіжу — згідно з ДСТУ 3234;
 • цибулю ріпчасту сушену — згідно з ГОСТ 7587;
 • часник свіжий — згідно з ДСТУ 3233;
 • часник сушений — згідно з ГОСТ 16729;
 • лист лавровий — згідно з ГОСТ 17594;
 • перець духмяний — згідно з ГОСТ 29045;
 • перець чорний мелений — згідно з ГОСТ 29050;
 • перець червоний мелений — згідно з ГОСТ 29053;
 • коріандр — згідно з ГОСТ 29055;
 • воду питну — згідно з ГОСТ 2874.

  1. Для виробляння консервів не дозволено використовувати:

 • свинину з салом пожовтілим або яке жовтіє під час випробовування варінням;
 • м’ясо, заморожене більше одного разу;
 • м’ясо бугаїв, кнурів, баранів та жеребців.
  1. Сировина тваринного походження для виробляння консервів повинна бути допущена до виробництва державною ветеринарною службою підприємства.
   1. Контролювання якості та безпеки сировини та матеріалів у кожній партії, що надходять на підприємство, здійснюють під час вхідного контролювання у порядку, встановленому підприєм- ством-виробником згідно з ГОСТ 24297.
   2. У сировині, яку використовують для виробляння консервів, вміст токсичних елементів, афлатоксину В1, антибіотиків, гормональних препаратів, нітрозамінів та пестицидів не повинен перевищувати рівнів, встановлених МБТ № 5061 [4], ДСанПіН 8.8.1.2.3.4-000 [5].
   3. Вміст радіонуклідів у сировині не повинен перевищувати рівнів, встановлених ДР [6].
   4. Кожну партію сировини, що надходить на підприємство, супроводжують документом про якість та безпеку.

6. ВИМОГИ ЩОДО БЕЗПЕКИ

 1. Під час виробництва консервів необхідно дотримуватися СП № 3238 [2], інструкції № 123-5/990-11 [3] та вимог щодо безпеки, які встановлені ГОСТ 12.3.002.
 2. Технологічне устатковання повинно відповідати вимогам ГОСТ12.2.003.
 3. Повітря робочої зони повинно відповідати вимогам ГОСТ 12.1.005.
 4. Пожежна безпека повинна відповідати вимогам ГОСТ 12.1.004.
 5. Контролюють виробничий шум, атмосферне повітря, освітлення згідно з ДСН 3.3.6.037 [7], ДСН 3.3.6.042 [8].

7. ВИМОГИ ЩОДО ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ

 1. Контролюють викиди шкідливих речовин в атмосферу згідно з ГОСТ 17.2.3.02 і ДСП 201 [9].
 2. Стічні води потрібно піддавати очищанню і вони повинні відповідати СанПиН 4630 [10].
 3. Охорону ґрунту від забруднення побутовими і промисловими відходами здійснюють відповідно до вимог СанПиН 42-128-4690 [11].

8. МАРКУВАННЯ

 1. Маркують спожиткову тару згідно з чинними нормативно-правовими актами та нормативними документами, а також ГОСТ 13534.
 2. Методом літографії або на етикетці, виконаній типографським та іншими способами, на кожній одиниці спожиткової тари потрібно зазначити:

 • назву та повну адресу підприємства-виробника, його товарний знак (за наявності) та телефон, адресу об’єкта виробництва;
 • назву консервів, сорт (за наявності) та склад консервів у порядку переваги складників, зокрема харчових добавок, які використовували під час їх виробництва;
 • власну назву (за наявності);
 • масу нетто, г;
 • кінцеву дату споживання «Вжити до» або дату виробництва та строк придатності;
 • умови використання: «Перед вживанням розігріти»;
 • інформаційні дані про харчову та енергетичну цінність 100 г продукту (розраховує виробник відповідно до певної рецептури);
 • штрих-код EAN — згідно з ДСТУ 3146;
 • позначення цього стандарту.

  1. На кришці металевої банки, окрім позначень, передбачених ГОСТ 13534, після номера заводу-виробника додатково зазначають двохсимвольний літерний код України (країни-виробника) — «иА» згідно з ДСТУ ISO 3166-1.

Дозволено наносити марковання на дно банки у разі використовування кришки з ключем.


 1. Маркують транспортну тару згідно з ГОСТ 13534 та ГОСТ 14192.
 2. Познака консервів у разі замовлення: «Консерви м’ясні. М’ясо тушковане ДСТУ 4450:2005».

(власна назва, сорт за його наявності)


9. ПАКУВАННЯ

 1. Пакують консерви в спожиткову тару згідно з ГОСТ 13534.
 2. Сировину фасують в металеві банки згідно з ГОСТ 5981 № 62, № 3, № 4, № 8, № 9, № 46, № 43, № 63, № 12, у скляні банки, згідно з ГОСТ 5717, типів: 1-82-350, 1-82-500, 1-82-650, 1-82-1000 або інші банки аналогічних якості та місткості вітчизняного або закордонного виробництва з кришками без ключа та з ключем, згідно з чинними нормативними документами, або за наявності висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи Центрального органу виконавчої влади у сфері охорони здоров’я.
 3. Маса нетто консервів в банках повинна бути: № 62 — 240 г, № 3 та № 4 — 250г, № 8 — 325 г, № 9 — 338 г або 340 г, № 46 — 385 г, № 43 — 425 г, № 63 — 490г, № 12 — 525 г; 1-82-350 — 350 г, 1-82-500 — 500 г, 1-82-650 — 600 г, 1-82-1000 — 950 г.
 4. Граничні відхили маси нетто для окремих банок згідно з ГОСТ 13534.
 5. Пакують консерви у транспортну тару згідно з ГОСТ 13534.


Консерви повинні бути упаковані в дощаті ящики згідно з ГОСТ 13358 або ящики з гофрованого картону, згідно з ГОСТ 13516, або іншу тару згідно з чинними нормативними документами.


Дозволено формувати консерви в групове паковання з використовуванням термозсідальної плівки згідно з ГОСТ 25951.


Кількість банок, запакованих у термозсідальну плівку, а також товщина і ширина плівки повинні відповідати вимогам ГОСТ 13534.


 1. Маса брутто ящиків не повинна перевищувати 30 кг.
 2. Додаткові вимоги до паковання можуть бути передбачені договором або контрактом.

10. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

 1. Правила транспортування
 2. Консерви транспортують усіма видами транспорту згідно з вимогами ГОСТ 13534.
 3. Правила зберігання
 4. Консерви зберігають за температури від 0 оС до 20 оС та відносної вологості повітря не вище 75 %.


Строк придатності консервів:


 • в металевих банках — не більше 4 років від дати виготовлення;
 • в скляних банках — не більше 2 років від дати виготовлення.

11. МЕТОДИ КОНТРОЛЮВАННЯ

 1. Відбирають проби і готують їх до випробовувань згідно з ГОСТ 8756.0.
 2. Зовнішній вигляд, герметичність тари та стан внутрішньої поверхні металевої тари перевіряють згідно з ГОСТ 8756.18.
 3. Визначають органолептичні показники згідно з ГОСТ 8756.1.
 4. Визначають фізико-хімічні показники: масову частку м’яса з жиром — згідно з ГОСТ 8756.1, масову частку жиру — згідно з ГОСТ 26183, масову частку кухонної солі — згідно з ГОСТ 26186 або ДСТУ ISO 1841-1, ДСТУ ISO 1841-2, сторонні домішки — згідно з ГОСТ 8756.4.
 5. Готують проби для визначання токсичних елементів відповідно до ГОСТ 26929. Визначають вміст токсичних елементів: свинець — згідно з ГОСТ 26932, кадмій — згідно з ГОСТ 26933, миш’як — згідно з ГОСТ 26930, ртуть — згідно з ГОСТ 26927, мідь — згідно з ГОСТ 26931, цинк — згідно з ГОСТ 26934, олово — згідно з ГОСТ 26935 або згідно з ГОСТ 30178.
 6. Відбирають проби для мікробіологічних досліджень згідно з ГОСТ 26668, готують проби — згідно з ГОСТ 26669, готують до аналізу — згідно з ГОСТ 10444.1.
 7. Аналізують на промислову стерильність згідно з ГОСТ 30425.
 8. Визначають збудників мікробіального псування згідно з ГОСТ 10444.11, ГОСТ 10444.12, ГОСТ 10444.15, ГОСТ 26670.
 9. Визначають патогенні мікроорганізми згідно з ГОСТ 10444.2, ГОСТ 10444.7, ГОСТ 10444.8, ГОСТ 10444.9, ГОСТ 26670 та інструкцією № 14.4.4.077 [12].
 10. Визначають вміст афлатоксину В1 відповідно до рекомендацій № 2273 [13].
 11. Визначають залишкові кількості нітрозамінів відповідно до вимог МВК 4.4.1.011 [14].
 12. Контролюють вміст гормональних препаратів відповідно до вимог інструкції № 3202 [15].
 13. Контролюють вміст пестицидів відповідно до вимог ДСанПіН 8.8.1.2.3.4-000 [5].
 14. Контролюють вміст радіонуклідів за методиками, затвердженими Центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я у встановленому порядку.
 15. Якість марковання та паковання визначають згідно з ГОСТ 13534.
 16. Визначають масу нетто згідно з ГОСТ 8756.1.

12. ПРАВИЛА ПРИЙМАННЯ

 1. Консерви приймають партіями. Правила приймання, визначання партії, об’єм вибірки проб згідно з ГОСТ 8756.0.
 2. Кожну партію консервів супроводжують документами, що засвідчують якість та безпеку.
 3. Щоб перевірити якість консервів на відповідність вимогам цього стандарту підприємство-виробник проводить приймальне та періодичне контролювання.
 4. Кожна партія консервів підлягає приймальному контролюванню за органолептичними, фізико-хімічними, мікробіологічними показниками, щодо якості паковання, марковання, маси нетто.
 5. Порядок та періодичність контролювання вмісту токсичних елементів в консервах, афлатоксину В1, нітрозамінів, гормональних препаратів, пестицидів та радіонуклідів здійснюють згідно з МР 4.4.4.-108 [16].
 6. Визначають мікробіологічні показники згідно з вимогами інструкції № 1 4.4.4.077 [12].
 7. У разі отримування незадовільних результатів досліджень хоча б за одним з показників, проводять повторні дослідження подвоєної кількості зразків, які відбирають з тієї самої партії.


Результати повторних досліджень є остаточними та поширюються на всю партію. У разі невідповідності якості консервів вимогам цього стандарту всю партію консервів бракують.


13. ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

  1. Підприємство-виробник гарантує відповідність якості та безпеки консервів вимогам цього стандарту за умови дотримування правил транспортування і зберігання, зазначених в розділі 10.
  2. Строк придатності консервів повинен відповідати вимогам 10.2 цього стандарту.


Ми постачаємо та монтуємо обладнання для ферм ВРХ - доїння, годівля, вентиляція та комфорт тварин. З сайтом знайомі 3 роки та задоволені співпрацею. Дякуємо за відмінний сайт!
Мы оцинковываем новые объекты или восстанавливаем цинковое покрытие у старых агро-объектов уже 19 лет, члены АФЗУ 5 лет, но только с подачей рекламы в рассылках смс и электронных письмах, которые адресно доходят до лиц заинтересованных в нашей работе и способных принимать самостоятельные решения, наши предложения стали превращаться в реальные контракты. Сайт продуман и удобен в использовании. Он реально помогает выжить в нынешнем не простом положении среднего бизнеса и агро-сектора Украины. Дай Бог вам здоровья!
На этом сайте собрана реальная база . После СМС рассылки по конвейерным роликам , в течении 3-4 часов 5 телефоных звонков. Очень даже хороший результат по сравнению с другими торговыми порталами. СПАСИБО.
Так як наша компанія спеціалізується на будівництві ангарів, ремонті покрівель та реконструкції складів, то основними нашими клієнтами вже багато років є аграрії. Тому періодично на kolosok.info замовляємо СМС розсилку, щоб знайти нових клієнтів. Дуже задоволені такою функціює. За невеликі гроші ми в такий спосіб можемо швидко повідомити про себе нашій цільовій аудиторії. Дуже задоволені.
Приятно с Вами работать.Огромное спасибо.
Благодарим администрацию сайта за хорошую возможность покупок-продаж!!!Спасибо всем за долгое и надежное партнерство! Всем успеха!!!
Услугами этого сайта пользуемся более 5 лет. Благодарим сотрудников за оперативную и качественную работу. С помощью рекламы на этом сайте продукция нашего предприятия стала более известной и востребованной как внутреннем так и на внешнем рынках.
Благодарность сайту! Действительно помогает с поиском клиентов, профессиональная подержка персонала!
Спасибо за работу! Пользовалась сайтом и агродоской- очень удобно и доступно! Перестали сотрудничать с другими сайтами - на этом сайте наиболее полная и достоверная информация.
Щиро дякуємо за якісний інформаційний сайт. Працює відмінно, гарне наповнення, успіху Вам, а всій українській землі процвітання !!!