ДСТУ 4404:2005. КОНСЕРВИ МОЛОЧНІ МОЛОКО ЗГУЩЕНЕ СТЕРИЛІЗОВАНЕ В БАНКАХ

Загальні технічні умови ДСТУ 4404:2005

Видання офіційне

Київ

ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ 2006


ПЕРЕДМОВА


 1. РОЗРОБЛЕНО: Технологічний інститут молока та м’яса УААН, Міністерство аграрної політики України, ТК 140 «Молоко, м’ясо та продукти їх переробки»


РОЗРОБНИКИ:Г. Єресько,д-р.техн.наук;І.Романчук,канд. техн.наук(керівник розробки); Т. Лисенко


 1. ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 30 травня 2005 р. № 133
 2. ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 1923-78)


Право власності на цей документ належить державі.


Відтворювати, тиражувати і розповсюджувати його повністю чи частково на будь-яких носіях інформації без офіційного дозволу заборонено.


Стосовно врегулювання прав власності треба звертатися до Держспоживстандарту України


Держспоживстандарт України, 2006

ЗМІСТ

С.

 1. Сфера застосування
 2. Нормативні посилання
 3. Терміни та визначення понять
 4. Класифікація
 5. Загальні технічні вимоги
 6. Вимоги щодо безпеки
 7. Вимоги щодо охорони довкілля
 8. Маркування
 9. Пакування
 10. Транспортування та зберігання
 11. Методи контролювання
 12. Правила приймання
 13. Гарантії виробника


ДСТУ 4404:2005 НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

КОНСЕРВИ МОЛОЧНІ

МОЛОКО ЗГУЩЕНЕ СТЕРИЛІЗОВАНЕ В БАНКАХ

Загальні технічні умови

КОНСЕРВЫ МОЛОЧНЫЕ

МОЛОКО СГУЩЕННОЕ СТЕРИЛИЗОВАННОЕ В БАНКАХ

Общие технические условия

CANNED MILK

STERILIZED CONDENSED CANNED MILK

General spesifications

Чинний від 2006-07-01


1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ


 1. Цей стандарт поширюється на згущене стерилізоване молоко, яке виробляють згущуванням незбираного пастеризованого коров’ячого молока або суміші молока незбираного, знежиреного та вершків з наступною стерилізацією в банках.
 2. Молоко згущене стерилізоване призначене для безпосереднього вживання в їжу і його реалізують через торговельну мережу.
 3. Обов’язкові вимоги до якості згущеного стерилізованого молока, що забезпечують його безпечність для життя та здоров’я населення, охорони довкілля, викладені у 5.2.3—5.2.5 та розділах 6 і 7.


2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ


У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:


ДСТУ 2212:200 Молочна промисловість. Виробництво молока та кисломолочних продуктів. Терміни та визначення понять

ДСТУ 3147-95 Коди та кодування інформації. Штрихове кодування. Маркування об’єктів ідентифікації. Формат та розташування штрихкодових позначок ЕАN на тарі та пакованні товарної продукції. Загальні вимоги

ДСТУ 3662-97 Молоко коров’яче незбиране. Вимоги при закупівлі

ДСТУ 4324:2004 Молочна промисловість. Консерви молочні. Терміни та визначення понять

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБТ. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности (ССБТ. Устатковання виробниче. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности (ССБТ. Процеси виробничі. Загальні вимоги щодо безпеки)


Видання офіційне


ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями (Охорона природи. Атмосфера. Правила встановлення допустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами) ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия ( Посуд мірний, лабораторний скляний. Циліндри, мензурки, колби, пробірки. Загальні технічні умови)

ГОСТ 2493-75 Калий фосфорнокислый двузамещенный 3-водный. Технические условия (Натрій фосфорнокислий двозаміщений 3-водний. Технічні умови)

ГОСТ 3118-77 Кислота соляная. Технические условия (Кислота соляна. Технічні умови) ГОСТ 4172-76 Натрий фосфорнокислый двузамещенный 12-водный. Технические условия (Натрій фосфорнокислий двозаміщений 12-водний. Технічні умови)

ГОСТ 4198-75 Калий фосфорнокислый однозамещенный. Технические условия (Калій фосфорнокислий однозаміщений. Технічні умови)

ГОСТ 4201-79 Натрий углекислый кислый. Технические условия (Натрій вуглекислий кислий. Технічні умови)

ГОСТ 4328-77 Натрия гидроокись. Технические условия. (Натрія гідроокис. Технічні умови) ГОСТ 5538-78 Калий лимоннокислый 1-водный. Технические условия (Калій лимоннокислий двозаміщений 1-водний. Технічні умови)

ГОСТ 5981-88 (ІSO 1361-83; ІSO 3004.1-86) Банки металлические для консервов. Технические условия (Банки металеві для консервів. Технічні умови)

ГОСТ 6038-79 Д-глюкоза. Технические условия. (Д-глюкоза. Технічні умови)

ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная. Технические условия (Вода дистильована. Технічні умови)

ГОСТ 9337-79 Натрий фосфорнокислый 12-водный. Технические условия (Натрій фосфорнокислий 12-водний. Технічні умови)

ГОСТ 13805-76 Пептон сухой ферментативный для бактериологических целей. Технические условия (Пептон сухий ферментативний для бактеріологічних цілей. Технічні умови)

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (Маркування вантажів)

ГОСТ 17206-96 Агар микробиологический. Технические условия. (Агар мікробіологічний. Технічні умови)

ГОСТ 18251-87 Лента клеевая на бумажной основе. Технические условия (Стрічка клейова на паперовій основі. Технічні умови)

ГОСТ 20477-86 Лента полиэтиленовая с липким слоем. Технические условия (Стрічка поліетиленова з липким прошарком. Технічні умови)

ГОСТ 21650-76 Средства скрепления тарно-штучных грузов в транспортных пакетах. Общие требования (Засіб закріплювання тарно-штучних вантажів в транспортних пакетах)

ГОСТ 22280-76 Натрий лимоннокислый 5,5-водный. Технические условия (Натрій лимоннокислий 5,5-водний. Технічні умови)

ГОСТ 23452-79 Молоко и молочные продукты. Методы определения остаточных количеств хлорорганических пестицидов (Молоко та молочні продукти. Методи визначання залишкових кількостей хлорорганічних пестицидів)

ГОСТ 23651-79 Продукция молочная консервированная. Упаковка и маркировка (Продукція молочна консервована. Пакування та маркування)

ГОСТ 24104-88 Весы лабораторные общего назначения и образцовые. Общие технические условия (Ваги лабораторні загального призначення. Загальні технічні умови)

ГОСТ 24297-87 Входной контроль продукции. Основные положения (Вхідний контроль продукції. Основні положення)

Гост 24597-81 Пакеты тарно-штучных грузов. Основные параметры и размеры. (Пакети тарно-штучних вантажів. Основні параметри та розміри)

ГОСТ 25228-82 Молоко и сливки. Метод определения термоустойчивости по алкогольной пробе (Молоко та вершки. Метод визначання термостійкості за алкогольною пробою)

ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры. (Посуд і устатковання лабораторні скляні. Типи, основні параметри і розміри)

ГОСТ 26663-85 Пакеты транспортные. Формирование с применением средств пакетирования. Общие технические требования (Пакети транспортні. Формування з використанням засобів пакетування. Загальні технічні вимоги)

ГОСТ 26809-86 Молоко и молочные продукты. Правила приемки, методы отбора и подготовка проб к анализу (Молоко і молочні продукти. Правила приймання, методи відбирання та готування проб до аналізу)

ГОСТ 26927-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения ртути. (Сировина і продукти харчові. Метод визначання ртуті)

ГОСТ 26929-94 Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб. Минерализация для определения содержания токсичных элементов. (Сировина і продукти харчові. Готування проб. Мінералізація для визначання вмісту токсичних елементів)

ГОСТ 26930-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения мышьяка. (Сировина і продукти харчові. Метод визначання миш’яку)

ГОСТ 26931-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения меди. (Сировина і продукти харчові. Методи визначання міді)

ГОСТ 26932-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения свинца. (Сировина і продукти харчові. Методи визначання свинцю)

ГОСТ 26933-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения кадмия. (Сировина і продукти харчові. Методи визначання кадмію)

гОсТ 26934-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения цинка. (Сировина і продукти харчові. Метод визначання цинку)

ГОСТ 26935-86 Продукты пищевые консервированные. Метод определения олова. (Продукти харчові консервовані. Метод визначання олова)

ГОСТ 29245-91 Консервы молочные. Методы определения физических и органолептических показателей (Консерви молочні. Методи визначання фізичних і органолептичних показників) ГОСТ 29247-91 Консервы молочные. Методы определения жира. (Консерви молочні. Методи визначання жиру)

ГОСТ 30305.1-95 Консервы молочные сгущенные. Методика выполнения измерений массовой доли влаги. (Консерви молочні згущені. Методика виконування вимірювань масової частки вологи)

ГОСТ 30305.3-95 Консервы молочные сгущенные и продукты молочные сухие. Титриметрические методики выполнения измерений кислотності (Консерви молочні згущені і продукти молочні сухі. Титрометричні методики виконання вимірювань кислотності)

ГОСТ 30425-97 Консервы. Метод определения промышленной стерильности (Консерви. Метод визначання промислової стерильності).


3. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ


У цьому стандарті використано терміни, встановлені ДСТУ 2212 та ДСТУ 4324.


Нижче наведено визначення понять основних вживаних термінів та додатково використаних у цьому стандарті:


 • молочні консерви
   


Сконцентровані молочні продукти, які в результаті спеціального обробляння і пакування тривалий час зберігають свої властивості (ДСТУ 4324)


 • згущені молочні консерви
   


Молочні продукти, сконцентровані видаленням вологи випарюванням в вакуум-випарних апаратах (ДСТУ 4324)


 • стерилізовані молочні консерви
   


Згущені молочні консерви піддані тепловому оброблянню за температури понад 100 оС, яке забезпечує відповідність продукту вимогам промислової стерильності (див. ДСТУ 4324)


 • промислова стерильність
   


Відсутність у консервованому продукті мікроорганізмів, здатних рости за температури зберігання, встановленої для кожного конкретного виду продукту, а також відсутність мікроорганізмів та мікробних токсинів, що становлять загрозу для життя людей (ГОСТ 30425)


4. КЛАСИФІКАЦІЯ


 1. Приклад умовного позначення під час замовлення:

згідно з ДСТУ 4404:2005

Молоко згущене стерилізоване

(власна назва)


5. ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ


 1. Молоко згущене стерилізоване повинно відповідати вимогам цього стандарту. Залежно від особливостей технологічних процесів концентрування та обробляння його виробляють із застосуванням або без застосування нізину згідно із технологічною інструкцією та рецептурами з дотриманням ДСП 4.4.4.011 [2].
 2. Основні показники
 3. За органолептичними показниками згущене стерилізоване молоко повинно відповідати вимогам, зазначеним у таблиці 1.Таблиця 1 — Органолептичні показники згущеного стерилізованого молока


Назва показника

Характеристика

Смак та запах

Консистенція

Колір


Характерний солодкувато-солонуватий присмак, притаманний пряженому молоку, без сторонніх присмаків та запахів. Під час внесення нізину допускають менш виражений присмак пряженого молока

Однорідна, рідка. Допустимий незначний осад

Однорідний, схожий на колір молока або з кремовим відтінком


 1. За фізико-хімічними показниками згущене стерилізоване молоко повинно відповідати нормам, зазначеним у таблиці 2.Таблиця 2 — Фізико-хімічні показники згущеного стерилізованого молока


Назва показника

Норма для згущеного стерилізованого молока

Метод контролювання

Масова частка сухих речовин, %, не менше ніж

25,5

Згідно з ГОСТ 30305.1

Масова частка жиру, %, не менше ніж

7,8

Згідно з ГОСТ 29247

Кислотність титрована, °Т, в межах

від 50 до 60

Згідно з ГОСТ 30305.3

Масова концентрація нізину, мг/дм3, не більше

25

Згідно з 11.3

Чистота відновленого згущеного стерилізованого молока, група , не нижче

I

Згідно з ГОСТ 29245

Температура під час випуску з підприємства-виробника, оС, в межах

від 0 до 20

Згідно з ГОСТ 29245

 

 1. Згущене стерилізоване молоко за мікробіологічними показниками повинно відповідати вимогам промислової стерильності і не містити патогенних мікроорганізмів чи їх токсинів.
 2. Вміст токсичних елементів і мікотоксинів у згущеному стерилізованому молоці не повинен перевищувати гранично допустимих рівнів, передбачених СанПиН 42-123-4089 [3] та МБТ № 5061 [4] і зазначених у таблиці 3.Таблиця 3 — Гранично допустимі рівні токсичних речовин і мікотоксинів у згущеному стерилізованому молоці


Назва показника

Метод контролювання

Допустимий рівень, мг/кг, не більше ніж

0,3

0,1

0,15

0,015

3.0

15.0

200.0

Не доп. (<0,001) 0,0005

Згідно з Згідно з Згідно з Згідно з Згідно з Згідно з Згідно з

ГОСТ 26932 ГОСТ 26933 ГОСТ 26930 ГОСТ 26927 ГОСТ 26931 ГОСТ 26934 ГОСТ 26935

Згідно з МВ №4082 [5] Згідно з МВ №4082 [5]

Токсичні речовини:

Свинець

Кадмій

Миш’як

Ртуть

Мідь

Цинк

Олово

Мікотоксини:

Афлатоксин В1

Афлатоксин М1


 1. Вміст антибіотиків, гормональних препаратів, пестицидів та радіонуклідів у згущеному стерилізованому молоці не повинен перевищувати норм, передбачених МБТ № 5061 [4] та ДР [5].
 2.  
  1. Вимоги до сировини:
  2.  
   1. Для виробництва згущеного стерилізованого молока застосовують:

 • молоко коров’яче кислотністю не більше 19 оТ, згідно з ДСТУ 3662, термостійкістю за алкогольною пробою не нижче IV групи згідно з ГОСТ 25228;
 • вершки кислотністю плазми не більше 22 оТ, отримані з молокакоров’ячого,щовідповідає вимогам ДСТУ 3662, термостійкістю за алкогольною пробою ненижче IV групи згідно з ГОСТ 25228;
 • молоко знежирене кислотністю не більше 20 оТ, отримане з молока коров’ячого, що відповідає вимогам ДСТУ 3662, термостійкістю за алкогольною пробою не нижче IV групи згідно з ГОСТ 25228;
 • солі-стабілізатори:


натрій фосфорнокислий двозаміщений — згідно з ГОСТ 4172;


натрій фосфорнокислий тризаміщений — згідно з ГОСТ 9337;


калій фосфорнокислий двозаміщений — згідно з ГОСТ 2493;


калій лимоннокислий тризаміщений — згідно з ГОСТ 5538;


натрій лимоннокислий тризаміщений — згідно з ГОСТ 22280;


натрій вуглекислий кислий — згідно з ГОСТ 4201.


Використання нізину, вітчизняного чи закордонного виробництва, допускають за наявності дозволу до застосування у харчовій промисловості, виданого Центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я України.


 1. Сировина за вмістом токсичних елементів, мікотоксинів, антибіотиків, пестицидів та радіонуклідів повинна відповідати вимогам, встановленим у МБТ №5061 [4] та ДР [5].
  1. Кожну партію сировини та матеріалів, що надходить на підприємство, супроводжують документом, який підтверджує її відповідність нормативним документам.
   1. Щоб визначити відповідність якості сировини, проводять вхідне контролювання згідно з ГОСТ 24297.


6. ВИМОГИ ЩОДО БЕЗПЕКИ


 1. Під час виробництва згущеного стерилізованого молока необхідно керуватись вимогами, встановленими ДСП 4.4.4.011 [2].
 2. Повітря робочої зони виробничих приміщень повинно відповідати вимогам ГОСТ 12.1.005.
 3. Виробничі приміщення мають бути обладнані вентиляційними приладами відповідно до СНиП 2.04.05 [6].
 4. Технологічне устатковання повинно відповідати вимогам ГОСТ 12.2.003.
 5. Технологічний процес треба здійснювати відповідно до вимог ГОСТ 12.3.002.

7. ВИМОГИ ЩОДО ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ


  1. Стічні води під час виробництва згущеного стерилізованого молока, повинні підлягати очищанню та відповідати СанПиН 4630 [7].
  2. Контроль за викидом шкідливих речовин в атмосферу здійснюють згідно з ГОСТ 17.2.3.02 та ДСП 201 [9].
  3. Охорона ґрунту від забруднювання побутовими та промисловими відходами — відповідно до вимог СанПиН 42-128-4690 [9].

8. МАРКУВАННЯ

 1. Марковання згущеного стерилізованого молока в спожитковій тарі потрібно проводити згідно з ГОСТ 23651 і воно повинно містити таку інформацію:

 • назву продукту, (власну назву — за наявності);
 • назву та адресу виробника і місце виготовлення;
 • масу нетто, г;
 • склад продукту у порядку переваги складників із зазначенням переліку назв харчових добавок;
 • інформаційні дані про харчову та енергетичну цінність 100 г продукту (розраховує виробник відповідно до конкретної рецептури продукту);
 • кінцеву дату споживання «Вжити до» або дату виробництва та строк придатності;
 • умови зберігання;
 • позначення цього стандарту;
 • товарний знак (за його наявності);
 • штриховий код EAN — згідно з ДСТУ 3147.

 1. Марковання кожної одиниці транспортної тари повинно містити:
    

 • назву продукту, (власну назву — за наявності);
 • назву та адресу виробника і місце виготовляння;
 • номер партії;
 • масу нетто паковання;
 • кількість паковальних одиниць;
 • умови зберігання;
 • кінцеву дату споживання «Вжити до» або дату виробництва та строк придатності;
 • позначення цього стандарту;
 • товарний знак (за наявності);
 • маніпуляційний знак, згідно з ГОСТ 14192, «Оберігати від вологи».

 1. Приклад умовного позначення під час замовлення:

Молоко згущене стерилізоване «»згідно з ДСТУ 4404:2005

(власна назва)


 1. Марковання наносять на етикетку, ярлик, поверхню спожиткової та транспортної тари способом, який забезпечує чіткість читання.
  1. У разі постачання на експорт додаткові вимоги до марковання зазначають у договорі-контракті.

9. ПАКУВАННЯ

 1. Пакують згущене стерилізоване молоко згідно з ГОСТ 23651.
 2. Молоко згущене стерилізоване масою нетто 320 г пакують у спожиткову тару — металеві банки № 7 згідно з ГОСТ 5981.


Допустиме використання іншої спожиткової тари, яка має дозвіл Центрального органу виконавчої влади у сфері охорони здоров’я України для застосування у молочній промисловості.


 1. Відхили маси нетто спожиткового паковання нормують згідно з Р 50-056 [10].
 2. Молоко згущене стерилізоване у спожитковій тарі з підприємства-виробника випускають у транспортній тарі: ящиках з гофрованого картону або інших пакувальних матеріалів, виготовлених згідно з чинними нормативними документами, що забезпечують якість продукту під час зберігання та транспортування. Маса паковальної одиниці транспортної тари має бути не більша ніж 20 кг.


Дозволено укладання металевих банок із згущеним стерилізованим молоком в ящики без горизонтальних прокладок.


Допускають застосування іншої транспортної тари, яка має дозвіл Центрального органу виконавчої влади у сфері охорони здоров’я України для використання у харчовій промисловості.


9.4 Картонні ящики з продукцією повинні бути обклеєні клейовою стрічкою на паперовій основі згідно з ГОСТ18251 або полімерною стрічкою з липким прошарком згідно з ГОСТ 20477, або скріплені металевими скобами.


10. ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ 

 1. Транспортування
  1. Молоко згущене стерилізоване дозволено перевозити всіма видами транспорту в критих транспортних засобах згідно з чинними правилами перевезення вантажів за температури під час транспортування не менше ніж 0 оС та не вище ніж 20 оС і тривалості транспортування один місяць.
  2. Транспортні пакети формують відповідно до вимог ГОСТ 24597, ГОСТ 26663, використовуючи засоби кріплення згідно з ГОСТ 21650.
 1. Зберігання
  1. Молоко згущене стерилізоване зберігають у накритих сховищах за температури від 0 оС до 10 оС та відносної вологості повітря не більшої ніж 85 % протягом 12 місяців від дати виготовлення. Дозволено зберігати згущене стерилізоване молоко на підприємстві-виробнику за температури від 0 оС до 20 оС строком не більше двох місяців від дати виготовлення.

11. МЕТОДИ КОНТРОЛЮВАННЯ 

  1. Органолептичні показники, масу нетто, якість паковання та марковання перевіряють згідно з ГОСТ 29245.
  2. Фізико-хімічні показники (крім нізину) визначають за методами відповідно до таблиці 2.
  3. Визначання масової концентрації нізину — згідно з методом.
  4. Промислову стерильність визначають згідно з ГОСТ 30425.
  5. Вміст токсичних елементів визначають за методами відповідно до таблиці 3; готування проб — згідно з ГОСТ 26929; визначання мікотоксинів — згідно з МУ №4082 [11].
  6. Вміст пестицидів визначають згідно з ГОСТ 23452 та ДСанПіН 8.8.1.2.3.4-000 [12], антибіотиків — згідно з МУ №3049 [13].
  7. Визначання гормональних препаратів проводять згідно з МР №2944 [14] та МР №3208 [15].
  8. Вміст радіонуклідів визначають відповідно до чинних методичних рекомендацій та методик, затверджених у встановленому порядку.
  9. За необхідності дозволено використовувати інші стандартні методики, методи та прилади, які за своїми характеристиками повинні бути не гірші ніж вказані в цьому стандарті.

12. ПРАВИЛА ПРИЙМАННЯ 

  1. Молоко згущене стерилізоване приймають партіями. Правила приймання, визначання партії, об’єм вибірки та відбирання проб проводять згідно з ГОСТ 26809.
  2. Кожну партію згущеного стерилізованого молока супроводжують документом, що підтверджує його якість та безпеку.
  3. Щоб визначити відповідність якості згущеного стерилізованого молока вимогам цього стандарту підприємство-виробник проводить приймальне і періодичне контролювання.
  4. Приймальне контролювання проводять за органолептичними показниками, фізико- хімічними (крім масової частки нізину) показниками, масою нетто, якістю паковання і марковання.
  5. Під час періодичного контролювання перевіряють промислову стерильність не рідше одного разу у 5 діб, масову частку нізину — 1 раз у квартал.
  6. В разі отримування незадовільних результатів випробовувань хоча б за одним із органолептичних, фізико-хімічних показників по ньому проводять повторне аналізування подвійної кількості об’єднаної проби продукції тієї самої партії.


Результати повторних випробовувань розповсюджуються на всю партію.


 1. Порядок і періодичність контролювання за показниками безпеки здійснюють відповідно до МР 4.4.4.-108 [16].


13. ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА


 1. Виробник гарантує відповідність якості згущеного стерилізованого молока вимогам цього стандарту в разі дотримування умов транспортування та зберігання.
 2. Тривалість зберігання (термін придатності до споживання) згущеного стерилізованого молока згідно з 10.2.


Ми постачаємо та монтуємо обладнання для ферм ВРХ - доїння, годівля, вентиляція та комфорт тварин. З сайтом знайомі 3 роки та задоволені співпрацею. Дякуємо за відмінний сайт!
Мы оцинковываем новые объекты или восстанавливаем цинковое покрытие у старых агро-объектов уже 19 лет, члены АФЗУ 5 лет, но только с подачей рекламы в рассылках смс и электронных письмах, которые адресно доходят до лиц заинтересованных в нашей работе и способных принимать самостоятельные решения, наши предложения стали превращаться в реальные контракты. Сайт продуман и удобен в использовании. Он реально помогает выжить в нынешнем не простом положении среднего бизнеса и агро-сектора Украины. Дай Бог вам здоровья!
На этом сайте собрана реальная база . После СМС рассылки по конвейерным роликам , в течении 3-4 часов 5 телефоных звонков. Очень даже хороший результат по сравнению с другими торговыми порталами. СПАСИБО.
Так як наша компанія спеціалізується на будівництві ангарів, ремонті покрівель та реконструкції складів, то основними нашими клієнтами вже багато років є аграрії. Тому періодично на kolosok.info замовляємо СМС розсилку, щоб знайти нових клієнтів. Дуже задоволені такою функціює. За невеликі гроші ми в такий спосіб можемо швидко повідомити про себе нашій цільовій аудиторії. Дуже задоволені.
Приятно с Вами работать.Огромное спасибо.
Благодарим администрацию сайта за хорошую возможность покупок-продаж!!!Спасибо всем за долгое и надежное партнерство! Всем успеха!!!
Услугами этого сайта пользуемся более 5 лет. Благодарим сотрудников за оперативную и качественную работу. С помощью рекламы на этом сайте продукция нашего предприятия стала более известной и востребованной как внутреннем так и на внешнем рынках.
Благодарность сайту! Действительно помогает с поиском клиентов, профессиональная подержка персонала!
Спасибо за работу! Пользовалась сайтом и агродоской- очень удобно и доступно! Перестали сотрудничать с другими сайтами - на этом сайте наиболее полная и достоверная информация.
Щиро дякуємо за якісний інформаційний сайт. Працює відмінно, гарне наповнення, успіху Вам, а всій українській землі процвітання !!!