ДСТУ 4964:2008
Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2010
Видання офіційне
Технічні умови
НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПЕРЕДМОВА
1 РОЗРОБЛЕНО: Дочірнє підприємство Державної акціонерної компанії «Хліб України» «Київський інститут хлібопродуктів»; Інститут землеробства УААН; Український інститут експертизи сортів рослин
РОЗРОБНИКИ: В. Бурцев, канд. біол. наук (науковий керівник); Т. Лагута; В. Соловйова, канд. біол. наук; В. Михайлов, д-р с.-г. наук; В. Стариченко; О. Гончар, канд. с.-г. наук; О. Шовгун
2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 26 березня 2008 р. № 101; згідно з наказом Держспоживстандарту України від 30 грудня 2009 р. № 496 чинність встановлено з 2010–07–01
3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 17109–88)

ЗМІСТ

1 Сфера застосування
2 Нормативні посилання
3 Терміни та визначення понять
4 Склад основного насіння, олійної і сміттєвої домішок
5 Загальні технічні вимоги
6 Вимоги щодо безпеки та охорони довкілля
7 Правила приймання
8 Методи контролювання 
9 Транспортування і зберігання
10 Гарантії постачальника
Додаток А Максимально допустимий вміст шкідливих речовин у насінні сої
Додаток Б Бібліографія

ДСТУ 4964:2008
Видання офіційне
НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СОЯ
Технічні умови
СОЯ
Технические условия
SOYBEANS
Specifications
Чинний від 2010–07–01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на насіння сої, призначене для використовування на продовольчі, кормові та технічні потреби і для експортування.
Обов’язкові вимоги до насіння сої, що гарантують безпеку життя і здоров’я людини, тварин та охорони довкілля, викладені у 4.1 (сміттєва, олійна домішки, зараженість шкідниками), 5.1 (токсичні елементи, мікотоксини, пестициди і радіонукліди), 5.2 (вимоги щодо безпеки і виробничої санітарії),
5.3, 5.4 (охорона довкілля).
Стандарт не поширюється на сою насіннєву.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:
ДСТУ 2422–94 Зерно заготівельне і постачальне. Терміни та визначення
ДСТУ 3355–96 Продукція сільськогосподарська рослинна. Методи відбору проб у процесі карантинного огляду та експертизи
ДСТУ 4117:2007 Зерно та продукти його переробки. Визначення показників якості методом інфрачервоної спектроскопії
ДСТУ ISO 6639-1:2007 Зернові і бобові. Виявлення прихованого заселення комахами. Частина 1.Загальні положення
ДСТУ ISO 6639-2:2007 Зернові і бобові. Виявлення прихованого заселення комахами. Частина 2.Відбирання проб
ДСТУ ISO 6639-3:2007 Зернові і бобові. Виявлення прихованого заселення комахами. Частина 3.Контрольний метод
*) ДСТУ ISO 6639-4:2007 Зернові і бобові. Виявлення прихованого заселення комахами. Частина 4.Прискорені методи
ДСТУ ЕN 12955–2001 Продукти харчові. Визначання афлатоксину В1 та суми афлатоксинів В1, В2, G1 та G2 у зернових культурах, фруктах з твердою шкіркою та похідних від них продуктах. Метод високоефективної рідинної хроматографії за допомогою постколонкової дериватизації та очищення на
імунній колонці (EN12955:1999, IDT)
ДСТУ EN ISO 15141-1–2001 Продукти харчові. Визначення охратоксину А у зерні та продуктах із зернових культур. Частина 1. Метод високоефективної рідинної хроматографії з очищенням силікагелем
*) На розгляді.
ДСТУ EN ISO 15141-2–2001 Продукти харчові. Визначення охратоксину А у зерні та продуктах із зернових культур. Частина 2. Метод високоефективної рідинної хроматографії з очищенням бікарбонатом
ГОСТ 17.2.3.02–78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями (Охорона природи. Атмосфера. Правила встановлення допустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами)
ГОСТ 10846–91 Зерно и продукты его переработки. Метод определения белка (Зерно і продукти його переробки. Метод визначання білка)
ГОСТ 10852–86 Семена масличные. Правила приемки и методы отбора проб (Насіння олійне. Правила приймання і методи відбирання проб)
ГОСТ 10853–88 Семена масличные. Метод определения зараженности вредителями (Насіння олійне. Метод визначання зараженості шкідниками)
ГОСТ 10854–88 Семена масличные. Методы определения сорной, масличной и особо учитываемой примеси (Насіння олійне. Методи визначання сміттєвої, олійної та осібно врахованої домішки)
ГОСТ 10856–96 Семена масличные. Метод определения влажности (Насіння олійне. Метод визначання вологості)
ГОСТ 10857–64 Семена масличные. Методы определения масличности (Насіння олійне. Методи визначання олійності)
ГОСТ 13496.20–87 Комбикорма, комбикормовое сырье. Метод определения остаточных количеств пестицидов (Комбікорми, комбікормова сировина. Метод визначання залишкових кількостей пестицидів)
ГОСТ 26927–86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения ртути (Сировина і продукти харчові. Методи визначання ртуті)
ГОСТ 26929–94 Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб. Минерализация для определения содержания токсичных элементов (Сировина і продукти харчові. Готування проб. Мінералізація для визначання вмісту токсичних елементів)
ГОСТ 26930–86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения мышьяка (Сировина і продукти харчові. Метод визначання миш’яку)
ГОСТ 26931–86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения меди (Сировина і продукти харчові. Методи визначання міді)
ГОСТ 26932–86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения свинца (Сировина і продукти харчові. Методи визначання свинцю)
ГОСТ 26933–86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения кадмия (Сировина і продукти харчові. Методи визначання кадмію)
ГОСТ 26934–86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения цинка (Сировина і продукти харчові. Методи визначання цинку)
ГОСТ 27988–88 Семена масличные. Методы определения цвета и запаха (Насіння олійне. Методи визначання кольору та запаху)
ГОСТ 28001–88 Зерно фуражное и продукты его переработки, комбикорма. Методы определения микотоксинов: Т-2 токсина, зеараленона (Ф-2) и охратоксина А (Зерно для кормових потреб, продукти його переробляння, комбікорми. Методи визначання мікотоксинів: Т-2 токсину, зеараленону (Ф-2) і охратоксину А)
ГОСТ 29143–91 (ИСО 712–85) Зерно и зернопродукты. Определение влажности (рабочий контрольный метод) (Зерно і зернопродукти. Визначання вологості (робочий контрольний метод))
ГОСТ 29144–91 (ИСО 711–85) Зерно и зернопродукты. Определение влажности (базовый контрольный метод) (Зерно і зернопродукти. Визначання вологості (базовий контрольний метод))
ГОСТ 30483–97 Зерно. Методы определения общего и фракционного содержания сорной и зерновой примесей; содержания мелких зерен и крупности; содержания зерен пшеницы, поврежденных клопом-черепашкой; содержания металломагнитной примеси (Зерно. Методи визначання загального
і фракційного вмісту сміттєвої і зернової домішок; вмісту дрібних зерен і крупності; вмісту зерен пшениці, пошкоджених клопом-черепашкою; вмісту металомагнітної домішки).

З ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті використано терміни і відповідні їм визначення понять згідно з ДСТУ 2422 та чинними нормативно-правовими документами, а також наведені нижче:
3.1 зерновий склад
Юридична особа, що має на праві власності зерносховище (а) і сертифікат відповідності послуг зі зберігання зерна та продуктів його переробки
3.2 насіння сої
Основна складова частина плодів сої — боби, що містять 2–3, рідше 4 насінини. Насінина овальновидовжена, рідше куляста, має жовтий, ясно-жовто-зелений, коричневий колір
3.3 партія насіння
Певна кількість однорідного за якістю насіння сої, оформлена одним документом про якість 
3.4 якість насіння
Сукупність споживчих властивостей насіння сої, що відповідають установленим вимогам нормативних документів
3.5 засміченість насіння сої
Рівень вмісту домішок органічного й неорганічного походження, що підлягають видаленню
3.6 очищення насіння
Видалення смітної та олійної домішок із олійної культури
3.7 олійна домішка
Домішка олійного походження основної культури та насіння соняшнику, не віднесених до сміттєвої домішки
3.8 ушкоджене насіння
Насіння із частково зміненим кольором оболонок та сім’ядолей внаслідок самозігрівання, сушіння та ураження хворобами
3.9 насіння інших рослин
Насіння всіх дикорослих і культурних рослин, не віднесених до олійної домішки
3.10 поїдене насіння
Насіння, поїдене шкідниками, незалежно від ступеня його ушкодженості.

4 СКЛАД ОСНОВНОГО НАСІННЯ, ОЛІЙНОЇ
І СМІТТЄВОЇ ДОМІШОК

4.1 До основного насіння відносять:
— ціле і ушкоджене насіння сої, що за характером ушкоджень і виповненості не відноситься до олійної і сміттєвої домішок.
4.2 До олійної домішки відносять:
— у залишку на ситі з вічками діаметром 3,0 мм насіння сої:
— бите і давлене, незалежно від характеру і розміру ушкоджень;
— поїдене шкідниками;
— морозобійне — недозріле насіння зі зморщеною оболонкою, явно деформоване, з частково зміненою витягнуто-продовгуватою формою, тьмяною поверхнею і сірувато-зеленим кольором сім’ядоль у розрізі;
— недозріле — щупле і зелене, з яскраво вираженим зеленим кольором сім’ядолей у розрізі;
— проросле — насіння із ростком і (або) корінцем, що вийшли за межі оболонки, або з втраченим ростком і (або) корінцем, але деформоване, з явно зміненим кольором оболонки внаслідок проростання;
— ушкоджене;
— насіння соняшнику, ціле та ушкоджене, що не належать за характером ушкоджень до сміттєвої домішки.
4.3 До сміттєвої домішки відносять:
— весь прохід крізь сито з вічками діаметром 3,0 мм;
— у залишку на ситі з вічками діаметром 3,0 мм:
— мінеральну домішку (грудочки землі, камінці, галька, шлак тощо);
— органічну домішку (частки стеблин, листків, лушпиння бобів, насіннєві оболонки тощо);
— насіння всіх дикорослих рослин;
— насіння всіх інших культурних рослин, крім соняшнику;
— зіпсоване насіння сої з явно зіпсованими і (або) повністю зміненим кольором сім’ядолями, а також насіння соняшнику з ядром чорного кольору.

5 ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

5.1 Вимоги до постачального насіння сої вказано в таблиці 1.

Таблиця 1 — Вимоги до насіння сої

Показник    Норма  
 Вологість, %, не більше ніж  12,0
 Масова частка білка, в перерахунку
на суху речовину, %, не менше ніж
 35,0
 Масова частка олії, в перерахунку на
суху речовину, %, не менше ніж
 12,0
 Сміттєва й олійна домішки (разом), %,
не більше ніж
 10,0
 Зокрема сміттєва домішка  3,0
 В олійній домішці:  
   морозобійне насіння сої  5,0
   насіння соняшнику  2,0
 Насіння рицини  Не дозволено
 Зараженість шкідниками  Не дозволено, крім
зараженості кліщем
не вище 1-го ступен

5.2 Постачальне насіння сої повинно бути в здоровому стані, без самозігрівання і теплового ушкодження під час сушіння, мати форму, колір і запах, властиві нормальному насінню сої (без затхлого, пліснявого та сторонніх запахів).
5.3 За згодою зернових складів, інших суб’єктів підприємницької діяльності вологість насіння та вміст зернової, сміттєвої домішок у сої допускають вище граничних норм за можливості доведення такого насіння до показників якості, зазначених у таблиці 1.
5.4 Насіння сої, що формують для експортування, має бути у здоровому стані, не зараженим шкідниками, мати нормальний запах та колір. За іншими показниками якості насіння сої повинно відповідати вимогам, встановленим у договорі (контракті) між постачальником та іноземним покупцем.

6 ВИМОГИ ЩОДО БЕЗПЕКИ
ТА ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ

6.1 Вміст токсичних елементів, мікотоксинів, пестицидів і радіонуклідів у насінні сої, що постачають для переробляння підприємствам масложирової промисловості, для продовольчих потреб та експортування, не повинен перевищувати допустимих рівнів, встановлених «Медико-биологическими требованиями и санитарными нормами качества продовольственного сырья и пищевых продуктов» № 5061 [1], ГН 6.6.1.1–130 [2], для кормових потреб — допустимих рівнів, встановлених наказом Державного департаменту ветеринарної медицини України 03.11.98 № 16 [3]. Максимально допустимий вміст шкідливих речовин у насінні сої наведено у додатку А.
6.2 Під час роботи з насінням сої необхідно дотримуватися вимог, викладених у «Правилах техники безопасности и производственной санитарии на предприятиях по хранению и переработке зерна Министерства хлебопродуктов СССР» [4].
6.3 Контролюють дотримування норм викидів шкідливих речовин в атмосферу згідно з вимогами ГОСТ 17.2.3.02 і ДСП 201[5].
6.4 Охороняють ґрунт від забрудненості побутовими і виробничими відходами відповідно до вимог СанПиН 42-128-4690 [6].

7 ПРАВИЛА ПРИЙМАННЯ

7.1 Правила приймання — згідно з ГОСТ 10852.
7.2 У кожній партії насіння сої визначають стан, запах, колір, вологість, масову частку білка та олії, сміттєву й олійну домішки, зараженість шкідниками.
7.3 Сою, що містить зморщеного насіння більше ніж 5 %, приймають як «зморщену». До зморщених відносять насіння сої зі зморщеною поверхнею, що утворилось внаслідок несприятливих погодних умов, але зберегло форму насінини та колір сім’ядоль у розрізі, властиві для нормального насіння сої.
7.4 Контролюють показники безпеки зерна сої, що використовують для продовольчих, технічних потреб і для експортування з періодичністю відповідно до методичних рекомендацій [7], а для кормових потреб — відповідно до методичних рекомендацій [8].
7.5 Кожну партію насіння сої супроводжують свідоцтвом про вміст пестицидів, токсичних елементів, мікотоксинів, радіонуклідів та посвідченням або сертифікатом про якість.

8 МЕТОДИ КОНТРОЛЮВАННЯ

8.1 Відбирають проби згідно з ГОСТ 10852; ДСТУ 3355.
8.2 Визначають вологість згідно з ГОСТ 10856; ГОСТ 29143 (ИСО 712–85); ГОСТ 29144 (ИСО 711–85); ДСТУ 4117.
8.3 Визначають запах і колір згідно з ГОСТ 27988.
8.4 Визначають зернову, сміттєву домішки згідно з ГОСТ 10854, ГОСТ 30483.
8.5 Визначають зараженість шкідниками згідно з ГОСТ 10853; ДСТУ ISO 6639-1; ДСТУ ISO 6639-2; ДСТУ ISO 6639-3; ДСТУ ISO 6639-4.
Примітка. Стандарти ISO на методи контролювання якості використовують, якщо це передбачено контрактом, для експортування насіння сої.
8.6 Визначають масову частку білка згідно з ГОСТ 10846.
8.7 Визначають масову частку олії згідно з ГОСТ 10857.
8.8 Визначають токсичні елементи: готують проби для аналізування згідно з ГОСТ 26929, визначають ртуть згідно з ГОСТ 26927, миш’як — згідно з ГОСТ 26930, мідь — згідно з ГОСТ 26931, свинець — згідно з ГОСТ 26932, кадмій — згідно з ГОСТ 26933, цинк — згідно з ГОСТ 26934.
8.9 Визначають пестициди у продовольчому насінні сої згідно з ДСанПіН 8.8.1.2.3.4-000 [9], у кормовому — згідно з ГОСТ 13496.20.
8.10 Визначають мікотоксини у продовольчому насінні сої згідно з методами, затвердженими Міністерством охорони здоров’я: афлатоксин В1 — згідно з МР №2273–80 [10] або з МУ № 4082–86
[11], ДСТУ EN 12955; зеараленон — згідно з МР № 2964–84 [12]; Т-2 токсин — згідно з МУ № 3184–84
[13]; дезоксиніваленол (вомітоксин) — згідно з МУ № 3940–85 [14] або МУ № 5177–90 [15]; охратоксин А — згідно з ДСТУ EN ISO 15141–1 або ДСТУ EN ISO 15141–2; у кормовому насінні сої: зеараленон і Т-2 токсин — згідно ГОСТ 28001; дезоксиніваленол (вомітоксин) — згідно з МУ № 3940–85 [14]
або МУ № 5177–90 [15]; афлатоксин В1, зеараленон і Т-2 токсин — за методами, затвердженими Міністерством сільського господарства України № 15-14/23 [16].
8.11 Визначають радіонукліди: стронцій-90 — згідно з МУ № 5778 [17] і цезій-137 — згідно з МУ №5779 [18].

9 ТРАНСПОРТУВАННЯ І ЗБЕРІГАННЯ

9.1 Сою перевозять насипом транспортом усіх видів відповідно до правил перевезень вантажів, чинних для транспорту цього виду.
9.2 Транспортні засоби повинні бути чистими, без сторонніх запахів. Під час навантажування, перевезення і розвантажування насіння сої повинно бути захищене від атмосферних опадів.
9.3 Сою розміщують і зберігають у чистих, сухих, без сторонніх запахів, не заражених шкідниками зерносховищах відповідно до санітарних правил і умов зберігання, затверджених в установленому порядку в Україні.
9.4 Під час розміщення, транспортування та зберігання насіння сої враховують її стан, зазначений у таблиці 2.

Таблиця 2 — Стан сої за вологістю та засміченістю

Стан зерна сої  Вологість, %  Олійна домішка, %  Сміттєва домішка, %  
 За вологістю:    
 сухе  Не більше ніж 12,0   
 середньої сухості  12,1—14,0   
 вологе  14,1—16,0   
 сире  16,1 і більше   
 За засміченістю:    
 чисте   Не більше ніж 6,0  Не більше ніж 2,0
 середньої чистоти   6,1—10,0  2,1—3,0
 сміттєве   10,1 і більше  3,1 і більше
    
    

    
10 ГАРАНТІЇ ПОСТАЧАЛЬНИКА

Підприємство-постачальник гарантує відповідність насіння сої вимогам цього стандарту в разідотримування умов транспортування і зберігання.

ДОДАТОК А
(обов’язковий)
МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМИЙ ВМІСТ
ШКІДЛИВИХ РЕЧОВИН У НАСІННІ СОЇ

Показникпродовольчі і технічні потреби 
 та експортування
кормові  потреби  
 Токсичні елементи, мг/кг:  
 свинець 0,5 5
 кадмій 0,1 0,3
 миш’як 0,2 0,5
 ртуть 0,02 0,1
 мідь 10 30
 цинк 50 50
 Мікотоксини,мг/кг:  
 афлатоксин В1
 0,005 0,005
 зеараленон 1,0 2—3
 Т-2 токсин 0,1 0,2
 дезоксиніваленол (вомітоксин) 0,5—1,0 1—2
 Радіонукліди,Бк/кг:  
 стронцій-9030 100
 цезій-137 50 600
 Пестициди:
Перелік пестицидів, за якими контролюють насіння сої, залежить від
використовування їх на конкретній території та його узгоджують зі
службами Міністерства охорони здоров’я і ветеринарної медицини
України


ДОДАТОК Б
(довідковий)
БІБЛІОГРАФІЯ

1 Медико-биологические требования и санитарные нормы качества продовольственного сырья и пищевых продуктов, утвержденные Министерством здравоохранения СССР 01.08.89 № 5061 (Медико- біологічні вимоги і санітарні норми якості продовольчої сировини і харчових продуктів, затверджені Міністерством охорони здоров’я СРСР 01.08.89 № 5061)
2 ГН 6.6.1.1–130 Державні гігієнічні нормативи «Допустимі рівні вмісту радіонуклідів Cs-137 і Sr-90 у продуктах харчування та питній воді», затверджені МОЗ України 03.05.2006 № 256.
3 Обов’язковий мінімальний перелік досліджень сировини, продукції тваринного та рослинного походження, комбікормової сировини, комбікормів, вітамінних препаратів та інш., які слід проводити в державних лабораторіях ветеринарної медицини і за результатами яких видається ветеринарне
свідоцтво (Ф-2), затверджений наказом Державного департаменту ветеринарної медицини України 03.11.98 № 16
4 Правила техники безопасности и производственной санитарии на предприятиях по хранению и переработке зерна в системе хлебопродуктов, утвержденные Министерством хлебопродуктов СССР 18.04.88 № 99–88 (Правила техніки безпеки і виробничої санітарії на підприємствах зі зберігання і переробляння зерна у системі хлібопродуктів, затверджені Міністерством хлібопродуктів СРСР 18.04.88 № 99–88)
5 ДСП 201–97 Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними та біологічними речовинами), затверджені Міністерством охорони здоров’я України 09.07.97 № 201
6 СанПиН 42-128-4690–88 Санитарные правила содержания территорий населенных мест, утвержденные Минздравом СССР 05.08.88 № 4690–88 (Санітарні правила утримання територій населених місць, затверджені Міністерством охорони здоров’я СРСР 05.08.88 № 4690–88)
7 МР 4.4.4-108–2004 Методичні рекомендації «Періодичність контролю продовольчої сировини та харчових продуктів за показниками безпеки», затверджені Міністерством охорони здоров’я України 02.07.2004 № 329
8 Методичні рекомендації «Порядок і періодичність контролю комбікормів і комбікормової сировини за показниками безпеки», затверджені Міністерством агропромислового комплексу України 03.10.97
9 ДСанПіН 8.8.1.2.3.4-000–2001 Допустимі дози, концентрації, кількості та рівні вмісту пестицидів у сільськогосподарській сировині, харчових продуктах, повітрі робочої зони, атмосферному повітрі, воді водоймищ, ґрунті, затверджені Міністерством охорони здоров’я України від 20.09.2001 № 137
10 Методические рекомендации по обнаружению, идентификации и определению содержания афлатоксинов в продовольственном сырье и пищевых продуктах, утвержденные Минздравом СССР
10.12.80 № 2273–80 (Методичні рекомендації з виявлення, ідентифікації і визначання вмісту афлатоксинів у продовольчій сировині і харчових продуктах, затверджені Мінздравом СРСР 10.12.80 № 2273–80)
11 Методические указания по обнаружению, идентификации и определению содержания афлатоксинов в продовольственном сырье и пищевых продуктах с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии, утвержденные Минздравом СССР 20.03.86 № 4082 (Методичні вказівки з виявлення, ідентифікації і визначання вмісту афлатоксинів у продовольчій сировині і харчових продуктах за допомогою високоефективної рідинної хроматографії, затверджені МОЗ СРСР 20.03.86 №4082)
12 Методические рекомендации по обнаружению, идентификации и определению содержания зеараленона в пищевых продуктах, утвержденные Минздравом СССР 23.01.84 № 2964 (Методичні рекомендації з виявлення, ідентифікації і визначання вмісту зеараленону в харчових продуктах, за-
тверджені Мінздравом СРСР 23.01.84 № 2964)
13 Методические указания по обнаружению, идентификации и определению Т-2 токсина в пищевых продуктах, утвержденные Минздравом СССР 29.12.84 № 3184 (Методичні вказівки з виявлення, ідентифікації і визначання Т-2 токсину в харчових продуктах, затверджені МОЗ СРСР 29.12.84 № 3184)
14 Методические указания по обнаружению, идентификации и определению содержания дезоксиниваленола (вомитоксина) в зерне и зернопродуктах, утвержденные Минздравом СССР 10.10.85 №3940–85 (Методичні вказівки з виявлення, ідентифікації і визначання вмісту дезоксиніваленолу (вомітоксину) в зерні і зернопродуктах, затверджені МОЗ СРСР 10.10.85 № 3940–85)
15 Методические указания по обнаружению, идентификации и определению содержания дезоксиниваленола (вомитоксина) и зеараленона в зерне и зернопродуктах, утвержденные Минздравом СССР 01.06.90 № 5177 (Методичні вказівки з виявлення, ідентифікації і визначання вмісту дезоксині-
валенолу (вомітоксину) і зеараленону в зерні і зернопродуктах, затверджені Міністерством охорони здоров’я СРСР 01.06.90 № 5177)
16 Правила одночасного виявлення афлатоксину В1, патуліну, стеригматоцистину, Т-2 токсину та зеараленону в різних кормах, затверджені Міністерством сільського господарства і продовольства України 09.04.96 № 15-14/23
17 Методические указания «Определение в пищевых продуктах стронция-90», утвержденные Минздравом СССР 04.01.91 № 5778–91 (Методичні вказівки «Визначання в харчових продуктах стронцію-90», затверджені Міністерством охорони здоров’я СРСР 04.01.91 № 5778–91)
18 Методические указания «Определение в пищевых продуктах цезия-137», утвержденные Минздравом СССР 04.01.91 № 5779–91 (Методичні вказівки «Визначання в харчових продуктах цезію137», затверджені Міністерством охорони здоров’я СРСР 04.01.91 № 5779-91).Ми постачаємо та монтуємо обладнання для ферм ВРХ - доїння, годівля, вентиляція та комфорт тварин. З сайтом знайомі 3 роки та задоволені співпрацею. Дякуємо за відмінний сайт!
Мы оцинковываем новые объекты или восстанавливаем цинковое покрытие у старых агро-объектов уже 19 лет, члены АФЗУ 5 лет, но только с подачей рекламы в рассылках смс и электронных письмах, которые адресно доходят до лиц заинтересованных в нашей работе и способных принимать самостоятельные решения, наши предложения стали превращаться в реальные контракты. Сайт продуман и удобен в использовании. Он реально помогает выжить в нынешнем не простом положении среднего бизнеса и агро-сектора Украины. Дай Бог вам здоровья!
На этом сайте собрана реальная база . После СМС рассылки по конвейерным роликам , в течении 3-4 часов 5 телефоных звонков. Очень даже хороший результат по сравнению с другими торговыми порталами. СПАСИБО.
Так як наша компанія спеціалізується на будівництві ангарів, ремонті покрівель та реконструкції складів, то основними нашими клієнтами вже багато років є аграрії. Тому періодично на kolosok.info замовляємо СМС розсилку, щоб знайти нових клієнтів. Дуже задоволені такою функціює. За невеликі гроші ми в такий спосіб можемо швидко повідомити про себе нашій цільовій аудиторії. Дуже задоволені.
Приятно с Вами работать.Огромное спасибо.
Благодарим администрацию сайта за хорошую возможность покупок-продаж!!!Спасибо всем за долгое и надежное партнерство! Всем успеха!!!
Услугами этого сайта пользуемся более 5 лет. Благодарим сотрудников за оперативную и качественную работу. С помощью рекламы на этом сайте продукция нашего предприятия стала более известной и востребованной как внутреннем так и на внешнем рынках.
Благодарность сайту! Действительно помогает с поиском клиентов, профессиональная подержка персонала!
Спасибо за работу! Пользовалась сайтом и агродоской- очень удобно и доступно! Перестали сотрудничать с другими сайтами - на этом сайте наиболее полная и достоверная информация.
Щиро дякуємо за якісний інформаційний сайт. Працює відмінно, гарне наповнення, успіху Вам, а всій українській землі процвітання !!!