ДСТУ 7044:2009. ВИРОБИ ХЛІБОБУЛОЧНІ ПРАВИЛА ПРИЙМАННЯ, МЕТОДИ ВІДБИРАННЯ ПРОБ, МЕТОДИ ВИЗНАЧАННЯ ОРГАНОЛЕПТИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ І МАСИ ВИРОБІВ

Правила приймання, методи відбирання проб, методи визначання органолептичних показників

і маси виробів

ДСТУ 7044:2009

Видання офіційне

 

Київ

ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ 2009


ПЕРЕДМОВА


 1. РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Хлібобулочні та макаронні вироби» (ТК 153) слільно з ЦКВЛ Укоолслілки, Всеукраїнською асоціацією лекарів


РОЗРОБНИКИ: Л. Білічак; М. Бондар; Г. Кулічкін (науковий керівник); О. Погоріла; Т. Пшенична; Г. Рябець; Б. Шестопалов, канд. екон. наук


 1. ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держсложивстандарту України від 25 червня 2009 р. № 233
 2. УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 5667-65)


Право власності на цей документ належить державі. Відтворювати, тиражувати і розповсюджувати його повністю чи частково на будь-яких носіях інформації без офіційного дозволу заборонено. Стосовно врегулювання прав власності треба звертатися до Держспоживстандарту України


Держспоживстандарт України, 2009 і

ЗМІСТ

с.

 1. Сфера застосування1
 2. Нормативні посилання1
 3. Терміни та визначення понять2
 4. Правила приймання2
 5. Методивідбирання проб2
 6. Методивизначання органолептичних показників4
 7. Методивизначання маси4
 8. Вимогищодо безпеки5
 9. Вимогищодо охорони довкілля5
 10. Додаток А Бібліографія5


ДСТУ 7044:2009 НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ ВИРОБИ ХЛІБОБУЛОЧНІ


Правила приймання, методи відбирання проб, методи визначання органолептичних показників і маси виробів

ИЗДЕЛИЯ ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ

Правила приемки, методы отбора проб, методы определения органолептических показателей и массы изделий

BAKERY PRODUCTS

Rules of accepting, methods of selecting samples, methods of defining organoleptic indexes and mass products

Чинний від 2010-01-01


 1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ


Цей стандарт поширюється на вироби хлібобулочні і встансвлює правила їх приймання, методи відбирання проб для визначання органслептичних, фізико-хімічних показників, стану пакування і маркування та методи визначання органслептичних показників і маси виробів.


Вимоги щодо безпеки викладене у розділах 8 та 9.


 1. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ


у цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:


ДСТУ 2120-93 Хлібопекарське виробництво. Терміни та визначення

ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности (ССБП. Шум. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека, загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны СБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.012-90 ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования (ССБП. Вібраційна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.2.061-81 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности к рабочим местам (ССБП. Устаткування виробниче. Загальні вимоги щодо безпеки робочих місць)

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями (Охорона природи. Атмосфера. Правила встановлення допустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами)

ГОСТ 18321-73 Статистический контроль качества. Методы случайного отбора выборок штучной продукции (Статистичний контроль якості. Методи випадкового відбирання вибірок штучної продукції)

ГОСТ 24104-88 Бесы лабораторные общего назначения и образцовые. Общие технические

условия (Баги лабораторні загальної призначеності та зразкові. Загальні технічні умови).


видання офіційне


 1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ


У цьому стандарті використано терміни, установлені в ДСТУ 2120, а також:


 1. представницька вибірка


Визначена кількість одиниць пакування або не упакованих виробів хлібобулочних, яку відібраної з однієї партії для контролювання і яка достатньо відображає властивості цієї партії виробів хлібобулочних


 1. точкова проба


Кількість виробів хлібобулочних, відібраних від представницької вибірки одночасно для отримання об"єднаної проби


 1. об"єднана проба


Проба, що складається з декількох точкових проб


 1. лабораторна проба


Визначена кількість виробів хлібобулочних, яку відібрано від об"єднаної проби для лабораторних] досліджень продукції.


 1. ПРАВИЛА ПРИЙМАННЯ
  1. Вироби хлібобулочні приймають партіями.


Партією вважають:


на виробничому підприємстві у разі безперервного процесу приготування тіста — вироби однієї назви, виготовлені однією бригадою протягом однієї зміни на одній технологічній лінії; у разі порційного процесу приготування тіста — вироби однієї назви, виготовлені однією бригадою протягом однієї зміни з однієї порції тіста;


у торгівельній мережі — вироби однієї назви, які одержано за однією товарно-транспортною накладною.


 1. Для перевіряння якості виробів на відповідність вимогам стандарту проводять приймально-здавальні і періодичні випробовування.


Приймально-здавальним випробовуванням підлягає кожна партія продукції за органолептичними] показниками, масою нетто, станом пакування та маркування.


Періодичні випробовування проводять для визначання фізико-хімічних показників згідно з нормативним документом на відповідний вид продукції.


 1. МЕТОДИ ВІДБИРАННЯ ПРОБ
  1. Методи відбирання проб хліба та булочних виробів
   1. Показники: форму, поверхню, колір і масу, стан пакування і маркування контролюють на 2—З лотках від кожної вагонетки, контейнера, стелажа або 10 % виробів від кожної полиці. Результат-ти контролювання розповсюджують на вагонетку, контейнер, стелаж, полицю, від яких відбирали про-дукцію. У разі отримання незадовільних результатів провадять контроль із розбраковуванням.
   2. Для контролювання органолептичних показників (крім форми, поверхні, кольору та стану пакування і маркування) і фізико-хімічних показників складають об"єднану пробу способом «розсип» згідно з ГОСТ 18321.
   3. Об"єднану пробу відбирають так: з вагонеток, контейнерів, стелажів, полиць, корзин, лотків або ящиків відбирають точкові проби у вигляді окремих виробів у кількості:


0,2 % від усієї партії, але не менше ніж 5 штук — якщо маса окремого виробу становить від 1 до З кг;


0,3 % від усієї партії, але не менше ніж 10 штук — якщо маса окремого виробу становить менше] ніж 1 кг.


 1. Органолептичні і фізико-хімічні показники визначають на виробах від об"єднаної проби відібраної відповідно до 5.1.3, методом «наосліп» згідно з ГОСТ 18321.
 2. Для контролювання органолептичних показників (крім форми, поверхні, кольору та стану пакування і маркування), а також наявності сторонніх включень, хрусту від мінеральної домішки, ознак хвороб і плісняви відбирають від об"єднаної проби п"ять одиниць продукції.
 3. Для контролювання фізико-хімічних показників від об"єднаної проби відбирають лабораторну пробу відповідно до таблиці 1.Таблиця 1 — Об"єм лабораторної проби залежно від маси виробу


Маса виробу, г

Лабораторна проба (кількість, шт.)

Понад 400

Не менше ніж 2

Від 400 до 200 включ.

» 200 » 100 »

100 і менше


 1. Фізико-хімічні показники визначають протягом установленого строку придатності продукції, але не раніше ніж через 1 год для дрібноштучних виробів масою 200 г і менше, і не раніше ніж через З год. для інших виробів після виймання з печі.
 2. Результати оцінювання лабораторної проби розповсюджують на всю партію.
  1. Методи відбирання проб виробів зниженої вологості
   1. Для контролювання органолептичних і фізико-хімічних показників, стану пакування, маркування і маси нетто фасованої продукції складають представницьку вибірку методом «розсип» згідно ЗҐОСТ18321.
   2. Кількість одиниць транспортного пакування, що складає представницьку вибірку, зазначено у таблиці 2.Таблиця 2 — Об"єм представницької вибірки залежно від маси партії


Маса партії, т

Кількість одиниць транспортного паковання, шт.

Для бубличних і сухарних виробів: до 1,0 включ, понад 1,0 » 3,0 »

» 3,0

Для соломки та паличок хлібних: до 0,4 включ, понад 0,4

5

10

15

5 ящиків, 10 пачок або пакетів 10 ящиків, пачок або пакетів

 


У разі отримання незадовільних результатів щодо форми, поверхні, кольору, маси, стану пакування та маркування провадять контроль із розбраковуванням.


 1. Органолептичні (крім форми, поверхні, кольору та стану пакування і маркування) і фізико-хімічні показники визначають на виробах від представницької вибірки, відібраної згідно з
 2. методом «наосліп» згідно з ГОСТІ8321.
 3. Для отримання об"єднаної проби з кожної одиниці транспортного пакування вагових виробів відбирають точкові проби, а з кожної одиниці транспортного пакування фасованих виробів відбирають не менше ніж 2 одиниці спожиткового пакування, з яких відбирають точкові проби.


Загальна маса об"єднаної проби повинна бути не менше ніж 1,0 кг.


 1. В об"єднаній пробі визначають: кількість виробів в одному кілограмі, розміри соломки, масову частку лому, крихти та паличок, що злиплися, кількість лому, окрайців і сухарів меншого розміру, внутрішній стан, крихкість, смак і запах.
 2. З об"єднаної проби для визначання фізико-хімічних показників, коефіцієнта набухання бубличних виробів, розмірів соломки, хрусткості сухарів відбирають лабораторну пробу, в штуках, не менше ніж:


для бубликів — 3; для баранок — 8; для сушок —12; для сухарів —15;

для соломки, паличок хлібних—10.


 1. Для визначання вологості і кислотності з лабораторної проби відбирають, у штуках, не менше ніж:


для бубликів — 2; для баранок — 3; для сушок — 6; для сухарів — 8;

для соломки, паличок хлібних — 8.


 1. Фізико-хімічні показники визначають протягом установленого строку придатності продукції, але не раніше ніж через З год для бубликів і не раніше ніж через 6 год — для баранок, сушок, сухарів, соломки та паличок хлібних після виймання з печі.
 2. Результати оцінювання об"єднаної або лабораторної проби розповсюджують на всю партію.
 3. Під час перевіряння якості виробів контролювальними організаціями відбирають три лабораторні проби:


на виробничому підприємстві дві з них пакують у папір і обв"язують шпагатом, пломбують або опечатують і відправляють у лабораторію контролювальної організації, третю — аналізують у лабораторії підприємства-виробника;


у торгівельній мережі пакують аналогічно всі три лабораторні проби, дві з яких відправляють у лабораторію контролювальної організації, третю — в лабораторію підприємства-виробника продукції.


У лабораторії контролювальної організації аналізують одну пробу, другу, упаковану, зберігають, якщо виникне розбіжність в оцінці якості. У цьому разі пробу аналізують разом із представником підприємства-виробника за дотримання вимог 5.1.7 і 5.2.8.


 1. Лабораторні проби потрібно супроводжувати актом відбирання, в якому зазначають:

 • позначення цього стандарту;
 • назву виробу та позначення стандарту, згідно з яким продукцію вироблено;
 • назву та повну адресу і телефон виробника;
 • дату і місце відбирання проб;
 • масу нетто і номер партії;
 • час виймання виробу з печі;
 • показники, які потрібно визначитиу пробах;
 • прізвища, посади і підписи посадових осіб, які відібрали проби.

 1. МЕТОДИ ВИЗНАЧАННЯ ОРГАНОЛЕПТИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ
  1. Органолептичні показники: форму,поверхню,коліртастанпакуванняімаркування,—


визначають огляданням усього хліба та булочних виробів,відібранихзгідноз5.1.1, таусіх виробів зниженої вологості, відібраних згідно з 5.2.2.


 1. Органолептичні показники (крім форми, поверхні, кольору та стану пакування і маркування) визначають за допомогою органів чуття (смаку, нюху, дотику, зору) на виробах, відібраних згідно з 5.1.5 для хліба та булочних виробів, на підставі оцінки якості виробів, відібраних згідно з 5.2.3 для виробів) зниженої вологості.
 2. МЕТОДИ ВИЗНАЧАННЯ МАСИ
 3. Під час визначання маси виробу застосовують:

 • ваги лабораторні четвертого класу точності з найбільшою межею зважування 1,0 кг — згідної З ГОСТ24104;

 1. Перед проведенням вимірювань перевіряють правильність установлення вагів.
 2. Середню масу 10 штук виробів або масу нетто 10 одиниць пакування визначають поштучним зважуванням 10 виробів або 10 одиниць без пакування, які відібрані згідно з 5.1.1. Середню масу (нетто) виробу визначають як середньоарифметичну величину за результатами окремих зважувань.


Дозволено одночасне зважування 10 виробів або 10 одиниць без пакування, або по декілька виробів або одиниць без пакування на тих самих вагах із підсумовуванням результатів окремих зважувань.


 1. Масу окремого виробу або масу нетто окремої одиниці пакування визначають поштучним зважуванням не менше ніж 10 виробів або 10 одиниць без пакування, які відібрані згідно з 5.1.1.
 2. Відхили середньої маси 10 штук виробів або середньої маси нетто 10 одиниць пакування, а також відхили маси окремого виробу або маси нетто окремої одиниці пакування визначають як різницю між результатами зважувань згідно із 7.3 та 7.4 і установленою масою одного виробу або масою нетто однієї одиниці паковання, яку віднесено до установленої маси (нетто) і виражено у відсотках.
 3. Відхили маси (нетто) повинні відповідати установленим стандартам на хлібобулочні вироби.
 4. ВИМОГИ ЩОДО БЕЗПЕКИ
  1. Під час приймання, відбирання проб, визначання органолептичних показників і маси виробів потрібно дотримуватися правил безпеки, передбачених [1] і [2].
  2. Повітря робочої зони має відповідати вимогам ГОСТ 12.1.005.
  3. Робочі місця мають відповідати вимогам ГОСТ 12.2.061.
  4. Рівень шуму на робочих місцях не повинен перевищувати рівнів, установлених ГОСТ
 5. і [3].
  1. Вібраційна безпека і санітарні норми вібрації на робочому місці мають відповідати вимогам ГОСТ 12.1.012 і [4].
  2. Мікроклімат виробничих приміщень має відповідати вимогам [5].
  3. Пожежна безпека має відповідати вимогам ГОСТ 12.1.004.
  4. Освітлення приміщень має відповідати вимогам [6].
 6. ВИМОГИ ЩОДО ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ
  1. Стічні води, що утворюються, потрібно очищувати і вони мають відповідати вимогам [7].
  2. Охорона атмосферного повітря населених пунктів — згідно з вимогами ГОСТ 17.2.3.02 і


Ми постачаємо та монтуємо обладнання для ферм ВРХ - доїння, годівля, вентиляція та комфорт тварин. З сайтом знайомі 3 роки та задоволені співпрацею. Дякуємо за відмінний сайт!
Мы оцинковываем новые объекты или восстанавливаем цинковое покрытие у старых агро-объектов уже 19 лет, члены АФЗУ 5 лет, но только с подачей рекламы в рассылках смс и электронных письмах, которые адресно доходят до лиц заинтересованных в нашей работе и способных принимать самостоятельные решения, наши предложения стали превращаться в реальные контракты. Сайт продуман и удобен в использовании. Он реально помогает выжить в нынешнем не простом положении среднего бизнеса и агро-сектора Украины. Дай Бог вам здоровья!
На этом сайте собрана реальная база . После СМС рассылки по конвейерным роликам , в течении 3-4 часов 5 телефоных звонков. Очень даже хороший результат по сравнению с другими торговыми порталами. СПАСИБО.
Так як наша компанія спеціалізується на будівництві ангарів, ремонті покрівель та реконструкції складів, то основними нашими клієнтами вже багато років є аграрії. Тому періодично на kolosok.info замовляємо СМС розсилку, щоб знайти нових клієнтів. Дуже задоволені такою функціює. За невеликі гроші ми в такий спосіб можемо швидко повідомити про себе нашій цільовій аудиторії. Дуже задоволені.
Приятно с Вами работать.Огромное спасибо.
Благодарим администрацию сайта за хорошую возможность покупок-продаж!!!Спасибо всем за долгое и надежное партнерство! Всем успеха!!!
Услугами этого сайта пользуемся более 5 лет. Благодарим сотрудников за оперативную и качественную работу. С помощью рекламы на этом сайте продукция нашего предприятия стала более известной и востребованной как внутреннем так и на внешнем рынках.
Благодарность сайту! Действительно помогает с поиском клиентов, профессиональная подержка персонала!
Спасибо за работу! Пользовалась сайтом и агродоской- очень удобно и доступно! Перестали сотрудничать с другими сайтами - на этом сайте наиболее полная и достоверная информация.
Щиро дякуємо за якісний інформаційний сайт. Працює відмінно, гарне наповнення, успіху Вам, а всій українській землі процвітання !!!