ДСТУ 6039:2008. ВИНА, КОНЬЯКИ УКРАЇНИ, НАПОЇ МЕТОДИ ВИЗНАЧАННЯ ПОВНОТИ НАЛИВУ У СПОЖИТКОВУ ТАРУ

Методи визначання повноти наливу у спожиткову тару

ДСТУ 6039:2008

Видання офіційне

Київ

ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ 2009


ПЕРЕДМОВА


 1. РОЗРОБЛЕНО: Національний інститут винограду і вина «Магарач», Державне підприємство «Проектно-конструкторський технологічний інститут «Плодмашпроект», Корпорація «Укрвинпром»


РОЗРОБНИКИ: А. Авідзба, д-р с.-г. наук; М. Агафонов; Р. Білан; В. Гержикова, д-р техн. наук; В. Гончаренко; Т. Горбова; О. Дернова; В. Загоруйко, д-р техн. наук; І. Кречетов, канд. техн. наук; О. Макаров, д-р техн. наук; Ю. Огай, канд. техн. наук; О. Палєха, канд. с.-г. наук; Л. Стрельницький; Н. Толстенко, канд. техн. наук; В. Фуркевич, канд. техн. наук; А. Яланецький, канд. техн. наук


 1. ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 22 грудня 2008 р. № 485
 2. УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 23943-80)


Право власності на цей документ належить державі.


Відтворювати, тиражувати і розповсюджувати його повністю чи частково на будь-яких носіях інформації без офіційного дозволу заборонено.


Стосовно врегулювання прав власності треба звертатися до Держспоживстандарту України


Держспоживстандарт України, 2009

ЗМІСТ

С.

 1. Сфера застосування1
 2. Нормативні посилання 1
 3. Визначання фактичного об’ємупідчасрозливання«за об’ємом»2
 4. Визначання фактичного об’ємупідчасрозливання«за рівнем»2


ДСТУ 6039:2008 НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ ВИНА, КОНЬЯКИ УКРАЇНИ, НАПОЇ

Методи визначання повноти наливу у спожиткову тару

ВИНА, КОНЬЯКИ УКРАИНЫ, НАПИТКИ

Методы определения полноты налива в потребительскую тару

WINES, COGNACS UKRAINIAN, DRINKS

Methods of determination of filling in a consumer container

Чинний від 2010-01-01


 1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ


Цей стандарт поширюється на вина, що не містять діоксид вуглецю, виноградні і плодово- ягідні, коньяки України, бренді, шампанське України, вина ігристі та газовані виноградні і плодово-ягідні, сидри, напої на основі вина, напої слабоалкогольні плодові та виноградні, напої міцні з виноградних та плодових спиртів, вермути і встановлює методи визначання повноти наливу у спожиткову тару під час розливання «за об’ємом» та за «рівнем».


Вимоги цього стандарту обов’язкові для всіх суб’єктів підприємницької діяльності, що діють в Україні, незалежно від форм власності та організаційно-правових форм господарювання, які виконують роботи в означеній сфері.


 1. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ


У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:


ДСТУ ГОСТ 164:2009 Штангенрейсмаси. Технічні умови

ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Технические условия (Посуд мірний лабораторний скляний. Циліндри, мензурки, колби, пробірки. Технічні умови)

ГОСТ 12738-77 Колбы стеклянные с градуированной горловиной (Колби скляні з поградуйо- ваною горловиною)

ГОСТ 13646-68 Термометры стеклянные ртутные, для точных измерений. Технические условия (Термометри скляні ртутні, для точних вимірювань. Технічні умови)

ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры (Посуд й обладнання лабораторні скляні. Типи, основні параметри й розміри)

ГОСТ 28498-90 Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические условия. Методы испытаний (Термометри рідинні скляні. Загальні технічні умови. Методи випробовування)

ГОСТ 29227-91 (ИСО 835-1-81) Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные. Часть 1. Общие требования (Посуд лабораторний скляний. Піпетки поградуйовані. Частина 1. Загальні вимоги)


Видання офіційне


 1. ВИЗНАЧАННЯ ФАКТИЧНОГО ОБ’ЄМУ ПІД ЧАС РОЗЛИВАННЯ «ЗА ОБ’ЄМОМ»
  1. Суть методу


Метод засновано на вимірюванні об’єму вина, коньяку України, напою у спожитковій тарі за допомогою колби з поградуйованою горловиною.


 1. Засоби вимірювальної техніки:

 • колби скляні з поградуйованою горловиною — згідно з ГОСТ 12738;
 • колби мірні — згідно з ГОСТ 1770;
 • піпетки 6-2-5; 6-2-10 — згідно з ГОСТ 29227;
 • циліндри — згідно з ГОСТ 1770;
 • термометри із ціною поділки не більше ніж 0,5 °С і межами вимірів від 0 °С до


50 оС — згідно з ГОСТ 28498;


 • лійки типу В — згідно з ГОСТ 25336;
 • секундомір — згідно з чинними нормативними документами або годинники пісочні на 2 хв.


Усі засоби вимірювання повинні мати свідоцтво про повірку або відтиски повірочних тавр.


 1. Проведення випробовування
  1. Колбу з поградуйованою горловиною ополіскують досліджуваними вином, коньяком України, напоєм. Залишок промивної рідини зливають так, щоб витекли останні краплі, які накопичені на горловині колби. Потім із пляшки (посуду), що перевіряють, рідину наливають через лійку в колбу з поградуйованою горловиною.


Після того,якрідинаіз пляшки(посуду) будеповністюзлита,пляшку(посуд)витримують


у положенні горловиною вниз ще 2хвйвизначаютьоб’ємрідиниу колбізарівнем нижнього краю меніску.


Якщо рівень рідини буде вище за верхню позначку на колбі, то надмір рідини відбирають піпеткою до середньої позначки і визначають об’єм рідини у піпетці. Якщо рівень рідини буде нижче за середню позначку на колбі, то недолік рідини вносять із піпетки до середньої позначки і відзначають об’єм рідини, який був вилитий з піпетки. Одразу після вимірювання об’єму рідини, вимірюють її температуру.


Примітка 1. Дозволено замість колби з поградуйованою горловиною застосовувати мірну колбу відповідної місткості.


Ополіскування мірної колби рідиною, яку наливають із пляшки (посуду) чи іншої харчової тари, відбирання або додаткове внесення досліджуваної рідини піпеткою проводять так, як вказано для колби з поградуйованою горловиною.


Примітка 2. Якщо напої розливають у сувенірні пляшки або художньо оформлений посуд, номінальна місткість яких не відповідає місткості колб із поградуйованою горловиною, фактичний об’єм визначають за допомогою мірних циліндрів.


 1. Обробляння результатів
  1. Якщо об’єм рідини виявився вище чи нижче позначки на колбі, то фактичний об’єм (V) у см3 обчислюють за формулою:
 • = V1 +Vn(1)

1

 • = V1 -V^(2)


де V1 — об’єм, до якого рідину доведено у колбі, см3;

Vn — об’єм рідини, відібраний піпеткою або внесений піпеткою, см3.


 1. Якщо температура рідини відрізняється від (20 ± 0,5) оС, то впроваджують поправку до вимірювального об’єму, яку знаходять відповідно до чинних таблиць. Для міцних напоїв і коньяків України користуються таблицею [1]; для вин, вермутів, слабоалкогольних напоїв користуються таблицею [2].


Результати обчислення зводять до цілого числа.


 1. ВИЗНАЧАННЯ ФАКТИЧНОГО ОБ’ЄМУ ПІД ЧАС РОЗЛИВАННЯ «ЗА РІВНЕМ»


Метод засновано на вимірюванні висоти пляшки і висоти налитого в неї вина, коньяку України, напою за допомогою штангенрейсмаса.


2

 1. Засоби вимірювальної техніки:

 • баня водяна або термостат;
 • штангенрейсмаси — згідно з ДСТУ ГОСТ 164;
 • термометри скляні ртутні лабораторні — згідно з ГОСТ 13646.

 1. Проведення випробовувань
 2. Готування до випробовування


Пляшку з рідиною вміщують у водяну баню або термостат, в яких підтримують температуру (20 ± 0,5) оС. Через 30 хв пляшку виймають із бані або термостата, витирають насухо і ставлять на горизонтальну поверхню, куди вміщують штангенрейсмас. Шампанське України та ігристі вина витримують у водяній бані або термостаті 45 хв. Вимірювальну ніжку штангенрейсмаса закріплюють у такому положенні, щоб її поверхня із ребром знаходилась унизу, а плоска — зверху.


 1. Вимірювання висоти пляшки


Вимірювальну ніжку штангенрейсмаса переміщують до торкання її ребра із верхньою поверхнею вінчика пляшки в лінії одного зі швів пляшки, потім ґвинтом фіксують рухому рамку і відраховують згідно шкали з ноніусом.


Вимірювання проводять двічі. За другим вимірюванням ребро вимірювальної ніжки повинно стикатися з верхньою поверхнею вінчика в лінії протилежного шва пляшки.


 1. Вимірювання висоти рідини у пляшці


Вимірювальну ніжку переміщують до збігання її ребра з нижнім краєм меніска рідини у пляшці. Для більш точного регулювання положення вимірювальної ніжки використовують мікрометричну подачу. Потім фіксують ґвинтом рухому рамку і відраховують згідно шкали з ноніусом. Вимірювання проводять двічі.


 1. Обробляння результатів
 2. Відстань від верхньої поверхні вінчика пляшки до рівня напою у пляшці (Н) у міліметрах обчислюють відповідно до формули:


Н = Н1 - Н2,(3)


де Н1 — висота пляшки, мм;

Н2 — висота рідини у пляшці, мм.


Результати паралельних визначань зводять до першого десяткового знака. Допустимі відхили між двома паралельними визначаннями не повинні перевищувати 0,5 мм.


За результат випробування беруть середнє арифметичне результатів двох паралельних визначань. Кінцевий результат зводять до цілого числа.Ми постачаємо та монтуємо обладнання для ферм ВРХ - доїння, годівля, вентиляція та комфорт тварин. З сайтом знайомі 3 роки та задоволені співпрацею. Дякуємо за відмінний сайт!
Мы оцинковываем новые объекты или восстанавливаем цинковое покрытие у старых агро-объектов уже 19 лет, члены АФЗУ 5 лет, но только с подачей рекламы в рассылках смс и электронных письмах, которые адресно доходят до лиц заинтересованных в нашей работе и способных принимать самостоятельные решения, наши предложения стали превращаться в реальные контракты. Сайт продуман и удобен в использовании. Он реально помогает выжить в нынешнем не простом положении среднего бизнеса и агро-сектора Украины. Дай Бог вам здоровья!
На этом сайте собрана реальная база . После СМС рассылки по конвейерным роликам , в течении 3-4 часов 5 телефоных звонков. Очень даже хороший результат по сравнению с другими торговыми порталами. СПАСИБО.
Так як наша компанія спеціалізується на будівництві ангарів, ремонті покрівель та реконструкції складів, то основними нашими клієнтами вже багато років є аграрії. Тому періодично на kolosok.info замовляємо СМС розсилку, щоб знайти нових клієнтів. Дуже задоволені такою функціює. За невеликі гроші ми в такий спосіб можемо швидко повідомити про себе нашій цільовій аудиторії. Дуже задоволені.
Приятно с Вами работать.Огромное спасибо.
Благодарим администрацию сайта за хорошую возможность покупок-продаж!!!Спасибо всем за долгое и надежное партнерство! Всем успеха!!!
Услугами этого сайта пользуемся более 5 лет. Благодарим сотрудников за оперативную и качественную работу. С помощью рекламы на этом сайте продукция нашего предприятия стала более известной и востребованной как внутреннем так и на внешнем рынках.
Благодарность сайту! Действительно помогает с поиском клиентов, профессиональная подержка персонала!
Спасибо за работу! Пользовалась сайтом и агродоской- очень удобно и доступно! Перестали сотрудничать с другими сайтами - на этом сайте наиболее полная и достоверная информация.
Щиро дякуємо за якісний інформаційний сайт. Працює відмінно, гарне наповнення, успіху Вам, а всій українській землі процвітання !!!