ДСТУ 4326:2004. ІРИС

Загальні технічні умови

ДСТУ 4326:2004

Видання офіційне

Київ

ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ 2004


ПЕРЕДМОВА


 1. РОЗРОБЛЕНО: Закрите акціонерне товариство «Укркондитер» Державного департаменту продовольства Міністерства аграрної політики України


РОЗРОБНИКИ: Ю. Кожанов, С. Бут (керівник розробки), В. Назаренко


 1. ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 17 серпня 2004 р. № 181
 2. УВЕДЕНО ВПЕРШЕ: (із скасуванням в Україні ГОСТ 6478-89)


Право власності на цей документ належить державі.


Відтворювати, тиражувати і розповсюджувати його повністю чи частково на будь-яких носіях інформації без офіційного дозволу заборонено.


Стосовно врегулювання прав власності треба звертатися до Держспоживстандарту України.


Держспоживстандарт України, 2004

ЗМІСТ

с.

 1. Сфера застосування 1
 2. Нормативні посилання 1
 3. Класифікація 3
 4. Технічні вимоги 4
 5. Вимоги щодо безпеки 8
 6. Вимоги щодо охорони довкілля 9
 7. Правила приймання 9
 8. Методи контролювання 9
 9. Транспортування та зберігання 9
 10. Гарантії виробника 10


ДСТУ 4326:2004 національний стандарт УКРАЇНИ ірис

Загальні технічні умови ИРИС

Общие технические условия TOFFEE General specifications

Чинний від 2005-07-01


 1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ


Цей стандарт поширюється на ірис — цукровий кондитерський виріб, отриманий уварюванням цукрово-патоко-молочного чи цукрово-патоко-фруктового сиропу з додаванням жиру та іншої кондитерської сировини, який поставляється споживачу.


Стандарт придатний для цілей сертифікації.


 1. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи: 
   


ДСТУ 2296-93 Національний знак відповідності. Форма, розміри, технічні вимоги та правила застосування

ДСТУ 2316-93 (ГОСТ 21-94) Цукор-пісок. Технічні умови

ДСТУ 3984-2000 Припаси і підварки (напівфабрикати). Загальні технічні умови ДСТУ 4274:2003 Консерви молочні. Молоко незбиране згущене з цукром. Технічні умови ДСТУ EN 12955-2001 Продукти харчові. Визначання афлатоксину-В! та суми афлатоксинів В!, В2, G та G2 у зернових культурах, фруктах із твердою шкіркою та похідних від них продуктах. Метод високоефективної рідинної хроматографії за допомогою постколонкової дериватизації та очищання на імунній колонці

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієничні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности (ССБП. Обладнання виробниче. Загальні вимоги до безпеки)

ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности (ССБП. Процеси виробничі. Загальні вимоги до безпеки)

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями (Охорона природи. Атмосфера. Правила встановлювання допустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами)

ГОСТ 37-91 Масло коровье. Технические условия (Масло коров’яче. Технічні умови)

ГОСТ 240-85 Маргарин. Общие технические условия (Маргарин. Загальні технічні умови)


Видання офіційне


ГОСТ 745-79 Фольга алюминиевая для упаковки. Технические условия (Фольга алюмінієва для паковання. Технічні умови)

ГОСТ 1341 -97 Пергамент растительный. Технические условия (Пергамент рослинний. Технічні умови)

ГОСТ 1760-86 Подпергамент. Технические условия (Підпергамент. Технічні умови)

ГОСТ 3898-56 Мука соевая дезодорированная. Технические условия (Борошно соєве дезодороване. Технічні умови)

ГОСТ 5897-90 Изделия кондитерские. Методы определения органолептических показателей качества, размеров, массы нетто и составных частей (Вироби кондитерські. Методи визначання органолептичних показників якості, размірів, маси нетто і складових частин)

ГОСТ 5899-85 Изделия кондитерские. Методы определения массовой доли жира (Вироби кондитерські. Методи визначання масової частки жиру)

ГОСТ 5900-73 Изделия кондитерские. Методы определения влаги и сухих веществ (Вироби кондитерські. Методи визначання вологи і сухих речовин)

ГОСТ 5901-87 Изделия кондитерские. Методы определения массовой доли золы и металломагнитной примеси (Вироби кондитерські. Методи визначання масової частки золи і металомагн- ітних домішок)

ГОСТ 5903-89 Изделия кондитерские. Методы определения сахара (Вироби кондитерські. Методи визначання цукру)

ГОСТ 5904-82 Изделия кондитерские. Правила приемки, методы отбора и подготовки проб (Вироби кондитерські. Правила приймання, методи відбирання і готування проб)

ГОСТ 7625-86 Бумага этикеточная. Технические условия (Папір етикетковий. Технічні умови) ГОСТ 7730-89 Пленка целлюлозная. Технические условия (Плівка целюлозна. Технічні умови) ГОСТ 9569-79 Бумага парафинированная. Технические условия (Папір парафінований. Технічні умови)

ГОСТ 10131-93 Ящики из древесины и древесных материалов для продукции пищевых отраслей промышленности, сельского хозяйства и спичек. Технические условия (Ящики з деревини і древ’яних матеріалів для продукції харчових галузей промисловості, сільського господарства і сірників. Технічні умови)

ГОСТ 11354-93 Ящики из древесины и древесных материалов многооборотные для продукции пищевых отраслей промышленности и сельского хозяйства. Технические условия (Ящики з деревини і древ’яних матеріалів багатообігові для продукції харчових галузей промисловості і сільського господарства. Технічні умови)

ГОСТ 13511-91 Ящики из гофрированного картона для пищевых продуктов, спичек, табака и моющих средств. Технические условия (Ящики з гофрованого картону для харчових продуктів, сірників, тютюну та мийних засобів. Технічні умови)

ГОСТ 13512-91 Ящики из гофрированного картона для кондитерских изделий. Технические условия (Ящики з гофрованого картону для кондитерських виробів. Технічні умови)

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (Маркування вантажів)

ГОСТ 15846-79 Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение (Продукція, яку відправляють в райони Крайньої Півночі та важкодоступні райони. Паковання, марковання, транспортування та зберігання)

ГОСТ 18510-87 Бумага писчая. Технические условия (Папір письмовий. Технічні умови) ГОСТ 21650-76Средства скрепления таро-штучных грузов в транспортных пакетах. Общие требования (Засоби скріплювання таро-штучних вантажів у транспортних пакетах. Загальні вимоги)

ГОСТ 23285-78 Пакеты транспортные для пищевых продуктов и стеклянной тары. Технические условия (Пакети транспортні для харчових продуктів и скляної тари. Технічні умови)

ГОСТ 24597-76 Средства скрепления таро-штучных грузов. Основные параметры и размеры (Засоби скріплювання таро-штучних вантажів. Основні параметри і разміри)

ГОСТ 24831 -81 Тара-оборудование. Типы, основные параметры и размеры (Тара-устаткован- ня. Типи, основні параметри і розміри)

ГОСТ 25268-82 Изделия кондитерские. Методы определения ксилита и сорбита (Вироби кондитерські. Методи визначання ксиліту і сорбіту)

ГОСТ 26663-85 Пакеты транспортные. Формирование с применением средств пакетирования. Общие технические требования (Пакети транспортні. Формування з використанням засобів пакетувания. Загальні технічні вимоги)

ГОСТ 26668-85 Продукты пищевые и вкусовые. Методы отбора проб для микробиологических анализов (Продукти харчові і смакові. Методи відбирання проб для мікробіологічних аналізів) ГОСТ 26669-85 Продукты пищевые и вкусовые. Подготовка проб для микробиологических анализов (Продукти харчові і смакові. Готування проб для мікробіологічних аналізів)

ГОСТ 26670-91 Продукты пищевые. Методы культивирования микроорганизмов (Продукти харчові. Методи культивування мікроорганізмів)

ГОСТ 26927-87 Сырье и продукты пищевые. Метод определения ртути (Сировина і продукти харчові. Методи визначання ртуті)

ГОСТ 26929-94 Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб. Минерализация для определения содержания токсичных элементов (Сировина і продукти харчові. Мінералізація і визначання вмісту токсичних елементів)

ГОСТ 26930-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения мышьяка (Сировина і продукти харчові. Методи визначання миш’яку)

ГОСТ 26931 -86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения меди (Сировина і продукти харчові. Методи визначання міді)

ГОСТ 26932-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения свинца (Сировина і продукти харчові. Методи визначання свинцю)

ГОСТ 26933-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения кадмия (Сировина і продукти харчові. Метод визначання кадмію)

ГОСТ 26934-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения цинка (Сировина і продукти харчові. Метод визначання цинку)

ГОСТ 26968-86 Сахар. Методы микробиологического анализа (Цукор. Методи мікробіологічного аналізування)

ГОСТ 26972-86 Зерно, крупа, мука, толокно для продуктов детского питания. Методы микробиологического анализа (Зерно, крупа, борошно, толокно для продуктів дитячого харчування. Методи мікробіологічного аналізування)

ГОСТ 27543-87 Изделия кондитерские. Аппаратура, материалы, реактивы и питательные среды для микробиологических анализов (Вироби кондитерські. Апаратура, матеріали, реактиви та живильні середовища для мікробіологічних аналізів)

ГОСТ 28414-89 Жиры для кулинарии, кондитерской и хлебопекарной промышленности. Общие технические условия (Жири для кулінарії, кондитерської та хлібопекарської промсловості. Загальні технічні умови).


3. КЛАСИФІКАЦІЯ


 1. Характеристики
 2. Залежно від способу виготовляння ірисної маси ірис поділяють на:

 • литий;
 • тиражений.

 1. Залежно від структури та консистенції ірис поділяють на:

 • литий напівтвердий;
 • тиражений;
 • напівтвердий;
 • м’який;
 • тягучий.

 1. Ірис може бути частково або повністю поглазурований чи мати інше зовнішнє оздоблення.

   


4. ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ


 1. Ірис виготовляють відповідно до вимог цього стандарту за рецептурами і технологічними інструкціями з дотримуванням санітарних правил, затверджених в установленому порядку.
 2. Характеристики:
 3. Для виготовляння ірису використовують такі основні види сировини:

 • цукор-пісок — згідно з ДСТУ 2316 (ГОСТ 21);
 • маргарин — згідно з ГОСТ 240;
 • кондитерські жири — згідно з ГОСТ 28414;
 • вершкове масло — згідно з ГОСТ 37;
 • згущене молоко з цукром — згідно з ДСТУ 4274;
 • сорбіт харчовий — згідно з чинною нормативною документацією;
 • тверді рослинні жири — згідно з чинною нормативною документацією;
 • ядро соняшника — згідно з чинною нормативною документацією;
 • родзинки (сабза) — згідно з чинною нормативною документацією;
 • підварки — згідно з ДСТУ 3984;
 • пюре плодове, ягідне та овочеве — згідно з чинною нормативною документацією;
 • борошно соєве дезодороване — згідно з ГОСТ 3898;
 • какао порошок виробничий — згідно з чинною нормативною документацією;
 • сухі порошки з фруктів та овочів — згідно з чинною нормативною документацією;
 • желатин — згідно з чинною нормативною документацією;
 • гліцерин — згідно з чинною нормативною документацією.


Можуть бути використані інші види сировини, дозволені Міністерством охорони здоров’я України.


 1. За органолептичними показниками ірис повинен відповідати вимогам, вказаним у таблиці 1. Таблиця 1

Назва

Характеристика ірису

показника

Литого

Тираженого

На желатині

На сорбіті та інших

 

напівтвердого

напівтвердого

м"якого

тягучого

 

замінниках цукру

Смак та

Чітко виражені, характерні для даної назви

 

 

 

запах

 

 

 

 

 

 

Структура

Аморфна

Дрібнокристалічна, з рівномірним розподілом кристалів цукру

Аморфна

 

 

по всій масі

 

 

 

 

Консистен

Напівтверда

Напівтверда

М"яка

Тягуча

М"яка

Напівтверда

ція

 

 

 

 

пластична

в"язка

Поверхня

Нелипка, з чітким рифленням.

 

 

 

Нелипка з чітким

 

Для ірису, виготовленого на поточно-механізованих лініях, допустимі невеликі

малюнком.

 

тріщини та деяка нечіткість рифлення.

 

 

Допустима нечіт

 

Для ірису з великими добавками допустиме нечітке рифлення

 

кість малюнка,

 

Поглазурований ірис на лицьовій поверхні не повинен мати «посивіння» або по

наявність невели

 

шкодження глазурі. Допустимі незначні пошкодження поверхні під час вироб

ких тріщин

 

ництва ірису на механізованих лініях і під час машинного загортання.

 

 

Ірис повинен бути покритий глазур"ю рівним або злегка хвилястим шаром, з не

 

 

значними напливами знизу, або мати малюнок на поверхні

 

 

Форма

Згідно з рецептурою.

 

 

 

Згідно з рецептурою

 

Для ірису, виготовленого на поточно-механізованих лініях, допустима незначна

не дозволено від

 

деформація та нерівний зріз

 

 

 

биті ріжки, зім"яті

 

 

 

 

 

 

грані.

 

 

 

 

 

 

Допустима легка

 

 

 

 

 

 

деформація та

 

 

 

 

 

 

нерівний зріз
 1. За фізико-хімічними показниками ірис повинен відповідати вимогам, вказаним в таблиці 2. Таблиця 2

Назва

показника

 

 

Норми для ірису

 

 

Метод

аналізування

 

Литого

 

 

Тираженого

 

 

 

 

напів

твердого

Напів-

М"якого

Тягучого

На

На

 

 

 

твердого

 

без

кислоти

з

кислотою

желатині

сорбіті

 

Масова частка вологи, %, не більше ніж

9,0

6,0

9,0

10,0

9,0

9,0

8,0

Згідно з ГОСТ 5900

Масова частка редукувальних речовин, %, не більше ніж

20,0

20,0

20,0

20,0

22,0

22,0

Згідно з ГОСТ 5903

Масова частка розчинних вуглеводів (загального цукру в перерахунку на сахарозу), %, не більше ніж

 

 

 

 

 

 

15,0

Згідно з ГОСТ 5903

Масова частка жиру, % , не менше ніж

5,0

5,0

5,0

5,0

3,0

3,0

7,0

Згідно з ГОСТ 5899

Масова частка золи, нерозчинної в розчині соляної кислоти з масовою часткою 10 %, %, не більше ніж

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Згідно з ГОСТ 5901

Масова частка сорбіту, %

34,8 ± 1,0

Згідно з ГОСТ 25268


Примітка 1. Норми масової частки жиру, які наведено в таблиці 2, є розрахункові згідно з рецептурою.


Примітка 2. Масова частка редукувальних речовин в ірисі, виготовленому з використанням плодово-ягідної та іншої кислотовмісної сировини, повинна бути не більша ніж 22,0 %.

 

 1. Масова частка вологи у кожній назві ірису повинна відповідати рецептурам з урахуванням відхилів, передбачених рецептурами.
 2. Масова частка жиру у кожній назві ірису повинна відповідати розрахунковому вмісту з рецептурою з граничним відхилом від розрахункового ± 2,0 %, але не менше норм, указаних в таблиці 2
 3. Масова частка глазурі в глазурованому ірисі повинна бути відповідно до розрахункового вмісту за рецептурою з гранично допустимим відхилом ± 2,0 %.
 4. Вміст токсичних елементів у ірисі не повинен перевищувати гранично допустимих концентрацій, встановлених МБВ № 5061 [2] і зазначених в таблиці 3


Таблиця 3


Назва токсичного елементу

Допустимі рівні, мг/кг, не більше ніж

Метод

аналізування

Свинець

1,0

Згідно з ГОСТ 26932

Кадмій

0,1

Згідно з ГОСТ 26933

Миш"як

0,5

Згідно з ГОСТ 26930

Ртуть

0,01

Згідно з ГОСТ 26927

Мідь

15,0

Згідно з ГОСТ 26931

Цинк

30,0

Згідно з ГОСТ 26934

Мікотоксини:

 

 

афлатоксин В!

0,005

Згідно з ДСТУ EN 12955

 


 1. Вимоги до сировини
 2. Барвники, ароматичні речовини, замінники цукру, желювальні речовини, допоміжні матеріали, які використовують для виготовляння ірису, повинні відповідати чинній нормативній документації та мати дозвіл Міністерства охорони здоров’я України.
 3. Сировина, що надходить для виробництва ірису за вмістом токсичних елементів, мікотоксинів, пестицидів, антибіотиків, нітратів, радіонуклідів та за мікробіологічними показниками не повинна перевищувати норм, передбачених МБВ № 5061 [2] і ДР [3]
 4. Пакування
 5. Ірис виготовляють загорнутим і незагорнутим, фасованим, ваговим або поштучним.


Ірис загортають поштучно, по декілька штук та плитками.


 1. Ірис загортають в етикетку з підгорткою, етикетку з фольгою та підгорткою, етикетку з кашированої фольги чи полімерних матеріалів, дозволених для використовування МОЗ України.
 2. Для етикеток і підгортки використовують етикетковий папір, згідно з ГОСТ 7625, письмовий папір, згідно з ГОСТ 18510, парафінований папір, згідно з ГОСТ 9569, алюмінієву фольгу для пакування харчових продуктів, згідно з ГОСТ 745, пергамент, згідно з ГОСТ 1341, підпергамент, згідно з ГОСТ 1760, целофан, згідно з ГОСТ 7730, папір типу «каурекс», полімерні та інші паковальні матеріали, дозволені до використовування МОЗ України.
 3. Етикетка та підгортка повинні щілько прилягати до виробів і легко відділятись від поверхні ірису.


Під час машинного загортання ірису допустимо:


 • зміщення фольги та підгортки відносно етикетки з випуском з-під неї не більше ніж 2 мм;
 • наявність нещільно загорнутого ірису, зокрема з нещільним приляганням етикетки під час загортання «в замок» та такі, що мають надриви етикеток в місцях перекручування не більше 5 % від маси партії.
 1. Під час загортання ірису на експорт не дозволено наявність напівзагорнутих виробів і виробів, що мають надриви в місцях перекрутки.
 2. Загорнутий і незагорнутий ірис фасують в коробки з коробкового картону згідно з нормативною документацією, в пакети з целофану або полімерних матеріалів, дозволених для використання Міністерством охорони здоров’я України, масою нетто не більшою ніж 500 г.


Дно коробок та поверхню розфасованого в них незагорнутого ірису застилають пергаментом, підпергаментом, целофаном, парафінованим або гофрованим папером


 1. Етикетки, коробки і пакети повинні бути художньо оформлені та затверджені в установленому порядку.


Допустимо використовування пакетів без художнього оформлення


 1. Ірис ваговий і розфасований пакують в ящики дощаті та фанерні, згідно з ГОСТ 10131, ГОСТ 11354, або з гофрованого картону, згідно з ГОСТ 13512, ГОСТ 13511, масою нетто в кілограмах, не більше ніж:


15 — для загорнутого та розфасованого ірису;


7 — для незагорнутого ірису з укладанням та перестиланням горизонтальних рядів пергаментом, підпергаментом або парафінованим папером.


Дозволено ірис для районів із специфічними кліматичними умовами пакувати, за узгодженням зі споживачами, в ящики масою нетто не більше ніж 24 кг


 1. Для перевезення водним транспортом, перевезення, пов’язаного з перевантажуванням, а також для перевезення невеликими партіями, ірис потрібно пакувати в дощаті ящики або фанерні, а також ящики з гофрованого картону з використанням палетування.


Для перевезення в контейнерах дозволено упаковувати ірис в ящики з гофрованого картону.


 1. Ірис, що відправляють в райони зі специфічними кліматичними умовами, пакують згідно з ГОСТ 15846
 2. Під час пакування незагорнутого ірису, тару вистилають з внутрішньої сторони пергаментом, підпергаментом або парафінованим папером таким чином, щоб папір закривав усю поверхню ірису. Дощаті та фанерні ящики, які використовують для пакування загорнутого ірису, вистилають з внутрішньої сторони обгортковим папером.
 3. Допустимі відхили маси нетто паковання для розфасованого та вагового ірису наведено в таблиці 5.


Таблиця 5


Номінальне значення кількості продукції в пакованні, г

Значення границі допустимого відхилу від номінального значення

 

%

г

Від

5

до

50 включ.

9,0

Понад

50

»

100 »

4,5

»

100

»

200 »

4,5

»

200

»

300 »

9,0

»

300

»

500 »

3,0

»

500

»

1000 »

15,0

»

1000

»

10000 »

1,5

»

10000

»

15000 »

150,0

»

15000

»

25000 »

1,0


Примітка 1. Відхили маси нетто за верхньою границею не обмежено.

 

 1. Маркування
 2. Ірис повинен мати марковання українською мовою з зазначенням:


а) на етикетках:


 • назви продукції;
 • назви підприємства-виробника, його адреси, товарного знаку (за наявності) і місця виготовляння;
 • у випадку використання цукрозамінника — його назви та інформації про нього;


б) на споживчій тарі усіх видів:


 • загальної та власної назви продукції;
 • назви підприємства-виробника, його адреси, товарного знака і місця виготовляння;
 • маси нетто;
 • дати виготовляння;
 • умов зберігання;
 • строку придатності до споживання;
 • складу сировини, зокрема перелік використаних харчових добавок, барвників тощо;
 • харчової та енергетичної цінності 100 г продукту, кілокалорій;
 • штрих-код (за обов’язкового введення);
 • позначення цього стандарту.


На споживчій тарі з ірисом для хворих цукровим діабетом додатково зазначають:


 • назву цукрозамінника та інформацію про нього;
 • вміст (розрахунковий) у грамах на 100 г продукту: ксиліту, сорбіту, загального цукру в перерахунку на сахарозу, жир;
 • добову норму вживання ксиліту і сорбіту;
 • символ, який характеризує належність продукту до групи виробів для хворих цукровим діабетом. Допустиме марковання на пакетах з целофану та полімерних плівок з вкладанням у середину ярлика із маркованням, нанесеним друкарським способом.


На пакованні ірису, масою нетто до 100 г включно, повинно бути зазначено:


 • загальну та власну назву продукції;
 • назву підприємства-виробника, його адресу, товарний знак і місце виготовляння;
 • масу нетто;
 • дату виготовляння;
 • строк придатності для споживання;
 • склад сировини;
 • харчову та енергетичну цінність 100 г продукту, кілокалорій;
 • позначення цього стандарту.

 1. Транспортне марковання, згідно з ГОСТ 14192, з нанесенням маніпуляційних знаків «Крихке. Обережно», «Берегти від вологи», «Берегти від нагрівання». На кожну одиницю транспортної тари наносять марковання, що характеризує продукцію:

 • назву продукції;
 • назву підприємства-виробника, його адресу;
 • масу нетто і брутто;
 • кількість паковання і масу нетто паковання (для фасованого ірису);
 • дату виготовляння;
 • строк придатності для споживання;
 • умови зберігання;
 • штрих-код (за обв’язкового введення);
 • позначення цього стандарту.

 1. Марковання наносять наклеюванням ярлика або нанесенням чіткого відбитка трафаретом або штампувальною фарбою, що не змивається і не має запаху.
 2. Номер укладальника чи зміни зазначають на ярлику, вкладеному всередину коробок, пачок, пакетів або ящиків чи проставляють щтемпелем із зовнішнього боку тари.
 3. Вимоги до показників якості ірису, художнього оформляння, паковання, марковання встановлюють відповідно до вимог цього стандарту і угоди постачання.
 4. Дозволено на маркованні наносити рекламні знаки та маркувати продукцію іншими мовами поряд з державною.
 5. Для продукції, яка пройшла державну сертифікацію, на кожному пакованні позначають знак відповідності згідно з ДСТУ 2296.


5. ВИМОГИ ЩОДО БЕЗПЕКИ


 1. Під час виробництва ірису необхідно дотримуватися вимог безпеки, встановлених Правилами [4] і СП [5].
 2. Технологічне устатковання повинно відповідати вимогам ГОСТ 12.2.003.
 3. Технологічний процес потрібно здійснювати згідно з ГОСТ 12.3.002.
 4. Повітря робочої зони повинно відповідати вимогам ГОСТ 12.1.005.
 5. ВИМОГИ ЩОДО ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ
  1. Стічні води в процесі виробництва ірису очищають згідно з СанПиН 4630 [6].
  2. Контроль за викидами шкідливих речовин в атмосферу здійснюють згідно з ГОСТ 17.2.3.02 і ДСП 201 [7].
  3. Охорона ґрунту від забруднювання побутовими і промисловими відходами здійснюють згідно з вимогами СанПиН 42-128-4690 [8].
 6. ПРАВИЛА ПРИЙМАННЯ
  1. Правила приймання — згідно з ГОСТ 5904.
  2. Для ірису, що відправляють на експорт, підприємство-виробник видає документ про якість згідно з вимогами організації-замовника.
  3. Масову частку жиру визначають періодично, але не рідше одного разу в квартал або за вимогою споживача.
  4. Масову частку золи, не розчиненої у розчині з масовою часткою соляної кислоти 10 %, підприємство-виробник визначає періодично, але не рідше ніж один раз у півріччя або за вимогою споживача.
  5. Періодичність визначання вмісту токсичних елементів установлюють згідно з методичними вказівками [9].
  6. Періодичність санітарно-бактеріологічного контролювання має бути погоджена з місцевими органами державного санітарно-епідеміологічного нагляду і повинна гарантувати епідеміологічну безпеку продукції, але не більше ніж 1 раз в півріччя.
 7. МЕТОДИ КОНТРОЛЮВАННЯ
  1. Відбирання і готування проб — згідно з ГОСТ 5904.
  2. Визначання органолептичних показників, розмірів, маси нетто і складових частин — згідно з ГОСТ 5897.
  3. Визначання фізико-хімічних показників проводять: масову частку вологи, згідно з ГОСТ 5900; масову частку золи, не розчиненої в розчині з масовою часткою соляної кислоти 10 %, згідно з ГОСТ 5901; масову частку цукру, згідно з ГОСТ 5903; масову частку жиру в перерахунку на суху речовину, згідно з ГОСТ 5899; ксиліту і сорбіту, згідно з ГОСТ 25268
  4. Визначання токсичних речовин у ірисі проводять згідно з документами наведеними в таблиці 3 та ГОСТ 26929.
  5. Відбирання і готування проб для мікробіологічного аналізування здійснюють згідно з ГОСТ 26668, ГОСТ 26669, методи культивування мікроорганізмів — згідно з ГОСТ 26670, апаратура та живильні середовища — згідно з ГОСТ 27543, мікробіологічне контролювання — згідно з ГОСТ 26968, ГОСТ 26972 та СанПиН 42-123-4940 [10].
  6. Вміст пестицидів визначають згідно з СанПиН 42-123-4540 [11].
  7. Контролюють вміст патогенних мікроорганізмів за порядком Державного санітарно-епідеміологічного нагляду санітарно-епідеміологічними станціями відповідно до затверджених методів.
 8. ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ
  1. Ірис транспортують усіма видами транспорту в критих транспортних засобах згідно з правилами перевезень вантажів, чинними на цьому виді транспорту.

Не дозволено використовувати транспортні засоби, якими перевозили отруйні речовини та вантажі з різким запахом, а також транспортувати ірис разом із продуктами, що мають специфічний запах.


Пакетування вантажів проводять згідно з ГОСТ 21650, ГОСТ 23285, ГОСТ 24597, ГОСТ 26663.


 1. Під час транспортування, завантажування та розвантажування ірис повинен бути захищений від атмосферних опадів.
  1. Ірис зберігають у сухих, чистих добре провітрюваних складах, які не мають стороннього запаху, не заражені шкідниками хлібних запасів, за температури (18 ± 3) °С і відносної вологості повітря, що не перевищує 75 %.


Ірис не повинен зазнавати впливу прямих сонячних променів.


Не дозволено зберігання ірису з продуктами, що мають специфічні запахи.


 1. Ящики з продукцією під час зберігання на складах повинні бути встановлені на стелажах штабелями заввишки не більше ніж 2 м.


Під час зберігання на піддонах, висота штабеля не повинна перевищувати в метрах:


 • для ящиків з гофрованого картону:

 1. — на плоских піддонах;

4 — на стоякових піддонах;


 • для ящиків дощатих та фанерних:

 1. — на плоских піддонах;
 2. — на стоякових піддонах.


Між штабелями, штабелями та стіною залишають проходи не менші ніж 0,7 м.


Відстань від джерел тепла, водопровідних та каналізаційних труб повинна бути не меншою ніж 1 м.


10. ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА


 1. Виробник гарантує відповідність ірису вимогам цього стандарту в разі дотримування умов транспортування і зберігання.
 2. Строк придатності для споживання ірису, зокрема того, що відправляють в райони зі специфічним кліматом, з дня виготовлення не більше:
 3. міс. — глазурованого ірису;


6 міс. — глазурованого ірису загорнутого в повітронепроникні матеріали або фасовоного в картонні коробки і упаковані в герметичне паковання;


6 міс. — тираженого напівтвердого загорнутого;


1 міс. — тираженого напівтвердого незагорнутого;


5 міс. — загорнутих литого напівтвердого, тягучого, напівтвердого, тягучого з вмістом ядер горіхів;


2 міс. — литого напівтвердого незагорнутого, тираженого м’якого загорнутого та незагорнутого, тягучого незагорнутого, ірису з начинкою та ірису, що містить ядра горіхів і насіння олійних культур.


 1. Вимоги до показників якості, художнього оформлення, паковання, марковання та терміну придатності до споживання дозволено змінювати відповідно до вимог угоди зі споживачем під час постачання продукції на експорт.
 2. Виробник може встановлювати збільшений строк придатності для споживання певного виду ірису за наявності санітарно-гігієнічного висновку Міністерства охорони здоров’я України згідно з рішенням Центральної галузевої дегустаційної (приймальної) комісії.

Назва

продукції

Код

Ірис

15.84.23.731
Ми постачаємо та монтуємо обладнання для ферм ВРХ - доїння, годівля, вентиляція та комфорт тварин. З сайтом знайомі 3 роки та задоволені співпрацею. Дякуємо за відмінний сайт!
Мы оцинковываем новые объекты или восстанавливаем цинковое покрытие у старых агро-объектов уже 19 лет, члены АФЗУ 5 лет, но только с подачей рекламы в рассылках смс и электронных письмах, которые адресно доходят до лиц заинтересованных в нашей работе и способных принимать самостоятельные решения, наши предложения стали превращаться в реальные контракты. Сайт продуман и удобен в использовании. Он реально помогает выжить в нынешнем не простом положении среднего бизнеса и агро-сектора Украины. Дай Бог вам здоровья!
На этом сайте собрана реальная база . После СМС рассылки по конвейерным роликам , в течении 3-4 часов 5 телефоных звонков. Очень даже хороший результат по сравнению с другими торговыми порталами. СПАСИБО.
Так як наша компанія спеціалізується на будівництві ангарів, ремонті покрівель та реконструкції складів, то основними нашими клієнтами вже багато років є аграрії. Тому періодично на kolosok.info замовляємо СМС розсилку, щоб знайти нових клієнтів. Дуже задоволені такою функціює. За невеликі гроші ми в такий спосіб можемо швидко повідомити про себе нашій цільовій аудиторії. Дуже задоволені.
Приятно с Вами работать.Огромное спасибо.
Благодарим администрацию сайта за хорошую возможность покупок-продаж!!!Спасибо всем за долгое и надежное партнерство! Всем успеха!!!
Услугами этого сайта пользуемся более 5 лет. Благодарим сотрудников за оперативную и качественную работу. С помощью рекламы на этом сайте продукция нашего предприятия стала более известной и востребованной как внутреннем так и на внешнем рынках.
Благодарность сайту! Действительно помогает с поиском клиентов, профессиональная подержка персонала!
Спасибо за работу! Пользовалась сайтом и агродоской- очень удобно и доступно! Перестали сотрудничать с другими сайтами - на этом сайте наиболее полная и достоверная информация.
Щиро дякуємо за якісний інформаційний сайт. Працює відмінно, гарне наповнення, успіху Вам, а всій українській землі процвітання !!!